План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 54 ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. ОЛЕСЬ ГОНЧАР. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОГО ДОРОБКУ, ГРОМАДЯНСЬКА Й ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ, РОЛЬ У ДУХОВНОМУ ВІДРОДЖЕННІ НАЦІЇ

Мета:               ознайомити старшокласників із життям і твор­

чістю, громадянською й життєвою позицією Олеся Гончара, з’ясувати роль митця в духовному відро­дженні нації; учити добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати мовлення, допитливість, уміння зіставляти факти, робити висновки; вихо­вувати активну громадянську позицію.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фотовиставка про життя і творчість О. Гончара, екс­позиція творів митця, епіграф.

Художник приречений на саморозп’яття в ім’я наближення людини до свободи, істини, краси і добра. Для цього йому доводиться переживати не лише свою власну долю,

а й долю тих, до кого він звертається словом. Переживати долю людини, народу, людства.

М. Жулинський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І.  Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми й мети уроку

Є в долі кожної нації люди, яким відведено роль її творців, провідників. Імена цих людей записані в книгу історії кожного народу, вчинки їхні великі, непідвладні ні часові, ні злому слову. Час тільки знімає облуду з людських очей, і тоді вони починають

•                                                                         т~і          •              тт                                                               и                        • ••                                •• •                        • ••

розуміти велику силу Генія. До таких людей, геніїв нашої історії й культури, належить Олесь Терентійович Гончар.

Наш урок хочеться розпочати словами Миколи Жулинського: «Митець не має повної влади над собою. Творчий процес — це

 

438


Уроки української літератури в 11 класі


завжди вихід за межі свого «я» з єдиною метою: досягти абсолют­ної свободи самовираження, а отже, звільнитися від земного, обтя- женого реаліями буття, заперечити себе гріховного і утвердити себе божественного, очищеного духовно від скверни та зла. Худож­ник приречений на саморозп’яття в ім’я наближення людини до свободи, істини, краси і добра. Для цього йому доводиться переживати не лише свою власну долю, а й долю тих, до кого він звертається словом. Переживати долю людини, народу, люд­ства». По-різному письменник увіходив у життя кожного з нас, але прийшов назавжди зі своєю долею й долею героїв, зі своїм світлом, з болем, а головне… з правдою у всіх її проявах. Тож поговорімо сьогодні про те, хто для нас є Олесь Гончар, та яке значення його творів у нашому житті.

  1. II.   Опрацювання навчального матеріалу
    1. 1.   Слово вчителя

(загальна характеристика прози II половини XX ст.)

Щоб збагнути художній світ творів О. Гончара, необхідно усві­домити, які події суспільного життя впливали на світовідчуття письменника, які тенденції розвитку в літературі були наявні в цей період.

1956 р. суспільство засудило сталінізм і його звірства, було звільнено з таборів мільйони засуджених, зокрема й тих україн­ських письменників, які там вижили. У літературу повертаються імена майстрів «розстріляного Відродження» — Миколи Куліша, Михайла Зерова, Григорія Косинки, Валер’яна Під могильного, Євгена Плужника та інших. Починається реабілітація особистого, народного, національного в літературі 60-х рр. XX ст. Піднялася «залізна завіса», яка розділяла СРСР і Захід. Суспільство нама­гається надолужити втрачене: засвоюються нові мистецькі ідеї, осмислюється зроблене митцями Заходу в попередні десятиліття. Пожвавлюється перекладацька справа. «Відлига» породила ілю­зії й сподівання на нове духовне відродження. В аморфній душі безликої людини проростало й міцніло відчуття українськості — просвітлене, радісне, глибинне. Відродження зрусифікованих душ ішло ніби спонтанно, але прискорено, усвідомлено.

У прозі другої половини 50-х рр. XX ст. йде процес «реабіліта­ції» людини й водночас героя, бо в попередні десятиліття радян­ські письменники писали не про окрему особистість, її щоденне буття, а про маси, масштабні історичні події, які змінювали об­личчя світу.

 

Проза другої половини XX ст.


439


Утверджуючи ідеали добра, правди, краси, справедливості, лірико-романтична проза виразно акцентувала увагу на позитив­ному героєві, носієві ідеалу — простій людині, як правило, без­компромісній, духовно багатій, високій у прагненнях, що немовби вгамовує одвічну тугу за людиною, яка не гнеться під тягарем життя, а навпаки — випростовується на повен зріст. У річниці її постали романи Олеся Гончара «Людина і зброя», «Тронка», «Собор», «Циклон», «Твоя зоря»; Михайла Стельмаха «Правда і кривда», «Дума про тебе», «Чотири броди».

Наприкінці 50-х — у першій половині 60-х рр. XX ст. інтен­сивно розвивається лірична проза. Головний її інтерес зосере­джувався на почуттєвому світі героя. Емоційний спалах, «кар­тинка» настроїв, освітлений внутрішнім світлом пейзаж — усе це привертало увагу прихильників ліричної прози. Є. Гуцало

•• о   «о      тт •  • о

широко використовував у своїй творчості цей жанр. У ліричніи прозі застосовується персонажна оповідна стратегія: автор відхо­дить на другий план, вивільняє місце героєві, який сповідається перед читачем. Тому на всьому лежить відсвіт героя — його сві­тобачення, світорозуміння.

У 60-х — 70-х рр. XX ст. активізується конкретно-аналітична проза, яка культивувала психологічний аналіз. Герой розвивався за власного логікою характеру, був непрогнозованим і часом чинив опір авторові (аж до бунту), бо мав свій погляд на суспільний роз­виток. Усе мало бути так, як у житті — це основне гасло прози цього спрямування. Яскравими представниками такого роману є Володимир Дрозд, Григір Тютюнник, Юрій Щербак та інші.

У 70-х рр. XX ст. активно розвивається химерна проза. Най­більшого розголосу набули романи Василя Земляка «Лебедина зграя», Володимира Яворівського «Оглянься з осені», Євгена Гуцала «Позичений чоловік…»; повісті Володимира Дрозда «Ирій» та «Самотній вовк», написані в цій стильовій манері.

Основними ознаками такої прози є «химерне» мислення, якому притаманні часопросторові зміщення, метаморфози з героями, від­верті алогізми: тут герой може природно перетворитися на їжачка, груші — вирости на вербі, а домовичок — сидіти серед людей у хаті й грітися на жердині. Не чужі їй емоційність, експресив­ність письма, напівфантастичність образів.

Українська література в другій половині 50-х — 80-х рр. інтен­сивно культивує історичну прозу. Визнання читача дістали романи Семена Скляренка «Володимир», «Святослав», РоманаІваничука «Мальви», «Манускрипт з вулиці Руської», «Вода з каменю»,

 

440


Уроки української літератури в 11 класі


«Черлене вино»; РоманаФедоріва «Жбан вина», Юрія Мушкетика «Яса», Івана Білика «Меч Арея», «Похорон богів» та інші.

  1. 2.   Виступи старшокласників

(Учням заздалегідь були запропоновані теми виступів.)

Виступ 1

Олесь Терентійович Гончар народився 3 квітня 1918 р., за свід­ченням старшої сестри, у робітничому селищі Ломівці в Дніпро­петровську, хоч офіційно місцем народження вважається слобода Суха Кобеляцького району на Полтавщині. Коли йому було два роки, померла мати. Виховувала Сашка бабуся, доброта й сердеч­ність якої зігріли дитинство майбутнього письменника, навчили любити людей. «У її лагідній людинолюбній натурі», в її образі ніби втілювалося для мене все краще, що є в нашого народу: пра­цьовитість, чесність, правдивість, безмежна доброта, обдарова­ність. Ця вічна трудівниця, ця темна, неписьменна, але винят­ково чуйна до чужого горя жінка своєю широкою людяністю стоїть для мене поряд із тими, чиї творіння нас захоплюють і кого ми називаємо за їхню діяльність справжніми гуманістами»,— так високо підносить Олесь Гончар цю неписьменну жінку, яка стільки значила в його житті. Мабуть, тут треба шукати коріння, зачатки того гуманізму, людинолюбства, уміння побачити в най- звичайнісінькій, простій, на перший погляд, людині незмірну глибину думки та почуття, красу душі, світлість розуму — уті­лення справжньої народності характеру, які притаманні творам Олеся Гончара. Більше того, саме звідси, мабуть, і ота надзви­чайна чутливість, яка дозволяє йому побачити, відчути те, що більшість людей просто не помічає, і багатство уяви, й образність мислення. «Я пригадую, як захоплювали дитячу уяву її при­страсні розповіді — поетичні видіння набожної жінки,— ділиться спогадами про бабусю Олесь Гончар.— Без неї, певно, я не став би письменником».

У сім’ї був Шевченків «КОБЗАР», над яким «бабуся й тітки проливали сльози», коли малий Сашко читав його вечорами. А невдовзі в життя хлопця прийшли й інші митці слова — Панас Мирний, Іван Франко, Леся Українка, Степан Васильченко, радян­ські письменники — Андрій Головко, Григорій Косинка.

Дитячі й підліткові роки Олеся припали на кінець 20-х — початок 30-х рр., позначених героїкою перших п’ятирічок, інду­стріалізацією країни, колективізацією села, яке жило тоді бурх­ливим життям, шукаючи нових шляхів, часом помиляючись, але

 

Проза другої половини XX ст.


441


невтримно простуючи вперед. Олесь Гончар навчається в Бреусів- ській семирічці, стає комсомольцем, бере активну участь у су­спільному житті: «Ми відчули всю радість високих обов’язків, ми починали жити на високих температурах невщухаючого бою і безмежно пишалися тим, що ми є помічниками великої біль­шовицької партії»,— згадує О. Гончар.

Писати Олесь починає ще з дитинства. Насамперед, очевидно, через природне мистецьке обдарування, а також під впливом славних своїх попередників. Велику роль відіграв і улюблений учитель мови й літератури, який зумів прищепити «палку любов до рідного слова, красного письменства». До речі, саме він і назвав Гончара Олесем, якого до того називали Сашком.

Тоді ж з’являються й перші друковані виступи майбутнього письменника: кореспонденції в районній газеті «Розгорнутим фрон­том», вірші та коротенькі оповідання в газеті «На зміну» та в жур­налі «Піонерія». Після закінчення семирічки в 1933 р.О. Гончар працює в Козельщинській районній газеті. Безперечний літера­турний хист хлопця було помічено, і 1934 р. він за комсомоль­ською рекомендацією вступає до Харківського технікуму журна­лістики. Роки навчання в технікумі, літературне та культурне життя великого міста багато дали здібному, допитливому юна­кові, утвердили його в правильності вибору шляху.

По закінченні навчання в технікумі 1937 р.О. Гончар працює в газеті, пише оповідання та вірші й друкує їх на сторінках жур­налів. Його твори привернули увагу читача важливістю пробле­матики, гарною мовою, виразно виписаними характерами.

Успіх не запаморочив голови молодому письменникові. Навпа­ки, він гостро відчув потребу в дальшому збагаченні своїх знань, підвищенні освітнього рівня. І 1938 р. Гончар вступає на філо­логічний факультет Харківського університету. Про свою альма- матер письменник згадує з теплотою та любов’ю: «Універси­тет на цілих три роки став рідною домівкою, обдарував щастям дружби, в його аудиторіях, у тиші бібліотек пізнавали ми радість прилучення до скарбниці людських знань, тут переживали насо­лоду й захват творчої праці». До речі, одночасно з Гончарем тут навчався талановитий письменник, автор незакінченого, на жаль, роману «Вир» — Григорій Тютюнник.

Олесь Гончар з усім запалом душі поринає в кипуче студент­ське життя: оволодіває всіма багатствами рідної та світової літе­ратури, вивчає мови, пише цікаву наукову працю про художню майстерність М. Коцюбинського, досліджує поему І. Франка «Мой- сей». Водночас він збирає матеріали для роману про видатного

 

442


Уроки української літератури в 11 класі


українського філософа й письменника Г. Сковороду, пише нові оповідання, одне з яких, «Орля», було відзначено премією на обласному конкурсі, а також повість «Стокозове поле», надру­ковану в 1941 р. Воістину наполеглива праця студента Гончара може служити яскравим прикладом працьовитості, відданості улюбленій справі.

Виступ 2


У
-.- .       »о • и • о

бібліотечній читальнш залі и застала молодого письмен­ника звістка про війну. «Одним ударом були строщені всі наші студентські, по-юнацькому світлі мрії, сподівання. Невимовно тяжко було на душі. Мороком окутувалося майбутнє.

Наступного дня ми були в райкомі комсомолу. Тут зібралися сотні таких, як і ми, студентів, котрі прагнули якомога швидше потрапити на фронт.

Після двотижневого навчання в чугуївських таборах під Хар­ковом наш студентський батальйон направили на Дніпро в район Білої Церкви, де в цей час точилися жорстокі бої»,— згадує Олесь Гончар.

Жорстокі бої на берегах Росі, оспіваної І. Нечуєм-Левицьким… Бої за Київ… Скільки там полягло вірних друзів-студбатівців! Мужньо й правдиво розповість про це Гончар у романі «Людина і зброя». Покаже, як билися й гинули майбутні поети, учителі, вчені — цвіт народу нашого. І покаже головне: навіть там, у крива­вих боях, захлинаючись від ненависті до ворога, йдучи на смерть, вони залишалися гуманістами, людьми високих ідеалів.

Солдатом, старшим сержантом — командиром обслуги баталь­йонного міномета, потім — старшиною батареї пройшов Гончар від берегів Росі, через альпійські бескеття й голубий Дунай до золотої Праги. Цей шлях проліг і через похмурі оточенські ночі. Та про­йдений він був гідно, чесно, достойно. Свідченням тому — орден Слави, Червоної Зірки й три медалі «За відвагу».

Та війна вчила не тільки воювати, битися з ворогом, вона вчила його жити, керуючись красою вірності, і вчила писати.

І там, в «окопних університетах», продовжував Олесь Гон­чар писати. Певна річ, у круговерті фронтових буднів солдатові не до роману. Але в нечасті хвилини затишшя лягали на папір, може й не відшліфовані, але пристрасні, гарячі й правдиві віршо­вані рядки. Пише про фронтові дороги, про вірних бойових побра­тимів. Вірші, які скоряють своєю простотою, щирістю й прав­дивістю, не випадково були надруковані (українською мовою) у фронтовій газеті 72-ї стрілецької дивізії «Советский богатырь»

 

Проза другої половини XX ст.


443


на першій шпальті. Вірші привернули увагу, і Олесеві було запро­поновано перейти до редакції дивізійної газети. Але він уважав, при всій повазі й любові до літературної, газетярської праці, що його місце — там, в окопах, на передньому краї. І залишився зі своїми бойовими побратимами до кінця, до останнього пострілу війни. Ось як розповідає про це сам письменник: «Я подивився на своїх товаришів, зарослих, змучених. «Невже ти підеш?» — запитували їхні очі, налиті смутком утоми, смутком невідомості перед завтрашнім днем. До болю близькі й дорогі мені ці люди. Це брати твої, вони тобі найрідніші за всіх. Тому, що в тебе з ними була одна доля, ти ділив з ними все, що випадає солда­тові… Я залишився з ними…».

Виступ З

З невситимою спрагою творити, з пам’яттю, у якій жили живі й мертві друзі, гриміли вибухи, горіли танки й хати, поверта­ється Олесь Гончар до мирного життя. Приїздить до Харкова. Але, розповідає письменник, «у Харкові я не залишився. Надто багато нагадувало тут про минуле, надто ласкавим і щедрим було раніше до мене це місто, яке тепер похмуро чорніло в руїнах. Усе тут краяло серце, пригнічувало, викликало болісні спогади. Пої­хав у Дніпропетровськ».

До війни неподалік Дніпропетровська жив батько, молодші Олесеві брати, а в самому місті працювала старша сестра. Одна тільки вона й зосталася — батька й братів забрала війна… «При­їжджай,— запрошувала сестра Олеся,— хата тепла, хоч одігрі- єшся після окопів…».

Гончар продовжує навчання в університеті, й тут виявля­ючи неабияку наполегливість та силу волі. Ходити на заняття доводилося пішки, за десять кілометрів. Учився він добре — це видно вже з того, що після закінчення навчання його залиша­ють в університеті асистентом кафедри історії української літера­тури. А до цього ще — уперта творча праця безсонними ночами, при світлі карбідної лампи. На папір лягають щирі, схвильовані рядки про все побачене, почуте, пережите.

Перший повоєнний твір — новела «Модри камінь», надрукова­ний 1946 р. в журналі «Україна». У цей час побачила світ і перша частина трилогії «Прапороносці». Того самого року О. Гончар вступає в аспірантуру Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН У PCP і переїздить до Києва, де відтоді й мешкає.

О.  Гончар прагне поставити своє перо на службу рідному наро­дові, писати про все, чим він живе. «Найважливіше, здається мені,

 

444


Уроки української літератури в 11 класі


для письменника протягом усього його життя не втратити чуття єдності,— так уважає митець і сам керується в житті й творчості цим положенням. Його твори відзначаються багатотемністю, гли­биною розкриття народного життя. З’являється повість «Земля гуде» (1947), дилогія «Таврія» (1952) та «Перекоп» (1957).

О.  Гончар продовжує звертатися до теми Вітчизняної війни. 1956 р. виходить кіноповість «Партизанська іскра» — про одно­йменну підпільну молодіжну організацію, що діяла в селі Кримці на Одещині. А 1960 р. письменник видає роман «Людина і зброя», у якому розповідає про важкі й гіркі перші місяці боїв з фашист­ськими нападниками, про те, як виривався з друзями з оточення. Роман був відзначений Державною премією ім. Т. Г. Шевченка за 1962 рік.

І в подальших творах Олесь Гончар звертається до найістот­ніших проблем народного життя. Його романи вражають масш­табністю та неповторністю характерів дійових осіб, художньою майстерністю. Один за другим, як наслідок невтомної праці пись­менника, з’являються його нові твори. Роман «Тронка» (1963), у якому порушуються актуальні проблеми війни й миру, наступ­ності поколінь, сутності людського існування, становлення моло­дої людини, був відзначений Ленінською премією за 1964 рік. Потім — романи «Собор» (1968), «Циклон» (1970), «Берег любові» (1976), «Твоя зброя» (1980), повість «Бригантина» (1973).

О.  Гончар відомий і як блискучий новеліст. Його перу нале­жить кілька збірок новел та оповідань. Він творчо продовжує традиції класиків — майстрів малої форми — М. Коцюбинського,

В.  Стефаника, збагативши новелу поліфонічністю змісту, філо­софським осмисленням подій. Його новели глибоко психоло­гічні, розкривають внутрішній світ героїв у важливі, переломні моменти їх життя.

Виступає О. Гончар і як пристрасний публіцист, вдумливий учений-літературознавець і критик, а також нарисовець. Слід зга­дати про його книги — враження від знайомства з зарубіжними країнами: Чехословаччиною, Японією, США, Данією, збірки літе­ратурознавчих статей «Про наше письменство» (1972) та «Пись­менницькі роздуми» (1980). Він також часто виступає в пресі із статтями на актуальні, гостропроблемні теми — про боротьбу за мир, про розвиток літератури й мистецтва, про окремі питання життя народу.

Олесь Терентійович веде величезну громадську роботу. Він — депутат Верховної Ради СРСР та Української PCP. Тривалий час (1959-1972) очолював Спілку письменників України, був голо­

 

Проза другої половини XX ст.


445


вою Українського республіканського комітету захисту миру, член Всесвітньої Ради Миру. За визначні досягнення в літературній та науковій діяльності О. Гончар був обраний академіком Ака­демії наук Української PCP, відзначений багатьма державними нагородами.


  1. III.   Узагальнення вивченого матеріалу
  2. 1.   Заповнити узагальнювальну таблицю за творчістю О. Гончара


Назва твору Рік

видання

Тема

Новела «Модри Камінь»

Роман

« Прапороносці » (перша частина)

1946

Про кохання, що його наш солдат зустрів на буремній дорозі війни, де, здавалось би, не залишалося й місця для любові, цноти й досмертної вір­ності.

«Прапороносці», за визначенням Івана Драча, «були ствердженням українства у Великій Вітчизняній війні», це був новий погляд на війну як випробування не просто людини, а людяності, що може вистояти в лихолітті, тільки акти­візувавши найтонші струни душі

«Земля гуде» 1947

Про полтавську підпільницю Лялю Убийвовк, яка перед війною навчалася в Харківському університеті, де тоді вчився й 0. Гончар

Дилогія «Таврія» та «Перекоп» 1952

1957

Про гірку долю селянської бідноти, зму­шеної йти на заробітки в херсонські степи, й події революції та громадян­ської війни на Таврії

«Людина і зброя»

1960

Історія студентського батальйону добро­вольців, які з перших днів Великої Вітчизняної полишають університетські аудитори і йдуть на фронт зупинити варварів XX віку, захистити велику «спадщину людського духу», «життя в усій його цілості»

Роман «Тронка» 1963

Порушуються актуальні проблеми війни й миру, наступності поколінь, сут­ності людського існування, становлення молодої людини

 

446


Уроки української літератури в 11 класі


Назва твору

Рік

видання

Тема

«Собор»

1968 Про долю напівзруйнованого козаць­кого собору, порушує важливі питання збереження людських душ, пам’яток історії й культури, рідної землі. Він з душевним болем пише про зруйновані собори, про прогіркле від заводського диму повітря

«Циклон»

1970

Про страждання радянських воїнів у німецьких концтаборах

Повість «Бри­гантина»

1973

Автор звертається до проблем вихо­вання важких підлітків

«Берег любові»

1976

Про «кураївську Марусю Чурай», ви­пускницю медучилища Інну Ягнич, яка, прагнучи гармонії, намагається облаго­родити світ, бореться зі злом, але й сама страждає від недосконалості світу

«Твоя зброя»

1980

Головного героя турбує проблема дегра­дації світу. Екологічні біди, змізер- нення людини, невміння помічати пре­красне, небажання творити світ — усе тривожить героя

Публіцистична книга «Чим живемо»

1991 Роздуми про відродження України
  1. 2.   Робота в парах

Скласти вікторину або кросворд за біографією та творчістю письменника.


  1. IV.   Висновки

Гончарева проза має своєю першопричиною глибоке націо­нальне вкорінення його слова. Усі найкращі, наймиліші барви й тони рідної України бринять у його слові, повсякчас звучить тут симфонія національної історії, гордість за приналежність до свого талановитого й працьовитого народу сповнює найсвітліших героїв письменника. Але сам О. Гончар стверджує, що його основне зав­дання — відкривати в людських душах «джерела світлі і здорові», він повсякчас нагадує: «Мистецтво та література покликані сто­яти на варті духовності людини, берегти й у вік НТР поетичний початок життя, первісний вогонь краси».

 

Проза другої половини XX ст.

 

447

 

Починаючи від шістдесятих років, письменник став однією з опор українського національного відродження. З його стійкості черпають стійкість інші, з його віри зміцнюють віру власну. Досить сказати, що Гончаревим вступним словом починалися всі найзнаменніші національно-відроджувальні акції, що відбулися в останні роки на Україні: Установча конференція Товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка, з’їзд Народного Руху Укра­їни, перше за багато літ свято Соборності України в січні 1990 р., Перший конгрес міжнародної асоціації україністів тощо. Усе те — потужні імпульси, що додають снаги кожному українцеві- патріотові, адже йдуть вони від високоавторитетної людини, котра поставила своє слово на сторожі нації.

  1. V.   Оголошення результатів навчальної діяльності школярів
  2. VI.   Домашнє завдання

Опрацювати сторінки підручника, читати новелу «За мить щастя».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.