Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОРФОГРАФІЯ

ОРФОГРАФІЯ (від гр. orphos – правильний, і grapho – пишу) – система загальноприйнятих правил, що визначають способи передачі мови у писемній формі. Як синонім орфографії вживається термін пра¬вопис. який має ширше значення, оскільки включає в себе й пункту¬ацію.
Орфографія тісно пов’язана з графікою, але не тотожна їй. Графіка
– це засіб орфографії, а орфографія – це правила вживання графічних знаків.
Орфографія української мови встановлює правила написання ок¬ремих слів і їх значущих частин, правила написання слів разом, окре¬мо і через дефіс, вживання великої букви та правила переносу слів з рядка в рядок.
Правила орфографії загальнообов’язкові, адже однаковість право¬пису сприяє полегшенню мовного спілкування.
Правила українського правопису кодифіковані й видані під на¬звою “Український правопис” у 1993 р. Вони є нормою писемного мовлення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.