Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОБСТАВИНА (на які питання відповідає обставина)

ОБСТАВИНА. Це другорядний член речення, який вказує на спосіб здійснення дії, її якість або інтенсивність, а також місце, час, причину, мету, умову, допустовість, з якими пов’язана дія або вияв речення. Наприклад:

“Коні шалено мчали полем”(Ю. Мушкетик).
Обставина може виражатися (на які питання відповідає обставина):
1) прислівником:
“Раптом небо пронизливо (як?) засвистіло” (О. Гончар);
2) дієприслівником:
Він ішов не поспішаючи (як?);
3) дієприслівниковим зворотом:
Знайшовши відповідь (коли?), Андрій радісно закричав;
4) іменником в орудному відмінку без прийменника:
“Стрункими пружними клиниями (як?) пішла авіація, розгор¬таючись над дотами” (О. Гончар);
5) непрямими відмінками іменників з прийменниками:
Через місяиь (коли?) ми закінчимо цю роботу,
6) інфінітивом:
Вони приходять послухати (з якою метою? навіщо?) Сократа;

7) фразеологізмами:
У важку хвилину майор Сергеев особисто повів в атаку й поліг смертю хоробрих (як? яким чином?);
8) порівняльними зворотами.
“Холодні очі сковзнули по всьому, наче крижини” (як?) (М. Ко-цюбинський).
Значення обставин різноманітні.
За найбільш загальними семантичними ознаками виділяють:
1. Обставини способу дії дають якісну характеристику дії чи ста¬ну, означають спосіб здійснення або вияву ознаки і відповіда¬ють на питання: як? яким способом?
“Самотньо повзли між хатами брудні дороги” (М. Коцюбинський).
2. Обставини міри і ступеня характеризують дію або ознаку щодо інтенсивності чи міри їх вияву і відповідають на питання: в якій мірі? як часто? як багато? скільки разів? у скільки разів? “Але я, прикусивши до болю нижню губу, поспішаю до хати” (Г. Косинка).
3. Обставини місця дають просторову характеристику дії, озна¬ки, події і відповідають на питання: куди? де? звідки?
“Під горою веселками блищав Дніпро” (Я. Ваш).
4. Обставини часу характеризують дію, ознаку, стан за їх відно¬шенням до певного часу і відповідають на запитання: коли? з якого часу? до якого часу? з яких пір? до яких пір? доки? “Володя завжди хвилювався, коли заходив у цей двір” (Ю. Муш- кетик).
5. Обставини причини вказують на причину, підставу виникнен-ня дії чи ознаки, відповідають на питання: чому? через що? з якої причини? на якій підставі?
“З радощів він мало не збожеволів” (М. Коцюбинський)
6. Обставини мети означають мету дії і відповідають на питання: для чого? з якою метою?
“Не все нам бігать по горішки, жартуючи, у тихий гай”
(Л. Глібов).
7. Обставини умови означають умову, при якій відбувається чи може відбуватися дія, і відповідають на питання: при якій умові? за якої умови?
“Отак жив Чіпка, виростав у голоді та в холоді, у злиднях та недостачах”(П. Мирний).

8. Обставини допусту вказують на умову, всупереч якій відбу-вається дія, і відповідають на питання: незважаючи на що? всупереч чому?
‘Наперекір долі я знову йду стрімко до перемоги” (В. Герасимчук).
9. Обставини наслідку означають наслідок, зумовлений пере-бігом дії/стану стрижневого дієслова, відповідають на питання: для якого наслідку? до якого наслідку?
“Взяв я цей шмат землі на біду”(Г. Косинка).

(на які питання відповідає обставина)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.