Новий довідник: Українська мова. Українська література

Найпоширеніші системи віршування

Метрична. Характеризується нор­
мативним чергуванням довгих та ко­
ротких складів (поширена в антично­
му віршуванні).
Силабічна. Первісною ритмічною
одиницею взято склад (система, влас­
тива мовам з постійним наголосом —
французькій, польській та ін.).
Тонічна. Спирається на повтор слів
або словосполучень зі своїм наголо­
сом як основного ритму.
Силабо-тонічна. Базована на чер­
гуванні наголошених та ненаголоше-
них складів, яка поєднує в собі си­
лабічні і тонічні якості. Ця система
найбільш характерна для українсь­
кого віршування.
Різновиди стоп
Чергування наголошених і ненаго-
лошених складів у силабо-тонічній
системі утворює стопу — найкорот-
ший відрізок певного віршового метра.
Стопа може бути:
• двоскладова:
з наголосом на першому складі
— хорей — ^ ;
на другому складі — ямб ^ —;
ненаголошена — пірихій ^ ^ ;
обидва склади наголошені —
спондей——;
• трискладова:
дактиль (наголос на перщ0м
складі) — w w ;
амфібрахій (наголос на другому
складі) w — w ;
анапест (наголос на третьому
складі) w w —;
• чотирискладова
пеон.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
1. Наголошений склад є основою стопи.
2. Основні особливості стопи: вона об’єднує
один наголошений та один чи два ненаголоше-
них склади; наголос може падати на будь-який
склад; стопа є частиною віршованого рядка, а не
слова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.