М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Структура знака

Існує дві протилежні думки щодо структури знака.
Одні дослідники вважають знак односторонньою
одиницею, тобто стверджують, що знак має тільки план
вираження. Цю групу вчених репрезентують такі
філософи і мовознавці, як Р. Карнап, Л. Блумфільд,
Л. О. Рєзников, А. О. Вєтров, В. 3. Панфілов, А. А.
Зінов’єв, О.Ф. Лосєв, О. С. Мельничук, Т. П. Ломтєв,
В. М. Солнцев, Е. М. Ахунзянов, 3. Д. Попова та ін. На
їхню думку, знак завжди пов’язаний із значенням, але
значення до нього не входить. Знак — це тільки
«частинка матерії» (В. М. Солнцев), тоді як значення — факт
свідомості, ідеальне відображення явища дійсності. Ця
теорія знака відома в науці як унілатеральна (від
лат. ипиз «один» і Іаіиз «сторона»).
Інші дослідники (Ф. де Соссюр, Л. А. Абрамян,
І. С. Нарський, Ю. С. Степанов, В. А. Звегінцев, В. І. Ко-
духов та ін.) розглядають знак як двосторонню
одиницю, яка має план вираження і план змісту, тобто
значення. На думку цих учених, поняття знака без
значення втрачає сенс: знак без значення не знак. Знак —
це органічна єдність двох сторін, це «союз значення і
його носія» (І. С. Нарський), тобто поняття й
акустичного образу. Це, як зазначав Ф. де Соссюр, все одно, що
дві сторони аркуша паперу: ніколи не можна розрізати
тільки одну з них. Розглянуту теорію знака називають
білатеральною (від лат. Ьіз «двічі» і Іаіиз «сторона»).
Значення і значеннєвість знака можна встановити,
коли він (знак) буде розглянутий у знаковій ситуації,
тобто в таких відношеннях, як знак — референт
(поняття і предмет), знак — знак і знак — людина.
Відповідно до знакової ситуації, за Ч. Моррісом, розрізняють
три аспекти знаків: семантику, синтактику і
прагматику. Німецький філософ Г. Клаус з першого аспекту
в окремий виділив сигматику, і, таким чином, за його
теорією, в плані змісту знаків маємо чотири аспекти:
сигматику (відношення знака до відображуваного
об’єкта), семантику (внутрішньомовні відношення,
значеннєвість знака), синтактику (текст) і
прагматику (відношення, що виявляються у вживанні;
оцінка знака носієм мови, якщо йдеться про мовні знаки).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.