Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

4.3. ГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ЗОВНІШНЬОЇ ФОРМИ

Графічний аспект зовнішньої форми термінів
полягає в зовнішньому графічному оформленні цих терміні5′
тобто в принципі їх написання. Принцип написання та
правопису термінів залежить, в свою чергу, від таких чинників, як
принцип та характер системи письма, якою користується та чЯ
інша мова [Wuster 1985, с. 70 — 75], фонетичних та граматичних
особливостей мови тощо. Не останню роль тут відіграють пеВ’
jjj традиції, пов’язані як з тією чи іншою системою письма, так
і з конкретною мовою.
Як підкреслювалося вище, літературні мови
підпорядковуються писемності, яку вони використовують [Columas 19892,
с. 184— 185]. Це, в свою чергу, відбивається на зовнішній фор-
#і лексичних одиниць, у тому числі й термінів, а саме — на їх
графічному оформленні. Залежно від писемних традицій тієї
чи іншої мови написання науково-технічних термінів набуває
певних специфічних ознак, пов’язаних зі специфічними
ознаками відповідної системи письма.
З іншого боку, на графічне оформлення будь-якого терміна
можуть впливати деякі лінгвістичні та екстралінгвістичні
фактори. Серед лінгвістичних чинників можна назвати
особливості фонетичного та силабічного складу мови (набір фонем,
можливі типи складу, фонетична дистрибуція), її граматичну
(зокрема морфологічну) структуру. Екстралінгвістичними
чинниками, які впливають на зовнішнє оформлення, можуть
виступати певні правописні традиції відповідної мови. Такі
традиції можуть полягати в принципі правопису (етимологічний,
морфологічний, фонетичний), у намаганні зберегти
оригінальне написання або, навпаки, переписати лексичну одиницю
іншомовного походження за правилами правопису рідної мови.
Якщо виходити з факту, що писемність, на відміну від
інших аспектів мови, є більш рухомою, здатною до змін
системою [Fierman 1991, с. 261], то можна дійти висновку, що
орфографічні правила регулюються та змінюються набагато легше,
ніж словниковий склад мови, не кажучи вже про замкнені
системи, особливо граматику.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.