Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

Зразок тексту

/. Кирилицею:
Випав удушливий день саме серед гарячої пори жнив. Сонце стояло над
головою, як сковорода, розколене та пече огнем пекло. Пшениця осипалася:
люди не вспівали вхопити. Під такий час кожна хвилина дорога
селянинові. А тут — кидай свою роботу, їдь у гласні!
Пани поз’їздилися. У Гетьманському, коло нового будинку пана
Польського, стояли у три ряди карети, брички, натачанки. Поприїздили не тільки
гласні. Багато наїхало з повіту й так собі цікавих панів подивитися на нове
диво та послухати, що то за земство.
Прибули й прості гласні, хоч і не всі. То все буди козачі писарі та голови,
один Чіпка з Лозою ніколи ще не знали ніякої служби. Між гласними-селяна-
ми можна було помітити двох кріпацьких старшин* один — з Пісок,
другий — з Рудки.
Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
2. За системою ТКПИ
Vypav udushlyvyj denj same sered gharjachoji pory zhnyv. Soncc stojalo nad
gholovoju, jak skovoroda, rozkalene ta peche oghnem peklo. Pshenycja osypalasja:
Ijudy ne vspivaly vkhopyty Pid takyj chas kozhna khvylyna dorogha seljanynovi.
A tut — kydaj svoju robotu, jidj u ghlasni!
Pany poz’jizdylysja. U GHetjmansjkomu, kolo novogho budynku pana Poljsj-
kogho, slojaly u try rjady karety, brycliky, natachanky. Popryjizdyly ne tiljky
ghlasni. Baghato najikhalo z povity j tak sobi cikavykh paniv podyvytysja na nove
dyvo la poslukhaty, shho to za zemstvo.
Prybuly j prosti ghlasni, khoch і ne vsi. To vse budy kozachi pysari ta gholovy,
odyn CHipka z Lozoju nikoly shhe ne znaly nijdkoji sluzhby. Mizh ghlasnymy-
seljanamy mozhna bulo pomityty dvokh kripacjkykh starshyn: odyn — z Pisok,
drughyj — z Rudky.
Panas Myrnyj «Khiba rcvutj voly, jak jasla povni?»
3. За пропонованою системою:
Vypa\ uduslyvyj denj same sered harjacoji por\ zn\\ Sonce stojalo nad holovoju. jak
skovoroda. ro/kalcncta peCe ohnem pekio Pscnycja os>palasja- ljudv nc vspivaly vxopyl>
Pid tak\j cas kozna x\\lynadoroha seljanynovi. A tut — k\daj svoju robolu. jidj u hlasnt!
Pan\ poz’ji/d\lysja. L lletjmansjkomu. kolo no\oho bud\nku pana Poljsjkoho. stojal>
u tiy rjady karJu. br\Cky. natacank\. PoprvjizdyK ne tiljk) hlasni. Rahato najixalo z povit>
j tak sobi cika\\x pani\ podyv>tysja na nove dy\o ta posluxaty. sco to za zemstvo
215
Prybuly j prosli hlasni, xoc і ne vsi To vse budy kozaci pysari ta holovy. odyn Сірка /
Lozoju nikoly Sec ne znaly nijakoji slu^by Miz hiasnymy-scljanamy mozna bulo pomityty
dvox kripacjkyx starsyn: odyn — ?. Pisok, druhyj — z Rudky.
Panas Myrnyj «Xiba revutj volyJakjaslapovnP»

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.