М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Залежність стану мови від стану суспільства

Розвиток і стан мови значною мірою залежать від
стану суспільства. Мова відображає зміни в усіх
сферах суспільства, що суттєво різнить мову від інших
суспільних явищ.
Як суспільні зміни позначаються на мові?
Зупинимося на найголовніших із них.
1. Мова відображає особливості соціальної
організації суспільства. Стан мови залежить від характеру еко-
номічних формацій і форми держави. Так, скажімо, для
феодалізму характерний розпад держави на дрібні
феоди. У зв’язку з цим виникає багато дрібних
територіальних говірок. За капіталізму колишні дрібні
територіально-адміністративні одиниці об’єднуються,
виникають нації. Спільний ринок вимагає єдиної мови для
держави. Усе це зумовлює нівеляцію діалектів і
формування національної мови. Дві тенденції в
національному питанні (інтернаціоналізм і націоналізм)
призвели до двох тенденцій у мовній практиці: з одного боку,
стимулюються пошуки світових мов (живі міжнародні
мови — французька, німецька, англійська, штучні
міжнародні мови типу есперанто, піджини та ін.), з
іншого — пуристичні тенденції (прагнення очистити
літературну мову від іншомовних запозичень).
2. У мові відображається соціальна диференціація
суспільства. Суспільство диференціюється за
класовою, становою, майновою і професійною ознаками. Це
позначається на класовому використанні мови,
функціонуванні професійних підмов, жаргонів, арго. До
різновидів соціальної диференціації мови, на думку
Б. М. Головіна, належить також диференціація за типом
діяльності соціального колективу (функціональні стилі).
3. У мові відображаються демографічні зміни.
Збільшення чи зменшення населення, зміни в його складі,
чисельності етносів, зрушення у співвідношенні між
міським і сільським населенням — все це певною мірою
впливає на мову. Так, скажімо, наплив
російськомовного населення в Україну, що свідомо сплановував
союзний центр, призвів до того, що міста, де в основному
поселялися переселенці, поступово русифікувалися,
витіснивши з ужитку українську мову. Збільшення
населення зрусифікованих міст за рахунок вихідців із села,
що мало місце в повоєнний період, призвело до ще
більшого скорочення носіїв української мови. Приплив
сільського населення в міста Росії позначився на
змінах у російській літературній мові: до неї ввійшла
велика кількість так званих просторічних слів та
зворотів, відбулася «демократизація» російської
літературної мови внаслідок розкованості в уживанні неліте-
ратурних елементів.
Мовознавцям ніяк не вдається встановити межу між
російською та білоруською мовами. Річ у тім, що в часи
тривалої боротьби між Росією і Литвою порубіжні землі
(Смоленщина) перемінно переходили від однієї держави
до іншої і відповідно сюди прибували то росіяни, то
білоруси. Переселення норвежців в IX—X ст. на острів
Ісландію і відсутність мовних контактів із
прабатьківщиною сприяло призупиненню розвитку норвезької
мови, внаслідок чого сучасна ісландська мова є по суті
законсервованою норвезькою.
4. У мові відображені відмінності в рівнях
економічного розвитку. Так, наприклад, національна чи
державна мова складається, як правило, на основі
діалекту тієї території, яка є найрозвиненішою в
культурному й економічному аспектах. Діалект Аттики ліг в
основу давньогрецької мови, діалект провінції Лаціум —
в основу латинської мови, діалект провінції Іль де
Франс — в підґрунтя французької мови, московські
говірки стали базовими для російської мови,
полтавсько-київські — для української, бо саме ці території в
час формування названих літературних мов були
економічно найпотужнішими і високорозвиненими в
культурному аспекті.
Від рівня економічного розвитку залежить і ступінь
діалектного членування мови. Так, зокрема, в
економічно слаборозвиненій Гвінеї майже кожне поселення
має свій діалект, а на декілька тисяч аборигенів
Австралії припадає 200 діалектів.
5. У мові знаходять відображення явища
надбудовного характеру. Наприклад, прийняття християнства
в Київській Русі призвело до поширення тут
старослов’янської мови як мови богослужіння та й загалом
релігійної літератури і проникнення старослов’янізмів
у давньоруську мову. У період поширення ісламу серед
східних народів їх мови увібрали велику кількість
арабських слів.
Певний вплив на розвиток мов справляють
суспільні течії й погляди. Наприклад, явище пуризму в Росії
було пов’язане з поглядами і діяльністю О. С.
Шишкова, Ф. В. Булгаріна, М. І. Греча, М. П. Погодіна і якоюсь
мірою В. І. Даля. Сильний вплив мали ці тенденції на
чеську літературну мову, в якій переважна більшість
іншомовних запозичень була замінена власними
утвореннями. Роль суспільних течій та поглядів у розвитку
мови засвідчує і культивування в роки революції в
російській мові жаргону і навіть арго як «мови
пролетаріату» на противагу «буржуазно-інтелігентській мові».
Незаперечний вплив на розвиток мови має творчість
письменників, діячів культури та мистецтва. Як пра-
вило, саме письменників уважають
основоположниками і зачинателями літературних мов, наприклад,
Т. Шевченка в Україні, О. Пушкіна в Росії, А. Дайте в
Італії, В. Шекспіра в Англії, М. Сервантеса в Іспанії.
6. У мові відображений розвиток культури
суспільства. Саме з розвитком культури пов’язане збагачення
словника, розширення сфери вживання літературної
мови, її стилістична диференціація. Впровадження
писемності, а з нею поширення перекладів може навіть
зумовити зміни в структурі мови. Як доведено
мовознавцями, складнопідрядні речення набувають
інтенсивного поширення тільки з виникненням і
розповсюдженням письма.
Незважаючи на те що мова є об’єктивною
реальністю, яка розвивається за своїми законами, історія
різних мов засвідчує немало фактів свідомого впливу
суспільства на розвиток мови (див. про це в темі «Мовна
політика»). Однак можливості цілеспрямованого впливу
суспільства на мову не є безмежними. Вони, як правило,
обмежуються такими сферами, як графіка й
орфографія, термінологія та нормативно-стилістична система
мови. Ці сфери належать до периферії мови. А ядро
мови, її фонологічну, граматичну й лексико-семантич-
ну структури свідомо змінити неможливо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.