Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи є різниця у вживанні виразів Будьте здорові і Бувайте здорові в значенні «до побачення»?

У тлумачному словнику української мови зазначено, що вираз Будь здоров (здорова), Будьте здорові – ввічливе побажання при прощанні, а про Бувай (здоров, здорова) сказано, що це – усталена форма прощання з однією особою, відповідно Бувайте (здорові) – прощання з кількома особами або з однією при звертанні до неї на «ви». (Див.: Словник української мови, т. І. К., «Наукова думка», 1970, с. 245 – 246, 265).

Отже, як бачимо, вирази Будьте здорові та Бувайте здорові можна розглядати як тотожні за значенням.

До цього, можливо, варто додати, що між виразами Будьте здорові та Бувайте здорові є деяка відмінність: Будьте здорові являє собою сталу формулу; виключення одного з компонентів її руйнує вислів. А в формулі Бувай здоров (здоровий, здорова), Бувайте здорові, якщо відкинути друге слово, перше може вживатися самостійно (Бувай, Бувайте) з тим самим значенням, що й увесь вислів.

Вираз Бувайте здорові та його скорочений варіант Бувайте вживаються тільки при прощанні, а Будь (Будьте) здоровий, здорова (здорові) – і в інших ситуаціях, зокрема як форма привітання (тільки в останньому випадку узвичаєний інший порядок слів: здоров був, здорова була, здоровенькі були).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.