План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 48 Тема. Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні числівники (цілі, дробові, збірні) та порядкові.

Мета: поглибити знання учнів про числівник як частину мови, пояснити поділ числівників на групи; навчити знаходити числівники у тексті, відрізняти від інших частин мови, що мають числове значення; виховувати в учнів кмітливість, самостійність мислення.

Обладнання: підручник, схема, таблиця.

          ХІД УРОКУ     

І.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІ.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

ІІІ.    СПРИЙНЯТТЯ й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

Сьогодні ми починаємо вивчати нову частину мови — числівник. Числівники за своїм походженням тісно зв’язані з іменниками і прикметниками. Але в процесі історичного розвитку мови вони втратили граматичні ознаки, властиві іменникам і прикметникам, і перетворилися на абстрактні найменування числових понять.

2.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 350 (усно).

Бесіда з класом.

—        Зверніть увагу на слова, що означають кількість.

—        До якої частини мови вони належать?

—        Чи можна цифри записати словами?

[2]      Вправа 298 (усно).

—        За якими ознаками ви розпізнали числівники?

3.         [1, 2] Слово вчителя.

Числівник — самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий?

За значенням і морфологічними ознаками числівники по-діляються на кількісні та порядкові. Кількісні означають чис¬ло або кількість предметів і відповідають на питання скільки? Вони поділяються на такі розряди за значенням:

1)         власне кількісні, що означають цілі числа: три, п’ят-надцять, сімсот;

2)         дробові, що позначають частини предмета: дві п’ятих;

3)         збірні, що позначають певну кількість предметів як одне ціле: семеро, одинадцятеро;

4)         неозначено-кількісні, які називають приблизну кіль¬кість предметів: багато, кільканадцять.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? Наприклад: восьмий, сорок перший, п’ятисотий.

4.         Розподільний диктант.

З а в д а н н я: записати числівники в дві колонки: в пер¬шу — кількісні, в другу — порядкові.

Двадцять п’ять, п’ять восьмих, сімнадцятий, шестеро, чет-вертого, сто, три дев’ятих, одинадцятеро, дев’ятий, вісімде¬сят, семисотий, чотириста, тринадцятий.

5.         Слово вчителя.

Кількісні числівники не мають роду і числа, але змінюють¬ся за відмінками: двома річками, п’ятьма олівцями.

Порядкові числівники змінюються за родами, числами й відмінками: сьомий клас, сьома година, сьоме вікно, сьоми¬ми класами.

6.         Тренувальна вправа.

Завдання: записати подані сполучення словами; вказа¬ти числівники кількісні та порядкові.

100 років, 5-го дня, 45 зошитів, 30-й метр, 6-та година, 14 учнів.

7.         Колективна робота.

Завдання: в записаних на дошці реченнях визначити, якими членами речення виступають числівники.

Двічі по вісім — шістнадцять. Краще десятьом дати, як в одного просити. (Нар. тв.) За двадцять кроків од хати росла груша. (І. Нечуй-Левицький) Переможцями стали учні шостого класу.

8.         Практична робота.

Завдання: поставити питання до поданих слів, щоб від-різнити числівники від інших частин мови. Визначити, до яких частин мови належать ці слова (усно).

П’ять, п’ятірка, п’ятеро, одна п’ята, уп’яте, сто, сотня, со¬тий, усоте, одна сота, подвійний, по-друге, другий, подвоїти, двійка, два, двоє.

9.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 351 (усно).

[2]       Вправа 299 (письмово).

IV.    ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів.

—        Що називається числівником?

—        На які розряди за значенням поділяються числівники?

—        На які розряди поділяються кількісні числівники?

—        Яким членом речення можуть бути числівники?

—        Як відрізнити числівник від інших частин мови з числовим значенням?

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 40, вправа 359 (письмово).

[2]       Підручник, § 33, вправа 301 (письмово).

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.