Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник

6. Становлення і нищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20—30-х років XX ст. – 3

Треба сказати, що бацилою вульгарного соціологізму в дусі вимог соціалістичного реалізму (ці вимоги в пись­менницькому статуті формулювалися так: соціалістично усвідомлене, правдиве, історично-конкретне зображення дійсності в її революційному розвитку) в другій половині 30-х років було вже вражене все літературознавство ра­дянської України. Його представляли тоді лиш одиниці випадково вцілілих учених, що починали працювати в 20-х роках чи раніше (О. Білецький, О. Дорошкевич, П. Рулін, М. Гудзій, О. Назаревський та ін.), але здебіль­шого це вже були нові кадри, сформовані в умовах реп­ресій і вульгаризацій усього духовного життя в країні (Є. Кирилюк, Є. Шабліовський, І. Пільгук, П. Волинсь­кий, П. Колесник, С. Шаховський та ін). Деякі з них теж були репресовані, не встигши навіть достатньо заявити про себе в науці, але прилучившись уже до вульгарного соціологізму (Є. Шабліовський, П. Колесник), а інші про­довжували імітувати наукову діяльність, вміщуючи свої дослідження в записках Інституту української літерату­ри імені Т. Шевченка, що виходили під назвою «Ра­дянське літературознавство» (протягом 1938—1940 рр. вийшло шість випусків), і часом поєднуючи дослідниць­ку роботу з викладанням літератури у вищих та середніх навчальних закладах. Опубліковано тоді кілька розвідок про давню українську літературу (М. Гудзій, І. Єрьомін), про текстологію творів Т. Шевченка (М. Бернштейн), про творчість Г. Сковороди (П. Попов), Панаса Мирного (Є. Кирилюк), П. Грабовського (О. Кисельов) та ін. Вуль­гаризаторські тенденції в цих роботах виявлялися зде­більшого в трактуванні світогляду письменників, але по­ширювалися також і на розуміння художніх методів, стилів, жанрів і навіть стилістики.

Саме в другій половині 30-х років почав інтенсивно утверджуватися панівний у наступні десятиліття погляд на історію літературного процесу, як на постійну бороть­бу реалізму з усіма іншими, нереалістичними формами творчості. Реалізм, як правило, ототожнювався з правди­вою (в класовому розумінні) ілюстрацією історичних про­цесів і тому всіляко підтримувався, а інші форми (роман­тизм, неоромантизм, символізм, імпресіонізм та ін.) гнів­но засуджувалися як буржуазні, декадентські, форма- лістські тощо. Найбільш крайні судження в цьому плані висловлювалися в роботах про творчість М. Коцюбинсь­кого і Лесі Українки як вихідців «з буржуазно-інтелі­гентських кіл», котрим, мовляв, на шляху до реалізму доводилося переборювати і впливи на них нереалістичної

 

198


Історія українського літературознавства


творчості, і власні світоглядні суперечності. В одній із статей про творчість і метод Лесі Українки писалося: «Зв’язок з новоромантичною літературою ще не пояснює, чому Леся Українка удалася до новоромантичного мето­ду. Впливи також мало що пояснюють. Художній метод письменниці насамперед тісно пов’язаний з її ідеологіч­ним світоглядом, з суперечностями, властивими її твор­чості. Ідеалізація місії буржуазної інтелігенції і розчару­вання в ній, критика буржуазного суспільства і тісна залежність від нього — це зумовило романтизм Лесі Українки»35.

«По-новому» в другій половині 30-х років почалося осмислення і постатей письменників, які започатковува­ли, власне, радянську літературу. Головними критеріями тут були переважно вказівки партійних діячів у виступах на письменницьких зібраннях або у партійній пресі. Так, у виступі М. Попова на письменницькому з’їзді прозву­чало завдання для критиків «розкритикувати як слід» творчість письменників-боротьбистів В. Еллана-Блакит- ного, В. Чумака, Г. Михайличенка, котрі писали «з дріб­нобуржуазних, націоналістичних позицій» і тому, мов­ляв, не були «першими хоробрими» (В. Коряк) і не мог­ли вважатися фундаторами радянської літератури. Не­вдовзі таке завдання було виконане, а твори боротьбистів (до них ще приєднали А. Заливчого) вилучили з літера­турного обігу. Так само були піддані нещадній критиці твори репресованих протягом 1933—1937 рр. Г. Косин­ки, Остапа Вишні, Мирослава Ірчана, М. Куліша, М. Се- менка, В. Підмогильного та багатьох інших; у спецсхови­ща потрапляють книги «емігрантів» В. Винниченка й

 1. 0.    Олеся, «самогубця» М. Хвильового, померлого в 1934 р.
 2. 1.   Дніпровського, «зниклого» в 1936 р. І. Микитенка, а та­кож збірники, в яких висвітлювалися дискусії 1925— 1928 рр. («Шляхи розвитку української пролетарської лі­тератури», «Десять років української літератури»

А. Лейтеса і М. Яшека) та ін. З найбільшою ретельністю вимивалися з літературного процесу твори колишніх ва- плітян, ланківців (марсівців), неокласиків (винятком бу­ли твори М. Рильського), футуристів, конструктивістів та інших «попутників», але приєднувалися до них і окре­мі плужани (С. Пилипенко, якого розстріляно в 1934 р. як «терориста» й «контрреволюціонера»), вусппівці (І. Микитенко, що зник за нез’ясованих обставин у 1936 р.) чи молодняківці, які або недостатньо «виявляли пиль­ність», або кваліфікувалися як «замасковані вороги наро­ду». Робилося це, звичайно, руками місцевих «літературо­

 

Становлення і нищення шкіл та напрямів…


199


знавців», але благословення вони одержували згори. Як повідомив у виступі на письменницькому з’їзді С. Косіор, Сталін «досить пильно займається літературними питан­нями, літературним фронтом, письменницькими кадра­ми… При розподілі обов’язків між секретарями ЦК ВКП(б) керівництво всіма культпропівськими питаннями Сталін взяв особисто на себе (бурхливі оплески)»36.

Поточна критика другої половини 30-х років дедалі помітніше набувала ознак анемічності й поверховості. Не маючи справжнього наукового забезпечення, вона збива­лася на однолінійну ідеологічну примітивність, розпере­зане ярликування в дусі тих настанов, які звучали, зокрема, й у цитованому виступі С. Косіора: «Для крити­ка особливо обов’язкова більшовицька пильність, уміння побачити, відчути все вороже, все фальшиве і це фальши­ве і вороже в свій час і як слід викрити» (Там само. — С. 197). «Викривалося» справді все: вибір письменника­ми життєвого матеріалу для творчості (стимулювався єдиний — з виробництва), невиразність «позитивних ге­роїв» (обґрунтовується теорія створення героїв «ідеаль­них», які повинні безпосередньо, в дусі комуністичних ідеалів впливати на буття людини), відхилення в бік ін­ших (крім соцреалістичних) стилів (виняток робився по­декуди для романтичних барв, які, за «теорією Ждано- ва», викладеною ним на письменницькому з’їзді в Моск­ві, могли існувати як «оспівувальна» складова соцреалі­стичних засобів), а найбільше — спроби письменників «замаскувати» в своїх творах ворожі соціалізмові ідеї. Головним критерієм значущості художнього твору з ча­сом стає в багатьох критиків лише один — радянська тематика й регламентована офіційним соцреалізмом проблематика. Йдучи за цим критерієм, письменники збивались на ідеологічний і психологічний схематизм, продукували героїв із позбавленими людської теплоти почуттями. Вся література буквально знемагала від без­силого копіювання, голої ілюстрації позаестетичних ідей і ситуацій. Трактування класичної літератури ще більше вульгаризується, про що найпоказовіше засвідчувала пе­редмова О. Білецького до тритомника творів Лесі Украї­нки (1937) чи монографія І. Стебуна «Михайло Коцюбин­ський» (1938). Лише наприкінці 30-х років у критичних колах з’являються деякі спроби засумніватися в прави­льності вульгарно-соціологічного методу, що відбилося, зокрема, в дискусії, яка виникла 18—19 травня 1939 р. на розширеному засіданні президії Спілки письменників України. Тут наголошувалося на необхідності поєднувати гносеологічний та естетичний підходи до літературного тво­

 

200


Історія українського літературознавства


ру, були спроби означити взаємозалежність ідейного й ху­дожнього в ньому. Але все це далі розмов не просувалося.

Помітних літературно-критичних праць наприкінці 30-х років майже не з’являлося. Історико-теоретичні до­слідження ставали теж рідкістю, і були це переважно ко­лективні збірники статей, що єдналися або за тематич­ним, або за ювілейним принципами. Вийшли, наприк­лад, збірники у зв’язку з ювілеями О. Пушкіна (1937), Ш. Руставелі (1938), Т. Шевченка (1939). Науковий рі­вень їх, як правило, дуже умовний, оскільки аналітичні можливості авторів сковувались, з одного боку, ювілей­ною заданістю, а з іншого — дедалі міцніючим вульгар­ним соціологізмом. Подих його добре відчутним був, зо­крема, й у впорядкованій С. Шаховським «Хрестоматії критичних матеріалів» (1940), що пропонувалася для ву­зівської філологічної освіти, оскільки на той час не було жодного підручника з історії літератури. Добиралися матеріали до цієї хрестоматії вже з урахуванням репре­сивної політики 30-х років, отже, до неї не могли потра­пити літературознавчі дослідження С. Єфремова, М. Гру­шевського, М. Зерова, П. Филиповича і навіть найпослі­довнішого марксиста в критиці В. Коряка. «Усушка» та «утруска» в цьому плані скоригувала й чималу за обся­гом передмову упорядника до хрестоматії. Вона насичена думками про те, що українське літературознавство розви­валося завжди «в умовах гострої класової боротьби» (с. 4), що його пробували спотворювати і використати в своїх класових інтересах різні покоління буржуазних на­ціоналістів» (3), що українська критика була «в значній мірі двомовна і двонаціональна — це цілком закономір­ний і позитивний процес, так його і слід розглядати» (4), що ворожі (шовіністичні й націоналістичні погляди П. Куліша, який протиставляв «відрубну» українську лі­тературу літературам інших народів, «пізніше лягли в основу теорій буржуазно-націоналістичного літературо­знавства, аж до Грушевського і Єфремова включно» (12), що «шовіністичними настановами» сповнені були кри­тичні виступи І. Нечуя-Левицького (17), що Б. Грінчен­ко в своїх статтях «проповідував ліберально-народницьке народолюбство, селописання» (19), а єдино правильною й об’єктивною критикою стала критика марксистська (більшовицька), яка формувалася в середовищі револю­ційно-демократичного письменства. «Основні фактори марксистської критики української літератури характе­ризуються, по-перше, різноманітністю об’єктів. Тут: а) деструктивна критика (Винниченка, модерністів, тео­рії «чистого мистецтва», шовінізму); б) оцінка класиків,

 

Становлення і нищення шкіл та напрямів..


201


найбільше Т. Г. Шевченка; в) прихильна, виховуюча або популяризаторська критика демократичних письменни­ків (М. Коцюбинського, Лесі Українки). Ця критика, по- друге, показова в тому розумінні, що вона свідчить про увагу російської революційної громадськості до українсь­кої культури. Вона, нарешті, має виняткову цінність як надбання марксистсько-ленінського літературознавства, як класична критика української літератури» (25). Одне слово, тут уже зібрано весь «букет» догматичних штам­пів ідеологізованого українського літературознавства, які в майбутньому лише розбудовуватимуться і дедалі глиб­ше руйнуватимуть саме уявлення про власне літературу та її наукове осмислення.

Руїнницькі ідеї пропагувала наприкінці 30-х років і літературознавча періодика, яка й сама в цей час пере­живала період саморуйнування. Журнал «Критика», за­снований наприкінці 20-х років, протягом 30-х називав­ся то «За марксистсько-ленінську критику» (1932), то «Літературна критика» (1935), а в 1940 р. взагалі припи­нив своє існування. Нові кадри в критичну сферу йшли неохоче, і кількість їх у 30-х роках ставала дедалі мен­шою, як і в усій літературі. За приблизними підрахунка­ми, в 1930 р. друкувалися в Україні 259 письменників; з них у 1938 р. публікувалися тільки 3637. У сфері дослід­ників літератури показові такі цифри: протягом 20— 30-х років заарештовано і знищено 103 літературознавці, замовкли 74, емігрували за кордон 25, вціліли й працюва­ли до кінця 30-х лише 15, котрі цілком пристосувалися до умов радянського літературознавства38. Розповідають, що в приватній розмові О. Білецький на початку 30-х років сказав: «Надвигается хмурое средневековье (робочою мо­вою в нього завжди була мова російська — М.Н.). Пора вступать в какой-нибудь «орден». Пристосовані п’ятнад­цять (серед них і О. Білецький) якраз і були членами марксистського ордену літературознавців. Наприкінці 30-х років до них приєднувалися наймолодші тоді крити­ки Б. Буряк, А. Іщук, Ю. Кобилецький, С. Крижанівсь- кий, Л. Новиченко, С. Шаховський, І. Стебун, Л. Смуль- сон (Санов) та ін. Науковою критикою їхні тодішні ви­ступи назвати, звичайно, не можна, за винятком окре­мих положень брошури Л. Новиченка «Павло Тичина» (1941), де помітною була спроба не обмежуватись крити­чним офіціозом, а заглиблюватись у таїну поетики авто­ра «Сонячних кларнетів». Це була всуціль вульгарна ін­терпретація літературних творів, яка задовольняла тіль­ки догмати узаконеного соцреалізму.

 

202


Історія українського літературознавства


Найбільш оголено ця тенденція виявлялася в статтях

і   рецензіях Л. Смульсона, І. Стебуна, Л. Підгайного, Я. Сахарного, І. Юрченка. За головне в своїх критичних виступах вони вважали акценти на відданості (чи навпа­ки) письменника «справі пролетаріату». Теоретичні мір­кування їхні зводилися до третьорозрядних розмов про майстерність римування, про «стару» й «нову» образ­ність («стара» — це коли в творі з’являвся, скажімо, фольклорний мотив чи якась асоціативна згадка з біблій­ної міфології, а «нова» — коли письменник користував­ся образною емблематикою радянського життя), про те, як добір епітетів викривав «класову замаскованість» пое­та тощо. Все інше — в одному й тому ж дусі: «У нього (наприклад, М. Ушакова. — М.Н.) ніколи не було розла­ду з радянською дійсністю»39; «Провідною в збірках С. Крижанівського, І. Виргана, А. Михайлюка й А. Коп- штейна є тема радянського патріотизму, тема соціаліс­тичної Батьківщини»40 тощо. І. Стебун, крім подібної критичної роботи, займався тоді ще й «екзотичними» пи­таннями історії літератури, опублікувавши, зокрема, зі своїм коментарем у «Радянському літературознавстві» інтимне листування М. Коцюбинського з Аплаксіною.

Найцікавіше, що такий тип критики і літературо­знавства афішувався тоді і в офіційних, і в наукових ко­лах як могутнє піднесення думки, як творче досягнення озброєних марксизмом учених. Щоправда, суто «наукові кола» були при цьому трохи стриманішими і вже навіть пробували говорити не стільки про досягнення, скільки про наявність у нас «усіх умов для небувалого раніше розквіту науки про літературу», а далі й про «наше від­ставання в галузі теорії літератури, нерівномірність робо­ти думки аналітичної і думки синтетичної»41. Ці слова О. Білецького обіцяли перерости в статті «Проблема синтезу в літературознавстві» наукову й об’єктивну ха­рактеристику стану справ на ниві українського літерату­рознавства і в накреслення перспектив його можливого розвитку протягом наступних років. Учений зважився запевнити, що наукове літературознавство тоді (тобто в 1940 р.) вже відмовилось від «дешевого» вульгарного со­ціологізму, подолало нігілістичне ставлення до спадщи­ни минулого і т. ін., але на рівні синтезуючого розумін­ня літературного процесу і всіх його складових, на рівні розуміння художнього тексту виявляє якусь непевність і непослідовність. Згадано було навіть про специфіку худо­жньої творчості, що в 30-х роках могло б сприйматися, м’яко кажучи, недоречним, але на цьому прогресивність міркувань ученого, по суті, й завершилась. Все інше в

 

Становлення і нищення шкіл та напрямів..


203


статті — ескіз плану роботи для вчених майбутнього, на­скрізь пройнятий тією ж настановою ідеологічного, марксистського літературознавства, яке сам О. Білець­кий обґрунтовував у праці «К. Маркс, Ф. Знгельс и исто­рия литературьі». Є тут, щоправда, деякі пропозиції, ко­трі могли народитися і в науковця, не залежного від іде­ології. Наприклад, пропозиція відмовитись від користу­вання класичними означеннями родів (епос, лірика, дра­ма), а говорити лише «про епічне, ліричне і драматичне відношення письменника чи його твору до пізнаваного в певний час світу» (522); переглянути існуючі уявлення про композицію художніх творів, про «поетичний слов­ник» певного автора, про єдність змісту і форми в мисте­цтві тощо. Однак головне надзавдання статті полягало в іншому: повне підпорядкування літературознавчого син­тезу «надійному провідникові — марксистсько-ленінсь- кій філософії, яка досі відігравала в теорії літератури роль вступу й висновків, але не проймала її наскрізь» (526). Йшлося про те, щоб на літературознавство цілком поширеним був метод матеріалістичної діалектики, щоб літературу розглядати як лише одну з форм пізнання сві­ту, котре (пізнання) повністю залежить від «класової сві­домості» творців художнього слова. У письменників епохи феодалізму, отже, художній світогляд був нижчим, ніж у капіталістичних авторів, а в пролетарських, відповідно, вищим, ніж у капіталістичних. «Незважаючи на те, що чимало наших письменників ще в майбутньому, — підсу­мовував учений, — коло їх пізнання ширше, ніж коло пі­знання великих реалістів минулого». І в іншому місці: «Визначити зміст пізнання, з’ясувати метод цього пізнан­ня — ось головне завдання літературознавця» (518, 521).

Таке розуміння стрижневої проблеми літературознав­ства уявлялося О. Білецькому як новий крок у розвитку філологічної думки свого часу; він відкидав і схоластич­ні нібито міркування буржуазних учених про частковос­ті в історії літератури, і безплідні прагнення буржуазних компаративістів створювати замість історії окремих літе­ратур всезагальну літературну історію, і намагання «позитивіста-шістдесятника» О. Веселовського досягти синтезу в літературознавстві шляхом вивчення історич­ної поетики, і, нарешті, примітивні заявки вульгарних соціологів, що до синтезу можна прийти через розкриття законів не самого лиш літературного розвитку, а законів мистецтва загалом. Це був справді крок, але крок не впе­ред, а в прірву. В прірву класово детермінованого, тенден­ційно ідеологічного погляду і на завдання дослідників лі­тератури, і на саму літературу. Бо пізнавальна функція лі­

 

204


Історія українського літературознавства


тератури (та ще й регламентована класовим інтересом) — це хоча й суттєвий показник її специфіки, але зміст його в кінцевому підсумку — зовнішній, ілюстративний. Він не враховує внутрішньої, іманентної специфіки художньої творчості, в основі якої — естетичне осмислення життя, прагнень людини до істини, світової гармонії, зрештою — художнє розкриття етичної здатності життя як такого. О. Білецький не просто обходить цю специфіку, а катего­рично відкидає будь-яку можливість її існування. Акцен­туючи, що усвідомити пізнавальну суть мистецтва як ідеологічної (класової) форми свідомості означає «пізнати естетичні відношення до дійсності в їх історії», він (з по­силанням на К. Маркса) підкреслює: «Іншої історії — іманентної — в мистецтва нема і не може бути, як не мо­же бути у моралі, релігії, метафізики та інших видів ідеології і відповідних форм свідомості» (517). Ототож­нюючи, отже, літературу з різними формами ідеології,

О.   Білецький не просто звузив її природні можливості; тут не бралося до уваги, що художній твір є освоєнням не певної суспільної формації, а вічності й безперервнос­ті буття в його цілісності й постійному розвитку, що він є «віддзеркаленням» цього буття в єдиній із світом лю­дині, котра теж є феноменом цілісним, який постійно розвивається і здатен творити (тут уже можна було б і зіслатися на К. Маркса) «за мірками будь-якого виду». Неврахування цього залишало, отже, без уваги найго­ловніший — гуманістичний (людиносутнісний) сенс ху­дожньої творчості та науки про неї. Нарешті, акцента- ція на класово детермінованій основі мистецтва вела до утвердження в своїх правах агресивної настроєності проти всього нового, «інакшого» в творчості, до з’яви консервативної смаківщини, що неодмінно штовхатиме творців в ідеологічно-чиновницьку кон’юнктуру, на шлях одномірних імітацій, спекуляцій та ін. Бо ж за­своїти: «Чего изволите?», коли є точно означена схема й директива, не така вже й тяга для хоч трохи кмітли­вого «служителя муз».

Статтею О. Білецького «Проблема синтезу е літерату­рознавстві» фактично завершувалося в Україні обґрунту­вання нормативних догм марксистської методології літе­ратурознавства і соцреалізму як регламентованого мето­ду творчості. Оперті на ідеологію класовості, вони набу­вали чинності офіційного, державного закону, одномірні регламентації якого могли в майбутньому лише уточню­ватися, розбудовуватися і водночас — дерев’яніти. В та­ких умовах, як зазначав Я. Гординський, літературо­знавство і критика потрапляють у «глибоку кризу, ще

 

Становлення і нищення шкіл та напрямів..


205


глибшу, ніж художнє письменство», бо «вільна, об’єк­тивна думка підпорядковується партійним наказам; кри­тика переходить одверто на партійного жандарма»42.

До цієї думки Я. Гординський прийшов унаслідок глибокого наукового аналізу літературно-критичної ситу­ації, що склалася на Україні протягом 20—30-х років. Цитована його монографія стала свого часу чи не єдиним об’єктивним підсумком чвертьстолітньої діяльності укра­їнських дослідників художнього слова, що за значенням рівнялася хіба що з монографією Л. Білецького «Основи української літературно-наукової критики»: Л. Білець­кий давав літературознавчу панораму України від її по- чатків до перших десятиліть XX ст., а Я. Гординський — від часів війни 1914 р. до кінця 30-х років. Фахова і фак­тографічна сумлінність Я. Гординського (попри деякі біб­ліографічні неточності, дискусійні міркування і часткове захоплення публіцистичним стилем) дала змогу йому означити практично всі тодішні школи і напрями літера- турно-критичної думки, яка в умовах утвердження біль­шовицького режиму лише до кінця 20-х років намагала­ся утримуватись на рівні реального (плюралістичного) функціонування, а в 30-х почалось патологічне виро­дження її в бік одномірного марксистського ідеологізму. Перемога його, підкреслював дослідник, «стоїть одвер- тою раною в українському письменстві та критиці»43. Ят- ріння цієї рани на якийсь час було притамоване лише несподіваним (за офіційною версією) початком війни з фашистською Німеччиною в 1941 р., коли всілякі теорії мимоволі поступались місцем більш практичній справі: треба було думати про елементарне виживання, саме життя, а вже потім про літературні інтерпретації його та способи осмислення.


Література

‘Білецький О. Зібрання праць: У 5-ти т. — К., 1966. — Т. 3. — С. 49. 2Білецький 0. — Т. 2. — С. 110.

3Українка Леся. Твори: В 10-ти т. — К., 1965. — Т. 10. — С. 242. “Грушевський М. Історія української літератури. — К. — Л., 1923. — Т. 1 — С. 77. (Далі — в тексті).

Українська літературна енциклопедія. — К., 1988. — Т. 1. — С. 510.

6Филипович П. Українське літературознавство за 10 років револю­ції //Література. Збірник перший. За ред. акад. С. Єфремова, М. Зерова, П. Филиповича. — К., 1928. Посилання на збірник — у тексті.

‘Возняк М. Історія української літератури. — Львів, 1920. — Т. 1. — С. 29. 8Див.: Зеров М. Нове українське письменство. — К., 1934. — С. 17.

 

206


Історія українського літературознавства


9Плевако М. Хрестоматія нової української літератури. — X., 1926. — Т. 1. — С . 23 .

10Див.: Брюховецький В. Микола Зеров. — К., 1990. — С. 248, 254.

^Филипович П. З новітнього українського письменства. — К., 1929. — С. 3.

“Шляхи розвитку сучасної літератури. — К., 1925. — С. 54.

13Шляхи розвитку сучасної літератури. — С. 47.

“Филипович П. Шевченко і романтизм // Записки історико-філо- логічного відділу. — К., 1924. — С. 3—18.

15 Єфремов С. Дорогою синтезу // Записки історико-філологічно- го відділу ВУАН. — К„ 1923. — С. 109.

Студії з історії України науково-дослідної кафедри історії Украї­ни в Києві. — ДВУ. — 1929. — Т. 2. (Далі — в тексті).

17Коряк В. Нарис історії української літератури. — X., 1925. — С. 3. (Далі — в тексті).

18Нова генерація. — 1927. — № 1. — С. 39—40.

“Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. — Л. — К„ 1939. — С. 74.

20Критика. — 1931. — № 5. — С. 15.

21Критика. — С. 23.

22Див.: Ковалівський А. З історії української критики. — X., 1926. —

С. 99—100.

”Див.: Зеров М. Твори: В 2-х т. — К„ 1990. — Т. 2. — С. 568.

24Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. — Париж—Мюнхен. — 1959. — С. 395—396.

25Див.: Зеров М. Цитоване видання. — Т. 2. — С. 568—589.

26Куліш М. Твори: В 2-х т. — К., 1990. — Т. 2. — С. 435.

2?Сталін Й. Твори. — М., 1948. — Т. 8. — С. 14.

28Мотузка М. Літературна дискусія в освітленні контрреволюцій- ного^країнського табору // Шляхи розвитку… — С. 111.

2 Донцов Д. Дві літератури нашої доби. — Л., 1991. — С. 60. (Далі — в тексті).

“Ленін В. Повне зібрання творів. — Т. 12. — С. 92—97.

31Див.: Вітчизна. — 1990. — №1 — С. 180.

32ВАПЛІТЕ. Зошит перший. — X., 1926. — С. 27.

“Білецький О. Літературно-критичні статті. — К., 1990. — С. 9,62,66.

“Червоний шлях. — 1934. — № 6. — С. 162 та ін.

35Каганович Н. Творчий метод Лесі Українки //Літературна кри­тика. — 1936. — № 7—8.

36Косіор С. Радянську літературу — на рівень завдань побудови безкласового соціалістичного суспільства // Червоний шлях. — 1934. — № 7—8.

37Див.: Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. — С. 12.

38Див.: Кравців Б. Розгром українського літературознавства // Записки НТШ. — 1963. — Т. 173. — С. 217—308.

39Смульсон Л. Лірика і майстерність // Літературна критика. — 1936. — № 12. — С. 48.

“Юрченко І. Тема лірики // Літературна кришка. —1933. — № 9. — С. 47.

 

Становлення і нищення шкіл та напрямів…


207


41Білецький О. Проблема синтезу в літературознавстві// Зібран­ня праць: У 5-ти т. — Т. 3. — С. 506—507. (Далі — в тексті).

“Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. — С. 107. “Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. — С. 108.


Запитання. Завдання

 1. Охарактеризуйте ситуацію в літературознавстві, що склалася після жовтневого перевороту 1917 року.
 2. Яким постало українське літературознавство в монографії Л. Білецького «Основи української літературно-наукової критики»?
 3. Прокоментуйте принципи історичної та філологічної шкіл, за­стосовані в «Історії української літератури» М. Грушевського.
 4. Проаналізуйте основні досягнення академічного літературо­знавства 20-х років, представленого в збірниках, записках та квар­тальний «Україна».
 5. Доведіть, що твердження М. Зерова про п’ять стилів нової української літератури було першою спробою стильового прочитання українського художнього слова.
 6. Якою була особливість порівняльних студій з історії літератури в працях П. Филиповича?
 7. Простежте етапи нав’язування науці марксистської методології в літературознавстві.
 8. Що спричинило розколи в середовищі «марксистських крити­ків», літературну дискусію 1925—1928 рр.?
 9. Яким було «наукове» обґрунтування єдиного для всіх письмен­ників творчого методу соціалістичного реалізму в монографії 0. Біле­цького «К. Маркс, Ф. Енгельс і історія літератури»?
 10. Як у монографії Я. Гординського «Літературна критика підсо­вєтської України» розкрито анемічність і поверховість радянської на­уки про літературу 20—30-х років?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.