Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ТЕРМІНОЛОГІЯ

ТЕРМІНОЛОГІЯ (від лат. terminus та гр. logos
— слово, вчення) — сукупність термінів, котрі
відповідають іст. оформленим поняттям певної
галузі науки та техніки, де ця сукупність утворює
терміносистему (напр., терміносистеми мате­
матики. музикознавства, літ-знавства і т.п.). Т. є
частиною словникового складу мови, хоча
демонструє суттєві відмінності віл заг-вживаної
лексики. Деякі лінгвісти вважають, шо існують
також розбіжності між Т. науки та технічною
Т., які належить розглядати окремо. Проте
сьогодні логічніше твердити про існування мови
науки, в межах котрої розташована мова
техніки.
Тарас Кияк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.