Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СЛОВОТВІРНА МОДЕЛЬ

СЛОВОТВІРНА МОДЕЛЬ – це конкретні морфонологічні особли¬вості (тобто фонологічні зміни на стику морфів) утворення слів одного словотвірного типу. Це схема, яка характеризується морфонологічни¬ми відмінностями, що супроводжують дериваційний акт. Словотвірна модель пов’язана із словотвірним типом. Модель так відноситься до типу, як видове поняття до родового.
У межах словотвірного типу можна виділити ряд моделей. Наприк¬лад, збірні іменники з суфіксом -ств- в сучасній українській мові утворюються за такими моделями:
1) без змін в основі: учитель – учительство’,
2) із ствердінням кінцевої приголосної основи і випаданням почат¬кової фонеми с від приєднуваного суфікса:
молодець – молодецтво;
3) з відпаданням кінцевої приголосної твірної основи: товариш – товариство;
4) з чергуванням к, ч з ц і випаданням від суфікса -ств- початко¬вої фонеми с: юнак-юнацтво, козак- козацтво;
5) з усіченням твірної основи: боярин – боярство.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.