Новий довідник: Українська мова. Українська література

Творчий доробок пи­ сьменників, які прий­ шли в українську літе­ ратуру в 90-х рр. XX ст.

Літературний процес дев’яностих
років — надзвичайно різноманітний і
815
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
багатогранний. Найяскравішими фі­
гурами літератури дев’яностих зали­
шалися представники попередніх по­
колінь. Вони становили основу цієї
літератури, згодом донаснажену яск­
равими експериментаторськими поста­
тями Є. Пашковського, С. Процюка,
О. Ульяненка…
З другої половини 80-х років ук­
раїнська література розпочинає но­
вий етап свого розвитку. У мистецтві
з’являються постаті (Віктор Небо­
рак, Юрій Андрухович, Іван Малко-
вич, Ігор Римарук, Олександр Ірва-
нець, Василь Герасим’юк, Юрій По-
кальчук, Оксана Забужко та багато
інших), що не бажають миритися з
пануванням «єдино правильного»
напрямку — соціалістичного ре­
алізму, та свій протест і виклик вони
виявляють в епатажних формах. Так
виникають неоавангардистські угру­
повання «Бу-Ба-Бу», «Лугосад»
тощо, які, творчо використовуючи
художні засоби інших стилів і епох
(«низового бароко*, футуризму, да­
даїзму), а також найкращі надбання
світової літератури (творчість Жан-
на-Поля Сартра, Умберто Еко,
Габріеля Гарсіа Маркеса), змогли
створити новий масив української
літератури. Вона відрізняється від
попередніх літературних здобутків
українських митців принциповою,
межовою переоцінкою суспільних і
особистісних атрибутів, посиленою
увагою до психологічного світу осо­
бистості, експериментуванням щодо
форми художнього твору, підкресле­
но вільним поводженням з мовою як
з матеріалом художнього тексту.
Експериментаторство стає провід­
ним напрямком творчої діяльності
письменників — кожен підсвідомо
прагне сказати своє слово в літера­
турі сучасної добли і вважає, що тра­
диційні форми та засоби для цього
неприйнятні.
Українська література від середи­
ни 80-х років і до сьогодні — це ху­
дожній масив, що продовжує форму­
ватися. Її репрезентують творчі осо­
бистості, створене якими важко
порівнювати або зіставл яти, настільки
воно різниться за стилем, використа­
ними художніми засобами, способом
мислення та відтворення дійсності.
Та незважаючи на протилежність по­
шуків і одиничних міні-успіхів, ук­
раїнська література сучасної доби ще
не набула того світового резонансу,
на який вона заслуговує в контексті
здобутків попередніх епох. З чим
прийдуть на літературний олімп су­
часні українські письменники, чи
стануть вони всесвітньо відомими, —
питання, що має розв’язати час.
У літературних текстах сьогодення
художня реальність постає такою ж
різноманітною, як і справжня. У цьо*
му й полягає непересічне значення
цих творів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.