Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

2.3.1.1.2. СВІДОМІ МОВНІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

«Мова — це система, яка розвивається так,
аби служити потребам її носіїв, але на чий розвиток може
впливати також свідоме втручання у випадку необхідності,
тому свідоме втручання — це один з чинників мовної зміни,
який заслуговує певної уваги» [Columas 1989, с. хі]. Таким
чином, мови в деяких своїх аспектах зазнають свідомого
надання певної форми шляхом навмисної інтервенції [Columas
19892, с. 184].
Отже, свідомі мовні інтерференції є штучним втручанням у
розвиток мови. Особливо посилюються вони з виникненням
писемності [Дешериев 1977, с. 180] (докладніше див. розділ
1.3.2.2.1.2). Специфіка свідомих мовних інтерференцій полягає
в тім, що всі вони ґрунтуються на підсвідомих мовних
інтерференціях. Цей тип охоплює такі види мовних інтерференцій, як,
наприклад, втручання у мову під впливом релігії, політичної
орієнтації, мовних контактів з носіями більш розвинених мов,
або моди на ту чи іншу мову, а також мовне будівництво
(планування). Свідомі мовні інтерференції — це побудова свого роду
влучної мови (чи, точніше, підмови) на основі мови природної,
тим більше, що у людській мові досить важко відрізняти
природне від штучного [Columas 1989, с. 15].
Часто свідомі мовні інтерференції, пов’язані з так званим
процесом роблення мов [Columas 1989, с. хі], відбуваються у
Формі певної низки заходів з метою побудови мовної норми,
33
тобто синхронічної системи законів мови з обов’язковим fy
вживанням [Drozd, Roudny 1980, с. 34].
Особливо чітко це помітно в галузі термінотворення. Модер.
нізація стосовно термінологічного планування полягає у ствоч
ренні нових термінів, тобто заповненні термінологічних лакуц
шляхом прямого запозичення або карбування нових слів (сло*
восполучень) [Chellappan 1985]. Термінологічна стандартиз^
ція — це вибір із вже наявних, існуючих синонімів найбільш
вдалого варіанту та його затвердження (реєстрація) (див. роз*
діл 2). Планування корпусу мови, таким чином, також є навмио
ною зміною в мові, тобто свідомою мовною інтерференцією.
Свідомі мовні інтерференції мають найяскравіший прояв у
незамкнених мовних системах, особливо в лексиці. Від них
залежить лексична орієнтація зовнішньої форми терміноло^
них новоутворень у бік інтернаціоналізації чи пурифікації. Так,
наприклад, ісландські просвітники свідомо ігнорували інтерна-
ціоналізми греко-латинського походження [Sigrun Helgadottir
1991] або, навпаки, в лексику всіх мов колишнього Радянсько
го Союзу широко запроваджувалася російська чи зросійщена
інтернаціональна лексика (докладніше про це див.: [Азимов,
Дешериев 1972; Акуленко 1971; 1972; Базиев, Исаев 1973; Ба-
скаков 1988; Белодед 1980; Буренина 1988; Дешериев 1966;
Дешериев, Протченко 1968; Дешериев 1977; Дешериев, Ту*
манян 1980; Дрінов, Сабалдир 1934; Исаев 1970; 1971; 1978;
1979; Калимова 1988; Калинович, Дрінов 1934; Колесник 1988;
Колца, Тукан 1971; Крючкова 1988; Михальченко 1976; 1988;
Рудайтене 1988; Симоненко 1994; Трескова 1988; Туманян
1988; Хвиля 1933; Штепа 1977; Язьїки народов СССР 1966-
1968; Bilinsky 1980; Fierman 1991; Jones 1990; Lewis 1983; Poppe
1962; Rytsar 1994]).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.