Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник

4. Психологічний напрям в історичній школі

 • • Місце психологічного напряму серед інших методологій
  • «Харківський період» психологічного напряму: теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського
 • • Іван Франко і його концепції історії літератури
  • «Із секретів поетичної творчості» , «Нарис історії україн­сько-руської літератури до 1890 року» та інші історико-лі- тературні праці І. Франка
 • • Психологічний напрям і феномен психоаналізу
 • • Шляхи і долі психологічного напряму в XX ст.

Певна однобічність і заангажованість історичної шко­ли з усіма її напрямами (культурно-історичним, міфоло­гічним, історико-порівняльним та ін.) в останній третині XIX ст. дедалі настійніше стимулювала вчених до пошу­ків якоїсь новішої альтернативи в аналізі художньої творчості. Помітними «протестантами» тут стали пред­ставники психологічного напряму, їхня активізація на­лежить до другої половини XIX ст. Однак перед ними в цьому контексті заслуговують на згадку прихильники біографічного методу, засновник якого — французький критик ПІ. Сент-Бев (1804—1869). Цей метод набув пев­ного розголосу ще в 40-х роках XIX ст. У своїх «Літера­турно-критичних портретах» (1836—1839) Ш. Сент-Бев доводив, що визначальний момент творчості затаєний у біографії і взагалі особистості самого творця. Мовляв, життєвий шлях і особистісна психологія письменника зу­мовлюють і змістову наповненість, і жанрово-стильові особливості його творчості. Через те біографічний метод є і альфою, і омегою літературознавства.

Для тих учених, які започатковували психологічний напрям, «підказка» Ш. Сент-Бева була дуже суттєвою, але вони взяли з неї тільки психологію автора. Взяли і тут же відмовилися від неї, доводячи, що авторська пси­

 

Психологічний напрям в історичній школі


113


хологія обов’язково відбита в його творі і тому достатньо дослідникові мати перед собою лише текст твору, у яко­му й слід шукати тієї психології. Інакше кажучи, мисте­цтво трактувалося як сублімація (перехід) авторської психології в художні образи, котрі відтак є моделлю ду­ші, переживань, психології самого творця.

Один із перших у Франції прихильників такого розу­міння творчості Е. Еннекен1 наголошував, що не існує жодного естетичного мотиву в творі, який би не зумовлю­вався психологією автора, але цю психологію він (на від­міну, скажімо, від Е. Канта) уявляв не тільки суб’єктив­ною, індивідуальною, а й соціально зумовленою. Тому, на його думку, аналіз твору має містити естетичний, пси­хологічний і соціологічний аспекти. Синтез цих аспектів дасть певне уявлення про твір, а за основу при цьому все ж треба брати естетику тексту. У ній виражається все, а особливо — психологія творця. Найбільш зрозумілою во­на може бути лише тому читачеві, душевна організація і соціальні устремління якого тотожні (чи споріднені) з ав­торськими. Вивчаючи в сукупності ці феномени, можна уявити твір, як цілісність, заглянути в підтекст емоцій і думок письменника, розкрити механізми впливу його на життя і наблизитись до вичерпних знань про саму приро­ду художньої творчості. Точність цих знань — поза сум­нівом, оскільки кожен твір — це дзеркало душі (психо­логії) автора.

Представники психологічної методології (до них нале­жали також В. Вундт, Е. Ельстер та ін.) акцентували на тому, що сила художнього твору визначається не просто важливим змістом (проблематикою) його, а гнучкістю, ба­гатством художньої форми, яка здатна викликати в реце­птора поліфонію змісту, розмаїття вражень і переживань.

В Україні психологічну методологію першим упрова­джував випускник Харківського університету, а згодом його професор Олександр Потебня (1835—1891). Психо­логічний аналіз художнього твору він поєднував з аналі­зом лінгвістичним, виклавши своє розуміння цієї пробле­ми у працях «Мьісль и язьік» (1862), «Из лекций по теории словесности» (1894), «Из записок по теории сло- весности» (1905) та ін. Останні дві вийшли вже після смерті вченого.

До психологічної методології О. Потебня йшов від учення В. Гумбольдта про зв’язки мислення з мовою. Мо­ва для нього — явище індивідуальне; слова сприймають­ся кожним іншим сприймачем (реципієнтом) неоднаково, через що й існує проблема багатоваріантності тлумачень

 

116


Історія українського літературознавства


новні риси його схарактеризував аргументовано. Більше того, він залишив простір і для дальших наукових мір­кувань з цього приводу. Догматизація в такій делікатній справі, як з’ясування суті творчості, — річ немислима. Будь-яка дефініція тут може бути уточнена чи доповне­на, вважав О. Потебня, оскільки число ознак у сприйнят­ті понять невичерпне, а кожне поняття ніколи не може стати замкненим цілим. Навівши думку самого О. Потеб­ні з цього приводу, І. Фізер цілком резонно говорить, що теорія О. Потебні витримала випробування часом, «збере­гла свою значущість до сьогодні і як така заслуговує на пильну увагу дослідників»2.

Не можна залишити поза увагою і ще один аспект досліджень О. Потебні, який засвідчує прагнення вчено­го пов’язати свої студії з власне українським духовним світом. Тут він устиг сказати вагоміше слово лише в га­лузі української мови й українського фольклору («Обьяс- нение малорусских й сродньїх с ними песен», 1883— 1887). Мова для нього була теж вираженням психології людини, а в широкому розумінні — психології народу. Відоме його майже крилате висловлювання, що мова є «не лише однією з стихій народу, а й найбільш виразною (досконалою) ознакою його». Від цієї формули О. Потеб­ня йшов до універсальних філософських узагальнень про необхідність розвитку й існування кожної мови, кожно­го народу. Мова й народ, писав він, існують остільки, оскільки існують інші мови й народи. Будь-які спроби творення «єдиної» мови, «єдиного» народу призвели б до загибелі цього «єдиного», бо воно б не мало собі подібно­го і відтак не продукувалася б енергія, необхідна для йо­го саморозвитку. Така теорія вченого цілком розходила­ся з офіційними догмами тогочасної Російської імперії (і пізнішого СРСР), яка своїми циркулярами та указами намагалася денаціоналізувати всі інші народи, крім ро­сійського, готуючи відтак і йому неминучу загибель. Це було не чим іншим, за теорією О. Потебні, як психічною хворобою, котра вела до морального розкладу самого ро­сійського суспільства.

Психологічна методологія О. Потебні, маючи тісний зв’язок із розвитком європейських літературознавчих шкіл, через свою оригінальність і інтелектуальну висо­кість не знаходила собі послідовників у наукових колах Росії і залишалася певний час монополією лише в укра­їнській науці про літературу. Одним із перших прилу­чився до неї наприкінці XIX ст. молодший колега О. По­тебні в Харківському університеті Д. Овсянико-Куликов- ський (1853—1920).

 

Психологічний напрям в історичній школі


117


Цей учений поєднав у своєму дослідницькому методі два підходи — психологічний і соціологічний. На його думку, без соціологічного трактування явищ літератури вони багато втрачають як духовні віхи історичних епох, а психологічний аналіз їх потрібен для з’ясування соці­альної психології тих епох. Такою постановкою проблеми вчений утримував свій дослідницький метод у рамках іс­торичної ніколи, але водночас не полишав і напряму пси­хологічного («потебнянського»), зосереджуючи основну увагу в ньому на дослідженні психології автора і його лі­тературних героїв. Він дотримувався позиції, що автор в процесі творчості стурбований не стільки проблемою пе­редачі своєї художньої думки майбутньому читачеві, скільки процесом творення її як такої. Звідси необхід­ність дослідження психології цього процесу, яка в кож­ного автора зводиться принаймні до такого: як у творах і характерах втілити свої особисті морально-психологічні задатки. Таке розуміння творчої особистості та її худож­ньої лабораторії Д. Овсянико-Куликовський найповніше реалізував у дослідженні творчості М. Гоголя з підзаго­ловком «Опьіт психологического диагноза». Такою пра­цею український учений прилучався до пошуків європей­ських дослідників, які наприкінці XIX ст. намагались пояснити природу художньої творчості саме в сфері коор­динат «духовність — психологія — психоаналіз». Це був подальший шлях заперечення однобічного детермінізму історичної школи і шукання їй альтернативи. На цьому шляху з’являється теорія Фрідріха Ніцше (1844—1900) про два типи поезії («аполлонівський» з його принципом тілесної гармонійності і «діонісівський» з його суто ду­ховним началом). В основі цієї теорії — глибинні духов­ні і психологічні диференціації, що відбуваються в гор­нилі творчого процесу художника. Тим часом німецький учений В. Дільтей обґрунтував «духовно-історичну шко­лу», засновану на ідеях «філософії життя» й естетиці ро­мантизму; інакше кажучи, запропоновував синтез власне історичної школи і психологічного напряму у трактуван­ні літератури. Нарешті з’являється психоаналітичний підхід до розуміння творчості, засновник якого Зігмунд Фрейд (1856—1939) у праці «Психоаналіз» пропонує тра­ктувати літературні твори відповідно до психологічного вчення про підсвідоме. Суть останнього полягає в тому, що творчість являє собою символічне вираження психіч­них імпульсів і пристрастей, які реальністю відкидають­ся, але існують у людській підсвідомості і виражаються через фантазію. По суті, це був різновид того, що Д. Ов-

 

118


Історія українського літературознавства


сянико-Куликовський називав авторським втіленням особистих морально-психологічних задатків, які теж іс­нують у підсвідомості кожної творчої особистості і повно­му контролю не підвладні. У згаданій праці про М. Гого­ля йдеться, власне, про це, тільки не чіпається там інфантильно-сексуальна сфера, яка у психоаналітичній теорії 3. Фрейда є визначальною і породжує те явище, що дістало назву «едіпового комплексу». Д. Овсянико- Куликовський пов’язує свої психологічні спостереження з реальним суспільним життям, а не підсвідомістю, хоч до виявів певного «психоаналітичного комплексу» у ньо­го було недалеко. Так, у праці «История русской интел- лигенции» (1906—1911), простеживши психологію хара­ктерів російської літератури XIX ст. (Чацький, Онєгін, Печорін, Рудін та ін.), а також роздуми відомих російсь­ких інтелектуалів (Бєлінський, Герцен, Киреєвський та ін.), вчений пов’язує їх усіх із «чаадаєвськими настроя­ми», тобто з відкритим у працях П. Чаадаєва контрастом між духовно багатими потенціями російської інтелігенції і незначними результатами її діяльності. Мовляв, у пси­хології всього літературного життя Росії XIX ст. це був головний «комплекс», який став розвіюватись тільки на рубежі XIX—XX ст. Спостереження це видається дуже суттєвим для літературознавства, особливо коли зважи­ти, що робилось воно не довільно, а таки з виділенням у літературі справді значних (а не статистичних) явищ. Для вченого однаково «живими» були і ці явища, і їхні творці, які в психологічному плані справді споріднені.

Найпомітніший слід в утвердженні психологічного напряму залишив в українському літературознавстві Іван Франко (1856—1916). На відміну від О. Потебні й Д. Ов- сянико-Куликовського, які писали російською мовою, а матеріал для досліджень брали значною мірою теж із ро­сійської (почасти — зарубіжної) літератури, І. Франко і мовою, і матеріалом був цілком в українській стихії. І до психологічних методів аналізу він підходив теж у зв’яз­ку з наявністю предмета для розмови саме в українській літературі. Але відбулося це не одразу, а внаслідок пев­ної еволюції його літературно-критичних поглядів.

Літературознавчі дослідження І. Франка — це справ­жній університет і академія в одній особі. На ранньому літературно-критичному етапі його діяльності позначи­лись захоплення суто ідеологічним трактуванням літера­тури як художнього відповідника життю, що несе в собі весь спектр соціальних мотивів. Література буде лише

 

Психологічний напрям в історичній школі


119


тоді справжньою, писав молодий І. Франко у «Літе­ратурних листах», коли відіграватиме значну суспільну роль, матиме громадянське звучання, реалістично пока­зуватиме ідейний поступ народу. Ці свої критичні погля­ди І. Франко формував спочатку як симпатик ідей соціа­лізму, а після арешту разом із редакцією журналу «Друг» — як переконаний соціаліст європейського зраз­ка. Найвиразніше свої тодішні позиції він висловив у статті «Література, її завдання і найважливіші ціхи», ко­тру радянське літературознавство трактувало не інакше, як маніфест революційно-демократичної критики. Йшло­ся в ній про неможливість існування літератури поза зв’язками з життям, і ці зв’язки уявлялися молодому І. Франкові тільки тенденційними, класовими, партійни­ми. Цією думкою він нібито розв’язував одразу дві проб­леми: заперечував «естетикам» із журналу «Правда», які вбачали завдання літератури в зображенні життя з пози­цій краси, і відкидав «об’єктивізм» І. Нечуя-Левицького, який у статті «Сьогочасне літературне прямування» гово­рив про «дзеркальну» (щодо життя) суть літератури (як одкид берега у воді). Насправді жодна з цих проблем у статті не розв’язувалась. Маємо справу з загостренням ситуації, яка складалася того часу в історичній школі літературознавства: уявлення про літературу як лише ві­дображення дійсності неминуче породжувало тривогу про втрату нею (літературою) елемента художності. І «естети­ки» з «Правди», звичайно, мали рацію, коли заговорили про дефіцит краси. З іншого боку, наступ тенденційності у зв’язку з активізацією класово-партійних розшарувань у суспільстві та відповідно в духовній сфері погрожував загальнолюдським цінностям у літературі, які для гума­ніста І. Нечуя-Левицького були дорожчими за будь-яку звужену тенденційність; тому заперечувати його «одкид берега у воді» можна лише емоційно чи піддавшись якійсь оманливій і короткочасній моді. У молодого

І.   Франка було і те, й інше, від чого він відійде лише в зрілому віці: партійно-класову тенденційність як таку він переосмислить у часи створення статті «Про поступ», поеми «Мойсей» та ін., а емоційність і звужене уявлення про красу відійдуть у нього разом із формуванням по- справжньому діалектичного погляду на природу творчос­ті і завдання літературознавства. Останнє найбільшою мірою стало виявлятися в ньому, коли він творив свій знаменитий трактат «Із секретів поетичної творчості», аналізував «зміну віх» в українській літературі у зв’язку з утвердженням у ній неоромантичних, модерних пись­менників (Лесі Українки, О. Кобилянської, В. Стефаника

 

120


Історія українського літературознавства


та ін.) і робив спробу дати читачеві науково об’єктивну історію української літератури.

Забігаючи наперед, варто зазначити, що поняття нау­ковості в історико-літературній справі І. Франко тракту­вав досить широко. Він уявляв літературу як частину духовної історії нації, наголошував на єдності в ній націо­нального та загальнолюдського, на взаємодії традицій та новаторства. За І. Франком, література — це естетичний вияв гармонії життя, позначений силою індивідуального обдаровання письменника. До такого розуміння літерату­ри та її історії І. Франко впритул наблизився під час ро­боти над «Нарисом історії українсько-руської літерату­ри…» (про що буде мова далі), а в 80—90-х роках він лише готував себе до такої праці, осмислюючи найрізно­манітніші явища літератури й шукаючи нових і нових по­тенцій в історичній школі літературознавства. Етапним став трактат «Із секретів поетичної творчості» (1898).

Ще в розвідці про «Перебендю» Т. Шевченка (1889)

І.   Франко зауважив, що прагне «приложити» до пись­менника та його творів «метод історичний і психологіч­ний». У пізніших «Секретах…» він зреалізував це своє прагнення якнайповніше, поставивши психологічну ме­тодологію в українському літературознавстві на тривкий і достатньо продуктивний ґрунт. Від того уявлення про літературу, яке демонструвалося ним у статті «Літерату­ра, її завдання і найважливіші ціхи», тут фактично вже нічого не залишалося.

Перш ніж викласти свою концепцію літературної творчості, І. Франко спиняється на хибних (з його погля­ду) підходах до самого феномена літератури. Він переко­наний, що ці підходи мають бути насамперед науковими, тобто зорієнтованими на врахування специфіки творчості з позицій обраного методу. У певних колах європейських літераторів, пише І. Франко, набула поширення безідей­но-суб’єктивна й догматична критика французьких авто­рів Леметра і Брюнетьєра, які літературну критику пов’я­зують не з наукою, а з художньою творчістю і за так зва­ною артистичною формою своїх праць маскують повну по- занауковість. Слідом за ними пішли й деякі німецькі кри­тики, зокрема керманич літературного відділу віденсько­го тижневика «Час». «Суб’єктивна, безпринципна і нена­укова критика доведена у нього до того, що робиться ви­разом капризу, вибухом ліричного чуття, а не жодним тверезим, розумно умотивованим осудом».

Не сприймав І. Франко і принципів «реальної крити­ки», яка устами М. Добролюбова заявляла, що головне

 

Психологічний напрям в історичній школі


121


для дослідника літератури — з’ясувати відповідність життю всього того, що в ній зображене. При цьому мис­тецький аспект її цілковито проігноровано і відтак роз­митим стає сам критерій художності. Для такої критики, пише І. Франко, твір мистецтва матиме таке саме значен­ня, як явище дійсного життя, отже, артистичне опові­дання буде так само цінне, як газетна новинка. Така «критика» розвивалася в Росії протягом 50—60-х років

XIX    ст. Це, як бачимо, була звичайна пропаганда певних суспільних та політичних ідей під маскою літературної критики. «Як пропаганда, вона мала своє велике значен­ня; як літературна критика, вона виявилася далеко не на висоті своєї задачі».

На думку І. Франка, літературна критика лише тоді буде відповідати своїй суті, коли керуватиметься естетич­ними принципами. Вона повинна входити в обсяг психо­логії і мусить послуговуватися тими методами наукового досліду, якими послуговується сучасна психологія. Вихо­дячи з такої тези, І. Франко показав цілковиту очевид­ність її і водночас наголосив на нез’ясованості багатьох питань, пов’язаних з психологічною природою естетич­них чуттів і почувань. Він розглянув їх у певній послі­довності і схарактеризував як враження («змисли»), кот­рі виникають у читача поетичного твору внаслідок сприймання його. Це насамперед зорові враження, запа­хові, смакові і дотикові, які І. Франко називає «ниж­чими змислами», а кожне з них пов’язане з різними ви­дами мистецтва, тобто «вищими змислами»: музикою, живописом (малярством), архітектурою та іншими обра­зотворчими мистецтвами. Література (поезія) перебуває з ними в найтісніших зв’язках, оскільки в них — єдина психологічна основа. Музика, наприклад, близька до по­езії своїми ритмомелодійними характеристиками, але для неї неприступне, як для поезії, «царство думок і ре- флексій, абстрактів, крайобразів, руху і ділання»; живо­пис споріднений з поезією зоровими відчуттями, але він не може, як поезія, апелювати до всіх просторово-часо- вих «змислів», а тільки до одного, просторового.

Принциповим для І. Франка було з’ясування пробле­ми краси в мистецтві і зв’язку її (краси) з уявленнями про психологічні стани людини. Наприкінці XIX ст. де­далі гучнішими ставали надії на виняткову властивість краси як рятівного феномена («світ порятується кра­сою!»), і в певних мистецьких колах почала дебетувати­ся думка про красиве в житті як єдиний предмет творчо­сті. І. Франко доводить, що для поета, артиста немає ні­

 

122


Історія українського літературознавства


чого в світі ні гарного, ні бридкого. «Не в тім річ, які явища, ідеї бере поет чи артист як матеріал для свого твору, а в тім, як він використає і представить їх, яке вра­ження він викличе з їх допомогою в нашій душі, і в цьо­му полягає весь секрет артистичної краси». Одне слово, і в цьому випадку І. Франко пов’язує феномен естетики з психологічними порухами в людській душі і доводить, що всякі інші підходи до розуміння мистецтва будуть ущерб­ними через віддаленість їх від його психологічної приро­ди, його специфіки.

З переконаннями, що секрети художньої творчості концентруються лише в психологічній сфері, І. Франко не розлучався в усій своїй науково-критичній діяльності 80-х і подальших років. Болюча проза життя, щоправда, не раз вибивала його з цієї колії і змушувала аналізува­ти різні літературні явища з інших, зокрема культурно- історичних, позицій, котрі давали змогу ширше говори­ти про літературу як арену боротьби за долю нації, наро­ду, нашого «безсловесного смерда» (показові тут статті про «Сон» і «Кавказ» Т. Шевченка, габілітаційна лекція про «Наймичку» та ін.). Однак коли йшлося, наприклад, про нові віяння в художньому мисленні, то І. Франко не­одмінно акцентував саме на принципах психологічної специфіки образного мислення. Так було, зокрема, на ру­бежі XIX—XX ст., коли «старий» реалізм почав втрача­ти на силі і на зміну йому виходили модерні літературні напрями в особі молодих тоді В. Стефаника, О. Кобилян- ської, М. Черемшини, М. Коцюбинського, Лесі Українки та ін. Ґрунтовно проаналізувавши їхню художню манеру, позначену в кожному випадку яскравою індивідуальніс­тю, І. Франко в статтях «З останніх десятиліть XIX ві­ку» (1901) та «Старе й нове в сучасній українській літе­ратурі» (1904) звернув увагу на особливості художньої організації їхнього письма, на буяння ліризму, особливу ритмічність і музикальність їхнього слова, в чому можна бачити найвищий тріумф поетичної техніки, але — ні, наголосив І. Франко, це вже не техніка, це «спеціальна душевна організація тих авторів, виплід високої культу­ри людської душі»3. Йшлося, отже, про психологічні ос­нови модерної творчості молодих авторів, про з’яву в їх­ніх душах нових нюансів, які дали змогу зробити якіс­ний стрибок у розумінні й реалізації завдань самого яви­ща літературної творчості.

Процес оновлення літератури протягом названого пе­ріоду був неоднозначним і дуже суперечливим. Після мо­дерністів рівня В. Стефаника і М. Коцюбинського у сфе­ру творчості влилися автори, які запропонували ще біль­

 

Психологічний напрям в історичній школі


123


ший розрив із традиціями «старого» реалізму: на думку цих авторів, що об’єдналися у «Молодій музі», настав час цілковитої кризи того реалізму, заснованого на мате- ріально-позитивістському ґрунті, а замінити його має ре­флексивна творчість, яка йде з глибин людської підсвідо­мості і здатна прорватися до найсокровенніших таємниць краси, гармонії, істини буття тощо. У цьому річищі ху­дожніх шукань народилося так зване декадентство, а першоджерела його вбачали в тій же психологічній сфе­рі людини, яка продукує не лише здорові, а й хворобли­ві, тобто декадентські, явища. І. Франко вбачав у цьому декадентизмі якусь психічну патологію і піддав критиці як маніфест групи «Молода муза», так і один із її збір­ників «Привезено зілля з трьох гір на весілля» (1907). Але як це не парадоксально, в декадентстві ще за десять літ до цього було звинувачено й самого І. Франка (за мо­тиви збірки «Зів’яле листя»), на що було дано віршовану відповідь: «Я декадент? Се новина для мене…» (детальні­ше — в наступному розділі). Слід наголосити, що і таке явище, як модерні літературні напрями рубежу XIX—

XX    ст., І. Франко трактував саме з позиції психологічної методології, основні положення якої він мав намір вико­ристати і при створенні найбільшої своєї історико-літера- турної праці — «Нарису українсько-руської літератури до 1890 року».

Готуючись до написання цієї праці, І. Франко опублі­кував спочатку вступну частину до неї з назвою «Теорія і розвій історії літератури» (1909). Це була, по суті, стис­ло викладена концепція вченого, яку він протиставляв почасти позитивістській, але в основі своїй безсистемній концепції О. Огоновського в його «Історії літератури ру­ської». І. Франко наголошує, що в тлумаченні літерату­ри буде керуватися двома принципами: історичним, оскільки історія літератури кожного народу є частиною історії духовності цього народу, і психологічним, оскіль­ки естетична природа літератури найтісніше пов’язана з психікою людини. Крім того, історію літератури, на дум­ку І. Франка, слід розглядати з точки зору національної специфіки її і як органічну частину світової літератури, що також продиктоване психологічними основами твор­чості: існує ж бо поняття психології людини, психології окремої нації, загальнолюдської психології та ін. Але це поняття, як і історичне (ідеологічне) прочитання літера­тури, стало здобутком науки лише в нові часи, в часи ро­мантизму і пізніше, а до того часу історики літератури обмежувались лише бібліографічними реєстрами наяв­них творів письменства, життєписами авторів та студію­

 

124


Історія українського літературознавства


ванням естетичних канонів (родів, видів, жанрів), які утвердилися в європейському літературознавстві ще за часів Арістотеля й Платона. І. Франко подає стислий аналіз шляхів світового літературознавства від найдавні­ших зразків його в реєстрах (таблицях) Каллімаха до візантійського «Тисячокнижжя» Фотія, епізодичних біб­ліографій з доби Середньовіччя, перших історій літерату­ри Франції, Німеччини, Англії та інших країн. Нову, романтичну якість у творенні літературних історій

І.   Франко пов’язує з іменем Й. Гердера, котрий першим звернув увагу на природу і людське чуття як на джерело всякої поезії і дав поштовх до творення під цим кутом зо­ру історій літератури в багатьох європейських країнах. Але певний час ця романтична школа трималася за арістотелівські естетичні канони, «поки нарешті нова фі­зіологічна психологія не розвіяла фікцій естетичного ка- нона, відкриваючи для поетичної творчості нові, необме­жені, свобідні простори».

Початок творення власне українських історій літера­тури І. Франко пов’язує з середньовічними бібліографія­ми, «оглавлєніями книг» тощо і з відкриттям у Львівсь­кому університеті кафедри української літератури, яку очолювали Я. Головацький, О. Огоновський та ін. Вони ж були, відповідно, й авторами «Трьох вступительних преподаваній» та «Історії літератури руської», що поста­ли з лекційного матеріалу і мали вигляд швидше планів і підготовчих матеріалів, ніж концептуальної історії літе­ратури. Пишучи розвідку «Теорія і розвій історії літера­тури», І. Франко вважав, що вона стане вступною части­ною саме такої, концептуальної історії української літе­ратури. Але, опублікувавши через рік (1910 р.) замість «Історії» тільки «Нарис», І. Франко, звичайно, виконав лише певну частину своїх задумів. У двох рецензіях на «Нарис», опублікованих у газеті «Рада» (Д. Дорошенко) та в ЛНВ (В. Дорошенко), робилось припущення, що роз­глянути ґрунтовно (в історичному і психологічному пла­нах) здобутки історії української літератури завадила

І.   Франкові його недуга. Через те, мовляв, він і вдався скоріше до бібліографічного, ніж історико-психологічно- го методу, і сказав у «Нарисі» навіть менше про україн­ську літературу, ніж у ранішій своїй статті в енциклопе­дії Брокгауза й Ефрона.

І.   Франко не погоджувався з такою оцінкою свого «Нарису», зафіксувавши це в статті «Давнє і нове» (1911). Але подібна оцінка пізніше стала фактично «за­гальним» місцем у всіх працях з історії української літе­

 

Психологічний напрям в історичній школі


125


ратури. Не погоджувалося з нею лише радянське літера­турознавство, зокрема і в коментарях до двадцятитомно- го зібрання творів І. Франка (Т. 16. — К., 1955), але вперше за радянських часів передруковано «Нарис» тіль­ки в п’ятдесятитомному зібранні творів письменника (Т. 41. — К., 1984). У цій публікації виправлено допуще­ні автором неточності щодо окремих імен, дат, але й від­редаговано окремі місця так, як це «вигідно» було для радянської ідеології: вилучено «Покажчик імен і речей», оскільки там згадувались «одіозні» імена; у коментарях Івана Мазепу названо «зрадником українського народу» (с. 613), бо І. Франко, на думку коментаторів, забув про це сказати, та ін. Щодо самого змісту «Нарису», то ви­давці п’ятдесятитомника не зважились сказати своєї ос­таточної думки, як не сказали її і автори «Історії україн­ської літературної критики (дожовтневий період)», 1988, а О. Білецький у «Шляхах розвитку дожовтневого укра­їнського літературознавства» (1959) обмежився лише за­гальником, що «Нарис» поклав «початок наукового до­слідження українського літературного процесу». Відтак утворилась своєрідна лакуна в оцінці важливого факту літературознавства. Щоб заповнити її, треба все ж пого­дитись із рецензентами Д. і В. Дорошенками, що від Франкового «Нарису» можна було сподіватися більшого. І насамперед — щодо методології. Відхід від психологіч­ного (а ширше — естетичного) трактування літературних явищ і прагнення бібліографічної повноти їх призвів до того, що весь літпроцес України постав під пером автора, як своєрідне плоскогір’я, а не як чергування вершин і низин. І вийшло так, що, наприклад, творчості І. Котля­ревського, який являє собою цілу епоху в українській ду­ховності, відведено в «Нарисі» стільки ж місця (півтори сторінки), скільки й Д. Олесницькому, А. Ничаю, Д. Він- цковському та І. Пасічинському, котрі в українській лі­тературі не полишили жодного художнього сліду (див.: с. 259—260 і 379—380). До того ж, в обох (і в усіх інших) випадках переважає в міркуваннях І. Франка не аналі­тичний, а коментаторський і ніби безсторонній погляд, який був дуже далеким від того розмаху думки, що пульсувала в «Теорії і розвої історії літератури», в рані­ше написаних трактатах «Із секретів поетичної творчос­ті» чи «З останніх десятиліть XIX віку». Останній трак­тат, до речі, примітний тим, що в ньому І. Франко подав дуже докладний аналіз «духовних течій» в українській літературі означеного періоду і чи не першим помітив прихід у літературу молодих письменників, які на рубе­жі століть закладали основи модерного літературного ми­слення, що буде панівним у всій світовій літературі

 

126


Історія українського літературознавства


XX ст. «Молода генерація виступила на літературне поле з новими окликами, з новим розумінням літератури і її за­дач», — писав І. Франко. І далі: «Стефаник, може, най­більший артист, який появився у нас від часу Шевченка… Се правдивий артист із божої ласки, яким уже нині може­мо повеличатися перед світом» (т. 41, с. 526—527).

Говорячи про вразливе місце Франкового «Нарису» (бібліографізм і коментаторство), все ж про нього слід сказати його словами про «Історію…» О. Огоновського. «Молодші вчені, — писав він, — опираючися на новіших дослідах і прикладаючи до сеї праці мірку новочасної іс­торії літератури, звикли дивитися на неї згори. Справді, з погляду на спосіб трактування предмета і на спосіб оці­нювання поодиноких явищ нашої літератури ся праця не видержує строгої критики. Але ми повинні бути вдячни­ми Огоновському за те, що він перший з муравлиною пильністю стягнув до купи масу біографічного й істори- ко-літературного матеріалу, задля якого його праця дов­го ще не стратить своєї вартості» (с. 41, с. 521—522).

І.   Франко теж «стягнув до купи» чимало літературного матеріалу, який для історика літератури довго ще мати­ме непересічне значення.

Протягом першої чверті XX ст. методологія психоло­гічного напряму в літературознавстві помітно втрачала на силі і, скажімо, в 1923 р. мала прихисток лише в жур­налі «Вопросьі теории и психологии творчества». Тут пу­блікувалися матеріали, що популяризували вчення

О.   Потебні, але нових ідей у них фактично не було. Ко­ли столицю України було переведено до Харкова, невели­ка група науковців зробила спробу «реставрувати» О. По­тебню і створила з цією метою «Потебнянський комітет». Розгорнулася дискусія навколо головного питання праці

О.   Потебні «Мьісль и язьік», у якій, на думку деяких дискутантів, треба вилучити одну ланку: О. Потебня вва­жав, що виникнення професійної творчості (поезії) відбува­ється в триступеневій послідовності: мова — фольклор — поезія. Неопотебнянці вважали, що людська психологія «замикається» лише на двох субстанціях: мова — поезія. Такої точки зору дотримувався й автор створеної тоді пра­ці «Мова і поезія» Борис Навроцький (1894—1943). Від­бувалося щось на зразок того, що через два десятиліття відлунить у радянській металургії, коли висунуто було теорію про можливість добування металу безпосередньо з руди, а не з проходженням триступеневого процесу: руда — збагачений агломерат — метал. На цій псевдотео­рії, як відомо, «купився» О. Фадєєв, розпочавши і не закін­чивши після розкриття цієї авантюри роботу над романом

 

Психологічний напрям в історичній школі


127


«Металургія». Неопотебнянці в 20-х роках теж «купилися», коли намагались вилучити з психології тво­рення літератури фольклорну ланку. Річ у тім, і на цьо­му акцентував О. Потебня, що у фольклорі поєднувались і «мислення», і «поезія», і цей етап людська психологія обов’язково повинна була пройти. Лише після нього від­булася відповідна диференціація, і «мислення» (наука) пішло своїм шляхом, а «поезія» (творчість) — своїм. А першооснова цієї диференціації — в людській психології, яка здатна і на предметне (логічне), і на образне (як пра­вило — алогічне) мислення. Можливо, усвідомлення та­кої «арифметики» прийшло б до них (неопотебнянців) у їхніх пізніших наукових пошуках, але на рубежі 20—30-х років в усьому СРСР були припинені всякі наукові пошу­ки; про тих, хто шукав якоїсь психології в художній твор­чості, стали говорити, що вони займаються «психоло- жеством», а в усіх сферах і науки, й художньої творчос­ті запанувала єдина методологія, що дістала назву соцре- алізму і була фактично синонімом вульгарного соціологі­зму. Лише у 80-х роках дехто з літературознавців в СРСР пробував відродити методологію психологізму в аналізі художніх явищ і тлумаченні самого феномена творчої особистості. У Москві 1980 р. вийшов збірник досліджень «Психология процессов художественного творчества», в якому згадано забуті традиції цієї галузі науки (Б. Мей- лах. «Психология художественного творчества: предмет и пути исследования»), розглянуто окремі складові пси­хологічного напряму в літературознавстві (А. Македонов. «К методологии изучения творческой лаборатории писа- теля»), а також опубліковано кілька «психологічних» матеріалів, які належали до 20—30-х років, але через «крамольність» їх залишалися в рукописах і кадебістсь- ких спецсховищах. Серед останніх — коментар до висту­пу А. Луначарського на з’їзді психологів у 1930 р., лек­ційні матеріали В’яч. Іванова, який у 1921—1922 рр. ви­кладав у Бакинському університеті спеціальний курс із психології творчості, конспекти статей і лекцій С. Ейзе- нштейна, які належать до 1940 р., та ін. Всі ці матеріа­ли «підігнані», звичайно, під марксистське розуміння суті психології і психологізму (на першому плані — со­ціальна зумовленість), але є тут і згадки про «душу» чи «внутрішню людину в людині», які для мислячих людей промовляли значно більше, ніж тільки помилкові («спро­щені», «чужорідні») судження про них А. Луначарсько­го (так трактувала їх якась А. Леонтьєва).

Тим часом у міркуваннях С. Ейзенштейна чи конспек­тах лекцій В’яч. Іванова відлунювало колись бурхливе життя психологічної теорії творчості з її найбільшим

 

128


Історія українського літературознавства


у слов’янстві іменем О. Потебні, і хоч автори збірника «Психология процессов…» намагалися шукати в ній і в нього вразливі чи суб’єктивні міркування, незаперечним залишався сам факт існування цієї теорії і необхідності її дальшого розвитку. О. Білецький у 1923 р. ще говорив про неї, як про цілком самостійне «вчення про психоло­гічну суть поетичної творчості і його впливу на рецептив­ну особу читача»4, а Б. Мейлах уже в 1980 р. вважав, що ця дисципліна з часом «переросте в цілком нову — в за­гальну теорію художньої творчості і сприйняття»5.

Така теорія поки що не сформувалася, але протягом усього XX ст. як галузь психологічної методології набу­ла значного поширення запропонована 3. Фрейдом теорія психоаналізу. Початки її йдуть від 1895 р., коли 3. Фрейд запропонував свою «техніку психоаналізу». Суть її в феномені підсвідомого, а художня творчість тра­ктується в ній як сублімоване символічне вираження ви­східних психічних імпульсів і пристрастей (переважно інфантильно-сексуальних). Ці імпульси й пристрасті є вродженими; вони не контролюються свідомістю, їх від­кидає реальність, і тому вони змушені існувати лише у вигляді фантазій, котрі і є власне творчістю. Прийнято вважати, що психоаналітики виявили в історії літератури ряд стійких сюжетних схем, у яких автор зливається з ге­роєм і зображує або виконання своїх підсвідомих бажань, або їх трагічну сутичку (конфлікт) із силами соціальних і моральних заборон. Як приклад, наводиться дослідника­ми мотив батьковбивства, що осмислений Софоклом у «Царі Едіпі», В. Шекспіром у «Гамлеті», Ф. Достоєвським у «Братах Карамазових». Цей мотив («едіпів комплекс») не міг інакше розвиватися (вважали 3. Фрейд і його послі­довники), бо його крона виростає з природи самої психо­логії, яка дається людині один раз і на все життя.

Завдання літературознавства, однак, не треба прямо співвідносити з завданнями психоаналізу, підкреслював

 1. Фрейд. Психоаналіз бере для себе як ілюстрацію лише літературний матеріал, і здебільшого той, що пов’язаний з міфотворчістю чи так званою масовою культурою, в якій діє ще не усвідомлене до кінця «я» і відсутні влас­не естетичні критерії. Цей матеріал є шедевром чи під­робкою, для психоаналітиків байдуже, бо елемент худож­ності для них не існує, як не існує соціальне чи інше се­редовище, яке могло б впливати на мотиви і «комплек­си». Головне для них — психологічна заданість цих мо­тивів і «комплексів», якої, виявляється, не уникнути ні авторові, ні його літературному героєві.

Відштовхуючись від індивідуальної підсвідомості ав­тора й героя, яку вивчав 3. Фрейд, інший психолог і фі­

 

Психологічний напрям в історичній школі


129


лософ — швейцарець К. Юнг (1875—1961) переніс її на підсвідомість націй і людства загалом. За його теорією, в підсвідомості народів існують усталені й незмінні образ­ні формули — архетипи, які дають змогу розкривати (проникати) змістову форму людських творінь. У центрі уваги тут не особа творця, а наявність твореного і надосо- бистісна позасвідома символіка. Йдеться про найзагаль- ніші, позаісторичні феномени часу і простору («відкри­тий» і «закритий», «внутрішній» і «зовнішній»), фізич­ні й біологічні субстанції («чоловіча» й «жіноча», «ди­тяча» й «стареча»), природні стихії і явища («вогонь», «вода», «світло», «земля», «небо» та ін.), рослинний і тваринний світ («дуб», «жито», «пугач» та ін.), теорети­чні основи яких пробував викласти, зокрема, французь­кий учений Г. Башляр (1884—1962). Цьому автору нале­жить концепція «нового наукового розуму», з допомогою якої, на його думку, тільки й можна осмислити діалек­тику наукового пізнання сучасності. Виняткове місце в концепції відводилось уяві як «продукту» людської пси­хології, і це, між іншим, стало підґрунтям відомої «нової критики» у Франції.

Перші паростки «нової критики» з’явилися у СІЛА в 30-х роках XX ст., а своїм змістом вони пов’язувались із семантичним трактуванням тексту та багатозначністю змістових аспектів його. Обґрунтування «нової критики» розпочали А. Тейт («Реакційні есе про поезію й ідеї», 1936) і К. Брукс («Сучасна поезія і традиція», 1939); під­тримував її своїми критичними виступами поет Т. Еліот («Призначення поезії і призначення критики», 1933, «Про поетів і поезію», 1957), а теоретичними підсумками щодо неї можна вважати праці Дж. Ренсома («Нова кри­тика», 1941); У. Уїмсата («Лице слова», 1954) та ін. Го­ловним завданням літературного критика ці дослідники вважали виявлення в тексті конкретного і загального змісту, розкриття його символіки, в якій приховані гли­бинні мотиви поведінки людини, і «пояснення» стилю мислення як певного настрою душі, розуму.

Французька «нова критика» зажила активним жит­тям у 50-х роках, ведучи інтенсивну полеміку з рештка­ми культурно-історичної методології і виявами ірраціо­налізму в екзистенційних теоріях. Особлива роль тут на­лежала Фердинанду де Соссюру (1857—1913), від якого «нові критики» взяли природу мовного знака, і Р. Варту, який у 60-х роках був лідером цього напряму, опубліку­вавши 1966 р. своєрідний маніфест «Критика і істина». Р. Варт створив свою теорію «письма» і запропонував ідею «соціологіки» як історичної системи «духовного ви­робництва», яка розкриває соціокультурний смисл літе-


5 М|6

 

130


Історія українського літературознавства


ратурного твору. В основі «духовного виробництва» було, звичайно, дуже багато саме від психоаналізу 3. Фрейда та його різновидів.

На різних етапах функціонування психоаналізу як феномена траплялись непоодинокі вияви спекуляцій і вульгаризацій, що зводили художню творчість тільки до ілюзій чи біологічних інстинктів, але в дослідженнях справжніх учених ця методологія прислужилась відкрит­тю багатьох непроминальних істин у науці про літерату­ру. Вона протистояла, зокрема в СРСР, вульгарно-соціо­логічному літературознавству (у працях Л. Виготського, М. Бахтіна й ін.), давала змогу осмислити такі нові течії в творчості, як дадаїзм, сюрреалізм, міфологізм, магіч­ний реалізм та ін., наблизитись до розуміння найбільш складних і загадкових постатей у літературі — М. Гого­ля, Ф. Достоєвського, Марка Твена й ін. (праці С. Цвей- га, М. Бахтіна), поєднати психологізм з ученням про ху­дожню форму взагалі і суспільну роль літератури (К. Ко- дуелл, Г. Рід та ін.).

У другій половині XX ст. методологія психоаналізу знайшла застосування у двох найвідоміших літературних методологіях — екзистенціалізмі та структуралізмі. Тео­ретики екзистенціалізму Ж.-П. Сартр, А. Мальро та інші шукають і знаходять у літературі істинне людське буття, яке полягає не в біологічній природі, а в етичній свободі і цілковито розкривається в світі художнього вимислу, де духовна субстанція долає гніт історичної долі й утвер­джує себе. Для аналізу й теоретичних висновків ці вчені залучають величезний масив літератури як XX ст., так і попередніх епох.

Структуралісти К. Леві-Строс, Ж. Лакан, їх послідов­ники з Тартуського університету (Ю. Лотман. «Анализ поетического текста», 1972) доводять, що письменник та інші творчі особистості залежать від надіндивідуальних механізмів культури (мова, мелодика й інші знаки), які діють у сфері підсвідомого і зумовлюють структуру твору безвідносно до його «свідомого» задуму і змісту. Відтак структуралізм не слід сприймати як суто формальний (механістичний) метод; підкресленим інтересом до психо­логії мови мистецтва він виявляв глибоку змістовність свого інструментарію та своїх суджень і через те здобув визнання в широких наукових колах. Не визнавало його лише марксистське літературознавство та ортодокси від культурно-історичного напряму, які беруть до уваги не підсвідоме, а тільки свідоме та ще й соціально зумовле­не. Там, де заходить мова про психологію цих явищ, як і про психологізм творчості взагалі, вони стають незво­рушними й оперують відомою формулою про те, що цьо­

 

Психологічний напрям в історичній школі


131


го не може бути тільки тому, що цього не може бути ніколи і ніяк. З падінням головної цитаделі марксистсь­кого літературознавства — соціалістичного реалізму — доля психологічної методології та її відгалуження — пси­хоаналізу — стала більш обнадійливою. Критична увага до неї в 70—80-х роках змінилась у 90-х на помірковану в усіх країнах колишнього СРСР. Достатньо порівняти, наприклад, дві публікації, що належать саме до цього ча­су в українському мистецтвознавстві. Одна з них з’яви­лася 1980 р. (Л. Левчук. «Психоанализ и художественное творчество»), а друга в 1994 р. (І. Дзюба. «Білецький і Потебня». Журн. Слово і час, № 11—12). Перша праця сповнена в основному лайливих вигуків на адресу «буржуазного», «патологічного» психоаналізу, а в другій ідеться про потебнянські традиції в літературознавчому доробку О. Білецького 20-х років і частково — пізнішого часу. В своїй публікації І. Дзюба вказав на ті втрати, яких зазнала наукова робота О. Білецького, котрий на певному етапі відмовився від послідовного розвитку пси­хологічних ідей О. Потебні і водночас зробив вагомий внесок у вивчення важливого для науки питання — за­своєння літературних явищ свідомістю читача. Цьому питанню О. Потебня надавав принципового значення, вважаючи, що художнє слово однаково належить і твор­цеві, і сприймачеві його. Крім того, художнє слово має здатність зростати в своєму змісті. О. Білецький показав істинність цих думок О. Потебні в таких працях, як «Из истории шекспиризма…» (1916), «В мастерской худож­ника слова» (1923) та ін. Зростання в цьому напрямі са­мого О. Білецького і всього радянського літературознавс­тва було перерване на рубежі 20—30-х років, коли на

О.   Потебню «начепили наліпки «суб’єктивного ідеаліс­та», «правого гегельянця», агностика і навіть соліпсиста, а «політичним сенсом» його лінгвістичних концепцій глибокодумно оголосили, мовляв, дворянську реакцію на буржуазний позитивізм і народництво»6.

Є підстави сподіватись, що цитована стаття І. Дзюби може стати поштовхом до активізації психологічних сту­дій у галузі сучасного літературознавства, оскільки ма­теріалом художньої творчості завжди є психологія ав­торської уяви, без вивчення якої неможливий будь-який аналіз мистецьких явищ. Свого часу X. Ортега-і-Гассет наголосив на цьому в зв’язку зі специфікою романного жанру, але універсальність його положення цілком оче­видна. І роман, і будь-який інший художній твір вирос­тають із життєвих фактів. А психологічні явища, як і експериментальна фізика (підкреслював X. Ортега-і-Гас- сет) теж спираються на факти7.

 

132

 

Історія українського літературознавства

 

Література

^ив.: Зннекен 3. Опьіт построения научной критики: Зстопсихо- логия. — СПб. — 1892.

2Див.: Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. — К., 1993. — С. 63 та ін.

3Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі //ЛНВ. — 1904. — Т. 25. — С. 82.

“Белецкий А. Несколько слов о разработке научной позтики в России и на Западе (от редактора): В кн.: Мюллер-Фрейенфельс Р. Позтика. — X., 1923. — С. 12.

5Психология процессов… — М., 1980. — С. 23.

6Дзюба І. Білецький і Потебня // Слово і час. —1994. — № 11—12. 7Див.: Ортега-і-Гассет X. Вибрані твори. — К., 1994. — С. 11.

 

Запитання. Завдання

 1. Що зумовило потребу в психологічній методології дослідження літератури?
 2. Чому О. Потебня поєднував психологічний аналіз художнього тексту з лінгвістичним? Що таке в його уявленні «метафоризація ху­дожньої мови»?
 3. У яких зв’язках, за теорією Д. Овсянико-Куликовського, пере­бувають психологія автора і рецептора?
 4. Розкрийте зміст зв’язків психологічного напряму в історичній школі з «європейським» психоаналізом (Ніцше, Дільтей, Фрейд).
 5. У чому особливість психологічних підходів до творчості І. Франка?
 6. Як І. Франко трактує психологічні основи естетики, краси в трактаті «Із секретів поетичної творчості»?
 7. Чому задум І. Франка створити «психологічну» історію українсь­кої літератури виявився не до кінця реалізованим?
 8. Чому психологічні підходи до розуміння творчості не набули роз­витку в українському (зокрема — радянському) літературознавстві?
 9. Розкрийте принципи, здобутки і втрати в літературознавстві фрейдівського (і юнгівського) психоаналізу як різновиду психологіч­ного напряму в історичній школі.
 10. Покажіть зв’язки французької «нової критики», «мовних знаків» де Соссюра, теорії «письма» й ідей «соціологіки» С. Варта, екзистенціа­лізму Ж.-П. Сартра, структуралізму К. Леві-Строса з психологічним на­прямом та психоаналізом у літературознавстві XX ст.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.