Статті

Розробка методики вивчення дієприслівника у школі (Є.Корнійчук)

Методика вивчення дієприслівника у школі

I.     За чинною програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання на вивчення дієприслівника відводиться  5 годин.

Учень має засвоїти:

 • дієприслівник як особливу форму дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль;
 • написання НЕ з дієприслівникам;
 • дієприслівниковий зворот; коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові;
 • дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення (практично).

Міжпредметні зв’язки: використання дієприслівників як одного із засобів створення образності; використання дієприслівників у наукових текстах (література).

II.     Основний матеріал до теми:

1.Дієприслівником називається незмінна форма дієслова, яка, поєднуючи ознаки дієслова та прислівника, вказує на додаткову дію. Наприклад: Відчувши  солодкий смак домівки, хлопець усміхався уві сні (В. Земляк).

Подібно до дієслів, дієприслівник:

1)                    має вид (доконаний/недоконаний) і час (минулий/ теперішній): радіючи, зрадівши;

2)                    може бути перехідним або неперехідним;

3)                    керує іменниками: створюючи (що?) оповідання.

Як і прислівник, дієприслівник:

1)                    не змінюється;

2)                    пояснює дієслово-присудок, виступаючи у ролі обставини: Гомонять, працюючи, школярі; Зібравшись на спортмайданчику, школярі почали тренуватися.

Дієприслівник як особлива форма дієслова

Значення Відповідає на питання Морфологічні ознаки
прислівника Дієслова
Означає додаткову дію Що роблячи?

Що робивши?

Що зробивши?

Не змінюється;

В реченні виступає обставиною.

Вид(доконаний\недоконаний), час (теперішній і минулий), перехідність/неперехідність;

Може мати залежні слова (іменник, займенник, прислівник)

 

2. Не з дієприслівниками пишеться окремо: не розуміючи, не почувши.

Не з дієприслівниками пишеться разом тоді, коли без не не вживається: недооцінюючи, неволячи.

У кінці дієприслівникових суфіксів після ч, ш завжди вимовляється і пишеться и: піднімаючи, піднявши.

! Дієприслівники слід відрізняти від дієприкметників у називному відмінку множини: миючи руки – миючі засоби.

 1. Дієприслівники разом із залежними від нього словами утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні є поширеною обставиною.

На письмі дієприслівниковий зворот виділяють комами  (на початку, в середині та в кінці речення), а в усному мовленні – інтонацією (паузами). Наприклад: Школярі жартували, крокуючи (де?) вулицею. Зупинившись (де?) на розі вулиці, дівчинка сором’язливо звернулася до незнайомої жінки.

Одиничний дієприслівник також відокремлюється комами: Умившись, дядько надівав  чисту сорочку й сідав до столу.

! Одиничний дієприслівник, що стоїть після присудка  і відповідає на питання як? (найчастіше в кінці речення), та фразеологізм із дієприслівником комами не відокремлюється: Вона пішла плачучи. Брехав оком не моргнувши.

 1. Дієприслівники доконаного і недоконаного видів
Вид і час дієприслівників Питання Як утворюються Наприклад
Недоконаний вид, теперішній час Що роблячи? Основа дієслів теперішнього часу (недок. виду) + -учи (-ючи), -ачи (-ячи) Тягнуть – тягнучи, грають – граючи, лежать – лежачи, возять – возячи.
Доконаний і недоконаний види, минулий час Що зробивши?

Що робивши

Основа інфінітива (докон. і недокон. виду) + -вши, (-ши) Програти – програвши, лежати – лежавши, бігти – бігши

Дієприслівники недоконаного виду утворюються від основи дієслів теперішнього часу недакононого виду за допомогою суфіксів –учи (-ючи) (для дієслів І дієвідміни), – ачи (-ячи) (для дієслів ІІ дієвідміни): читають + ючи – читаючи; стоять + ачи – стоячи.

Дієприслівники доконаного виду утворюються від основи інфінітива дієслів доконаного і недоконаного видів за допомогою суфіксів –вши (-ши): написати – написавши, спекти – спікши. Вживання суфіксів –вши, – ши залежить від кінцевого звука основи дієслова: після голосного пишемо –вши, після приголосного – – ши (бігати – бігавши, бігти – бігши).

!У дієприслівниках, утворених від дієслів на –ся (–сь), після –учи (-ючи), -ачи (-ячи), – вши (-ши) зберігається –сь: хвилюються – хвилюючися, звернутись – звернувшись.

III.     За чинною програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання учень має:

 • • розпізнавати дієприслівники, визначає їх морфологічні ознаки, синтаксичну роль;
 • • розрізняти дієприслівники недоконаного і доконаного виду;
 • • утворювати  дієприслівники обох видів від дієслів;
 • • робити розбір дієприслівника як частини мови;
 • • правильно будувати й інтонувати  речення з дієприслівниковими зворотами;
 • • засвоїти складні випадки вживання дієприслівників доконаного і недоконаного виду;
 • • правильне використовувати дієприслівники у побудові речення.
 • • використовувати дієприслівниковий зворот як засобу зв’язку речень у тексті; дотримуватись  інтонації речень з дієприслівниковими зворотами;
 • • знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил;
 • • обґрунтовувати вживання розділових знаків, правильно писати не з дієприслівниками, відокремлювати комами дієприслівникові звороти й одиничні дієприслівники, знаходити і виправляти помилки на вивчені правила.

IV.     Л

V.     В аналізованому підручнику тема «дієприслівник»  подана на досить високому рівні: теоретичний матеріал подано в достатньому обсязі, до нього додається відповідний наочний матеріал (схеми і таблиці), що полегшує і робить більш ефективним засвоєння теми. У підручнику звертається увага на деякі труднощі у вивченні дієприслівника: зазначається, що дієприслівники, утворені від дієслів з –ся/сь зберігають цей постфікс; пояснюється написання НЕ з дієприслівником, звертається увага на те, що разом пишуться ті, дієприслівники, які без НЕ не вживаються, подається рамка з прикладами відповідних слів;  підкреслюється написання літери И на кінці дієприслівників і наголошується на тому, що літера І пишеться на кінці активних дієприкметників теперішнього часу множини, які не слід плутати з дієприслівниками;увагу приділено також розділовим знакам при вживанні дієприслівників і дієприслівникових зворотах, для засвоєння цього матеріалу підібраний ряд вправ.

Певні труднощі в учнів може викликати утворення дієприслівників доконаного і недоконаного виду, сплутування  необхідних суфіксів, а тому слід повторити тему, що стосується виду дієслів, а також виділення основи теперішнього часі і основи інфінітиву. Також, слід звернути увагу учнів на те, що додаткова дія, позначена дієприслівником, здійснюється тією самою особою чи предметом, що й основна дія, позначена присудком. Необхідно підкреслити, що фразеологічні звороти в російській мові, в яких вживається дієприслівник  часто не можна перекласти українською дослівно не уникнувши кальки. В цьому випадку доцільно заміняти дієприслівники словами інших частин мови, словосполученнями.

VI.     Вправи з розвитку комунікативних умінь і навичок з теми «дієприслівник»:

Вправа1.

Прочитайте текст, визначте його стиль, тему та основну думку. Доберіть заголовок. Поясніть свій вибір. Кращий заголовок запишіть. Знайдіть дієприслівники.

Дорогі юні друзі!Постійно зустрічаючись  з молоддю,  я добре знаю, чим живе наша юнь. Радує те, що хлопчики й дівчатка змалку привчаючись до праці, вміють берегти і примножувати народне багатство. Я хлібороб, знаю ціну кожному колоскові, кожній зернині. А чи завжди ми замислюємось, яке місце в нашому житті займає хліб?

Хліб-сіль на вишитому рушнику ми підносимо друзям і гостям. Хліб дає мати синові, проводжаючи його в далеку дорогу. Хлібом благословляють молодих, щоб жили щасливо і дбали про завтрашній день…

Де б ви не були, що б ви не робили, – пам’ятайте: бережливість у малому приносит економію у великому.

Вправа 2.

Поясніть значення поданих фразеологічних зворотів. Складіть з ними речення. Доберіть до українських фразеологічних зворотів відповідні російські.

Не шкодуючи сил. Власне кажучи. Між нами кажучи. Добра добувши, кращого не шукай. Не кажучи лихого слова.  Кладучи руку на серце.

Вправа 3.

Уявіть ситуацію. Ви прийшли до подруги/ друга і стали свідком того, як кілька членів сім ї прикрашають кімнату, готуючись до свята. Складіть у парах діалог, використовуючи дієприслівники в якому ви дізнаєтесь, до якого свята йде підготовка, хто прикрашає і  що саме роблять. Визначте дієприслівники якого виду і часу ви використали. Визначте яку позицію займала додаткова дія, виражена дієприкметником стосовно головної (передування, одночасність).

Вправа 4.

Учні ланцюжком, по декілька речень складають усний твір на тему «Допомагаючи своїм батькам…», використовуючи як можна більше дієприслівників і дієприслівникових зворотів.

Вправа 5.

 1.  Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Аргументуйте свою думку. Поміркуйте, з якою метою автор використав у тексті прислів’я та приказки.

Оселя

«Зроби хату з лободи, а в чужую не веди», – казала молода дружина, вимагаючи від чоловіка відповідального ставлення до взятих ним обов’язків. «Своя мазанка ліпша від чужої світлиці», – повчав дід онуків, відмовляючись перебратися до них. І молода господиня, і старий гречкосій вважали по-справжньому рідним, надійним і затишним житлом лише свою особисту оселю, говорячи: «Чия хата, того й правда».

Козаки-запорожці казали: «Моя хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена». Січовики, багато часу проводячи у походах під відкритим небом, будували невеликі хатинки-бурдюги, в яких панували лад і затишок і які ніколи не замикалися.

Біла хата є символом України. Особливо урочистим було заселення нової хати. Її обсипали зерном на багатство, маком – проти нечистої сили; проти злих сил заносили кропиву, лопух, освячену вербу. Входячи в нову оселю із хлібом-сіллю в руках, господар казав: «Дай же нам, Боже, в добрий час у новий дім увіходячи, хліб-сіль унести!» (За В. Супруненком).

 1. Випишіть дієприслівники і визначте їх вид. Позначте суфікси, поясніть творення і правопис кожного з них.
 2. Перекажіть текст, доповнюючи його роздумом про ставлення нинішніх українців до своєї оселі. Використовуйте дієприслівники і дієприслівникові звороти.

VII.     Різнорівневі завдання:

Низький рівень:

Вправа 1

Спишіть речення, розкриваючи дужки й утворюючи дієприслівники. Позначте їх суфікси

Світить річка, (блукати) заплавами, (зникати) у маревах небосхилу (О.Гончар)

Вправа 2.

Від поданих слів утворіть дієприслівники доконаного й недоконаного видів. Назвіть спосіб творення:

Перевірити, перевіряти, згадати, згадувати, читати, прочитати, радіти, зрадіти, будувати, збудувати, чути, почути, підіймати, підняти, штовхати, штовхнути.

Вправа 3.

 1.  Змініть речення, використавши дієприслівники.

Метелик спить із складеними крильцями.

Під час спостережень над рослинами будьте обережними: серед них є дуже отруйні.

Кожен робив своє діло мовчки, не перекодувався словами, не ділився думкою.

Мати прочитала довгожданого листа і заплакала.

 1. Визначте вид дієприслівників.
 2.  Які речення виразніші – з дієприслівниками чи без них?

Середній рівень:

Вправа 1.

 1. Від поданих слів утворіть дієприслівники доконаного й недоконаного видів. Назвіть спосіб творення. Поясніть написання кінцевої голосної літери:

Перевірити, перевіряти, згадати, згадувати, читати, прочитати, радіти, зрадіти, будувати, збудувати, чути, почути, підіймати, підняти, штовхати, штовхнути.

 1. Складіть 5-6 речень, використовуючи утворені дієприслівники. Визначте синтаксичну роль дієприслівників.

Вправа2.

 1. Спишіть речення. Знайдіть дієприслівниковий зворот.

Квіти, стуливши барвисті пелюшки, заснули.

Нагулявшкись під землею, вода шукає шляхи на поверхню.

 1. Перебудуйте речення, поставивши дієприслівниковий зворот а) на початку речення; б) у кінці. Поясніть розділові знаки.
 2. Дієприслівник стуливши розібрати як особливу форму дієслова.

Вправа 3.

Знайдіть помилки і правильно побудуйте речення:

Увійшовши в кімнату, сестра сиділа й читала книгу.

Слухавши пісню, у мене виникло бажання записати її слова.

Сидячи у парку,  до нас підійшли товариші з сусідньої школи.

Під’їжджаючи до станції, у мене злетів капелюх.

Заходячи в кімнату, мати сиділа і читала книгу.

Високій рівень:

Вправа 1.

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте вид дієприслівників, позначте суфікси, визначте синтаксичну роль.

Сагайда сидів, (не) втручаючись у розмову, замислений, мовчазний.

Схилилась Шура на бильце канапи й заснула, (не) зчувшись.

(Не) зважаючи на досить-таки задерикуватий характер Маковея, всі його любили.

Ясногорська вирішила, (не) чекаючи, доки розгородять дороги, йти пішки.

Багато людей живе (не) живучи, а тільки збираючись жити.

Вправа 2.

Перекладіть українською мовою правила поведінки на вулиці. Знайдіть дієприслівники, визначте їх вид, виділіть суфікси, поясніть розділові знаки.

Идти по тротуару нужно, придерживаясь правой стороны.

Пешеходы, идя по обочинам загородной дороги, движутся  навстречу движущегося транспорту.

Сойдя с трамвая, троллейбуса, автобуса, нужно идти до перекрёстка и только там переходить дорогу.

Вправа 3.

Побудуйте зв’язну розповідь у науковому стилі про дієприслівниковий зворот, особливості його відокремлення на письмі. Використовуйте приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.