Лексикон загального та порівняльного літературознавства

СИСТЕМА

СИСТЕМА — (від грец.їуБіета — ціле віл
складових частин, поєднання) — цілокупність,
внутр. єдність якої зумовлена взаємопов’язаністю
та взаемовизначеністто Ті складників.
Жоден зі складників, окремо взятий, не
забезпечує функціонування С., але кожний посідає
в ній своє місце й виконує свою ролю в її
функціонуванні. Отже, кожен складник є
необхідною, обов’язковою частиною С.
Інваріантним аспектом С. є структура Як система
може бути розглянутий будь-який об’єкт
дослідження (Всесвіт, Земля, життя, людина,
машина, комп’ютер і т.д.).
Розрізняють С. статичні та динамічні. Л-ра —
типово динамічна система, тобто така, що змінює
свій стан у часі. За характером взаємин даної С. з
середовищем, де вона функціонує, бувають закриті
(замкнені) та відкриті (незамкнені) С. /1-ра —
відкрита система, бо відображає в худож.-образній
формі довколишню дійсність. Відкритою
динамічною С. є творчість справжнього митця, а
також окр. тв. мист-ва.
Лив.: Системний підхід.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.