Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник

5. Філологічна школа і модерні її розгалуження в період новітньої літератури

 • Зміст поняття «філологічна школа» і місце її в історії літе­ратурознавства
 • •Ситуація в українській науці про літературу на початку XX ст.
 • • Леся Українка і тлумачення нею неоромантизму
 • •Дискусія І. Франка і М. Вороного про нові шляхи літератури
  • • Статті С. Єфремова «В поисках новой красотьі» та І. Фран­ка «Принципи і безпринципність»
  • • Критична діяльність авторів з оточення «Молодої музи»
  • • Б. Лепкий і його «Начерк історії української літератури»
  • • Естетичні позиції літературних критиків з «Української хати»
   • Філологічний семінар у Київському університеті під керів­ництвом В. Перетца
   • Філологічні традиції в українському літературознавстві 20-х років і розгром їх на рубежі 20—30-х років
   • Продовження філологічних традицій в українській діаспо­рі та в материковому літературознавстві кінця XX ст.

Поняття філологічної ніколи належить науці рубежу XIX—XX ст. Але протягом певного часу його зміст не був точно означеним. Деякі вчені, наприклад, розрізняли ес­тетичний метод як спосіб аналізу твору, але називали йо­го суб’єктивним і до філологічної методології не відноси­ли. У 20-х роках XX ст. філологічну школу трактували вже тільки як метод, що займається лише питаннями текстології1. У пізніших студіях О. Білецького філологіч­ну школу трактовано вже як метод, що акцентує на фор­мальному вивченні літературних явищ, але про це до­слідник говорив з певним скепсисом і навіть дорікав В. Перетцу, що той відриває літературу від життя, коли

 

134


Історія українського літературознавства


доводить, ніби для історика літератури «важливо, «як» виразив поет свою ідею, а не «що» виразив він»2. Цілком очевидною тут була вульгаризація і підміна понять, уна­слідок чого за філологічним методом закріпився ярлик «формалістичного», яким буржуазні літературознавці за­хоплюються ще й досі. «…В країнах капіталістичного За­ходу він тримається й досі, — писав дослідник, — хоч за­рубіжне буржуазне літературознавство і тепер не вийшло із стану кризи, подібної до тієї, яку переживала в нас академічна наука про літературу в передреволюційну по­ру»3. Це була позиція, звичайно, не одного вченого, а всього радянського літературознавства, яке в такий спо­сіб відмежовувалось і від вивчення літературних творів як явищ естетики, і від усіх тих, хто в цьому питанні вбачав одну з серйозних філологічних проблем. Така тен­денція була настільки ортодоксальною, що, наприклад, автори «Истории русского литературоведения», виданої в 1980 р., взагалі уникли розділу «Філологічна школа». Складалося враження, що російські вчені взагалі не ці­кавились літературою з позицій художньої форми, хоч численні факти свідчать про цілком протилежне. В. Пе- ретц, поет і дослідник А. Бєлий, гурток «опоязівців», М. Бахтін, В. Шкловський та багато інших зробили ваго­мий внесок у розвиток саме філологічної школи в Росії. Подекуди їхні студії захоплювали в свій фарватер і мате­ріали української літератури.

Філологічну школу в літературознавстві слід розумі­ти в тому значенні, яке випливає з первісного змісту, за­кладеного в самому понятті «філологія»: любов до слова. Йдеться про слово, яке не тільки виконує номінативну функцію, тобто називає предмет і явище, а виражає внут­рішню їхню сутність, за якою починається художнє, ес­тетичне узагальнення. Любити художнє слово означає наближатися до краси його, пройматися його внутрішнім вогнем і знаходити джерела, першопричини цього вогню. Необхідність такого підходу до художнього слова обґрун­товував ще в середині XVIII ст. німецький учений А. Ба- умгартен (1714—1762). Він наголошував, що потрібна са­мостійна наука естетика, яка поряд з етикою і логікою входила б у систему філософських знань і являла б собою теорію чуттєвого пізнання художніх явищ. Розробка цієї теорії привела до створення універсального вчення про прекрасне і про мистецтво, оскільки красу А. Баумгартен визначав як вершинність чуттєвого пізнання, а мистецт­во — як втілення краси.

Перенесення цього вчення А. Баумгартена у сферу до­слідження художнього слова відбувалось поступово і зі

 

Філологічна школа і модерні її розгалуження…


135


значними втратами. На першому плані тривалий час ще залишалася суспільна корисність слова, і представники історичної школи розглядали його переважно в дусі зв’язків з людською ментальністю, національною своє­рідністю, ідеологічною спрямованістю, духовно-етичною наповненістю.

Краса слова, тобто секрети його внутрішньої і зовніш­ньої гармонійності, залишались ніби на другому плані, десь у тіні, і лише в середині XIX ст. ці категорії знову почали привертати до себе увагу. Це було зумовлено тим, що в літературу (й мистецтво загалом) стали проникати користь і меркантилізм, проти яких у 1839 р. рішуче ви­ступив французький критик і поет ПІ. Сент-Бев. Його ідеї підтримав Теофіл Готьє (1811—1869), який своїми книгами «Нове мистецтво» (1852) та «Історія романтиз­му» (1874) нагадав про самоцінність мистецтва, головним критерієм в оцінці якого є краса.

Невдовзі Леконт де Ліль, Прюдом, Ередіа та інші по­ети групи «Парнас» оголосили «культ форми» і «творчу свободу» як неодмінну умову існування мистецтва, яке має свою власну цінність і не залежить від «позитивного служіння» тим чи тим ідеям. Відтак вони заклали осно­ви нової, елітарної естетики, яка мала за взірець естети­ку Баумгартена, але водночас переводила її з площини теоретичної в практичну. Відкидаючи раціональні схеми позитивізму, якими грішили представники історичної школи, «парнасці», а за ними всі прихильники естетиз­му як головного інструментарію в підході до творчості, проголошували органічну єдність форми та ідеї в мистец­тві і головною цінністю його утвердили поетичну візію та художній образ. На зміну раціонального й логічного в пі­знанні приходить інтуїція та підсвідомість, здатні про­никнути в глибину тих візій та образів. Найвідомішими теоретиками цього напряму в науці початку XX ст. ста­ли італієць Бенедетто Кроче (1866—1952) та француз Ан- рі Бергсон (1859—1941). У праці «Естетика як наука про вираження і як загальна лінгвістика» (1920) Б. Кроче на­зиває художній твір «естетичним фактом», тлумачення якого з точки зору форми тільки й здатне визначити від­повідне розуміння специфіки і завдань історії літератури як послідовного осмислення розвитку художнього духу, оскільки історія мистецтва та літератури своїм головним предметом має твір самого мистецтва»4.

Естетико-філологічний погляд на літературу з часом сформувався в цілісну наукову систему, яка поєднувала в собі кілька течій світової теоретичної думки. В західно­

 

136


Історія українського літературознавства


європейських наукових колах варіювалась концепція

А.    Баумгартена про відповідність літературного твору ідеалові прекрасного і поширювалась ідея загальноесте- тичної оцінки художніх текстів. У Росії набули поширен­ня методи аналізу літературних творів з точки зору лін­гвістики (ОПОЯЗ) та суто технічних засобів творчості («Серапіонові брати»), які дістали назву «Формальної школи», а в Україні через пошуки неоромантиків, кри­тичні виступи авторів «Молодої музи» й «Української ха­ти», через експеримент Б. Лепкого в «Начерку історії української літератури» й освітню роботу філологічного семінару В. Перетца філологічна школа хоч і не набула системної цілісності, але все ж стала доволі вагомим і цілком очевидним науковим фактом. У 20-х роках в ма­териковій Україні (М. Зеров, П. Филипович та ін.), а та­кож у діаспорі (Л. Білецький, Д. Чижевський та ін.) во­на фактично утримувала українське літературознавство в межах власне науки і пізніше послідовно протистояла ву­льгарно-соціологічному радянському літературознавству.

На рубежі XIX—XX ст. паростки філологічного під­ходу до літературних явищ давали про себе знати, зокре­ма, у виступах письменників і критиків, які утверджува­ли неоромантичний, символістичний тип художнього мислення. Вбачаючи в панівному тоді реалізмі (він по­ступово вироджувався в натуралізм) певну ретроград­ність, вони обстоювали необхідність нових форм худож­нього мислення і наполягали на символічності як єдино­му й неодмінному естетичному знакові художності. Пред­метність (як обов’язкова риса реалізму) виявляє, на їхню думку, цілковиті ознаки старіння; її місце мають засту­пити різні форми умовного письма, що дадуть змогу по­тіснити в мистецтві раціоналізм і утвердити основу основ художньої творчості — почуттєвість. Звідси випливає по­треба не позитивістського, а філологічного трактування літературного слова, яке, однак, уявлялося різним кри­тикам і естетикам по-різному. Найпоказовішими були два підходи до розуміння самого філологічного феномена в літературознавстві: перший зводився до погляду на лі­тературний твір і літературний процес як еволюцію мо­ви, стилю і художньої форми загалом, а другий розгля­дав форму (стиль, мову) як інструмент символізації зміс­ту художнього твору, без якої немає творчості як такої. Щодо першого, то з ним рахувалися і представники істо­ричної школи, котрі обов’язково тримали в пам’яті по­няття «як» написано твір, а щодо другого, то це був ви­

 

Філологічна школа і модерні її розгалуження..


137


східний постулат лише прихильників символістського уяв­лення про творчість, яке ґрунтувалося насамперед на само- цінному (а не відображальному) принципі в мистецтві.

З поняттям символу, який зароджується в підтексті твору і є серцевиною його краси, пов’язували свою твор­чість представники багатьох художніх напрямів рубежу XIX—XX ст. (власне символісти, імпресіоністи, експре­сіоністи й ін.), а в Україні — насамперед неоромантики, які були нерідко і творцями мистецьких цінностей, і тео­ретиками свого напряму. Активізувалося відтак явище, яке ми називали художнім літературознавством. Елемен­ти його знаходимо в драмах А. Чехова (герой «Чайки» протестує проти рутинності в театрі і ратує за нові форми художнього мислення), в поезії Лесі Українки («Слово, чому ти не твердая криця…» та ін.), у творах І. Франка («Пролог» до поеми «Лісова ідилія») та інших письменників. Леся Українка була водночас і авторкою літературно-критичних статей, у яких заклала фактично фундамент теоретичного осмислення і самого феномена неоромантизму, і принципів символізації в ньому, і філо­логічного пояснення цих явищ. Вона однією з перших відчула втому «старого» реалізму (І. Нечуй-Левицький та його епігони), потребу літератури в нових формах твор­чості, а в статтях про західноукраїнських письменників (О. Кобилянська, В. Стефаник та ін.), про ранню прозу

В.  Винниченка обґрунтувала суть неоромантичного спосо­бу мислення і запропонувала свій інструментарій для йо­го аналізу. В українській літературі відтак почалася епо­ха, що в світовій літературі дістане назву модерністської.

Д. Донцов уявлення Лесі Українки про неоромантизм трактував надто широко. Вважаючи її першим неороман­тиком в українській літературі, він вказував на зв’язок її стилю зі стилем давніх пророчих утопій, який сама пое­теса характеризувала як цілковиту протилежність епіч- но-спокійному тону і так званій простій об’єктивності. «…Замість простоти стилю, — писала вона, — знаходи­мо тут запал і завзятість, повний брак об’єктивності, на­громадження образів, порівнянь, докорів, погроз, обіт­ниць, віщувань, жалю, надії, гніву — всі почуття, всі пристрасті людського серця відбились яскраво в тій ог­нистій ліриці… Навіть сама техніка фрази неначе вимі­ряна свідомо на те, що тепер звуть сугестією (внушен- ням)»5. Д. Донцов пише, що таким був і стиль самої по­етеси. «Інші оперували переважно ідеями і поняттями, з якими лучаться звичайно певні емоції, певні переживан­ня душі; Леся Українка малювала нам самі сі пережи­

 

138


Історія українського літературознавства


вання… Вона не конкретизує змісту емоцій, і сим її пое­зія наближається так до музики. Як і ся остання, відкри­вала вона абстрактний порив душі до ближче неозначеної цілі; віддавала те, чого не виразити образами, ні понят­тями, «1а сіюзе еп зоі»6. В такому стилі зникала предме­тність, але з’являлися символи (ідеї?) предметності, кот­рі, як музика, спрямовували уяву сприймача у глибини людської душі, у просторове безмежжя. Д. Донцов вбачав у цьому симптом якогось відродження (рісорджименту), а сама Леся Українка вважала, що відроджується «ко­лишній» романтизм, тільки з суттєво новими рисами. У стилі 0. Кобилянської, В. Винниченка й інших письмен­ників вона схарактеризувала такі його риси, як зобра­ження суверенної, «вилущеної з маси» особистості, пори­вання цієї особистості до вищих ідеалів життя («іпз Віаи Мпеіп…»), ліризація й пластичність у відтворенні душев­них станів особи та її взаємин із навколишнім світом. «Звичайно, — писала Леся Українка, — не всі новоро- мантики і не в усіх творах з однаковою чистотою витри­мують цей новий і практично дуже важкий для письмен­ника принцип, але він уже може бути критерієм для іс­тинного розуміння й оцінки творів письменника і нової формації, які не завжди називають себе новоромантика- ми, інколи навіть вороже ставляться до цієї назви, але фактично сприйняли цей головний принцип… який вперше був в усій чистоті застосований в художній літе­ратурі німецькими новоромантиками…»7.

Суто формальні, стилістичні риси творчості новоро- мантиків дуже точно схарактеризував І. Франко у статті «Старе й нове…» «Для них, — писав він, — головна річ — людська душа, її стан, її рухи в таких чи інших обставинах… Звідси брак довгих описів та трактатів у їх творах і та непереможна хвиля ліризму, що розмита в них. Звідси їх несвідомий наклін до ритмічності й музи­кальності як елементарних об’явів зворушень душі. В по­рівнянні до давніших епіків їх можна би назвати лірика­ми, хоча їх лірика зовсім не суб’єктивна; навпаки, вони далеко об’єктивніші від давніх оповідачів, бо за своїми героями вони щезають зовсім, а властиво переносять се­бе в їх душу, заставляють нас бачити світ і людей їх очи­ма. Се найвищий тріумф поетичної техніки, ні, се вже не техніка, се спеціальна душевна організація тих авторів, виплід високої культури людської душі»8.

І Донцов, і Леся Українка, і згодом Франко говорили фактично про одне й те ж: у літературі з’явилася нова «душевна організація» письменників і нова «поетична

 

Філологічна школа і модерні її розгалуження..


139


техніка»; завдання літературознавців — дати пояснення цим явищам з точки зору філології, естетики. А всяке пояснення явищ у літературі передбачає аналіз витоків його, з’ясування генетичної й вербальної природи його. Звідси народження на початку XX ст. філологічних осе­редків, поява «гуртових» та індивідуальних маніфестів, у яких декларується потреба нової уваги до слова, до йо­го естетики, до глибин його краси. Відчувалося, що домі­нування історичної ніколи з її відгалуженнями готувало з’яву нових якостей, суттєвих змін, які мали сформува­тись у новий, спрямований у серцевину слова науковий метод літературознавства. Прискорювали його народжен­ня нерідко й самі творці літератури, поети й прозаїки, які не лише давали нову якість у творчості, а й підказу­вали, чого вони хочуть з позицій теорії.

М. Вороний у 1900 р. закликав письменників взяти участь у замисленому ним альманасі, який змістом і фор­мою мав наблизитись до нових течій і напрямів сучасних літератур Європи. І. Франко, щоправда, витрактував цей клич як спробу перевести поезію у сферу —

Без тенденційної прикмети,

Без соціального змагання,

Без усесвітнього страждання…

Де б той сучасник, горем битий,

Душею хвильку міг спочити…

Розвиваючи цю думку, І. Франко нагадує М. Вороно­му, що сучасна поезія — не перина для спочивання, що справжній поет завжди хворіє чужим і власним горем, що без цього його слова — порожні й безплідні:

Слова — полова!

Але огонь в одежі слова —

Безсмертна чудотворна фея,

Правдива іскра Прометея.

М. Вороний у відповідь І. Франкові наголосив, що людське горе для нього — не байдуже, але не можна тіль­ки ним обмежувати творчість; життя багатогранне, є в ньому і боротьба, але є й краса, яка потребує вираження й творчого осмислення. Тому —

До мене, як горожанина,

Ставляй вимоги — я людина.

А як поет — без перепони Я стежу творчості закони…

Моя девіза — йти за віком І бути цілим чоловіком!

 

140


Історія українського літературознавства


Зіткнулись відтак два підходи до розуміння специфі­ки й завдань літератури. Новий (М. Вороного) полягав усього лише в розширенні поетичних обсервацій, в ак­центі на іманентності художньої творчості. Молодий І. Франко не збагнув цього до кінця, і тому пропонує тільки поєднання «старих» закликів до бою з «новими» пориваннями «в надземне». Тим часом з’являлися нові твори молодих В. Стефаника, М. Черемшини, для яких, за словами І. Франка, «головна річ — людська душа…». А от О. Кобилянську, наприклад, І. Франко ніби не по­мічав. Її перші повісті й оповідання («Людина», «Царівна» та ін.) несли в собі якусь іншу якість, у зміс­ті якої намагалася розібратись Леся Українка, коли пи­сала про новоромантичні поривання «до блакиті». Але минав час, а така думка в літературознавстві не прижи­валась: у тих поривах «до блакиті» С. Єфремов, наприк­лад, помітив якусь «змістову темноту», що йде поруч із недоладним стилем і какофонічним поєднанням слів та образів. У статті «В поисках новой красоти» він піддав гострій критиці ранні твори О. Кобилянської, Н. Кобрин- ської, К. Гриневичевої, Г. Хоткевича, в яких відлунили, на його думку, прийшла із Заходу декадентщина і чужий українській літературі символізм. Це виявлялося нібито у зневажанні письменниками народних мас, у сповіду­ванні культу краси, яка перебувала у глибокій супереч­ності із життєвою правдою, та ін. Складалося враження, що молодий критик насторожився щодо можливих чужо­земних впливів і закликав до ізольованості, до розвитку письменниками лише власних традицій. У повісті О. Ко­билянської «Земля» він запримітив замах на землю, кот­ра закріпачує й бруталізує людину, а земля ж — це той корінь, без якого немислимий ніякий народ, і т. ін.

С.  Єфремов не помітив, що О. Кобилянську турбувала не прив’язаність людини до землі, а дика залежність від неї, яка призводила зрештою до безкультур’я і втрати людиною гідності. Питання це непросте, оскільки дуже важко провести межу між органічною прив’язаністю до землі й рабською залежністю від неї, але принциповим залишалося питання критичного підходу до літератур­них явищ як таких.

У С. Єфремова явно превалював погляд на художній твір, як на щось близьке до публіцистики, а тим часом утверджувалась естетика, що керувалася іншими, ху­дожньо-символічними критеріями. І. Франко, що висту­пив із спростуванням деяких позицій С. Єфремова, своєю статтею «Принципи і безпринципність» цього питання

 

Філологічна школа і модерні її розгалуження.


141


чомусь не торкався, але наголосив на праві журналів (у цьому випадку — «Літературно-наукового вісника») дру­кувати твори не одного, а будь-яких художніх напрямів. Трохи пізніше суть художнього напряму О. Кобилянсь- кої, продемонстрованого, зокрема, в її «Землі», взявся схарактеризувати Г. Хоткевич. Рецензуючи цю повість у 1907 р., він говорив про неї як про тонкий артистичний твір, про елегантність авторської форми, про естетич­ність її стилю тощо. Відома річ, ранні твори О. Кобилян- ської цим не відзначалися (письменниця лише здійсню­вала перехід у творчості від німецької до української мо­ви, і тому, мабуть, мав рацію С. Єфремов, коли вказував на очевидні недоладності в тому переході), але в «Землі» вона постала вже сформованим майстром і значно ясні­шою в утвердженні своїх поривів «до блакиті», які помі­тила ще Леся Українка.

Одне слово, підхід до літературних явищ як до явищ естетики завдяки молодим літературним силам початку XX ст. ставав у літературознавстві України незворотним фактом. Його активність набувала дедалі виразніших форм, бо спиралася на нові явища не лише художньої, а й теоретичної практики. Діяльним тут був М. Вороний, який, крім організаційних спроб зорієнтувати українську літературу на нові, європейські смаки, виступає і з влас­ними художніми творами, що несли в собі елементи мо­дерного, умовно кажучи — естетичного літературознавст­ва, пробудження якого активізувалося в окремих євро­пейських літературах другої половини XIX ст. «як анти­теза до моралізму домінуючих на цей час реалістичних естетик. Вони, ці естетики, вимагали від літератури ди­дактичного звучання, морально-соціальної ролі, а від письменника — позиції морального судді суспільства… Відхід від такої етичної орієнтації літератури стався най­перше у Франції (Флобер, Бодлер та ін.). В Англії його здійснили прерафалліти, а пізніше Оскар Вайльд. Есте­тизм… був прямим викликом загальній думці про те, що художник має бути захисником моралі».

У М. Вороного так само звучить заклик відкинути «заспівані тенденції та вимушені моралі» на користь краси, естетики»9. Його вірш «Краса» (1912) був своєрідним пое­тичним підсумком власних мрій і домагань у цій галузі:

Її я славлю і хвалю

І кожну їй хвилину

Готов оддати без жалю.

Мій друже, я красу люблю…

Як рідну Україну.

 

142


Історія українського літературознавства


Цей мотив показовий для двоїстого уявлення про мо­дерне мистецтво не лише тогочасного М. Вороного. На­родницький відтінок у тому мотиві характерний був і для тогочасних жерців краси, наприклад, 0. Олеся («Яка краса, відродження країни!»), чого не можна сказати про ще молодших поетів, які гуртувалися навколо «Молодої музи». Свою красу вони намагалися цілком емансипува­ти від суспільних, патріотичних мотивів, але виходило це в них здебільшого на рівні декларацій. Вони заперечу­вали реалізм, клялися в любові до мистецьких витворів (штуки), оспівували кохання, але, як правило, тільки ло­зунгове. Образ-символ їм не давався до пера, і тому були підстави називати їхню поезію не символістичною, а передсимволістичною (за висловом Б. Рубчака). Суто по­етична слабкість їхньої творчості стала предметом крити­чного глуму І. Франка, який у рецензії на збірник моло- домузівців «Привезено зілля з трьох гір на весілля» вка­зав не те що на кволість, а повну безпорадність новояв- лених новаторів. Ішлося, зокрема, про поетичні вправи В. Пачовського, М. Яцківа, П. Карманського та інших, які, за словами І. Франка, «нікого ні гріють, ні студять». Окремі образи молодомузівців викликали в І. Франка аж надто саркастичні оцінки. Процитувавши, наприклад, вірш В. Пачовського «Люба, зорі з нас сміються. Що по ночах не спимо…», рецензент зауважує: «Не диво, що на таке зорі сміються. Кінь би сміявся»10.

Теоретичне обґрунтування своїх літературних пози­цій було в молодомузівців загалом поверховим. Зміст йо­го неважко зрозуміти зі статті О. Луцького «Молода му­за» («Діло», 1907, № 249), в якій лише наголошено, що їхня (молодомузівців) мета — приєднатися до шукань у європейських літературах, найбільшою мірою пов’язаних із новою філософією Ф. Ніцше. «Почалась нова гарячко­ва контроля, догма за догмою падали в провал забуття або в кут більш чи менш живих споминів, а під всім тим билося головне джерело сучасної кризи і недолі: боляк всього суспільного ладу. В сучасній людській громаді чи­мраз частіше почав з’являтися тип людини, що стратила всяку віру і надію». На літературному полі кризові яви­ща спричинились, на думку О. Луцького, хибними шля­хами тенденційного реалізму, утвердженого І. Нечуєм- Левицьким, Панасом Мирним, І. Франком, І. Карпен- ком-Карим. «Кожну описану ними подію можна було сконтролювати метром і кожну їхню тенденцію — зви­чайним розумуванням», — писав О. Луцький. Реакцією на таку творчість і була з’ява молодих літературних сил,

 

Філологічна школа і модерні її розгалуження..,


143


першим авторитетом серед яких вважалася О. Кобилянсь- ка. Висхідною позицією цих сил став протест проти тен­денційного обмеження мистецтва тісною матеріалістич­ною кліткою. «Воля і свобода в змісті і формі, але все щи­рість у почуваннях людських і в найсубтильніших тонах природи — ось вся девіза молодого літературного тону».

І.  Франко одним із перших відгукнувся на появу та­кого маніфесту молодомузівців, але знайшов у ньому тільки вивих людської свідомості. «Поява цієї громадки молодих людей, — писав він, — загалом симпатична, як симпатичний усякий порив людського духу… до само­стійного лету. Але шляхи, якими збираються вони йти, ведуть у нікуди». І. Франко не вважав, що Ф. Ніцше дав людству якісь нові загадки життя, бо все, про що він го­ворив устами свого Заратустри, належить до вічних проб­лем, отже, не могло викликати якусь кризу чи антикри- зу в людському житті. Реалістична література теж не могла спричинити кризових явищ у художньому розвої, отже, нарікання на неї молодомузівців теж безпідставні. Відриватись від неї в якісь «облаки нового містичного не­ба», бути вільним у своїх почуваннях і мріях — означає кликати літературу в якийсь глухий кут, де можна хіба що повіситись. Ось таким різким було неприйняття

І.    Франком молодомузівської естетичної програми, але протягом певного часу це їх не бентежило. О. Кобилянсь­ку вони продовжували вважати своїм «метром» (їй, до ре­чі, присвячувався виданий молодомузівцями альманах «За красою», 1905), а Богдан Лепкий (1872—1941) зва­жився навіть переглянути всю історію української літера­тури не з позицій реалізму, а з позицій естетики, краси.

У 1909, 1912 роках Б. Лепкий видав у Коломиї пер­ші два томи «Начерку історії української літератури», у вступі до яких наголосив, що волів би розглянути літера­туру тільки з естетичної точки зору. «Признаюсь, — пи­сав Б. Лепкий, — що найбільше промовляло би мені до серця завдання розслідити, як почуття естетичне об’яв­лялося у нас у творах словесних (говорених і писаних), як розвивалося у них чуття та як росла уява; значиться, безумовним постулатом літератури покласти красу, до котрої рветься дух людський, а котрої докази дав і наш народ у своїх прекрасних піснях» (Т. 1. — С. 22—23). Від такого постулату Б. Лепкий тут же й відмовився, бо він (постулат) дуже б обмежив кількість творів, які піддаю­ться розгляду з позицій краси. Інакше кажучи, довелось би спинятися тільки на таких явищах, як «Слово про Ігорів похід» та усна (фольклорна) поезія, а численні лі­

 

144


Історія українського літературознавства


тописи, проповіді, полемічні твори залишилися б поза увагою, бо літературна вартість їх визначається не так естетикою, як історичним змістом. Тому й довелося авто­ру творити свій «Начерк» у дусі історичної школи, довів­ши його хронологічно тільки до XVII ст. В окремих лише випадках автор більше уваги приділяв не змістовому, а естетичному наповненню текстів. Коли йшлося, наприк­лад, про обрядові пісні, колядки, щедрівки та інші фольклорні твори, Б. Лепкий акцентував у них на внут­рішній задушевності, ліричній теплоті й високій артис­тичності, які досягалися вишуканими поетичними фор­мами, своєрідними художніми фігурами і прикрасами. У «Слові про Ігорів похід» ці ж «прикраси та фігури» про­аналізовано з позицій єдності в поемі реального й нафан­тазованого світів, використання автором книжної і фоль­клорної традицій творчості. Особливий наголос зроблено на зв’язках поеми з образною мовою народних дум, поряд із якою органічним видається суто літературний стиль, сповнений «поетичних символів, фігур і тропів, з усіма прикметами виробленої артистичної книжної форми» (Т. 1. — С. 290). Цілком зрозуміло, що художність поетич­ної мови була б предметом пильної уваги Б. Лепкого в пі­знішій українській поезії, зокрема поезії літературного ба­роко, але дослідження своє він обірвав на початку XVII ст., коли в українській духовності лиш намічались перші озна­ки Ренесансу та бароко. У пізніше виданому польською мо­вою «Нарисі української літератури» (Варшава—Краків, 1930) Б. Лепкий подав цей період лише в інформаційному плані, вмістивши розділи про культурне відродження Ки­єва, козацькі літописи, творчість Г. Сковороди, І. Котля­ревського, Т. Шевченка й інших письменників XIX ст., але художнє обличчя їх тут ґрунтовно не схарактеризо­вано, оскільки завдання в автора було просвітницьке: ознайомити певне коло читачів із самим фактом існуван­ня української літератури. Швидше всього, це був курс лекцій, прочитаних у Ягеллонському (Краківському) уні­верситеті, де з 1925 р. Б. Лепкий працював спочатку до­центом, а потім (з 1932 р.) професором.

Діяльністю молодомузівців, і зокрема Б. Лепкого, фактично завершились спроби прищепити в літературно- критичній думці Західної України першої третини XX ст. філологічну наукову методологію. Не давши вагомих на­укових наслідків і не сформувавшись у завершену систе­му, вона, проте, була відчутним сигналом про можливість нових підходів до літературної творчості і потребу постій­них пошуків у сфері трактування словесного мистецтва.

 

Філологічна школа і модерні її розгалуження..


145


Сприйняти цей сигнал готові були також літератори в ін­ших регіонах України, і підтвердженням цього стало заснування в Києві журналу «Українська хата» (1909— 1914), настанова якого з самого початку була менш істо­ричною (ідеологічною), ніж філологічною. Засновники журналу під зовнішньо заявлену традиційність у розвитку української культури підводили ґрунт цілковитої переорі­єнтації її, спрямування в річище європейських естетичних і етичних шукань, які знову ж пов’язувалися з іменами європейських філологів, філософів і письменників — Ф. Ніцше, Г. Ібсена, М. Метерлінка, А. Франса, ПІ. Бод- лера та ін. Головними естетичними ідеологами журналу виступили М. Євшан (Федюшка) та М. Сріблянський (М. Шаповал). Будучи зорієнтованими в своїх художніх позиціях на західно-європейські естетичні віяння, вони, проте, міцно трималися національного ґрунту, і їхньою кінцевою метою було створення національно-ідентичної літератури, в якій домінантою виступають не ідеологічно зорієнтовані усереднені маси, а художньо осмислені інди­відуальності. Звідси їхнє відверте неприйняття настанов популярного вже на той час марксистського літературо­знавства, яке свій літературний ідеал вбачало в послідов­ній ілюстрації Марксового «Капіталу» чи «Комуністич­ного маніфесту». Неприйнятним для «хатян» був і метод, яким послуговувалось історичне (народницьке) літерату­рознавство в особі його найпомітнішого в ті роки пред­ставника С. Єфремова. Творчість хатян, як і молодомузів­ців, С. Єфремов називав тоді своєрідним літературним збоченням, а хатяни його позицію вважали ретроградною і назадницькою. Відбувався, так би мовити, вимін думок, у якому важливим був не переможний наслідок, а сам процес.

Метою «хатян» було не лише утвердження нової есте­тики в сучасній творчості, а й перегляд під її кутом зору всього попереднього літературного процесу. Одне слово, під свої погляди на творчість вони намагалися підвести базу, історичну традицію. Взявши за основу ніцшеанську ідею про сильну художню особистість як рушія літера­турного прогресу, М. Євшан, зокрема, спиняється в цьо­му зв’язку на постаті Т. Шевченка і доводить, що вся його творчість — це бажання «думкою сягати неба, під­нестися понад грубу дійсність, віддатися леліянню своїх мрій… такого льоту, який би на землю приніс об’єднан­ня, красу»11. Отже, точка відліку — краса. Рушійною си­лою її, на думку М. Євшана, є не раціональне, а чуттєве і містичне начало. З його допомогою самодостатніми по­етичними постатями твориться образ гарної, динамічної

 

146


Історія українського літературознавства


людини, яка вказує іншим шлях у будуччину і зводить цю будуччину всією своєю енергією. «Отаку естетичну культуру, пропоновану її творцями, я маю на думці, — її потреба являється великою для всіх, хто не загубив ще свої душі в службі так званої життєвої практики, хто не став ще людиною, яка керується тільки досвідом та пре- клоняється грубому матеріалізмові»12. У цих міркуван­нях натяк на філологічне розуміння літератури, звичай­но, був. Але — тільки натяк. Ширше М. Євшан розгор­нув його в статті «Суспільний і артистичний елемент у творчості». Тут (хоча й не послідовно) проведено думку, що метою творчості є сама творчість, що вона є не відгу­ком на матеріальне життя, не агітацією за нього, а кра­сою, яка витворена психологією творця. Але з чого ж твориться ця краса? Виявляється, що з життя. І тільки «одиниці вміють використати життя як матеріал для ес­тетичних можливостей». Мета цих зреалізованих можли­востей — не боротьба і досягання (як писав в одному з віршів Б. Грінченко), а насолода в паузах між боротьбою. «Мистецтво не єсть для самої боротьби, але для пауз і спочинку перед і серед неї», — цитує М. Євшан слова Ф. Ніцше і цим самим цілком «видає» філософа і самого себе. «Видає» в тому розумінні, що в такий спосіб усе ж не заперечує службової ролі мистецтва, а тільки перево­дить її в іншу площину, в площину служіння з допомо­гою краси. Чи треба було в ім’я цього «перебудовувати» літературознавство? Очевидно, треба, щоб наголосити бо­дай на естетичній, а не публіцистичній природі мистецт­ва. По-друге, треба для усвідомлення істини, що до ху­дожнього явища слід підходити не з наперед запрограмо­ваним світоглядом, а з «чистим» чуттєвим інструментом. Літературного критика має цікавити не закінчений твір, а секрет його творення, тобто авторська психологія, стиль письма, голос автора, його мова тощо. Це вже був суттєвий крок до філологічного розуміння літератури, оскільки він активно переорієнтовував сприйняття її не в функціональному, а в іманентному (естетичному) розу­мінні. Цей критерій, відома річ, не міг не зачепити й та­кої проблеми, як проблема канону класиків літератури. Обґрунтований канон С. Єфремова тоді ще не набув до­статнього визнання, і тому кожен дослідник чи напрям пропонували для вжитку свій власний, переважно — суб’єктивний і позбавлений будь-яких наукових критері­їв. На початку XX ст. львівська Просвіта, наприклад, здійснила видання творів українських письменників, до яких у ранг класиків потрапляли справді неспівмірні імена: П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, А. Метлин- ський, М. Костомаров, М. Шашкевич, П. Куліш, Клим-

 

Філологічна школа і модерні ЇЇ розгалуження…


147


кович (?), Я. Головацький, Устиянович (?), Могильниць- кий (?), Т. Шевченко, І. Воробкевич (?), О. Стороженко. У деяких статтях, зокрема в «Літературних замітках» (ЛНВ, 1913, т. 62), М. Євшан наголошує на естетичному критерії для визначення канону і вершинним орієнтиром пропонує брати постаті О. Кобилянської, Лесі Українки, М. Коцюбинського. Щодо Т. Шевченка, І. Франка й де­яких інших письменників, то з них, на думку М. Євша- на, треба зняти ідеологічний культ і лише після суто ес­тетичного аналізу їхньої творчості знайти їм справжнє місце в літературі. Для прикладу такого аналізу М. Єв­шан звернувся до постаті Т. Шевченка, але замість ана­лізу текстів (які він на словах ставив понад усе) критик запропонував дуже довільні міркування «на тему» ніц- шеанських уявлень про самодостатню особу поета, про його взаємини з «натовпом», його психіку тощо. Ю. Фе- дьковича М. Євшан розцінював тільки як Шевченкового епігона; у психології І. Франка вбачав роздвоєність; у творчості молодомузівців, а також Г. Хоткевича й В. Винниченка йому імпонував потяг до модерності в ху­дожньому мисленні, яке, на його думку, було хворобли­вим і не дотягувалось до канонічного рівня О. Кобилян­ської та ін. На прикладі творчості Б. Лепкого М. Євшан спробував показати саму причину цієї хворобливості, шукаючи їй пояснень у недозрілості українських пись­менників, в їхніх невисоких естетичних смаках тощо. Одне слово, заперечення «чужих» канонів української класики не привело до знаходження М. Євшаном суто «свого» канона. Бракувало справді наукового, академіч­ного ґрунту для такої роботи, оскільки М. Євшан, як і всі інші хатяни, був недостатньо озброєним у теоретичному аспекті. Його наявність дала б змогу усвідомити літера­турознавство не як набір критичних підходів, які можна або заперечувати, або утверджувати, а як систему цінніс­них критеріїв, що в сукупності здатні пояснити сам фе­номен літературної творчості.

Певну базу під таке літературознавство активно під­водила на початку XX ст. форма літературної освіти, яку розвивав у Київському університеті цього часу філологіч­ний семінар під керівництвом В. Перетца. Активна ді­яльність цього семінару припадає на 1904—1914 рр. Це був час і естетичних шукань молодомузівців та «хатян», але зв’язки між ними практично відсутні. Говорити про них паралельно змушує лише найзагальніший філологіч­ний мотив, у якому спільним (за будь-яких умов) зали­шається предмет зацікавлення — художнє слово.

 

148


Історія українського літературознавства


Семінар В. Перетца з самого початку й до кінця мис- лнвся як семінар методології російської літератури. Під­сумкова праця з теми цього семінару вийшла в 1914 р. під назвою «Из лекций по методологии истории русской литературьі». Цією назвою було віддано належне освітній політиці Російської імперії, але змістом дослідження й роботи семінару були значно ширші питання, а саме: проблеми методології й теорії літератури як феномена ес­тетики. Поняття естетики, щоправда, в цьому семінарі трактувалися відповідно до тодішніх уявлень про цю науку, але в принципі вся робота семінару зводилася до формування саме філологічного погляду на літературу, науковим стрижнем якого була саме естетика.

Щоб прийти до цього філологічного погляду, семіна­ристам було запропоновано характеристику всіх інших методологій, якими оперувала наука про літературу від найдавніших часів до рубежу XIX—XX ст. Класифікую­чи ці методології, В. Перетц виділяв серед них суб’єктив­ні та об’єктивні. Поняття об’єктивності трактувалося в семінарі як синонім науковості, а вершиною цієї науко­вості оголошувалася саме філологічна методологія. Вона

ж,   на думку керівника семінару, не повинна цілком від­межовуватись і від суб’єктивних методологій, оскільки вони не лише відігравали певну роль на різних етапах науки про літературу, а загалом не позбавлені певного раціонального зерна.

Суб’єктивні методології (за його термінологією — школи) В. Перетц розглянув у такій послідовності: есте­тичний метод, етичний метод, публіцистичний метод. Од­нак є очевидною неузгодженість щодо критерію, покла­деного в основу назв: наприклад, публіцистика однаково може стосуватися і естетичного, і етичного методів (оскільки йдеться про власне форму чи навіть жанр), але сам В. Перетц у це поняття вкладав дещо інший зміст.

Естетичним у семінарі називали метод, який ішов від «Поетики» Арістотеля, а в його основі — «суб’єктивне» уявлення про естетичність (красу) художнього явища. Критерій краси (прекрасного) сприймався «на віру», ви­ходячи з учення Платона, що краса є вічна й незмінна ідея. Кант, як відомо, доповнив цю думку в такий спосіб: краса випливає не із змісту, а з форми предмета: спогля­даючи його, людина проймається естетичним хвилюван­ням, яке народжується внаслідок її переживання. В літе­ратурному творі предмет переживання міститься в самій його формі, зразком якої для Арістотеля був епос Гомера. Цей взірець та інші твори античності сформували уявлен­

 

Філологічна школа і модерні ЇЇ розгалуження..


149


ня про красу і в епоху Ренесансу, коли творилися числен­ні «Поетики». їх завданням було на основі аналізу компо­зиції, сюжетів, стилю давніх творів добути рецепт прек­расного і критерій для оцінки нових літературних творів.

Чи міг бути об’єктивним цей критерій? Звичайно, ні, бо ідеал краси — річ мінлива. Те, що видається прекрас­ним в одну епоху, людьми іншої епохи сприймається зовсім інакше. Отже, краса — це не те, що властиве са­мому предмету (чи твору), а те, як ми про нього думає­мо, як його сприймаємо. Віршами Петровської епохи, наприклад, сучасники захоплювалися, а у XVIII ст. їх уже не сприймали. По-різному ставилися до творчості В. Шекспіра, М. Гоголя чи А. Чехова у різні епохи. Отже, для історика літератури естетичне сприйняття літератур­них явищ може бути лише історичним документом, але ніяк не критерієм. Здорове зерно цього методу полягає лише в тому, що для нього головне — вивчення самого твору, а не зв’язків його із зовнішніми обставинами. Пі­сля всіх цих розмірковувань В. Перетц дійшов такого ви­сновку: естетичний метод в історії літератури застосову­вати не можна, особливо тепер, коли обґрунтовано ідею еволюції естетичних понять, критеріїв тощо.

Як бачимо, надто звуженим і утилітарним було на той час уявлення про красу й естетичність. Якби відштовхува­тись тільки від нього, то зникли б такі явища, як вічні ес­тетичні цінності і зовсім втратила б своє значення їх істо­рія. Не було б потреби знову й знову звертатись до Гоме­ра, Т. Шевченка, В. Шекспіра, А. Чехова. Певне значення таке уявлення про красу й естетику мало хіба що стосов­но явищ нроминальних, тих, що дуже вже прив’язувались до естетичних мод окремих часових відрізків, які були надто злободенними, тенденційними тощо. А ті, в яких присутня геніальна вічність, у яких заховано манливу й мерехтливу таїну, оцінити можна тільки в плані естетич­ному, але, звичайно, не формалізуючи його.

До суб’єктивних методів відносив В. Перетц і метод етичний. В основі його лежить моральний критерій «добра» — такий же, на думку вченого, хисткий у своїй непостійності, як і краса. Цей критерій почали застосо­вувати в епоху Ренесансу, доводячи необхідність напи­сання нових творів лише з метою морального вдоскона­лення людства. Пізніше Лессінг, Сент-Бев, Бєлінський, Добролюбов привчили російську публіку тільки до етич­них оцінок літературних творів. В. Перетц висловлює спочатку таку думку: етичний метод міг би бути прий­нятним лише за однієї умови — непорушності й постій­ності етичних критеріїв. А оскільки етичне не відзначає­

 

150


Історія українського літературознавства


ться постійністю, то воно й не може бути критерієм. В. Перетц наводить безліч прикладів того, як свого часу звинувачували, наприклад, в аморальності Пушкіна та

І.   Тургенєва за «поведінку» їхніх героїв, як Л. Толстой не сприймав «моралі» В. Шекспіра, як засуджували за аморальність «Анну Кареніну» Л. Толстого і т. д. Але чи має все це якесь значення для історика літератури? — за­питує В. Перетц і відповідає: ні! Для історика моралі — так, а для історика літератури — ні. Етичні оцінки, про­довжує вчений свою думку, в історії нової і давньої літе­ратури можливі, але тільки на суворо історичному ґрун­ті, з точки зору сучасних для досліджуваного твору мо­ральних критеріїв. Прийняти такий висновок В. Перетца можна лише за однієї умови: коли на літературу дивити­ся, як на феномен відтворення дійсності.

Публіцистичний метод В. Перетц відносив теж до суб’єктивних. Природа його (за В. Перетцом) така ж, як і етичного методу, тільки замість моральних постають громадянські, суспільні ідеали. Природно, що оцінюють письменників за таких умов з вузько партійних позицій. Найвиразніше це виявилося в пізньому періоді творчості

В.  Бєлінського та його послідовників. М. Добролюбов пі­шов ще далі, змістивши критику з літературного твору на особу письменника. Крайній вияв такої критики спо­стерігається у Д. Писарєва у неприйнятті ним творчості

О.   Пушкіна. Симптоми цієї «хвороби» були відчутними вже у В. Бєлінського, коли він глумився над М. Гоголем, Т. Шевченком, П. Кулішем і зовсім не сприймав фольк­лорної поезії, в якій нібито немає суспільних мотивів та ін. Значно пізніше О. Пипін, наприклад, з допомогою лі­тературних творів намагався простежити рух суспільної думки, ідейних поглядів письменників тощо. Наукова цінність таких різновидів критики, наголошує В. Пе­ретц, цілком негативна, оскільки в ній демонструється не аналіз твору, а власні, суб’єктивні роздуми на теми су­спільного життя. Якщо історик літератури забуде про своє основне завдання, а перебуватиме в полоні таких роздумів (служать вони, як правило, інтересам моменту), то йому ніколи не вдасться створити наукову історію лі­тератури. Не сприятимуть цьому, наголошує В. Перетц, і естетичний та етичний методи.

Суперечність цього висновку вченого полягає в тому, що названі методи не можна розглядати в одній площи­ні. Естетичний, наприклад, усе-таки зв’язаний з літера­турою як мистецтвом, а два інших трактують її як відображальну публіцистику.

 

Філологічна школа і модерні її розгалуження…


151


Для історика літератури важливе значення мають об’єктивні методи. В. Перетц розглядає їх понад півде­сятка, але всі вони є не чим іншим, як різними напряма­ми розглянутої вже нами історичної школи. Серед них — власне історичний метод, історико-політичний, культур­но-історичний, естопсихологічний, порівняльно-історич­ний. Використання їх істориком літератури, звичайно, необхідне. І насамперед тому, що вони, наголошує В. Пе­ретц, виключають можливі суб’єктивні підходи і дають змогу явища літератури вивчати у зв’язках з об’єктивни­ми історичними подіями, з об’єктивними науковими відомостями (в галузі психології, наприклад), з об’єктив­ними фактами культури та мистецтва, що належать ін­шим народам (коли треба вдатись до порівнянь), та ін.

Історичний метод є продуктивним і необхідним тому, що його суть полягає в хронологічному вивченні пам’я­ток, яке дає змогу знайти між ними зв’язки і пояснити генетичну сув’язь їх з історичним буттям народу, який творить літературу. Однак, це не означає, що на основі літературних творів можна відтворити історію суспільст­ва; різниця в літературному й історичному матеріалі ду­же суттєва, як і різниця між істориком суспільства й іс­ториком літератури. Останній має справу не з історичною дійсністю, а з мистецьким осмисленям її, внаслідок чого з’являється відома «третя дійсність». Дослідити її мож­на різними методами — за допомогою психологічних ві­домостей, порівняльного методу, історико-культурних спостережень, але важливо одне: треба виходити з того, що перед нами — явище філології. Відтак найголовні­шим для історика літератури є метод філологічний.

Чи не першим у Росії сутність цього методу сформулю­вав О. Веселовський. Він починав як прихильник історич­ної школи, зокрема порівняльного напряму в ній, але в 90-х роках дійшов висновку, що істинна історія літерату­ри — це не історія ідей, а історія форм. У літературі, до­водить він, як і загалом у мистецтві, важливе не «що», а «як», і літературна історія має своїм предметом вивчення не цього «що» (змісту), а «як» (форми). Отже, треба вивчати еволюцію стилю як поетичного засобу, який за­свідчує еволюцію поетичної свідомості. Зміст, сюжет у мистецтві самостійного значення не має; він набуває його внаслідок художнього оформлення. Б. Кроче (1866—1952) справедливо зауважував, що в поета, якому бракує фор­ми, немає нічого, бо йому не вистачає самого себе. Але, вивчаючи форму, не треба думати, що ми в такий спосіб відгороджуємось від змісту. Вивчення форми — це і є

 

152


Історія українського літературознавства


вивчення змісту, бо в тому, що називається формою, не­має нічого, що б не було змістом.

Таких висновків В. Перетц дійшов, звичайно, не са­мотужки; його міркування оперті на численні спостере­ження сучасників і попередників, з якими він або пого­джувався, або сперечався. Будучи послідовним у тому, що філологічний метод — це насамперед оперування ху­дожньою формою, він, однак, не завжди послідовний у розумінні суті форми і суті змісту. Спочатку він дово­дить, що зміст узагалі не потрібен історику літератури; ним, мовляв, нехай займаються історики культури. Тим часом у вищенаведеному міркуванні зроблено акцент на тому, що зміст — це і є форма; досліджуючи її, ми дослі­джуємо, отже, зміст. Як бачимо, міркування вченого надто суперечливі.

Тут слід спинитись на такому міркуванні В. Перетца: «…Формою в історії поезії (літератури загалом. — М.Н.) ми називаємо не тільки обробку певного змісту, спосіб трактування сюжету чи композицію твору взагалі, або те, що називають літературним жанром (епос, лірика, драма з її різновидами та ін.), а обов’язкові форми пое­тичної творчості, без яких він немислимий: слово, поети­чний стиль, що виражає поетичну свідомість, поетичне мислення окремого поета, а часом цілої епохи й панівно­го класу чи групи». Йдеться тут про те, що предметом лі­тератури є сама література, що література — це поезія, а поезія — це те, що, будучи виражене в слові, навіває нам певні настрої, змушує своєю формою переживати й відчувати ідеї поета. Найточніший синонім художньої форми — стиль. Він є чуттєвим, оформленим виражен­ням не тільки настрою поета, не тільки засобом, з допо­могою якого автор змушує читача бачити все так, як ба­чить його сам, не лише індивідуальною рисою того чи то­го автора, він є визначальним принципом, що об’єднує письменників однієї художньої школи, однієї епохи. Го­ловні риси стилю, який змінюється в різні літературні періоди, дають змогу простежити зміну художніх заці­кавлень епохи, еволюцію, динаміку їх. Вивчення всього цього і є вивченням художнього твору, вивченням істо­рії літератури. В. Перетц подає перелік етапів, які дослі­днику треба пройти, щоб відповісти на всі питання сти­льового прочитання літературного процесу. Відтак дослі­дник визначить місце кожного літературного явища в системі жанрів, у «своїй» і світовій літературі, роль у її розвитку певного стилю та ін. Як наслідок, матимемо

 

Філологічна школа і модерні ЇЇ розгалуження.

 

153

 

«формальну» історію літератури як духовної діяльності людини, котра (діяльність) заснована на образному уза­гальненні явищ дійсності з метою художнього проник­нення в її суть.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.