Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НОРМИ СЛОВОТВОРЕННЯ

НОРМИ СЛОВОТВОРЕННЯ – регулюють вибір морфем, їх розта-шування і сполучення у складі нового слова. Наприклад, можна гово¬рити материн, материнський, але не можна матеряний, можна спо-стерігач – не можна спостерігальник, спостережувач. Хоча основні закони українського словотвору продовжують діяти і в наш час, та багато чого у словотвірних нормах суттєво змінилося. Нові слова про¬довжують утворюватися з допомогою певних суфіксів і префіксів, морфолого-синтаксичним, синтаксично-морфологічним та семан¬тичним способами.

Внаслідок розвитку мови та її норми і деякі словотвірні моделі останнім часом різко активізувалися, стали особливо популярни¬ми, в той час як інші, навпаки, втратили словотвірні можливості і вже практично не беруть участі у створенні нових слів. Так, ство¬рення складноскорочених слів – це віяння часу, продуїстивний спосіб словотворення, напр.: КВК, ЮНЕСКО, ЦРУ, самбо (самозахист без зброї) та інші. Слід зазначити, що багато невдалих скорочень 20-х років XX ст. (тоді процес утворення абревіатур був теж інтенсив¬ним) швидко вийшли з мовної практики, розгорнувшись у повні слова і словосполучення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.