Новий довідник: Українська мова. Українська література

Аналіз літературного художнього твору

Для того, щоб сприйняти, зрозу­
міти твір, його треба проаналізувати:
Аналіз твору має бути цілісним —
у єдності змісту та форми, а також
системним.
844
Які аспекти твору вичленовуються
в процесі аналізу?
Читаючи твір, треба з’ясувати, де
коли він написаний, за яких обста­
вин, що дало поштовх письменникові
до творчості. Він може бути створе­
ний за конкретнтими життєвими по­
діями, мати історичну основу, може
бути продуктом творчої фантазії,
уяви. Твір може мати власну історію
свого входження в літературу.
Необхідно з’ясувати місце конк­
ретного твору в спадщині письменни­
ка, у контексті доби, літературного
процесу.
Подальший аналіз твору може бу­
ти здійснений за схемою:
Аналіз епічного твору
її Жанрова специфіка твору.
2. Ідейно-тематичний зміст твору, йо­
го проблематика.
3. Композиційно-сюжетна структура
твору.
4. Образна система твору.
5. Словесна форма твору.
Аналіз ліричного твору
1. Жанрова своєрідність твору.
2. Мотив, своєрідність його розгор1-
давня.
3. Образ ліричного героя.
4. Композиційна структура вірша.
5. Художні засоби (тропи), мова твору.
6. Ритм, рима, спосіб римування,
строфа.
Список літератури
Аналіз драматичного твору
1. Жанрова своєрідність твору.
2. Ідейно-тематичний зміст твору, йо­
го проблематика.
3. Характер конфлікту.
4. Композиційно-сюжетна структура
твору.
5. Система дійових осіб, особливості
їх творення.
6. Мова твору.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.