Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

ЧАСТИНА І УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ – ВСТУП

Актуальним завданням сучасної освіти є залучення молоді до національної
культури на основі рідної мови. Корекція соціолінгвістичних і загальнокультурних підходів до вивчення державної української мови (від 1989 року) зумовлює посилення уваги до фахової підготовки майбутніх учителів-словесників.
Посібник, адаптований до вимог кредитно-модульної системи, складається з
двох частин. У першому розділі першої частини вміщено навчальну і робочу
програми, описано структуру залікового кредиту. У другому розділі подано схеми синтаксичного аналізу словосполучення, простого неускладненого, формально ускладненого та складного речень. Третій розділ складається з двох підрозділів: теоретичний і практичний блок та блок контрольних робіт. У першому підрозділі запропоновано теми лекційних та практичних занять і плани до них. Практичні заняття допоможуть студентам закріпити й удосконалити практичні навички аналізу синтаксичних явищ та охоплюють теми, необхідні майбутньому вчителю в його педагогічній роботі, оскільки вони входять до шкільної програми з української мови.
Поряд з традиційними завданнями запропоновано вправи з таких тем, як нове вчення про другорядні члени речення, структурна схема речення, лінгвістика тексту тощо. Після кожної теми подано список літератури. Пропонуючи літературу, автори подбали про те, щоб допомогти студентам поглибити свої знання теоретичного матеріалу, а окремі питання самостійно опрацювати. Саме для цього рекомендовано основну літературу, додаткову й літературу для самостійного опрацювання. Після кожної теми наведено запитання для самоконтролю, що значною мірою активізує науково-пошукову діяльність студентів. Після вивчення словосполучення та різних тинів речень подано зразок синтаксичного розбору. У третьому підрозділі
запропоновано варіанти індивідуальних тематичних контрольних робіт. Четвертий розділ містить питання до іспиту. У п’ятому розділі запропоновано зразки варіантів ПОТОВИХ завдань, у шостому – список рекомендованої літератури, у якому подано підручники, посібники, монографії, статті та довідкову літературу.
Передумовою формування належного якісно-фахового рівня теоретичних знань
1.1 практичних навичок є форми контролю. Оцінювання знань проводиться за такими ріннями: поточний – відповідь на теоретичні питання та вміння застосувати теорію в рспіі’яіанпі практичних вправ, оперування основними положеннями літератури для • їм.н і ІЙНОГО опрацювання, тематичний – відповіді на тестові завдання та виконання її іідуальних контрольних робіт.
Друці частина – це хрестоматія, у якій вміїцено наукові статті та уривки з
іраМіТІ их праць, що виявляють основні етапи становлення українського
‘ .їмчи у і яка допоможе тим, хто цікавиться історією синтаксису, основними
•Тілами його динаміки, особливостями постання логічного, формального,
і груктурного, аналогового, комунікативного, ідеографічного, когнітивного та інших Иоі о ІСПСісі Ів та прагне осмислити його сучасний стан.
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.