План-конспект уроку (розробка уроків)

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах
Урок №1
Тема. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.
Мета:
□ навчальна: ознайомити учнів зі значенням мови вжитті кожної людини й суспільства та з функціями української мови як державної;
□ розвивальна: розвивати мовленнєві здібності;
□ виховна: виховувати почуття гордості за рідну мову та поважне ставлення до інших мов.
Внутрішньопредметні зв’язки: фонетика, лексикологія, словотвір, морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація.
Міжпредметні зв’язки: суспільствознавство, мова, література.
Тип уроку: повторення з елементами засвоєння нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
(ВСТУПНЕ СЛОВО ПРО ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ)
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
► Прочитайте вислів Панаса Мирного. Як ви розумієте його смисл?
Яка тема уроку може випливати з цього тексту?
Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Читання і переказ тексту
► Прочитайте текст. Складіть план його. Перекажіть за планом. Яка основна думка тексту? Зробіть фонетичний розбір слова життя. Поясніть правопис виділених слів. Назвіть частини мови в другому реченні.
ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА Мова — основа духовного життя народу. Люди в процесі суспільної діяльності мають постійну потребу вступати в різні стосунки з іншими людьми, погоджувати з ними свої дії, ділитися власним досвідом і запозичати собі досвід інших членів колективу, давати поради й розпорядження й одержувати їх, інакше кажучи, люди завжди мають потребу в спілкуванні з іншими членами суспільства. Спілкування між людьми відбувається за допомогою мови.
Як нам відомо, немає жодного суспільства, яке б не знало мови, яке б не володіло цим найважливішим засобом людських зносин; нею постійно користувалися люди в своїй трудовій діяльності, спрямованій на досягнення певної мети; без мови не може існувати будь-яке суспільство, не можуть розвиватися техніка, культура, наука, мистецтво; за допомогою мови люди висловлюють свої думки, передають їх іншим людям, зберігають нагромаджений досвід і діляться ним (З журналу).
Робота з текстом
► Перепишіть текст. Що в ньому сказано про українську мову як державну? Виділені слова розберіть за будовою. Поясніть розділові знаки всередині речень. Зробіть синтаксичний розбір (усно) першого речення.
Державною мовою України є українська мова.
Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначається цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, в науці, культурі, в інших сферах суспільного життя.
Обов’язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи іншій сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами у цій сфері.
IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
► Виразно прочитайте вірш. Визначте його основну думку. Один із куплетів (на вибір) перепишіть у зошити. Поясніть значення виділених слів та вживання розділових знаків.
МОВА
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає —
Парод говорить. І любов і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово — це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля.
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
Максим Рильський
► Які ви знаєте правила культури мовлення? Чи дотримують їх ваші ровесники?
► Як ви розумієте поняття «мовний етикет»?
Переклад
► Перекладіть текст і запишіть його українською мовою.
В Украине преимущественно живут украинцы. Второй по численности народ — русские. Кроме того, среди граждан нашей страны есть белорусы, молдаване, татары (крымские), болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне, греки, цыгане, азербайджанцы, грузины, немцы, корейцы и много других национальностей.
Робота в парах
► Розкажіть один одному, якими мовами ви володієте. У яких ситуаціях якою користуєтесь? Коли ви користуєтесь словниками різного характеру? Прокоментуйте на прикладах необхідність користування словниками.
V. ПІДСУМОК УРОКУ
► Складіть слайди і, користуючись ними, розкрийте роль мови в житті людини і суспільства і розкрийте значення державної (української) мови.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
► Перепишіть текст. Визначте його основну думку. Пов’яжіть цю інформацію з темою уроку.
► Як слід ставитись до інших мов, носіями яких є насамперед мешканці України?
► Поясніть правопис виділених слів і постановку розділових знаків усередині речень.
ВЕЛИКА ТАЙНА СЛІВ
Як відомо, взаємини з людьми можуть обмежуватися усмішкою, кивком голови та іншим жестом, але найчастіше — це привітання, а далі — жвава розмова або поважна бесіда. Якщо художники мислять образами, музиканти — звуками, учені — поняттями, то всі разом, а з ними й решта людства, послуговуються мовою, словом як основним засобом вияву наших думок. Зрозуміло, не можна навчитися думати, не вміючи говорити, і навпаки.
Що ж потрібно, аби оволодіти вмінням говорити? Певно, знати мову — цього замало, треба ще усвідомлювати, як і про що розмовляти. Опанувати мистецтво спілкування людство намагається здавна. На основі багатовікового досвіду воно виробило основні правила бесіди. І кожне нове покоління вносить у неї свої особливості (За О. Корніякою).
► Напишіть міні-твір (півсторінки) про значення мови для людини та роль державної мови. У першому реченні назвіть усі частини мови, а в останньому — члени речення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.