М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Граматика. Граматичне значення

Коло явищ, які входять до граматики, по-різному
окреслюються вченими. Одні вважають, що сюди
належать лише граматика слова і граматика речення, інші —
словотвір, а треті, як, наприклад, деякі представники
Празької лінгвістичної школи, дуже широко
трактують граматику, включаючи до неї все в мові, за
винятком фонологічної системи [Матезиус 1965: 128].
Граматика належить до знакового рівня, або, за
термінологією А. Мартіне, до сфери першого мовного
членування, а фонологія — до незнакового рівня, або до
сфери другого мовного членування. Водночас треба
мати на увазі, що граматика має справу з абстракціями
різних відношень (у поєднаннях слів, у будові речення)
та узагальненим вираженням ситуацій (між
суб’єктом і дією, дією та об’єктом тощо).
Найважливішим і вихідним для граматики є
поняття граматичного значення (за іншою
термінологією — грамеми).
Граматичне значення — узагальнене, абстрактне значення,
властиве цілому ряду слів, словоформ, синтаксичним конструкціям, яке
має в мові своє регулярне й стандартне вираження.
Іншими словами, це формально виражене
значення. У морфології — це значення предметності, проце-
суальності, ознаки тощо як обов’язкові атрибути
певних частин мови (в цьому разі — іменників, дієслів,
прикметників), а також більш конкретні значення слів
і словоформ (значення часу, особи, числа, роду, відмінка
тощо). У синтаксисі — це значення предикативності,
суб’єкта, об’єкта, кваліфікатора, обставинне, семантика
темо-рематичних відношень у простому реченні і
відношень між предикативними одиницями в складному
реченні,
На відміну від лексичного граматичне значення
характеризується такими ознаками:
1) вищим ступенем абстракції. Граматику можна
порівняти з геометрією, яка вивчає не конкретні
предмети, а тільки їх просторові параметри — довжину,
висоту, ширину. Так, цегла для геометрії — це лише
паралелепіпед. Для граматики стіл, будинок, місто —
всього лише предмети. Різні слова будинку, великого,
цього, п’ятого об’єднані спільним граматичним
значенням родового відмінка, яке не пов’язане з конкретним
лексичним значенням цих слів. Лексичне значення
індивідуальне (кожне слово має тільки йому
притаманне лексичне значення), тоді як граматичне значення
загальне, спільне для цілих груп і класів слів;
2) необов’язковою співвіднесеністю з позамовним
референтом. Чимало граматичних значень має тільки
внутрішньомовну природу. Так, наприклад, не
доводиться шукати в позамовній дійсності пояснення, чому
ставок, водойма та озеро мають різне родове значення
(відповідно чоловічого, жіночого і середнього роду),
хоча всі вони позначають природні або штучні
заглибини, заповнені водою. Про необов’язкову
співвіднесеність граматичного значення з позамовним референтом
свідчить невідповідність родових показників слів, що
позначають одні й ті самі референти, в різних мовах.
Так, укр. дах чоловічого роду, нім. <іаз ВасЬ,
середнього, укр. степ, Сибір, посуд чоловічого роду, рос. степь,
Сибирь, посуда — жіночого, укр. виделка — жіночого
роду, білор. відзлец — чоловічого, укр. проблема
жіночого роду, польськ. ргоЬІет — чоловічого. Одну й ту ж
ситуацію можна описати різними синтаксичними
способами, тобто користуючись різними синтаксичними
значеннями. Так, зокрема, одна й та сама подія в
реченнях Учні виконують пісню і Пісня виконується
учнями передається граматичними значеннями
активності (у першому випадку) і пасивності (у другому
випадку). Рос. крестьянин, що має значення однини, в
пушкінському тексті Зима, крестьянин, торжествуя, на
дровнях обновляєш путь передає множинність
предметів; пор. ще укр. привезли цеглу, у ставку водиться риба;
3) регулярністю свого вираження. Кожне
граматичне значення має обмежений набір засобів свого
вираження. Так, зокрема, значення доконаного виду
однократної дії виражається за допомогою суфікса -ну-
(стукнути, крикнути), значення давального відмінка
іменників за допомогою закінчень -у (-ові), -і
(батьку (ові), матері, дорозі, теляті). І хоч одне граматичне
значення може виражатися різними морфемами чи
іншими формальними показниками і, навпаки, різні
граматичні значення можуть виражатися однією
морфемою (наприклад, у словоформах мама, сина, жита,
де флексія -а виражає називний відмінок однини,
родовий відмінок однини і називний відмінок множини),
однак список таких морфем є строго фіксованим і
кількісно незначним. Саме цим пояснюється те, що на
відміну від лексичних значень, які є відносно вільними
(у потребі сказати про сильний вітер зі снігом можна
вибрати одне з таких слів, як завірюха, віхола,
хуртовина, хуга, хуговій, сніговій, сніговиця, сніговійниця,
сніжниця, завія, хурделиця, хуртеча, хурдига, метелиця),
граматичні значення не вибирають, оскільки вони є задани-
ми: коли ви вже вибрали слово сніговій, то в родовому
відмінку змушені вжити флексію -у (графічно -ю, де
кінцевий основи у і закінчення -у передаються однією
буквою);
4) обов’язковістю. Ця ознака пов’язана з
попередньою. Якщо лексичні значення є необов’язковими і
залежать від наміру і смаків мовця, то граматичні від
цього не залежать. Це ті значення, без яких не можна
вживати певний клас слів. Якщо ви вживаєте
іменник, то не можете уникнути значень числа, роду,
відмінка, бо будь-який іменник завжди має в собі ці
значення. Обов’язковість вираження граматичних значень
є універсальним, незалежним від типу мови критерієм
визначення граматичних явищ.
Усі граматичні значення можна поділити на три типи:
а) ті, що виражають відношення явищ дійсності; б) ті, що
виражають відношення людини до тих явищ; в) ті, які не
пов’язані зі світом речей і явищами людської свідомості,
а зумовлені внутрішньомовними відношеннями. До
першого типу належать значення числа (зошит — зошити,
пишу — пишемо), роду, коли йдеться про розрізнення
статі (робітник — робітниця, викладач — викладачка)
тощо. До другого типу відносять граматичні значення
модальності (ствердження, заперечення, наказовість,
умовність, запитання, відповідь, окличність, волевиявлення).
До третього типу належать значення роду, числа та
відмінка прикметників, що зумовлені відповідним
значенням іменника, з яким вони узгоджуються.
Проте не буде помилковим і твердження, що між
лексичним і граматичним значеннями немає якоїсь
прірви. Одне й те ж значення в одній із мов може бути
граматичним, а в іншій — лексичним. Так, зокрема, в
германських, романських та деяких інших мовах є
граматична категорія означеності і неозначеності, що
відповідно вказує на повністю визначений, відомий
предмет, і один із багатьох, не відомий слухачеві та й
мовцеві предмет. Виражається ця категорія означеними і
неозначеними артиклями: нім. Дег, (Не, баз і еіп, еіпе, еіп,
фр. Іе, Іа і ип, ипе, англ. іНе і а. Те, що в названих мовах
виражається граматично, в українській мові, як і в
усіх інших слов’янських, крім болгарської та
македонської, передається лексично: цей чоловік, моя бабуся і
якийсь чоловік, одна бабуся. Непоодинокі випадки,
коли в одній і тій же мові ті самі значення в одних
випадках виражаються граматично, в інших — лексично.
Так, в англійській мові значення претериту в
дієсловах виражається за допомогою закінчення -еЛ, а
значення вищого і найвищого ступенів порівняння
прикметників і прислівників за допомогою слів ступеня
тоге і тозі або суфіксів, однак у дієслові іо Ье і в
прикметнику та прислівнику Ьасі вони виражаються
лексично (/ ат — / юаз, Ьасі — юогзе). Те саме маємо
в українській видовій парі брати — взяти (в інших
випадках доконаний і недоконаний вид виражаються
граматично за допомогою спеціальних префіксів і
суфіксів: писати — написати, грюкати — грюкнути
тощо). У слов’янських мовах часові значення також
мають двояке вираження (Я йшов додому, Іду я вчора
додому; Я піду додому, Завтра іду я додому).
Хисткість меж між лексичним і граматичним значеннями
засвідчують також явища граматикалізації
лексичних явищ (укр. читатиму, що утворене з читати
йму) і лексикалізації граматичних (прислівники
внизу з в + низу, кругом із форми орудного відмінка
іменника круг).
Кожен спосіб вираження значень має свої
переваги і недоліки. При лексичному вираженні маємо
синтагматичну зручність, якої досягнуто внаслідок нероз-
членованого вираження лексичного і граматичного
значень (скорочення і спрощення тексту), але
парадигматичну незручність (збільшення числа
лексичних одиниць, тобто ускладнення коду). При
граматичному вираженні — все навпаки. Закон мовної
економії, однак, рідко допускає перший варіант.
Граматичні значення не існують ізольовано. Кожне
з них входить до пов’язаних із ним і протиставлених
йому значень. Іншими словами, граматичні значення є
членами певних парадигм, які, як правило, формують
граматичні категорії.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.