Новий довідник: Українська мова. Українська література

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бандура О. Вивчення елементів
теорії літератури в 4-7 класах. —
Київ: Наукова думка, 1981.
2. Бернадська Н. Українська літера­
тура XX століття: Навч. посіб.
для старшокласників та вступ­
ників до вищих* навч. закладів. —
Київ: Знання-Прес, 2002.■■
3. Бойко Ю . Вибрані праці. — Київ:
Медекол, 1992.
4. Васильченко С. Твори: В 4-х т. —
Київ, 1960. — Т.4.
5. Вороний М. Поезії. Переклади.
Критика. Публіцистика/ Упоряд.
Г. Вервес. — Київ: Наукова дум­
ка, 1996.
6. Гаєвська Н. М. Вивчення твор­
чості Павла Грабовського. %
Київ: Радянська школа’, -1989.
7. Галич О., Назарець В., Васильєв Є.
Теорія літератури: Підручник. —
Київ: Наукова думка, 2000.
8. Гнідан О. Василь Стефаник: Жит­
тя і творчість: Посібник для вчи­
теля. —- Київ: Радянська школа,
1991.
9. Гнідан О., Дем’янівська Л. та ін.
Історія української літератури
XIX ст. (70-90-ті роки)/ За ред.
О. Гнідан. — Київ: Вища школа,
2002.
10.ГрінченкоБ. Твори: В 2-х тіТ. 1:
Поетичні оповідання, повісті/
Упоряд. В. Яременка; приміт. А. По­
грібного, В. Яременка; вступ, ст. і
ред. тому А. Погрібний. — Київ:
Наукова думка, 1990.
11.Гроно нездоланних співців/ Упо­
ряд. В. Кузьменко. — Київ: Укра­
їнський письменник, 1997.
12.Гуляк А., Скоробагатько Н., Хроп-
ко П., Цуркан І. Деякі аспекти
аналізу літературного твору.
Київ: Науковий світ, 2000. 1
13.Енциклопедія українознавства:
Загальна частина/ За ред. В. Ку-
бійовича, 3. Кузелі. ^ Репринтне
відтворення вид. 1949 р. — Київ,
1995.
14.Єфремов С. Історія українського
письменства. О— Київ: Феміна,
1995.
15.3адорожна С.^ Бернадська Н. Ук­
раїнська література: Запитання і
відповіді. —• Київ: Феміна, 1996.
Іб.Іларіон, митрополит. Дохристи­
янське вірування українського
845
УКРА ЇНСЬКА М Е Р А ТУРА
народу. — Київ: 2-е вид. Вінніпег:
Товариство «Волинь», 1992.
17.1льницький М. Література україн­
ського відродження (напрями та
течії в українській літературі 20-х
— початку 30-х рр. XX ст). — Львів:
Львівський обласний науково-ме-
тодичний інститут освіти, 1994.
18.Історія української літератури
XX століття: У 2-х кн. — Кн. 1.:
1910-1930-ті роки: Навч. посіб­
ник/ За ред. В. Дончика. — Київ:
Либідь, 1993.
19.Історія української літератури
XX століття: У двох кн. — Кн. 2,
Ч. 1.: 1940-1950-ті роки: Навч.
посібник/ За ред. В. Дончика. —
Київ: Либідь, 1994.
20Лсторія української літератури у
восьми томах. — Київ: Наукова
думка, 1968. — Т.5.
21.Карпенко-Карий І. Драматичні
твори/ Вступ, ст., упоряд. і при-
міт. Р. Пилипчука.гпд Київ: Нау­
кова думка, 1989.
22. Кобил янська О. Людина. Царівна:
Повісті/ Передм. Н. Білоцеркі-
вець. — Київ: Котигорошко, 1994.
23.Кобилянська О. Повісті. Опо­
відання. Новели/ Вступ, ст., упо­
ряд. і приміт Ф. Погребенника;
Ред. тому І. Дзеверін. — Київ: На­
укова думка, 1988.
24.Костомаров М. Слов’янська міфо­
логія. — Київ: Либідь, 1994.
25.Коцюбинський М. Твори: В 2-х т./
Упоряд. і приміт. М. Грицюти:
Вступ, ст. Н. Калениченко. —
Київ: Наукова думка, 1988.
26.Кузьменко В. Словник літерату­
рознавчих термінів. — Київ: Ук­
раїнський письменник, 1997.
27.Лановик М., Лановик 3. Українська
усна народна творчість: Підруч­
ник. — Київ: Знання-Прес, 2001.
28.Лепкий Б. Твори: В 2-х т. — Т. Ц
Поезія. Оповідання і нариси. Істо­
ричні повісті/ Упоряд., авт. пе­
редм. та приміт. М. Ільницький.
— Київ: Дніпро, 1991.
29.Літературознавчий словник-до-
відник/ Р. Гром’як, Ю. Ковалів та
ін. — Київ: Академія, 1997.
30.Мирний Панас. Твори: В 2-х т. — Т.
1: Оповідання. Повісті. Роман.
Драматичні твори (1872-1898)/
Упоряд. і приміт. М. Гончарука;
авт. вступ, ст. і ред. тому П. Хроп-
ко. — Київ: Наукова думка, 1989.
31.Наєнко М. Романтичний епос.
Ефект романтизму і українська
література. — Київ: Просвіта, 2000.
32.Нечуй-Левицький І. Світогляд ук­
раїнського народу. — Київ: Обере­
ги, 1992.
ЗЗ.Одарченко П. Леся Українка:
Розвідки різних років. — Київ:
М. П. Коць, 1994.
34.0лександр Олесь. Твори: В 2-х т./
Упоряд., авт. передм. та приміт. Р. Р&’
дишевський. — Київ: Дніпро, 1990.
846
Зб.Павличко С. Дискурс модернізму
в українській літературі. — Київ:
Либідь, 1999.
36.Погребенник В. Богдан Лепкий.
— Київ: Знання України, 1993.
37.Погребенник В. Українська літе­
ратура кінця XIX – поч. XX ст.//
Українська мова та література. —
1998. — Червень.
38.Поліщук В. Вивчення усної на­
родної творчості: Посібник для
вчителів. — Київ: Радянська шко­
ла, 1978.
39.Походзіло М. Іван Франко в
школі. — Київ: Радянська школа,
1979.
40.Правдива іскра Прометея: Літ.-
крит. ст. про Лесю Українку: Кни­
га для вчителя/ Упоряд. О. Ста-
вицький. — Київ: Радянська шко­
ла, 1989.
41.Розстріляне відродження: Анто­
логія 1917-1933 рр.: Поезія ^
проза — драма — есей/ Упоряд.,
передм., післямова Ю. Лаврінен-
ка; післямова Є. Сверстюка.
Київ: Смолоскип, 2002.
42.Савур-Могила. Легенди та перека­
зи нижньої Наддніпрянщини/
Упоряд. В. Чабаненко, — Київ:
Дніпро, 1990.
43.Семенюк Г., Гаєвська Н., Коло-
мієць В. та ін. Іспит з української
літератури: Навчальний посібник/
Кер. авт. кол. проф. Г. Семенюк.®—
Київ: Київський університет, 2003.
44.Слабошпицький М. Із голосу на­
шої Кліо. — Київ: Махаон-Укра-
їна, 1999.
45.Слоньовська О. Конспекти уроків
з української літератури для 11-х
класів: Нове прочитання творів.
— Київ: Рідна мова, 2001.
46.Степанишин Б. Давня українська
література в школі. — Київ: Нау­
кова думка, 2000.
47.Стефаник В. Твори/ Передм. В. Ле­
сина. — Київ: Дніпро, 1984.
48.Сулима В. Біблія і українська лі­
тература. — Київ: Освіта, 1998.
49.Українка Леся. Твори: В 2-х т. —
Т.1: Поетичні твори. Драматичні
твори/ Упоряд. і приміт. О. Ста-
вицького; вступ, ст. Л. Міщенко;
Ред. тому І. Дзеверін. — Київ: На­
укова думка, 1986.
50.Українська література в портре­
тах і довідках. Давня література
— література XIX ст.: Довідник.
‘ ^ Київ: Либідь, 2000.
51.Українська література, 11 кл.:
Підручник для серед, загально-
освіт. шк./ Р. Мовчан, Ю. Ко­
валів, В. Погребенник, В. Панчен­
ко; За загал, ред. Р. Мовчан. —
Ірпінь: Перун, 2001.
52 Українське слово: Хрестоматія
української літератури та літера­
турної критики XX століття: У
4 кн./ Упоряд. В. Яременко,
Є. Федоренко. — Київ: Дніпро,
1993-1995.
__________________ Список літератури
847
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
53.Українські поети-романтики: По­
етичні твори/ Вступна ст. М. Яце-
нка. — Київ: Наукова думка, 1987.
54.Франко І. Перехресні стежки:
Повість/ Шкільна версія аналізу
повісті В. Панченка; Конспекти
уроків з вивчення повісті JI. Зуб-
чак. — Кіровоград: Степова Ел­
лада, 2000.
55.Франко І. Твори: В 3-х т. — Т.1:
Поезії. Поеми/ Упоряд, і приміт.
М. Грицюти; вступ, ст. Д. Павлич-
ка. — Київ: Наукова думка, 1991.
56.Хомандюк М. «Мій «Хазяїн» не
єсть Терещенко…*// Слово і час.
& №6. — 1993.
57.Хропко П. та ін. Історія українсь­
кої літератури (перші десятиріччя
XIX ст.). — Київ: Либідь, 1992.
58.Хропко П. Українська література:
Підручник для 10 кл. середи, шк.,
ліцеїв, гімназій, коледжів. —
Київ: Освіта, 1998.
59.Яценко Б. «Слово о полку Ігоре­
вім» та його доба. — Київ: Вид-во
ім. Олени Теліги, Веселка, 2000.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.