М. П. Кочерган Загальне мовознавство

Зіставний метод

Будь-який лінгвістичний опис, пов’язаний із
виходом за межі однієї мови, передбачає встановлення їх
подібностей і відмінностей. Для цього використовують
зіставний метод.
Зіставний метод (контрастивний, типологічний) — сукупність
прийомів дослідження й опису мови через її системне порівняння з
іншою мовою з метою виявлення її специфіки.
Цей метод застосовується до вивчення будь-яких
мов — споріднених і неспоріднених.
Подібно до описового методу він спрямований на
сучасний (певний) стан мови. Головним його предме-
том є дослідження структури мови в її подібностях і
відмінностях. Ілюстрацією до використання зіставного
методу служать такі теми: «Граматичні категорії дієслова
в українській і англійській мовах», «Специфіка частин
мови в українській та російській мовах» тощо.
Зіставний метод спрямований передусім на
виявлення відмінностей між зістав люваними мовами, він
ніби є зворотним боком порівняльно-історичного: якщо
порівняльно-історичний метод має на меті
встановлювати відповідності, то зіставний насамперед шукає
відмінності, на що звернув увагу О. О. Реформатський:
«Хоч у самій техніці застосування вони [порівняльно-
історичний і зіставний методи — М. К.] можуть
збігатися, «виходи» порівняльного і зіставного аналізу
різні: перший зорієнтований на виявлення подібного,
другий — на виявлення різного» [Реформатский 1962:
23—24].
Зіставний метод установлює між порівнюваними
мовами відношення контрасту на всіх мовних рівнях:
діафонію (фонологічні розходження), діаморфію
(граматичні розходження), діасемію (семантичні
розходження) і діалексію (лексичні розходження).
Вважається, що він ефективний у вивченні споріднених і, особливо,
близькоспоріднених мов, оскільки їх контрастні ознаки
чітко виявляються на тлі подібних ознак.
Хоч перші спроби зіставного вивчення мов
робилися ще у XVIII ст. і зіставний метод повністю
сформувався в ЗО—40-х роках XX ст., але й до цього часу не
розв’язана проблема мови-еталону (тла) зіставлення.
Очевидно, жодна реальна мова не може бути вибрана
за основу, бо в разі такого підходу матимемо образ
другої мови в дзеркалі першої (такий підхід доцільний
лише в лінгводидактиці, тобто для практичних потреб
навчання іноземної мови). Основою, еталоном
зіставлення (в ролі іегіїит сотрагаїііопіз) повинна стати
ідеальна мовна система, спеціально сконструйована
лінгвістом таким чином, щоб у ній були представлені
універсальні властивості всіх мов. Вона повинна також
бути зручною для зіставлення з усіма мовами.
Порівняння живих мов із єдиною мовою-еталоном
(посередником) позитивно вплинуло б на результати
дослідження: дало б змогу отримати найбільш однорідні
результати, які б легко піддавалися зіставному порівнянню. У
цьому випадку набір відмінностей від мови-еталону
становив би специфічну характеристику досліджуваної
мови. На жаль, до цього часу така мова не
сконструйована, хоча пошуки розв’язання цієї проблеми
тривають. Так, скажімо, для зіставних досліджень
лексичної семантики на роль незалежної третьої системи
пропонують інтернаціональну за своїм характером
когнітивно-семантичну систему вселюдської мови —
сукупність знань про дійсність [Манакин 1994: 153].
Для реалізації цієї ідеї потрібно створити
універсальний семантичний словник. Очевидно, це не буде
зроблено в недалекому майбутньому, бо для цього необхідно
мати семантичні словники якщо не всіх, то
переважної більшості мов світу. Ця робота тільки
започатковується.
Зіставний метод пов’язаний з проблематикою
мовної типології та універсалій (ці мовознавчі категорії є
результатом застосування зіставного методу).
Мовна типологія — порівняльне вивчення структурних і
функціональних особливостей мов незалежно від їх генетичної природи.
Типологія, предметом якої є вивчення типів мови
за їх внутрішньою організацією, структурою,
називається структурною, а типологія, яка вивчає мови
через призму виконуваних функцій, називається
функціональною.
Розвиток типології був підготовлений ученими
XVIII ст. (праці з філософії мови Р. Декарта, Г.-В. Лейб-
ніца, Й.-Г. Гердера, універсальна граматика Пор-Роя-
ля). Справжнє типологічне дослідження мов виникло в
1809 р., коли Ф. Шлегель поділив мови на дві групи —
мови з афіксами і мови з флексіями. Пізніше А.
Шлегель виділив аморфний тип, а флективні мови поділив
на два підтипи — синтетичний і аналітичний. В. фон
Гумбольдт, крім названих, виділив як окремий тип
інкорпоруючі (полісинтетичні) мови американських
індіанців. Ця класифікація, в основу якої покладено
способи вираження граматичних значень і за якою всі
мови поділяються на чотири типи — кореневі
(аморфні, ізолюючі), аглютинативні, полісинтетичні
(інкорпоруючі) і флективні, стала найбільш відомою і
традиційною.
Пізніше з’являються інші типології, в основу яких
покладені різні ознаки (наявність чи відсутність тонів,
система голосних, порядок слів у реченні тощо). За
таким підходом, що одержав назву характерологічного,
одна й та сама мова залежно від основи класифікації
потрапляє в різні типи. Так, Е. Сепір в 1921 р.
запропонував типологію мов, в основу якої покладено
способи вираження в мові різних типів значень; техніку
поєднання морфем; наявність чергування звуків; рівень
складності граматичних форм, ступінь синтезу слова.
За цією класифікацією існує 21 тип мов.
Учені Празької лінгвістичної школи опрацювали
типологію різних мовних рівнів, серед яких найвідо-
мішою стала фонологічна типологія М. С. Трубецько-
го. Г. А. Климов запропонував контенсивну
типологію (на основі способів вираження суб’єктно-об’єктних
відношень у реченні). Відома синтаксична типологія
І. І. Мєщанинова, за якою мови поділяються на
номінативні й ергативні. Варто згадати квантитативну
типологію Дж. Грінберга, котрий запропонував 10
індексів, за якими можна дати кількісну характеристику
ступеня синтетичності, дериваційних потенцій мови тощо.
Так, скажімо, за індексом синтетичності, в основі якого
лежить відношення числа морфем (М) до числа слів
(И0, який вираховується за формулою

санскритська мова переважає в’єтнамську більше ніж
у 2 рази (санскрит — 2.59, в’єтнамська — 1.06). Це
означає, що санскрит є великою мірою синтетична мова,
тоді як в’єтнамська мова — аналітичною, до того ж зі
значним показником аналітичності: на 100 слів
припадає лише 108 морфем (чим більше в мові багатомор-
фемних слів, тим вищий індекс синтетичності, і
навпаки). За індексом деривації (відношенням числа
словотвірних морфем до числа слів) ці мови протиставляються
ще різкіше: санскрит — 0.62, в’єтнамська — 0 (у
в’єтнамській мові зовсім немає словотвірних суфіксів).
Позитивним у квантитативній типології Дж. Грінберга є
те, що в ній кожна з мов займає в класифікації певне
місце відповідно до статистичного показника ознаки, за
якою класифікуються мови.
Мовні універсалі! (від лат. ипмегзаііз «загальний») — суттєві
властивості, важливі характеристики, наявні в усіх мовах або в
більшості з них.
Мовні універсали визначають на основі трьох
параметрів: 1) спільність властивостей усіх мов на відміну
від мови тварин; 2) сукупність змістових категорій, що
виражаються певними засобами в мові; 3) спільність
властивостей самих мовних структур. Прикладом
мовної універсали першого типу може бути така: на
людській мові можна легко породжувати й сприймати нову
інформацію; а другого — в усіх мовах виражені
відношення між суб’єктом і предикатом, категорії посесив-
ності, оцінки, множинності. Найбільша кількість уні-
версалій належить до третього типу: в мові не може
існувати менше 10 і більше 80 фонем; якщо в мові є
троїна, то обов’язковою є й двоїна; якщо є
протиставлення приголосних за твердістю — м’якістю, то немає
політонії голосних; якщо слова тільки односкладові, то
вони одноморфемні і в мові наявний музикальний
наголос; якщо є флексія, то є й дериваційний афікс; якщо
суб’єкт і об’єкт стоять перед дієсловом, то в мові є
відмінки; якщо є прийменник і немає післяйменника, то
іменник у родовому відмінку розміщується після
іменника в називному відмінку; якщо є категорія відмінка,
то є й категорія числа.
Універсали показують, що може бути в мові і чого
не може бути в мові, тобто вони визначають ті
обмеження, які накладаються на мову, і демонструють
спільність принципів побудови всіх мов. Очевидно,
універсали зумовлені особливостями фізіологічної будови
мовленнєвого апарату (фонетичні універсали) й
існуванням єдиних для всього людства способів
осмислення дійсності.
Крім синхронічних, про які йшлося вище,
виділяють діахронічні універсали. Наприклад: найпізніший
дієслівний час — майбутній; спочатку виникають
вказівні, особові й питальні займенники, а потім зворотні,
присвійні, неозначені й заперечні. Діахронічний
характер мають переважно лексико-семантичні універсали: в
усіх мовах слова із значенням «тяжкий» (вага)
набувають значення «трудний», слова із значенням «гіркий»
(смак) — «сумний, болісний, печальний», слова із
значенням «солодкий» (смак) — «приємний» тощо.
Мовні універсали поділяють на дедуктивні
(встановлюються шляхом припущення, обов’язкові для всіх
мов) та індуктивні (встановлюються емпірично і є в
усіх відомих мовах); абсолютні (які не мають винятків)
і статистичні (позначають явища високого ступеня
ймовірності, але не охоплюють усі мови; їх
називають фреквенталіями); прості (елементарні), які
стверджують наявність або відсутність чогось (у всіх мовах
є X) і складні (імплікаційні), які стверджують певну
залежність між різними явищами (якщо в мові є X, то
в ній є й У).
Знання універсалій необхідне мовознавцям, які
працюють у галузі ареальної лінгвістики, типології та
історичної реконструкції. Говорити про ареальне
зближення, генетичну близькість чи запозичення мовного
явища можна лише тоді, коли доведено, що це не є
універсал ією.
Отже, зіставний метод має велике практичне
значення. За його допомогою виявляють збіг і розбіжності
в зіставлюваних мовах, що є дуже цінним для теорії та
практики перекладу й методики навчання іноземних
мов, розкривають конкретні специфічні особливості
мови, які важко, а то й неможливо помітити при її
«внутрішньому» вивченні, встановлюють спільні
закономірності, властиві всім мовам, що дає змогу глибше
збагнути будову людської мови загалом. На основі зі-
ставного методу створені зіставні граматики різних мов
і перекладні словники. Проблемам зіставного
мовознавства присвячений спеціальний журнал «Стьпоставител-
но езикознание», що виходить у Софії (Болгарія).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.