Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

5.6. ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ БАГАТОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Викладені вище статистичні дані знайшли своє
практичне застосування при укладанні багатомовних
тлумачних словників економічних термінів та побудові української
галузевої фахової термінології. Відсоткове співвідношення
інтернаціональних та національних елементів послужило
орієнтиром при відборі в українській термінології синонімічних
варіантів тих чи інших термінологічних одиниць.
Ці засади можуть лягти в основу термінологічного
планування в Україні, особливо в умовах лексикографічного буму,
187 коли з’явилася велика кількість термінологічних словників, які
на жаль, не відповідають єдиній концепції [Кияк 1994; Івани-
цький, Кияк 1995].
Представники нашої лексикографічної школи укладають
словники, шукаючи розумний компроміс між надмірною космополі-
•газацією, характерною для російських однокомпонентних
термінів, з одного боку, та надмірним пуризмом німецької мови.
Серед головних засад побудови українських
однокомпонентних та багатокомпонентних термінів найважливіша полягає в
необхідності позбутися «полону» російського посередництва,
аби механічно не повторювати помилок, характерних для
російських термінів. Це викликає необхідність урахування
етимології іншомовних слів [Д’яков, Кияк 19953], що дасть можливість
уникнути побудови зовнішньої форми іншомовних терміно-
елементів через посередництво третіх мов, головним чином
англійської чи російської. Відновлення слова в його первинній
формі дозволить зберегти семантичний ряд однокореневих тер-
міноелементів, уникаючи, таким чином, етимологічної
паронімії, та не допустити спотворення греко-латинських коренів
шляхом їхнього перелицювання на англійський чи французький
лад. Виняток ми робили тільки для добре засвоєних термінів
[дистриб’ютер, ф’ючерсна угода та деякі інші), які широко
вживаються в галузі ринкової економіки.
Знання галузевими фахівцями етимології іншомовних тер-
міноелементів дозволить краще зрозуміти їхню мотивацію та
уникнути, таким чином, їх неправильного вживання. Тому в
обох словниках ми обов’язково давали етимологію заголовних
слів іншомовного походження.
Зараз власне українські принципи стандартизації ще
остаточно не розроблені, тому ми вважаємо, що укладання
подібних словників сприятиме цьому процесові. Подібні завдання
ставлять, зокрема, два словника з нашої серії термінологічних
словників — російсько-українсько-анґлійський словник
економічних термінів та чотиримовний тлумачний словник термінів
ринкової економіки, підготовлені за сприяння Державного
комітету України з питань науки та технологій, а також
Харківського лексикографічного товариства. Ці словники
розраховані насамперед на фахівців — економістів, бухгалтерів, бізнесменів,
але вони можуть також бути корисні викладачам та студентам
економічних спеціальностей вузів.
Російсько-українсько-анґлійський навчальний словник
економічних термінів [Дрозд, Дубичинський, Д’яков 1997]
включає 2500 найуживаніших економічних термінів та
термінологічних словосполучень. У першому варіанті словника була
прийнята така структура словникової статті:
188
російський термін
український термін англійський термін
Етимологія заголовного (ключового) слова
Можливості його
сполучення
у російській мові
Українські
еквіваленти
словосполучень
Тлумачення терміна
російською мовою
Англійські
еквіваленти
словосполучень
Тлумачення терміна
українською мовою
Проте така громіздка структура не влаштовувала
видавництво через численні технічні вади. По-перше, іншомовні
еквіваленти термінологічних словосполучень не завжди вдавалося
розмістити на одному рівні. По-друге, весь словник являв
собою у комп’ютерному варіанті суцільну таблицю, що дуже
уповільнювало роботу, спричиняючи зависання комп’ютера. А
головне, ця структура була міцно прив’язана до формату А4, що
не давало можливості зробити зручний для користування
кишеньковий формат словника. Тому у видавництві Києво-
Могилянської академії, де цей словник вийшов, нам
запропонували традиційну структуру словника (в один стовпчик, але у
дві колонки), за схемою; російський термін — його
український еквівалент — його англійський еквівалент — його
етимологія — термінологічні словосполучення з перекладом на
українську та англійську мови — тлумачення російською
мовою — тлумачення українською мовою. На таку структуру ми
погодились.
Українсько-російсько-анґлійсько-німецький тлумачний
словник термінів ринкової економіки має обсяг понад 2000
термінів з різних галузей ринкової економіки. Спочатку структура
словника виглядала за аналогією зі словником з інформатики
[Іваницький, Кияк 1995]:
Український термін
та його етимологія
Дефініція
Іншомовні
еквіваленти
Зараз з названих вище причин ми, можливо, переробимо і
цей словник, зробивши все одним стовпчиком за такою
схемою: український термін — його етимологія — його
тлумачення — його іншомовні еквіваленти.
Українські терміни в обох словниках розташовані як за
алфавітним, так і за гніздовим принципом, що полегшить та
прискорить пошук потрібного слова, бо гніздовий принцип часто
буває дуже суб’єктивним, адже при цьому кожне слово може
виявитись ключовим. Кожен термін має свій порядковий номер,
189
що дає змогу пропонувати алфавітні покажчики відповідних
російських, англійських та німецьких термінів, а також
українських термінів за чисто алфавітним принципом. Тим самим, ці
словники можна використовувати як тлумачні та перекладні
на будь-яку з запропонованих мов, а також як економічні
розмовники.
За основу відбору та формування українських термінів ми
брали фактор поширеності терміна в інших мовах та показник
його вмотивованості [Іваницький, Кияк 1995].
У галузі правопису ми також намагалися відновити історичну
справедливість та повернути літеру Гна її законне місце,
вживаючи її послідовно на місці літери д у європейських мовах,
включаючи слова грецького походження. З іншого боку, ми не
копіювали російське х на місці європейського Д тому
пропонували писати й вимовляти гедж, голаинґ, гайринґ, але ноу-
хау, оскільки останній термін є добре засвоєним.
Користуючись можливістю врахування досвіду інших
національних термінологій, аби уникнути їх похибок, ми
сформували свої принципи побудови українських терміносистем,
спираючись, по-перше, на досвід провідних мов світу, по-друге, на
позитивні сторони радянської термінологічної школи,
по-третє, на досвід українського термінотворення в Україні та за її
межами [Кияк 1994].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.