Новий довідник: Українська мова. Українська література

Аналіз літературного твору. Зміст твору

Ідея (від грецького idea — вигляд;
ідея) — основна думка про відтворені
життєві явища й події. Вона ор­
ганічно пов’язана з темою, адже несе
в собі оцінки зображених у творі лю­
дей, стосунків між ними, щось схва­
лює, підносить, а щось викриває,
осуджує. Так, засуджуючи скна­
рість, дріб’язкову ощадливість, чер­
ствість і некультурність Пузиря
(«Хазяїн» І. Карпенка-Карого), дра­
матург прагне, щоб власники потуж­
ного капіталістичного виробництва
835
УКРА ЇИ С Ш Л/ТЕРА ТУРА
Ьухж справжніми господарями в дер­
жаві, а не бездушними нагромаджду-
вачами багатств.
Проблематика (від грецького ргоЬ-
Іета — задача) — це осмислення
письменником тих соціальних харак­
терів. явищ, які він зобразив у творі,
характерних тенденцій розвитку сус­
пільного життя, його контрастів і
конфліктів. Скажімо, у драмі «Ха­
зяїн* І. Карпенка-Карого головною
проблемою автор виокремлює безду­
ховність і безкультурність хазяїв, які
мають власний капітал, але не вміють
розпорядитися ним так, щоб він при­
носив користь і їм, і суспільству.
Тема (від грецького thema — осно­
ва, положення) — предмет зображен­
ня, ті життєві явища, які відібрані
митцем для художнього відтворення.
Наприклад, у п’єсі І. Карпенка-Каро­
го «Хазяїн* предметом зображення є
таке соціальне явище, як утверджен­
ня в суспільстві нової соціальної гру­
пи — власної національної буржуазії
на стадії нагромадження власності.
Тему ліричного твору прийнято на­
зивати мотивом (від французького
motif, від латинського motus — рух),
причому у творчості того чи іншого
поета висвітлюється низка тем, часто
близьких, споріднених і тому пра­
вомірно визначаються мотиви лі­
рики Т. Шевченка певного періоду
або й усієї його поезії, мотиви лірики
О. Олеся, Ліни Костенко.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.