Статті

Корнійчук Євгенія: Аналіз підручника (з методики викладання української мови)

Рідна мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / За заг. ред. М. І. Пентилюк. – К.:Освіта, 2007. – 288с.

На прикладі теми «Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності».

           I.            Подання в підручнику мовного матеріалу

 1. Вправи, уміщені в підручнику, направлені на стимуляцію мовленнєвої активності учнів, містять концентрований мовний матеріал; достатня кількість вправ для засвоєння теми, але інколи  помітна певна перевантаженість вправ завданнями; мовний матеріал відтворюється у  з поєднанні з раніше засвоєними мовними і мовленнєвими знаннями, у майже постійному контекстному оточенні.
 2. Мінімальна кількість вправ, пов’язаних з невиправданими затратами часу.
 3. Аналітичні завдання цілком виправдані метою допомогти учням оволодіти певними мовними явищами.
 4. Подані  завдання різної складності, хоча вправи часто виявляються схожими або однотипними.
 5. Завдання в однаковій мірі спрямовані на усне та письмове виконання.
 6. Завдання спрямовані на створення відповідних комунікативних ситуацій, в яких засвоюються певні мовні явища, невелика кількість завдань (2) типу «придумайте…» .
 7. Завдання формулюються чітко, зрозуміла, точно визначають необхідні завдання.
 8. Мовленнєвий матеріал на певну мовну тему подано в межах однієї соціокультурної тематики.

       II.            Реалізація комунікативного компонента в підручнику

 1. Підручник спрямований на одночасне оволодівання мовною і мовленнєвою системами.
 2. Більшість мовного матеріалу подано при створенні певної комунікативної ситуації, що намагається бути  наближеною до реальної.
 3. Комунікативні ситуації моделюються таким чином, щоб учні мали виражати свої думки, формувати власне судження.
 4. Перевага віддається комунікативним завданням, що передують виконанню мовних.
 5. Ієрархічна система вправ від рецептивно-продуктивних до продуктивних порушується.
 6. Мовленнєвий аспект реалізується через усі види: слухання, говоріння, читання, письмо.

    III.            Тематико-змістовий аспект

 1. Підручник має високу якість мовленнєвого матеріалу. Тексти доступні і цікаві для сприйняття, мають пізнавальну цінність.
 2. Тексти містять достатню кількість виучуваного мовного матеріалу.
 3. Присутня  різножанровість та різноплановість; висока образність текстів.
 4. Місця, що потребують на особливу увагу учня виділені різними способами: шрифтом, кольором, курсивом, підкресленням.

    IV.            Структурні характеристики

 1. Увесь матеріал розподілений за мовними темами, що визначають і характер зв’язних текстів.
 2. Структура параграфу:
 • Мотивація;
 • Текст для розглядання нового явища;
 • Пояснення нового матеріалу (схема);
 • Вправи на засвоєння нового матеріалу;
 • Узагальнення теоретичного матеріалу;
 • Підсумки/самоконтроль.

       V.            Наочно-ілюстративний матеріал

 1. Підручник має досить добрий наочно-ілюстративний матеріал, що не відволікає від засвоєння знань, є доречним, адже спрямований на розвиток зв’язного мовлення або покращення розуміння матеріалу,  має виховний характер.
 2. Містить схеми і таблиці, що наочно ущільнюють і увиразнюють виучуваний матеріал.
 3. Також  присутнє унаочнення матеріалу засобами зміни шрифту, виділення кольором, підкресленням.
 4. Фотографії і малюнки мають досить високу якість і переважно відповідають розв’язуваним комунікативним завданням.
 5. Зображення відповідає загальній тематики параграфу, мають виховне значення, доступні  і зрозумілі для сприйняття.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.