Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ – це розділ мовознавства, який вивчає словнико¬вий склад мови, або лексику (від гр. lexis – слово). Предметом роз¬гляду лексикології є слово. Вона вивчає лексичні значення слів і їх типи (однозначність і багатозначність, пряме і переносне, конкретне і абстрактне значення), різні зв’язки, відношення, у які вступають сло¬ва в слові (синонімічні, омонімічні, паронімічні, антонімічні).
Лексикологія розглядає вживаність слова в різних стилях мови (міжстильові, розмовні, книжні слова), визначає активні і пасивні шари лексики на сучасному етапі функціонування мози (активні і застарілі слова, неологізми). Слова розрізняються сферою свого вживання. Одні слова вживаються всіма носіями мови (загальнонародні слова), інші -носіями певного діалекту (діалектні слова), ще інші – людьми, що об’єднані спільною діяльністю або спільними інтересами (терміни, професіоналізми, жаргонізми, арготизми). Ці особливості слів також вивчає лексикологія. Її цікавить і походження слів (корінні чи запози¬чені), давність їх виникнення тощо.
10

Лексикологія як наука про словниковий склад мови тісно пов’яза¬на з багатьма іншими розділами мовознавства, що також вивчають слово: семасіологієк>, що вивчає внутрішній зміст слова; етимоло¬гією, що встановлює первинне значення слова, його походження; ономастикою, яка досліджує власні назви; фразеологією, яка роз¬глядає стійкі сполучення слів; лексикографією, що займається ук¬ладанням слів у словники. Лексикологія тісно пов’язана з грамати¬кою, тому що лексичне значення слова часто визначає особливості граматичної поведінки слова – його морфологічні властивості й особ¬ливості сполучуваності. Напр., іменники, що означають сукупність осіб чи предметів як неподільне ціле (збірні іменники), не мають форм множини: молодь, студентство. Слово вороний реалізує своє лек-сичне значення, сполучаючись з обмеженою кількістю іменників: мож¬на сказати вороний кінь, але не можна поєднати цей прикметник з іменниками зошит, портфель, хоча прикметник вороний є синоні¬мом до слова чорний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.