Донецький Вісник Наукового Товариства ім. Шевченка

НАЦІОНАЛЬНІ ПСИХОТИПИ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА

Володимир КУЄВДА,
кандидат психологічних наук,
завідувач лабораторії історії психології
Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
НАЦІОНАЛЬНІ ПСИХОТИПИ У ТВОРЧОСТІ
Т. ШЕВЧЕНКА
У статті порушуються питання зв’язку психічних типів
творчості Т. Шевченка з національними первнями.
Ключові слова: психологічний образ, етнопсихологія,
психіка, образ матері, образ слави.
Потенційний розвиток теоретико-методологічного
інструментарію гуманітарних наук зумовлює необхідність
застосування нових підходів у дослідженні феномену Тараса
Шевченка, насамперед психологічно-світоглядного аспекту його
творчості. Поглиблене розуміння спадщини Кобзаря вже давно
перейшло межі описовості й настійливо вимагає занурення у
найглибші пласти психічних первнів – індивідуальних
першопочатків зародження та формування психічної структури
самого автора. До цього спонукає, сказати б, „айсбергова
домінанта” у творчій манері митця, при цьому видима, доступна
для усвідомленого сприйняття „надводна частина”, викладена
виражальними засобами надзвичайно високого ступеню
символізації на рівні самобутнього тайнопису, зрозумілого лише
читачеві текстів та інтерпретаторові малярських творів, який
володіє кодом українського етнічного буття, національної
культури. Власне, декодифікація є брамою проникнення не
стільки в текст, скільки в контекст викладу, а тому засобом
об’єктивації найтонших нюансів втілення справді авторського
задуму, а не його гіпотетичних інтерпретаційних варіантів
навіть сумлінних дослідників.
Звідси завдання вичленення й систематизації типово
національного у Т. Шевченка має розглядатися як віднайдення
типових інваріантів – органічних чинників загального
129українського психологічного образу, втіленого у вигляді
стрижневих інтегрованих засадничих символів як матриці
системи світовідчуття та світогляду, а також означення,
каталогізація та класифікація конкретних персонажів та
психологічних типів, уособлених у представниках інших
національностей. Дослідження останніх у літературознавстві
мало б слугувати своєрідним інформаційним субстратом для
психологічних розвідок, але ця широка тема, здається,
залишається обійденою у шевченкознавстві.
Розуміння національно (етнічно) психотипового як базово-
нормативної, усталеної психічної моделі, що існує лише у межах
етнонаціональної реальності, відрізняється від літературо-
знавчого поняття образу і в психологічній науці має достатньо
усталене визначення [1]. Виражаючи взаємозв’язок людини –
суб’єкта психічної активності з довкіллям як середовищем
формування своїх уявлень про світ, у якому вона
самореалізується, і себе в ньому, етнопсихотипове неодмінно
містить у собі всі ознаки належності до етнонаціональної моделі
традиційності. Це спосіб, форма буття, що існує поза волею і
свідомістю людини й визначає її поведінку, загалом спосіб
життя. Виступаючи імперативом спадкоємності під впливом
ідеалістичного настановлення суми витворених століттями
ідеалів „…традиція (тут – суспільно-психологічна
закономірність, навіть закон, що забезпечує міжпоколінну
спадкоємність – В. К.) виконує важливу дисциплінуючу роль,
зокрема важливу при відомій анархічності вдачі. Авторитет
ідеалу є багато сильніший від авторитету конкретної одиниці
(підкреслення наше – В. К. ) а протиставлення колишньої
свободи, що уможливлювала самовияв і своєрідні форми життя
(„вольності”), сучасній неволі є чинником, скріплюючим
традиціоналізм (тут традиційність – В. К.). Цей традиціоналізм
став підставою національного відродження за Шевченка і
завдяки Шевченкові” [2, 90]. За В. Яневим, одним із чільних
українських етнопсихологів, саме традиційність забезпечує
людину сукупністю ментальних характеристик і визначає її
етнічну належність.
Викладене положення є ключем розуміння не тільки
стрижня етнопсихотипу, а й визначальних характеристик
мотиваційних джерел самого Т. Шевченка та творених ним
130 типових образів, які не пишуться, а „стають на папері”. Такі
психотипові домінанти виявляють себе у неусвідомлюваних
психічних виявах, налаштуваннях, схильностях, домаганнях,
життєвих настановленнях, мотивації поведінки, звабах,
симпатіях, пристрастях, тощо. У такий спосіб формується
аксіологічна система індивіда, збереження й розвиток якої
становить сенс життя людини, визначає провідні життєві
домагання, а поведінкова модель співмірна таким цінностям – є
стрижнем типового національного.
Реалізуючи своє право вибору, людина опиняється в
соціальній, етико-моральній іпостасі у межах поляризованих
векторів – від поборника вищих національних вартостей, серед
яких свобода, честь, праведність і подібне є позаконкурентними
та позадискурсивними й до відступництва, зради, виродження.
Саме такими широкими параметрами окреслюється палітра
художніх типів Шевченка, діапазон полярного протистояння
рушійних і життєдайних сил.
Завдання типологізації образів було б збідненим, якби
його звузити лише до людських постатей, які у Шевченка аж
ніяк не рясніють щедрими портретними цільностями. Більше
того – самі ці постаті виявляються неповноцінними, будучи
ізольованими від типових засадничих образів-понять: України,
Матері, Лицаря-козака, Кобзаря, Великого лугу, Матері-Січі,
Хортиці-сестри, батька-Дніпра, Високої Могили, що з вітром „в
степу розмовляє” Слави, Долі, ворогів та воріженьків, які є по-
своєму типовими, надзвичайно насиченими змістом символами
у традиційному сприйнятті українцем, де антропотип і
натурфілософський образ-тип зливаються воєдино. Щоб
пересвідчитися в цьому, досить відтворити фольклорні джерела
їхнього тлумачення у народній пісні, де від чумака „…пішла
Доля луками, Широкими степами – гей-гей, не вмів шанувать!”.
Наведені приклади засадничих образів-символів належать
до наскрізних у творах поета і, на перший погляд, не є
складними для прочитання й тлумачення. Здійснюючи
надскладну місію творчо-інтелектуальної ретрансляції „духу і
букви” фольклорних вчень до свідомості свого народу через
„писану мудрість”, Шевченко серед іншого зберігає одну з її
провідних засад – статус одухотвореності природи, світу
131довкілля, віра в які є предметом віросповідності не лише у давні
часи, але й сьогодні складає сутність традиційно-побутових
знань, вірувань, змістом поширеної системи звичаєвості.
Сучасні дослідники стверджують, що „довкілля прямо, чи
опосередковано впливає на мозок і лише діяльність різних
центрів мозку чи сумісна, чи послідовна, або з певними
пріоритетами, скеровує усю людську діяльність упродовж всієї
генези від антропоїдів до первісної людини…” (3, 84). Їхні
символізовані концепти становлять перший базовий рівень
типізації, а психологічні образи – тотожні найвищим життєвим
цінностям. Саме вони, ці образи, стали джерелами формування
не лише естетичної, а й етичної системи українського народу. У
шевченкознавчих розвідках порушується тема космологічних
метафор-архетипів, що конституюють усі основні космічні
стихії – землю, воду, вогонь, повітря. Такі прапервні утворюють
семантичні гнізда корінних образів, випромінюючи духовно-
біологічний, позасвідомий інтимний зв’язок художника з
Природою. Зазначається, що архетипна метафора як релікт
універсально-колективних первнів людської психіки та образ
етноміфологічного канону має значно вищий ступінь
функціональності в художньому тексті, аніж індивідуально-
контекстуальні виражальні засоби, оскільки володіє потужним
сугестивним зарядом – інтенцією вражати, навіювати,
захоплювати (4, 148).
Такою, передусім, уявляється Україна, яка для Шевченка є
живою істотою, митець стверджує, що заради любові до неї
„проклену святого Бога, за неї душу погублю!”, його та її доля
як і неволя є нероздільними. Усю ненаситність своїх
нерозтрачених інтровертованих почуттів автор звертає до
Батьківщини, подібно як в інших сюжетних колізіях – до
коханої дівчини, яку він обдаровує любовною ніжністю й
відданістю, безоглядно спустошує для неї всього себе до
останку. Ця любов така ж нерозділена, як любов матері до
збезчещеної доньки, або почуття до тієї недосяжної у маревах
дівчини, на пошуки якої не вистачило життя.
Натурантропоморфний синкретизм України і матері,
самоусвідомлена розчиненість Шевченка у такому духовному
субстраті, вщерть насиченому духовноафективним комплексом
132 відчувань, приводить мислителя до вибудови незнаної досі
філософсько-психологічної моделі україноцентризму.
Повною мірою усвідомлюючи смертельну небезпеку для
своєї землі, народу, він обирає провідну ідею етноцентризму як
останнього рятівного шансу, беззастережно вивищуючи його на
рівні абсолютної самоцінності. Перейнятість любов’ю до такого
абсолюту помножує і без того його високий поріг чутливості,
невтомності пізнання, осягнення світу, перейнятості долею і
болями знедолених і покривджених. Така надчутливість
забезпечує опанування трансцендентних вимірів, можливість
інтуїтивного, прямого, нічим не опосередкованого пізнання
сутності найвищих субстанцій. У цьому акті Шевченко полишає
свою самість, найпекучіші земні потреби смертної людини з
тим, щоб трансцендентувати їх і, злившись з Україною,
полишивши все малозначиме і суєтне, проявитися в її лоні
найістотнішими, життєвизначальними потугами.
Таке проникнення в сутність світового порядку
уможливлює творення універсальної картини світу з виведенням
законів гармонії й ентропії, Бога-творця у його стосунках з
Україною і людиною, опредмечених суспільними структурами в
умовах протиборства добра та зла, унормованого етико-
моральними нормативами тощо. Нелюдська напруга набуває
ознак іманентності як неодмінної ознаки лицаря, що підніс
зброю за святу справу визволення України. Вона набуває стану
зміненої свідомості, виливаючись у марева, видива (поема
„Сон”), містерії („Великий льох”), молитовні заклинання: „Свою
Україну любіть, Любіть її… Во время люте, В останню тяжкую
минуту За неї господа моліть” („Чи ми ще зійдемося знову?”)
З огляду на означений вище статус інтуїтивізму у творенні
Шевченкової України, доречно відзначити впевнене
утвердження у сучасній психології поняття „емоційного
інтелекту” як реалізації пізнавальних потреб через відчування,
на рівні емоційного резонансу, що може істотно доповнити і
поглибити розуміння сутності України у творчому просторі
Шевченка.
Імовірно саме тут слід шукати джерела пророчих потенцій
мислителя і його українського месіанізму. З такого погляду
можна пояснити дифузність, симбіотичність двоєдиного
133простору „Шевченко-Україна”, який вибудовує матрицю
дешифрування Кобзаревого тайнопису.
Шевченкова Україна є складовою дихотомної понятійної
пари „Україна-імперія” на рівні контрастно поляризованого
психологічного конструкту, у якому вона – життєдайне
середовище, джерело народження й підтримання життя.
Україна-Мати у трикомпонентному часопросторі вміщує
колективний образ народу – в минулому, сучасному та
майбутньому, усвідомлюючи зміст історичної пам’яті на рівні
невичерпної криниці універсального досвіду, усічення якого є
смертельно небезпечним. Постійне авторське звертання до
історичної пам’яті народу створює стимулююче національну
свідомість, контрастне поле для рефлексій в межах „минуле” як
належне і нестерпне „сучасне”. На тлі цього строката й
багатолика візія імперського спрута, постійний переслідувач і
гнобитель України, є підступним і жорстоким хижаком, хоча її
присутність частіше безугавно відчувається, ніж реалістично
виявляє себе. При тому, це знаходить своє вираження від
найменших, часто не помітних з першого погляду деталях, до
широких пасажів гніву і прокляття. Це латентне почування живе
у поета і в кожного українця передчуттям загрози біди.
Багатопроявність і широка семантична означеність
психологічного образу України у процесі творення
екстраполюється на широкий спектр граней художньо-
філософськи осмисленої реальності. Тут самобутньою
синонімічною паралеллю, іманентною моделлю України
проявляється психотип матері. Вона присутня у всьому
мисленнєво-мистецькому просторі автора, маніфестує
авторським баченням українську родину, на думку окремих
дослідників, як переважно матріархальну, посідаючи
найпомітніше місце у структурі родини.
Зазвичай особливість побожного ставлення Шевченка до
образу матері психоаналітики пояснюють психобіографічними
обставинами: втрата у дев’ятилітньому віці своєї матері, а
пізніше любої сестри Катерини, що для вразливого та
допитливого хлопчика, який звик до ласки й любові, стало
карбом самотності. Любов до матері і сестри відтепер могла
бути відрефлексована й виявлена тільки в спогадах і в мріях,
134 коли об’єкти любові були вже позамежово ідеалізованими й
недосяжними. „З цього часу і наступила інтроверсія лібідо, –
стверджує О. Халецький, – мати і сестра були вже не в „поза”, а
в „ньому самому”, у його спогадах, у його прагненні любити їх,
нестримному домаганні знайти їх знову. З цього періоду ми
знаємо про Шевченка, що він став „замкненим у самому собі”. В
цих умовах єдиною розрадою могли служити спогади і фантазії.
Від життя потрібно було бігти усередину себе, тяжкі життєві
обставини змушували хлопця. ще більше занурюватися у самого
себе, поглиблювали інтроверсію, вони постійно повертали назад
ту частину лібідо, що вже прокладала собі шляхи від „я” до
зовнішнього світу [5, 31]. Ймовірно, саме у таких психічних
станах усвідомлення невідворотності втрат приховано джерела
авторського тлумачення божественної місії матері як
найтиповішого в її образі.
Широкі сюжетні пасажі та ситуативні штрихи, що
виявилися у поезії Шевченка, уможливлюють об’ємне, рельєфне
відтворення цієї провідної постаті. Синкретизм України і матері
настільки органічний, що лише контекст допомагає зрозуміти,
що йдеться таки не про матір-людину:„Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась? Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила?”
медитує автор у „Розритій могилі”, наголошуючи на особливім
статусі звичаю у навчально-виховній системі народу. Загалом
для поета мати – накопичувач і живильне джерело народної
мудрості, моральності. Лише соловейко, як символічний для
України репрезентант естетичного, може часом завадити матері
научати.
Носій стереотипізованого досвіду – мати є чітким
віддзеркаленням етнічних уявлень, всеосяжного універсуму
Кобзаря, проявленого в традиційності навіть у тих випадках,
коли, здається, стандартизуються природні, загальні для будь-
якого народу дії, якщо лише вони мають соціальну значущість.
Перейнятість матері долею дитини одним лише виявом такої
перейнятості магічно міняє все дитяче єство. Досить лишень
матері подати голос, заговорити, як „серце б’ється, любо… І світ
божий як Великдень, І люди як люди” („На вічну пам’ять
Котляревському”). Так гармонія душі матері переливається в
гармонію душевну дитини, етнізуючи, уподібнюючи її собі.
135Для Катерини, яка ”де жартує з москаликом, Там і
заночує…” чим переступає звичай, вищий моральний закон,
„батько й мати – чужі люде, Тяжко з ними жити” („Катерина”).
Отже мати виявляє несхибність і твердість навіть до рідної
дитини в ім’я збереження вищих цінностей і в цьому сенсі через
особисті страждання обстоює лад авторського універсуму й
України як макроуніверсуму.
Тут простежується глибока доцільність тради-
ціоналізованого ладу у забезпеченні самозбереження людини.
Сучасна медична психологія стверджує пряму психосоматичну
залежність між душевним почуванням і фізичним здоров’ям. У
ситуаціях стресу, яким неодмінно супроводжується акт
гріховності, словосполучення „у мене закипає кров!”, „холоне
кров у жилах” не є метафоричними утвореннями, а
вербалізацією реального фізіологічного стану, коли не лише
міняється тиск і розподіл крові, але й міняється сама крові:
підвищується вміст цукру і жирів, посилено виділяються в кров
гормони, нарощується ступінь її згортання й готовності до
захисних реакцій, тобто підвищується температура,
збільшується кількість білих кров’яних тілець тощо [6, 191].
Отже, мати – жертовна берегиня роду зі сльозами ледве-ледве
через силу вимовляє доньці „Що весілля, доню моя? А де ж твоя
пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре?”
(„Катерина”). Святість звичаєвості рівнозначна божественності
її сутності, мірилом гріховності і самої честі, що важить більше
за саме життя. Система відправлення весільних обрядодій і
безсумнівне пошанування символіки належать до сенсотворчих
життєвих чинників кожної людини, нехтування якими
рівнозначне нащербленню самого життя, порушенню
традиційності.
У такому контексті збройний оплот України – козацтво – є
подвижником одвічної материнської місії, оборонцем
споконвічних святинь народу. Козацтво і Шевченко – це
двоєдина цільність, яка може ілюструвати етнонімічні
сполучення на зразок „козацький народ”, козацький край”,
„козацький дух”, „козацька вольниця” тощо. Безсумнівний ідеал
чоловіцтва, козацьке лицарство у романтичному запалі митця
являє себе виключно героїчним зразком для наслідування й
136 захоплення, це приклад духовної та фізичної досконалості,
легендарних морально-вольових якостей, безмежної відданості
Батьківщині, українству і несхибності, твердості до їхніх
ворогів, що постає в різної міри розгорнутості постатей від
Гамалії до старого фастівського полковника („Чернець”). Такі
провідні риси козацтва не обійшли перекручувань. Інколи аж до
зворотного. Висхідною мотивацією козацтва у всіх його
історично диференційованих проявах (наприклад, гайдамаки)
було священне право на захист власного життя і власного майна,
родини, землі, Батьківщини. Козак не агресор чи завойовник,
оборона і помста за кривди – ось провідна спонука козацького
руху за Шевченком. Тому закиди Шевченкові як апологету
святого обов’язку активності патріота проповідей патологічної
потреби постійного пролиття крові в ім’я творення священної
історії свого народу, буцім підміни християнської любові до
ворогів своїх ненавистю до них як мірила заперечення Бога
[7, 242] є щонайменше безпідставними, антиукраїнськими.
Незважаючи на піїтетне, побожне ставлення до козацтва,
незрадливий Шевченків реалізм і критичність, постійно
наснажуваний зболеним серцем за долю рідного народу,
демонструють його глибоку обізнаність з історичними і
політичними колізіями, історичну самосвідомість, неабияку
вправність аналітика. І тоді вже від поета ми чуємо не лише
докір (все було б по-іншому, якби „дружно на ворога стали”), а
й прямі звинувачення в розбраті, втраті історичних шансів на
благородний реванш. Прямий осуд за нездатність одностайно
стати „та з фастівським полковником Гетьмана єднати”, тоді б
не перекинувся до Петра 1 Гнат Галаган, „прилуцький
полковник поганий” („Іржавець”).
В полоні пекучих роздумів над історико-духовним
символом, Трахтемировим, Шевченко самих гетьманів за
наслідками їхньої діяльності ставить поруч з ворогами, прокляті
тут „гетьмани, усобники, ляхи погані” („Сон. Гори мої
високії…”). Не всі видатні постаті в історичних колізіях
оцінюються Шевченком однозначно. Суперечливе,
амбівалентне ставлення до Богдана Хмельницького з одного
боку „нерозумного сина”, а з другого – „батька Богдана”. У
Шевченка не знайти знакової для долі України постаті гетьмана
137І. Мазепи, проте ледь помітними деталями він виявляє свою
однозначну оцінку у протиставленні того з Б. Хмельницьким –
„Собор Мазепи сяє, біліє”, а „Батька Богдана могила мріє”.
Зрозуміло, що йдеться не про деталі краєвиду, хай навіть
уявного – можна твердити про досить точну передачу засобами
полікомпонентної символіки ролі двох історичних постатей в
долі України в оцінці автора („Сон. Гори мої високії…”).
Вагомість для автора цієї теми спонукає його відступитися
від історичних деталей в ім’я історичної правди, вдаючись до
художньої типізації. Нині немає документальних підтверджень
про постриг у ченці Семена Палія, але у поезії „Чернець” він
являється нам саме у такім статусі, можливо, задля
центрального моменту – коли стихають Божії слова і в келії,
неначе в Січі, братерство славне ожива, тоді „сивий гетьман,
мов сова, Ченцеві зазирає в вічі”. Настановче медитативно
звучить звернена до С. Палія порада покаятися, бити поклони і
плоть старечу усмиряти, та серцеві не потурати „воно ж тебе в
Сибір водило, Воно тебе весь вік дурило, Приспи ж його і
занехай!”. Цей психологічний прийом пробудження совісті
зазиранням у вічі розставляє історичні та моральні оцінки
представників двох політичних опозицій у тодішньому
козацькому середовищі і є індикативним щодо позиції автора.
Невдачі визвольних змагань та їхні трагічні наслідки
породжує гіркі, здається, аж до занепадництва, мотиви, які
можуть зчитуватися капітулятивно, витлумачені як здача зброї:
„Пішов козак, сумуючи, Нікого не кинув: Шукав долі в чужім
полі Та там і загинув… тяжко-важко умирати У чужому краю…”
(„Думка”). Проте філософсько-психологічне тло подібних
картин вказує, скоріш, на глибину напруги, межові стани у
трагічному двобої козака, який, попри все, залишається
недосяжним у своїй величі і безсмертним у пам’яті народній.
Особливе місце серед таких зображень відводиться Долі
як особливої, фактично персоніфікованої поетом, духовної
субстанції, у спілкуванні з якою на рівні міжособистісних
взаємин („ти взяла мене маленького за руку.., ти сказала.., ти
збрехала.., ми не лукавили з тобою” („Доля”), „Моя ти доле
молодая! Не покидай мене. Вночі. І вдень і ввечері і рано Витай
зо мною і учи, Учи неложними устами Сказати правду.., а як
138 умру,.. хоть єдиную сльозину в очах безсмертних покажи”),
попри формально монологову форму зчитується глибоко
проникливий діалог, їхня взаємопов’язаність і залежність. І тут
поет засвідчує своє проростання з народної традиції, де доля
постає міфологічною істотою, уособленням щастя, чи недолі,
нещастя [8]. Доля-міфологема відрізняється своїм
функціональним призначенням на різних стадіях творчості
автора [9], має універсальний семантичний вияв – вона поводир
людини поза її волею „Того лама, Того нагинає; Мене котить, а
де спинить, І сама не знає…” („Мар’яна-черниця”), спонука до
філософських ціннісно-орієнтаційних розмислів „Доле моя,
доле! Де тебе шукать? („Гайдамаки”: „Галайда”). Зрештою цей
міфологічний образ становить у поета окремий семантико-
творчий блок, який поширює свою присутність далеко за
лексично означені ним межі.
Окремого розгляду вартий образ-символ Слави, спрощене
тлумачення якого здатне лише заплутати розуміння творчості
Кобзаря, бо ніяк не узгоджується з його реальними життєвими
домаганнями розуміння „слава заповідь моя” як прагнення
широкого визнання, популярності на рівні життєвої мети, хоча
на тлі, скажімо, Пушкінового „я пам’ятник себе воздвиг…” воно
може й не видаватися таким контрастом. Проте варто заглянути
до синонімічного ряду, як з’являються підстави наблизитися до
справді поетового змісту. Вочевидь поверхове тлумачення
поняття „слава” як синоніму популярності, свідчення наслідків
загального схвалення чи осуду (дурна слава) є похідним від
вигуку на означення бойового поклику, утвердження, домагання
свого, перемоги, піднесення на належний рівень на знак
вагомості, істинності („Слава тобі, Гамалію На весь світ
великий.., Що не дав ти товариству Згинуть на чужині!”,
етимологічно „православ’я” – утвердження закону Права пізніш
у християнстві трансформоване у ”Слава Богові”, „Слава Ісусу!
– Навіки Слава!”). У такому контексті і поезія „Слава” набуває
іншого звучання – „задрипанка, шинкарка, перекупка п’яна”, яка
„з п’яними кесарями По шинках валялась” є завадою не до
популярності, а до утвердження життєвих праведних домагань
автора.
Впродовж всієї творчості Шевченка психологічний образ
слави корелює з історичною пам’яттю, опредмеченою могилами
139як одухотвореними творіннями, ставлення до них – відповідне.
Розрита могила – глум над історичними святинями, пам’яттю
роду, спаплюженою честю. У своїх щоденниках він зазначає
всю необхідність і корисність проведення археологічних
розкопок, але тут же зауважує почуття прикрості від
розкопування Савур-могили, відчуваючи якусь дивну, навіть
нерозумну прив’язаність до безмовних, нічого не промовляючих
могил, які піддають нарузі.
Базові збірні образи як своєрідні метасимволи
одухотвореного світу ідеального несуть велике
життєвизначальне навантаження. Як виразники способу буття і
життя, уособлення „свого”, „рідного” на рівні життєвого ідеалу
вони означують і розкривають сутність психологічного
простору, у якому живуть і діють Шевченкові герої. За своїм
змістом і взаємовпливами вони не є індиферентними – крізь
призму авторського світовідчування й розуміння дійсності цим
типовим метасимволам надається відповідного семантичного
спрямування, яке корелює з типовими характерами, мотивацією
і змістом поведінки персонажів. Вони постійно звіряють свої дії
і є досить виразно поляризовані на засадах ставлення до
життєвих цінностей, народної долі, України. Незважаючи на
велику кількість самобутніх і помітних постатей у мистецькому
доробку Шевченка, всі вони вписуються у систему життєвих
орієнтацій автора, несуть цілком певне сенсотворче
навантаження, об’єднуючись за ознаками типового у спільності
життєвих цінностей, орієнтацій, домагань.
За вчинковою теорією В. А. Роменця кожен суб’єкт
психічної активності виявляє свою індивідуальну психологічну
сутність у процесі діяльності як сумі вчинків. Універсальний і
єдиний у своєму роді осередок людської діяльності – вчинок –
виражає спосіб існування людини у світі, виступає постійно
діючим фактором історичних форм прогресу [10, 401]. Він
виражає будь-яке відношення між особистістю і матеріальним
світом, довкіллям. Це відношення можна правильно зрозуміти,
якщо до змісту поняття „особистість” ввести все те, що вже
набуте, олюднене, освоєне людською індивідуальністю –
знання, уявлення, усвідомлені закони, чинні в конкретному
етнічному середовищі, а в ситуації Шевченкової України – ще й
140 пануванням звичаєвого права, яке, з певними обумовленнями,
було пріоритетним по відношенню до офіційних імперських
циркулярів. Тому вчинок – це спосіб особистісного існування у
світі, все, що існує в людині і олюдненому світі, є вчинковим
процесом і його результатом.
Вчинок формує і виявляє найістотніші сили особистості,
як і самого „великого світу”, тому він має розглядатися на рівні
всезагального філософського принципу, який допомагає
тлумачити природу людини і світу в їхньому пізнавальному та
практичному відношеннях. Чотирикомпонентна структура
вчинку (ситуація = мотивація = дія = післядія) дає можливість
наскрізно зчитувати увесь процес психічної активності людини,
пояснювати й адекватно розуміти, тлумачити її поведінку. До
прикладу, сукупність життєвих обставин (ситуація) спонукають
(мотивують) Сову з однойменного твору піти „в найми за хліб
черствий” (дія) і гірко спивати трагічну розв’язку свого життя
(післядія).
Пояснення поведінки людини через вчинкову діяльність
буде неповним поза детермінантами її становлення і обставин,
що формують певні ситуації. Практично всі герої у Шевченка
співвідносяться зі статусом підневільної Батьківщини, де
чиниться наруга над святим і торжествує зло, Еволюційно
сформовані уявлення про святе пов’язуються з усталеним
способом життя і буття, звичаєвістю, ментальними домінантами,
втіленими в українських титульних рисах щирості, праведності,
волелюбності, душевності та ліризму тощо. Вони складають
сутність особистісного життєвого домагання людини й цілком
відповідають законам одухотвореної Природи. Пантеїстичний
ґрунт, філософсько-космогонічне тлумачення абсолютного
ідеалу у творах Шевченка присутнє повсюдно і корелює з
предметом віри та віросповідності, які не є відмінними від
світогляду, богорозуміння. Органічне переплетення його з
постулатами християнського вчення певно і становить відомий
феномен „народного християнства”, що цілком узгоджується з
його гостро критичними судженнями в адресу православ’я.
Такий ідеал символізує полюс належного, протилежне
йому – гріховного. Авторитет ідеалу є набагато сильніший від
авторитету найвищої посадової людини, чим, можливо,
141пояснюються індивідуалізм як національна риса. Культ
одухотвореної Природи ще у другій половині ХІХ ст. за
свідченням Арсенія Сілецького, автора книги, присвяченої
віруванням і звичаям народу в ХІХ ст., і виданої у Києві 1886 р.
ще мав високий статус [11, 3]: „Християнство, що навалилося на
нас не поступово, а зненацька, не проникнувши у свідомість
народу, здійснило якийсь химерний розумово-релігійний хаос,
дику суміш вірувань і понять. Народ офіційно молився
християнському Богові, але не полишав і своїх дібров (тут –
місць відправи язичницьких обрядів – В. К.), слухаючи
християнське богослужіння у храмі, він нишком здійснював в
них свої язицькі містерії. Церковність не змогла винищити
язицької обрядовості, не змогла витерти з пам’яті народної
всього того, що стосувалося старої віри, вона надала їм лише
особливого колориту, істотно видозмінила їх ззовні” (тут і далі
підкреслення наше – В. К.).
Більше того, автор стверджує, що такі вірування
побутували до кінця ХVІІІ ст. і мали свою належну
адміністративно-юридичну дію. „У судових процесах того часу
визнається можливість чародійних зносин з нечистивими, або
чортом, як факт, що не підлягає сумніву, не кажучи вже про
менш істотні прояви знахарської, відьмацької сили, віра в яку,
якщо й втратила свою, так би мовити, громадянськість,
збереглась у народній масі у вигляді різноманітних забобонів і
повір’їв” (11, 4). Поза волею духовної влади в особі церкви
аксіологічна система, етико-естетичні ідеали проникли у всі
сфери духовного життя, у т.ч. у християнські відправи,
мистецтво, про що зокрема йдеться і в спеціальних тематичних
дослідженнях. Без таких уточнень реальних релігійно-
світоглядних поглядів у масовій свідомості складно сподіватися
на об’єктивне розуміння творчості Шевченка.
З урахуванням викладеного, персоналізовані психотипи у
Шевченка можна групувати за ознакою відданості святим
життєвим ідеалам праведного життя, побожності, тобто
відповідності до ієрархії життєвих цінностей з абсолютним
ідеалом на вершині. Відповідно, героїчна особистість
становить стрижень полюсу таких поборників, до яких
належать звитяжці гайдамаки у яскраво романтичному
142 обрамленні, що пояснюється свіжістю ще дитячих вражень про
Коліївщину. Вже тут оформлюється філософсько-політична й
світоглядно-естетична концепція автора, його органічний
зв’язок з народними героями, його „дітьми”, „синами”, своїми
„орлами”.
Ярема Галайда, за власним зізнанням автора „вполовину
видуманий” належить до „громади у сіряках”, „у постолах”,
типові провідні психологічні риси яких у типових побутових і
суспільно-політичних обставинах становлять зміст
„видуманого”. Це тип вибухового героїзму. Ретельно виписана
ситуація – детонатор повстання –переконлива і всеохопна: люди
письменні „сонце навіть гудять”, бо не відтіля сходить, не так
світить; залишені від гетьманства „високі могили… та й ті
розривають”; для благополуччя і слави „співай про Матрьошку
Про Парашу, радость нашу…”; до найдрібніших побутових
деталей бачимо, як „…жид поганий Над козаком коверзував”.
Разючий контраст колишнього стану і нинішнього (Була колись
Шляхетчина, Вельможная пані; Мірялася з москалями, З ордою,
з султаном, З німотою…) множить напруження. У такій ситуації
невід’ємною складовою людини гнівно повстає
персоніфікований у символах живий світ довкілля, здається не
могла не розвернутись висока могила, і пороги „ревуть,
стогнуть, розсердились, Щось страшне співають”, за рабську
покору і многотерпимість навіть „…Дніпро на нас розсердився,
Плаче Україна”. Поганьблено ідеальний світ. Таке прижиттєве
пекло за глибиною та розмахом руйнації, страждань здатне
зрівнятися хіба з уявним образом пекла Данте [12]. Саме це є
вершиною детонуючого протистояння. Конфлікт життєвого
настановлення чесного, сумлінного українця і реального буття з
тріумфом лакейства, продажництва, а тому й владою ворогів –
непіддатливий до врегулювання, тому кожен праведник повстав,
„жінки навіть з рогачами Пішли в гайдамаки”.
Органічна єдність Шевченка і гайдамаків поєднує їх у
часопросторі, притчевість і спонукальність до дії позиції автора
свідчить про намагання повернути до свідомості українця
історичну героїку задля майбутнього, він журить і повчає
гайдамаків, як малих нерозумних дітей, розважливо й
продумано готуватися до виступу задля гарантованого успіху.
143Галайда ліричний, витончений душею, побожно ставиться
до Оксани-титарівни: „серце моє, зоре моя”, рай настане, як
виріжуть ляхів гайдамаки. Докір автора і спонукання Яреми до
дії опосередковане – це звернення до козака як такого:
„розковать Козак сестру свою не хоче, сам не соромиться конать
В ярмі у ляха… горе, горе!” на тлі занедбаної слави і звитяги
славних гетьманів, полковників. Галайда молитовно звертається
до батька Дніпра за співучастю у святій справі помсти: „…
Прокинеться доля; козак заспіва: „Ні жида, ні ляха”, а в степах
України – О боже мій милий – блисне булава!”. Звістка про
долю Оксани у відчаї і розпуці породжує некерований вибух
„Дайте ножа, дайте силу Муки ляхам, муки”. Можливо, тому
психологічний тип Яреми є представником найширших,
найхарактерніших настроїв у народі. Він постає чи не
найповнішим у своїй розгорнутості, об’єктивації психічних
станів, проявів свідомості, розкриття мотивації своїх дій як
рядового учасника Коліївщини.
Гонта і Залізняк, тип провідників героїчного козацького
гатунку, ватажки гайдамаків, за текстом не є такою мірою
промовистими (інформативними), тут особливе навантаження
має підтекст. Не розтрачений у часі психокомплекс козака є
визначальним у їхній поведінковій моделі. Тут розсудливість,
розважливість, безумовна відповідальність, пожертва особистим
заради загальної справи поєднані з індивідуальною
безстрашністю, доблестю є визначальними.
Розвиненість вольової сфери, зосередженість, здатність
витримувати психічні напруги проглядаються у скупих мазках
художника слова: серед загального велемов’я колони гайдамаків
(у тексті „козацька ватага”) уосібнено зосереджений „Залізняк
попереду Нашорошив вуха”. Далі метафорично переданий
душевний стан ватажків, які „…люльки закурили. Страшно,
страшно закурили! І в пеклі не вміють Отак курить. Гнилий
Тікич Кров’ю червоніє Шляхетською, жидівською” скоріш
відчувається, вгадується в авторській невимовності,
зумовлюючи читача до напруги розуміння, проникнення в
авторську уяву. Провідники повстання усвідомлюють
ризикованість свого вчинку, не гублять духу, в особливому стані
примареної кривавищем свідомості у танці навприсядки ідуть
144 по базару аж „земля гнеться”, а рефреном загального настрою
звучить „ушкваримо, мій голубе, Поки не загинем!” Провідники
у Шевченка не полишені суперечностей, жага помсти засліплює
свідомість, і вони не зупиняються навіть перед смертю Оксани,
запідозрюючи її в тому, що „преподобиться з ляхами”.
Врятовану дивом Оксану, повінчану з Яремою, „щоб не сердить
отамана”, той же Ярема покидає. Незаперечна відданість
життєвому ідеалові, непримиренність до ворога не зупиняє
Гонту і в трагічному стані, в муках сумління він вбиває своїх
дітей з любов’ю до них і сповнений жертовності перед
присягою („… не я вбиваю, а присяга”). Перегуком з народним
голосінням несеться волання Гонти по здійсненні священного
вбивства. Сюжет таємного поховання „горем битим” Гонтою
своїх дітей, „щоб ніхто не бачив, Де він синів поховає І як Гонта
плаче” здійснюється за козацьким звичаєм. Накриваючи
„червоною китайкою Голови козачі”, навіть у трагічному стані,
що межує з божевіллям, батькові невимовно болить, що не може
покласти дітей за звичаєм до „… нової постелі. Без васильків і
без рути…”, переживає це як нехтування святим. Культ честі і
тут є панівним – він щиро шкодує, що не його діти ховають,
просить їх молити Бога, хай він „на сім світі Мене за вас
покарає, За гріх сей великий”. Повнота постатей провідників
гайдамаків істотно доповнюється семантичним тлом поеми, її
емоційно-сенсовим настановленням, інтонацією, тембром
звучання.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.