ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ. Книга перша. За редакцією Віталія Григоровича Дончика

Людмила Старицька-Черняхівська (1868—1941)

Людмила Старицька-Черняхівська (1868—1941) зали­шилась у літературі передусім завдяки драматичним тво­рам на історичну тему («Гетьман Дорошенко», «Іван Ма­зепа», «Милость Божа»), Молоде літературне покоління пореволюційного періоду, відштовхуючись од зужитого, за­своювало (найчастіше через пізніх народників) класичні традиції, модифікуючи їх у своїй творчості. Зокрема, С. Ва­сильченко мав творчих послідовників і найталановитішого з них — М. Івченка; В. Підмогильний в осмисленні особис­тості багато в чому продовжував М. Чернявського, не ка­жучи вже про таких метрів, як М. Коцюбинський, з опіки якого розквітли такі таланти, як П. Тичина, М. Жук, В Вин­ниченко, М. Могилянський, А. Головко. А якщо провести лінію «живих» контактів, то не оминути поетеси X. О. Ал- чевської, її творчих взаємин із літпочатківиями Г Михай­личенком, А. Заливчим та братами Миколою й Петром Плеваками. Варто згадати і той факт, що М. Хвильовий на­писав своїх «Вальдшнепів» під Херсоном, куди був запро­шений М. Чернявським.

Обидві схарактеризовані тенденції художнього розвит­ку — народницька і модерністська — подали загальну орга­нічну картину літературного життя в Україні на межі двох століть. Вони й мали визначати подальше функціонування набутого мистецького досвіду. В творчій лабораторії мо­дерного письменства і в органічності народницького світо­


1  Літературно-науковий вісник. 1908. Т. 42. Кн. 4. С. 132. (Далі дає­мо—ЛЛНВ).


32

 

відчування формувалися нові формозмістові параметри ук­раїнської літератури, яка входила в період інтенсивного культурного творення XX ст.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.