Донецький Вісник Наукового Товариства ім. Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ Й ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКО-КАВКАЗЬКОГО ІМЕННИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОНЕЧЧИНИ В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМ

Тетяна БУГА,
аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ Й ДИНАМІКИ
УКРАЇНСЬКО-КАВКАЗЬКОГО ІМЕННИКА
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОНЕЧЧИНИ
В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМ
У статті подається аналіз складу й динаміки імен в
українсько-кавказькому іменнику Центральної Донеччини з
1920-х по 2000-і рр. Шляхом порівняння з українською
антропонімійною системою визначаються специфічні
особливості цього типу національно-змішаного іменника.
Ключові слова: українсько-кавказький іменник,
частотний десяток імен, широковживані імена, поодинокі
імена.
Упродовж ХХ ст. вийшло чимало робіт, присвячених
вивченню особових імен. Проте й досі іменники більшості
регіонів України досліджені недостатньо. Актуальним постає
встановлення складу, визначення статистичної структури й
особливостей розвитку національно-змішаного іменника
України. Цю проблему в окремих наукових розвідках
розв’язують М.П. Бутенко, О.М. Гвоздяк, Н.І. Головчак,
Д.О. Жмурко, Л.П. Зайчикова, О.Ю. Касім, Г.В. Кравченко,
Л.В. Кракалія, Г.І. Меліка, П.П. Чучка та деякі ін. Система імен,
наданих в українсько-змішаних родинах сіл Центральної
Донеччини, ще не була об’єктом окремого аналізу науковців.
У сільському антропоніміконі Центральної Донеччини
виділено 21 тип українсько-змішаних іменників. Це зумовлено
7тим, що на досліджуваній території здавна проживають
представники різних етносів: українці, росіяни, білоруси,
болгари, греки, німці, євреї, татари, поляки та ін. [Розподіл
2004]. Вони зберігають власну національну самобутність і
водночас переймають деякі традиції інших народів, зокрема й у
найменуванні новонароджених. Так, в антропонімікон українців
проникають німецькі оніми: Адольф, Генріх, Емма; французькі:
Амур, Жан, Луїза; грецькі: Аїда, Еллада, Пальмира; молдовські:
Ауріка, Земфіра; арабські: Карим, Асія, Таїра; тюркські: Руслан,
Тимур тощо.
Представники національних меншин Центральної
Донеччини активно збагачують свій іменник традиційними для
українців онімами. Наприклад, євреї часто віддають перевагу
антропонімам Борис, Лев, Марко, Семен, Яків, Інна, Софія,
Тамара. У родинах азербайджанців і татар нині дівчат нерідко
називають іменем Дарина, що являє собою українську
національну форму канонічного імені Дарія.
У міжнаціональних родинах взаємодія двох різних
культур особливо помітна. Тут “одна антропонімійна система
змушена пристосовуватися до іншої, отже, необхідний
компроміс, який забезпечив би максимальне збереження
структурної цілісності антропоніміконів, що взаємодіють”
[Азнабаева 2006: 60]. Кожна окрема сім’я вирішує цю проблему
по-своєму й не завжди вдається з’ясувати, ким із подружжя
обране те чи інше ім’я.
Особливості найменування дітей в національно-змішаних
родинах найкраще виявляються тоді, коли “беруть шлюб
представники народів, чиї іменники повністю відрізняються
один від одного” [Проблемы 2000: 50]. У запропонованій статті
ми маємо на меті схарактеризувати склад і динаміку розвитку
одного з таких національно-змішаних іменників – українсько-
кавказького. Джерелами фактичного матеріалу послугували
актові записи про народження дітей з архівів РАЦС
Волноваського, Мар’їнського, Старобешівського та
Ясинуватського районів Донецької області.
8 Динаміку особових імен в українсько-кавказьких родинах
Центральної Донеччини простежено з 1920-х по 2000-і рр.
Імена, надані новонародженим до 1920-х рр., було зібрано з
метричних книг, у яких записи не містять графи
“національність”. Досліджуваний період розділено на
9 хронологічних зрізів: І включає 1920-1929-і, ІІ – 1930-1939-і,
ІІІ – 1940-1949-і, ІV – 1950-1959-і, V – 1960-1969-і, VІ – 1970-
1979-і, VІІ – 1980-1989-і, VІІІ – 1990-1999-і, ІХ – 2000-2009-і рр.
Під назвою українсько-кавказький іменник
1
об’єднано
оніми, надані новонародженим у родинах, де один із батьків
української національності, а інший – абхазької, адигейської,
дагестанської або чеченської, тобто представник одного з тих
кавказьких народів, що довгий час “відчували на собі вплив
ісламу” [Справочник 1979: 287]. Віросповідання й особливості
культури кавказьких народів зумовлюють специфіку
українсько-кавказького іменника. По-перше, жінкам-
мусульманкам заборонено виходити заміж за чоловіків-
немусульман. Тому в переважній більшості змішаних родин
цього типу мати – українка, а батько – представник одного з
кавказьких етносів.
По-друге, згідно з багатовіковою традицією кавказьких
народів, народження хлопця – це велике свято, оскільки в
майбутньому він стане господарем і продовжувачем роду. Від
сина, навіть незаконнонародженого, батьки-мусульмани майже
ніколи не відмовляються, дають йому своє прізвище й
національне ім’я. Названі причини сприяють кількісній перевазі
чоловічого іменника над жіночим: 45 і 29 онімів відповідно
обслуговують 103 хлопців і 62 дівчат.
За складом українсько-кавказький іменник менше
подібний до українського, ніж інші типи змішаних іменників. З
74 онімів, наданих в українсько-кавказьких родинах,
39 (47,30%) з більшою чи меншою частотністю функціонує і в
українському антропоніміконі (мал. 1 і 2). Серед них – канонічні

1
Визначення “українсько-кавказький” іменник зумовлене тим, що мови
абхазького, адигейського, чеченського, дагестанського народів належать до
однієї сім’ї мов – кавказької [Кочерган 2001: 82-84].
9імена та їхні варіанти: Адам, Антон, Василь, Володимир,
Георгій, Дмитро, Іван, Кирил, Леонід, Максим, Микола,
Олександр, Роман, Сергій, Юрій, Анна, Вікторія, Ганна, Дарина,
Катерина, Марія, Ніна, Раїса, Тамара, а також деякі
запозичення: Альберт, Карим, Ренат, Руслан, Тимур, Айна,
Аліна, Діна, Еліса, Жанна, Карина та слов’янське ім’я Богдан.
Специфічними стали звичні для кавказьких народів оніми:
Адлан, Алі, Анзор, Ельберт, Ельдар, Зураб, Ісмаїл, Мирза,
Муслим, Мустафа, Назер, Юсуф, Арзу, Джамілія, Джаміля,
Ельфія, Зара, Зухра, Ліза, Маліка, Раїна, Ханна (зустрілися в
чеченсько-українських родинах); Анзор, Ахмед, Касим, Селім,
Темир (в адигейсько-українських); Міріан (в абхазько-
українських), а також жіночі імена західноєвропейського
походження Аглая і Альма. Деякі арабські (Джамал, Мансур,
Мурат, Рашид, Хасан, Шаміль, Мар’ям), персидські (Гюльнара)
і тюркські (Заур) лексеми характерні для мусульманської
традиції найменування новонароджених. В українському
антропоніміконі вони відсутні, зате їх нерідко надають
новонародженим в українсько-тюркських родинах.
Український
Канонічні (63,28%)
Варіанти (6,1%)
Слов’янські (5,22%)
Запозичені (19,45%)
Новотвори (5,95%)
Мал. 1. Групи імен за
етимологією в українському
іменнику
Українсько-кавказький
Канонічні (32%)
Варіанти (4%)
Слов’янські (1,33%)
Запозичені (62,67%)
Мал. 2. Групи імен за
етимологією в українсько-
кавказькому іменнику
Склад українсько-кавказького іменника в кожному періоді
відчутно змінюється. Це зумовлене тим, що більшість онімів
(усього 52) функціонує лише в одному десятилітті. Так, у
80-і рр. вжито 13 разових імен: Адлан, Антон, Богдан, Ельдар,
10 Назер, Ренат, Роман, Селім, Шаміль, Аліна, Джамілія, Діна,
Зухра, а в 1930-і – тільки одне: Міріан.
Урізноманітнюють досліджуваний антропонімікон і
переривчасті оніми (8 одиниць), які періодично з’являються на
різних хронологічних зрізах: у 60-70-і й 90-і рр. – Анзор, 50-і й
90-і – Заур, 60-і й 80-і – Карим, 70-і й 2000-і – Мансур і
Гюльнара, 60-і й 2000-і – Арзу, 80-і й 2000-і – Ганна, 50-і й 70-
80-і – Катерина, 60-і й 80-90-і – Ліза і т. д. Наскрізними
впродовж кількох десятиліть виявилося 6 імен: Тимур (50-
90-і рр.), Дмитро та Раїса (60-90-і), Руслан (60-2000-і), Айна (80-
90-і), Жанна (90-2000-і).
Низький показник СКО
2
(2) у чоловічій і жіночій системі
українсько-кавказького іменника дозволяє виділити лише три
частотні групи онімів: найуживаніші (десять імен (або більше,
якщо кількість носіїв деяких онімів збігається),
найпопулярніших на досліджуваній території в певному
періоді), широковживані (імена з кількістю носіїв, що дорівнює
або перевищує СКО) і поодинокі (оніми, що впродовж одного
періоду було надано одному новонародженому).
Розподіл онімів та ім’явжитків по статистичних групах у
чоловічому й жіночому іменниках подібний. Периферійна
частина обох іменників містить переважну більшість онімів.
Однак ці імена обслуговують незначну кількість носіїв, а тому
відображають лише кількісне оновлення антропонімікону.
Якісні ж зміни, в основному, відбуваються в групі частотних
онімів. Малюнки 3 і 4 відображають кількісну динаміку
українсько-кавказького чоловічого й жіночого іменників
відповідно. Зважаючи на певні відмінності, склад і особливості
статистичних груп чоловічих і жіночих імен аналізуємо окремо,
але не на кожному зрізі, а за 90 років загалом.

2
Середній коефіцієнт однойменності (СКО) дорівнює заокругленій до
цілого частці від ділення числа новонароджених певного
хронологічного зрізу на кількість імен цього зрізу. Імена з кількістю
носіїв, більшою або рівною СКО, – частотні, з меншою – рідкісні
[Бондалетов 1983: 80].
1110
8
27
60
16
27
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0
Частотний десяток
Широковживані
Поодинокі
Частотні групи
Кількість
Імен Носіїв
Мал. 3. Кількісна динаміка українсько-кавказького
чоловічого іменника
10
4
15
39
8
15
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6
Частотний десяток
Широковживані
Поодинокі
Частотні групи
Кількість
0
Імен Носіїв
Мал. 4. Кількісна динаміка українсько-кавказького
жіночого іменника
Частотний десяток чоловічих імен обслуговує
60 (58,25%) хлопців і включає такі оніми: Руслан (14 носіїв),
Тимур (12), Дмитро (7), Мурат (6), Анзор (5), Рашид (4), Сергій
(3), Мансур (3), Заур (3), Ельберт (3). З цих лексем до
українського антропонімікону входить чотири імен: Дмитро й
Сергій – до групи найуживаніших, Руслан – широковживаних, а
Тимур – маловживаних. Решта онімів активно функціонує лише
в українсько-чеченських (Анзор, Ельберт, Заур, Мансур, Мурат,
Рашид), українсько-дагестанських (Анзор, Рашид) і українсько-
адигейських (Анзор) родинах.
Група широковживаних містить 8 (17,78%) імен, кожне з
яких має незначну питому вагу – 1,94%. Разом вони охоплюють
15,54% ім’явжитків. При цьому частотність онімів Василь, Іван,
Максим, Микола, Олександр вища за СКО і в українсько-
кавказькому, і в українському антропоніміконі. Ім’я Карим в
ендогамних родинах має одну фіксацію, а Алі й Джамал –
жодної.
12 Частка поодиноких онімів в українсько-кавказькому
іменнику значно більша, ніж широковживаних (пор. 26,21% і
15,54%). Така особливість зумовлена багатством складу
(27 одиниць) даної статистичної групи. Більшість поодиноких
імен не відзначено в жодному іншому антропоніміконі: Адлан,
Ахмед, Ельдар, Зураб, Ісмаїл, Касим, Мирза, Міріан, Муслим,
Мустафа, Назер, Селім, Темир, Юсуф. Оніми Хасан і Шаміль
зустрічаємо також в українсько-тюркських родинах. Решта
лексем паралельно функціонує в українському іменнику – у
його основній частині: Антон, Богдан, Володимир, Георгій,
Кирил (в укр. Кирило), Леонід, Роман, Юрій або периферійній:
Адам, Альберт, Ренат.
Найуживаніші жіночі імена Тамара (6 носіїв), Мар’ям
(5), Раїса (5), Марія (4), Ліза (4), Катерина (4), Жанна (7),
Гюльнара (3), Айна (3), Анна (3) було надано 39 (62,90%)
дівчатам. Серед них один онім – Ліза – специфічний. Це
національне чеченське ім’я [Справочник 1979: 337], що
вживається тільки в українсько-чеченських родинах.
Запозичення Мар’ям і Гюльнара поширені в усіх мусульман,
тому вони входять також до українсько-тюркського іменника.
Усі інші найуживаніші оніми з більшою чи меншою частотністю
функціонують в ендогамних і більшості екзогамних родин
Центральної Донеччини.
Жіночих широковживаних імен в українсько-кавказькій
антропонімійній системі менше, ніж чоловічих: їх кількість
дорівнює 4 (13,79%), а питома вага – 12,90%. При цьому оніми
Вікторія, Ганна, Ніна частовживані і в українців, а лексема
Арзу – специфічна, наявна лише в українсько-чеченських
родинах.
Група поодиноких (15 складників – 51,72%) жіночих імен
обслуговує 15 (24,20%) новонароджених. Склад її дуже
неоднорідний. До нього входять: 1) канонічні оніми й
західноєвропейські запозичення, уживані й серед українців:
Аліна, Дарина, Карина (частотні в ендогамних сім’ях), Діна
(маловживане), Еліса (поодиноке); 2) західноєвропейські
запозичення, відсутні в українському іменнику, але наявні в
деяких типах національно-змішаних антропоніміконів: Аглая,
13Альма; 3) імена, специфічні для українсько-тюркських родин:
Джамілія, Джаміля, Ельфія, Зара, Зухра, Маліка, Раїна, Ханна.
У селах Центральної Донеччини проживає небагато
українсько-кавказьких родин. Незважаючи на це, їхній іменник
дуже різноманітний. У ньому органічно поєднуються канонічні
християнські, мусульманські імена, національні оніми
кавказьких народів, західноєвропейські запозичення й
гіпокористики. Особливо багатий чоловічий іменник. Це
пояснюється тим, що представники кавказьких народів з
пошаною ставляться до чоловіків і дуже відповідально
підходять до вибору імені для сина. Дівчат же нерідко
називають матері за своїм смаком, віддаючи перевагу модним на
досліджуваній території онімам. Тому жіночий іменник,
особливо, в останньому періоді, містить значну кількість
канонічних і західноєвропейських імен, популярних серед
місцевих мешканців. Подібні тенденції спостерігаємо в
більшості екзогамних родин і вважаємо за доцільне в подальших
роботах простежити, як упродовж ХХ ст. змінюється склад і
статистична структура інших національно-змішаних іменників
досліджуваної території.
ЛІТЕРАТУРА
Азнабаева 2006: Азнабаева, А.Ф. Современное состояние и
тенденции имянаречения в полиэтническом социуме (на материале
рус., башкир., татар. и нем. яз.) [Текст] : дис. … канд. филол. наук :
10.02.20 / Азнабаева Альфия Фаритовна. – Уфа, 2006. – 190 с.
Бондалетов 1983: Бондалетов, В.Д. Русская ономастика : Учеб.
пособие для студ. пед. ин-тов по спец. № 2101 “Русский язык и
литература” [Текст] / В. Д. Бондалетов. – М. : Просвещение, 1983. –
224 с.
Гафуров 1987: Гафуров, А.Г. Имя и история : Об именах арабов,
персов, таджиков и тюрков : Словарь [Текст] / А. Г. Гафуров . – М. :
Наука, 1987. – 220, [1]с.
Кочерган 2001: Кочерган, М.П. Вступ до мовознавста : Підр. для
студ. філол. спец. вищ. навч. закладів [Текст] / М. П. Кочерган. – К. :
Видав. центр. “Академія”, 2001. – 368 с.
Кравченко 2005: Кравченко, Г.В. Динаміка чоловічого іменника
м. Донецька в українських та міжнаціональних сім’ях (20-30-і роки
ХХ ст.) [Текст] / Г. В. Кравченко // Актуальні питання антропоніміки :
[зб. матеріалів наук. читань пам’яті Ю. К. Редька / НАН України;
14 Інститут української мови / відп. ред. І. В. Єфименко]. – К. : НАНУ,
2005. – С. 123-129.
Мусульманские имена 2007: Мусульманские имена. Словарь-
справочник : [сост. Ибн Мūрзāкарūм ал-Карнакū] [Текст]. – СПб. :
Издательство “ДИЛЯ”, 2007. – 448 с.
Проблемы 2000: Проблемы региональной ономастики : [сб.
науч. трудов / отв. ред. Р. Ю. Намитокова] [Текст]. – Майкоп, 2000. –
183, [1] с.
Розподіл 2004: Розподіл населення найбільш численних
національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними
ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] [Текст] : за даними
Всеукр. перепису населення 2001 р. / держ. ком. статистики України ;
ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во “Інфодиск”, 2004. – 1 електрон.
опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення,
2001). – Систем. вимоги : Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM
Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
Справочник 1979: Справочник личных имен народов РСФСР :
рек. М-вом юстиции РСФСР в качестве практ. пособия для работников
органов записи актов граждан. состояния РСФСР [Текст] / отв. ред.
А. В. Суперанская. – М. : Рус. яз., 1979. – 574 с.
Татьяна Буга
Особенности состава и динамики украинско-кавказского
именника Центральной Донетчины по сравнению с украинским
В статье представлен анализ состава и динамики имен в
украинско-кавказском именнике Центральной Донетчины с 1920-х по
2000-е гг. Путем сравнения с украинской антропонимической
системой определены специфические особенности этого типа
национально-смешанного именника.
Ключевые слова: украинско-кавказский именник, частотный
десяток имен, широкоупотребительные имена, единичные имена.
Tatiana Buga
Specifics of composition and dynamics of the Ukrainian-Caucasian
name system of the central regions of Donetsk province in comparison with
the Ukrainian one
The paper provides the analysis of the composition and dynamics of
the Ukrainian-Caucasian name system of the central regions of Donetsk
province from 1920s to 2000s. The peculiarities of this type of nationally
mixed name system are determined by its comparison with the Ukrainian
anthroponomical system.
Keywords: the Ukrainian-Caucasian name system; frequency tens;
widely used names; single names.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.