Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник

7. Літературознавство 40—50-х років: за ґратами соцреалізму і у вигнанні

 • • Цензурні послаблення в критичній думці періоду війни
 • Активізація соцреалістичного офіціозу в публікаціях Ю. Кобилецького, оглядах прози Л. Новиченка, ювілей­них доповідях П. Тичини та О. Білецького
 • Класові переоцінки творчості Т. Шевченка (Д. Тамарчен- ко), П. Куліша й І. Франка (Є. Кирилюк)
 • • Сталінська розправа з кіноповістю О. Довженка «Україна в огні» й екстраполяція цієї розправи на весь сучасний лі­тературний процес
 • • Доповідь М. Рильського «Українська радянська літерату­ра в дні визволення України»
 • Розвиток літературознавства в окупованій Україні та в українській діаспорі
 • • «Історія української літератури. Кн. І» М. Гнатишака
 • • «Історія української літератури. Кн. II» Д. Чижевського
 • • Концепція літературної творчості в критичних виступах членів МУРу (В. Петров, Ю. Шерех, В. Державін та ін.)
 • • Поглиблення кризи в літературознавстві на материковій Україні
 • • «Нарис історії української літератури» (1946) і його партій­на критика
 • Критична «проробка» українських письменників у висту­пах О. Корнійчука на письменницьких пленумах і з’їздах
 • • Двотомна «Історія української літератури» як політичний донос на український літпроцес
 • • Наукове літературознавство в діаспорі й критика його ра­дянськими псевдовченими
 • • «Історія української літератури» Д. Чижевського
 • • «Розстріляне відродження» Ю. Лавріненка
 • • Здобутки та втрати авторського літературознавства
 • Українська наука про літературу перед новим етапом розвитку

 

Літературознавство 40—50-х років


209


Понад чотири десятиліття в повоєнній науці про літе­ратуру панівною була думка, ніби літературний процес України періоду війни з фашизмом розвивався настільки інтенсивно, що остаточно спростував ще античну приказ­ку про мовчання муз, коли гримлять гармати. І на під­твердження наводились десятки опублікованих тоді вір­шів, драм чи літературно-критичних виступів, у яких палахкотіла ненависть до фашистів, утверджувався ра­дянський патріотизм, доводилася нездоланність більшо­вицького ладу та ін. Одне слово — музи не мовчали. Те, що в усій продукції тих муз М. Рильський (виголошуючи доповідь на письменницькому пленумі 27 червня 1944 р.) відзначить лише один власне художній твір («Похорон друга» П. Тичини)1, а всі інші назве тільки великим запи­сником для створення майбутніх художніх полотен, ні­ким до уваги не бралося.

Тим часом найсуттєвішою рисою літературного проце­су та його критичного осмислення в роки війни було ін­ше: за будь-яку ціну «зібрати каміння». Передвоєнне десятиліття минало під знаком руйнування тіла й душі літератури в радянській Україні; тепер же на цій руїні виникала потреба зводити такий літературний організм, який би не тільки був здатний до самофункціонування, а й виконував певні захисні й наступальні функції в бо­ротьбі з фашистськими нападниками. І ось жменька не- донищених репресіями письменників та літературознав­ців, загнаних і за ґрати соцреалізму («лозунг» якого, «даний товаришем Сталіним», був ключем до «єдино правдивого і всебічного розуміння радянської людини»)2, і в кут фашистського поневолення (українська земля, традиційна натхненниця творців, була окупована за ліче­ні тижні й місяці війни), починають спішно шикуватись у сякі-такі шеренги і майже на голому місці, переважно в глибині Росії і в Башкирській столиці Уфі, творити «воєнну концепцію» літературного процесу і сам процес. Багатьма оволодіває печаль і туга від самої лиш думки про полонену Україну; вони пробують затамувати її си­нівською любов’ю і вірою в тимчасовість такої ситуації, зате з уст пристосованих функціонерів, як з рогу достат­ку, безперервно злітає каскад клятв. Клятв на вірність більшовицькій ідеї і на те, що ніколи нікому нас не вда­сться поневолити. Як скаже через півстоліття відомий політолог, продовжували рити котлован, а говорили, що штурмують небо (натяк був на репресований свого часу роман А. Платонова «Котлован»).

Речники радянського режиму відчували, що для згур­тування й оживлення літературних лав потрібна якась

 

210


Історія українського літературознавства


нова тактика і нова «виховна» термінологія. Гірка іронія

А.   Франса, що найкращий засіб для підняття духу гене­ралів — це відтята голова в одного з них, у роки війни вже не спрацьовувала, і тому замість смертних вироків та інших форм класового натиску почали з’являтися значно ліберальніші (загравальні) засоби: в лексиконі офіціозу з’явилися слова «співвітчизники», «брати і сес­три», «рідна земля», «рідна історія» тощо. Єдиний пе­редвоєнний літературний журнал «Радянська літерату­ра» було перейменовано на «Українську літературу», а в статтях про літературних класиків з’являються активні­ші роздуми про «український патріотизм», «історичний оптимізм», «синівську любов» та ін. Літературно-критич- ні матеріали узагальнюючого характеру протягом першо­го року війни майже повністю були витіснені так званим практичним літературознавством — промовами на анти­воєнних мітингах (П. Тичина, О. Довженко, О. Корній­чук), невеликими зарисовками про участь літераторів у воєнному житті (переважно в партійній і фронтовій пре­сі, оскільки «Літературна газета» в червні 1941 р. при­пинила своє існування, ставши невдовзі загальномисте- цьким виданням «Література і мистецтво», 1941 —1945). Публікація літературознавчих праць протягом першого року війни (видано лише нарис Л. Новиченка про твор­чість М. Рильського «Повість про поета», 1942) навіть не планувалася. Вийшов тільки один збірник матеріалів ювілейної сесії Академії наук УРСР (1942), до якого вхо­дили виголошені на ній доповіді М. Рильського про «тему Батьківщини в творчості Пушкіна, Міцкевича і Шевченка»; Є. Кирилюка — про «патріотичні мотиви в творчості І. Франка»; Є. Маслова — про «значення і роль книги в житті людини» та ін. Автор звіту про цю сесію назвав доповідь Є. Маслова «натхненною поемою про книжку», а зміст інших переказав без емоційних комен­тувань і фахових втручань.

Перші статті узагальнено-критичного характеру ста­ли з’являтися на сторінках журналу «Українська літера­тура» наприкінці 1942 р. Проблематика їх зводилась на­самперед до осмислення світоглядних орієнтацій пись­менників у творах про війну, до зображальних потенцій літератури, яка в умовах війни спрямовувалась на від­творення почуттів радянського патріотизму, несхитності й помсти, сформованих нібито у радянських людей ще передвоєнної пори. За приклад і взірець бралася пере­важно творчість російських письменників («Щипачов привернув до себе увагу в роки сталінських п’ятирічок ліричними мініатюрами, в яких теми любові, природи,

 

Літературознавство 40—50-х років


211


історії були переломлені крізь світогляд радянської лю­дини. І це було доказом поширення виднокругу наших людей внаслідок піднесення загального рівня всього жит­тя і культури»)3, а коли заходила мова про конкретних українських авторів, то в їхніх творах цінувалося най­більше те, що вони дуже оперативно відгукувались «на клич Кремля» (М. Рильський — у вірші «Відповідь пое­та на промову вождя», О. Корнійчук у драмі «Фронт»), натхненно клялись у незламності України і всіх «радян­ських народів-братів» (М. Бажан у вірші «Клятва»), «співали славу вождю, відбиваючи в своїх віршах всена­родну любов і віру в Сталіна» («Слава тому, хто у гомоні броні Перед бідою схилятись не звик. В дні многотрудні і ночі безсонні — Сталіну слава навік». В. Сосюра)4. Про всі інші людські почуття (крім ідеологізованих) говори­лося як про щось другорядне, необов’язкове, від чого можна хіба що відштовхнутися, йдучи на звершення подвигів в ім’я влади, держави, вождя. Ю. Кобилецький з найбільшим пієтетом у зв’язку з цим наводить такі сло­ва з розповіді героя новели Ю. Яновського «Коваль»: «Я сам підпалив (свою. — М.Н.) хату. Зелений мій сад по­чорнів назавжди… Тут, під цією обгорілою вишнею, мо­гила мого батька. Ось я цілую святу землю могили: бла­гословіть, тату, на бій за радянську владу»5.

Прикметно, що для критиків у процесі розбору того чи того твору не існувало якихось підтекстів, других пла­нів, художніх метафоризацій. Найбільше цінувалися «пряма мова», «декларація» і навіть «споглядальність». Усе інше ніби від лукавого: естетизм, почуттєвість, пиш­номовність. «Сосюрі легко закинути споглядальність, не­достатню (?) діяльність, — писав у статті «Нове почуття Вітчизни…» В. Перцов. — Але споглядальність треба від­різняти від естетизму. Якщо пишномовність нищить лі­рику, то споглядальність, яка не переходить в естетизм, з’являється одним із найсильніших засобів ліричного впливу» (246). Жупел естетизму інколи уявлявся крити­кам настільки страхітливим, що з ним міг порівнятися хіба що «буржуазний націоналізм», який у радянському табелі про ранги (крім російського) посідав одне з най- злочинніших місць. У «штрихах до портрета П. Тичи­ни», що мали назву «Молодий із молодих», Л. Озеров писав: «Хоча Тичина і ввійшов давно в шкільні хресто­матії, та все ж поезія його, з вини націоналістичної кри­тики, була грамотою за сімома печатями». Бо, по-перше, націоналістична критика оповила твори поета «симво­лічним туманом», а по-друге, «…буржуазні націоналісти

 

212


Історія українського літературознавства


силкувались тримати поета у шорах естетства»6. Що ма­ли означати ці «наукові формули», критик не поспішав ні роз’яснювати, ні доводити. Без доводів і подібною ж лексикою змушений був у ці роки обходитись і сам П. Тичина, коли за офіційним завданням доповідав про явища культури і мистецтва. У доповіді на письменниць­кому пленумі «Розвиток української культури за 25 ро­ків», говорячи про складність культурного життя в Україні протягом 1917—1942 рр., він наголошував: «Весь час приходилось їй (культурі — М.Н.) наражатись: то на непримиренну позицію українських, аж надто «лівих» футуристів, то на незаконні посягання українсь­ких апологетів Пролеткульту… На українську радянську культуру нападали також чорні сили ворожої культури: монархісти, українські націоналісти, петлюрівці, пропо­відники насаджування в Україні німецької культури». Серед «націоналістів» доповідач називає, зокрема, автора «Історії української і культури» І. Огієнка (1918) й ав­тора «Культури примітивізму» Д. Донцова. «Як перший, так і другий на одну і ту ж дудку грали, з тією хіба різ­ницею, що дудка пана Огієнка вирізана була із бузини огороду Центральної Ради, а дудка Донцова — із бузини закордонної. Донцов у своїй книзі закликав «пірнути з довір’ям у проміння європейського сонця». Не трудно бу­ло догадатись, що то мова йшла за проміння від нахаб­них очей німецького Люцифера…»7. Щодо ефектності об­разного вислову зауваження навряд чи можливі, але з науковою аргументацією та ефектність, на жаль, ніякого зв’язку не мала. Названі П. Тичиною праці були етапни­ми в розвитку культурологічної думки України: І. Огієн- ко (вихованець, до речі, філологічного семінару В. Пе­ретца) пропонував перший синтетичний огляд українсь­кої культури від найдавніших часів до початку XX ст., а Д. Донцов полемічно загострював увагу на сповзанні української культури в провінційність стосовно культур народів Європи.

Недомовки і відсутність аналітичних аргументів у будь-якій справі здатні породити тільки фальш і неправ­ду. Таким недугом була вражена по суті кожна позиція доповіді П. Тичини. Для нього, наприклад, не існувало жодних труднощів у розвитку літератури й культури протягом 30-х років (репресій чи голодомору), окрім тих, що «Захід» і Гітлер пробували «через своїх агентів, укра­їнських націоналістів, відірвати Україну від Росії, але цю спробу в корні було підсічено. «Партія веде!» — тоді саме співом залунало в нашій поезії («делікатність» не

 

Літературознавство 40—50-х років


213


дозволила поету тільки сказати, з чиїх саме уст залуна­ло. — М.Н.), партія вела науку, літературу, мистецтво. І до партії більшовиків — всі наші помисли, усі без остат- ку горнулись — ось у чім сила радянського вченого, ось у чім сила радянського митця… Особливо пішла зроста­ти наша культура, як на Україну приїхав як секретар ЦК КП(б)У, соратник товариша Сталіна М. С. Хрущов. Цей час на Україні наші поети називають «сонячною вес­ною» (Там само. — С. 156—157).

Важко визначити, чи від страху перед можливістю сказати правду, чи від гіркої іронії йшло таке фальшиве підлабузництво і спотворення справжньої картини укра­їнської культури, але цілком очевидно, що зміст цієї кар­тини в такий спосіб доводився до абсурду.

І цей абсурд за тих умов був чи не єдиним способом для збирання згадуваного каміння, щоб вибудувати хоч сяку-таку «позитивну» історію культури за чверть століт­тя: без значної частини імен творців справжньої культу­ри, без об’єктивного погляду на доробок іншої частини, без усвідомлення, що «таку» історію колись читатимуть не лише перелякані невігласи, а й звичайні люди.

Жорстка кон’юнктура часу позначилась і на опубліко­ваній у тому ж числі журналу, що й доповідь П. Тичини, історико-літературній розвідці Л. Новиченка «Проза чверті віку». Завдання в неї було те ж: «збирати камін­ня». Бо ж найталановитіших прозаїків протягом 20— 30-х років українська література позбулася або виштовха­ла в еміграцію, багатьох їхніх імен не можна було навіть згадувати, а якщо й можна, то тільки з найгрізнішими епітетами. Отже, треба було якось викручуватись у своїх міркуваннях, прагнучи залишатись якщо не об’єктивним істориком літератури, то хоча б безстороннім обсервато­ром. Ні того, ні того, на жаль, у «Прозі чверті віку» не дотримано. На думку автора, протягом двадцяти п’яти ро­ків «ми… нестримно линули вперед на крилах ідей Марк­са—Енгельса—Леніна—Сталіна» (163), а говорити про прозу цього часу — «це значить говорити про історію зростання нашої людини, про відображення її в романі і повісті» (164). Хибним, отже, але цілком відповідним ви­могам соцреалістичної методології був сам принцип дослідника — позанауковий принцип відображення, точ­ніше — ілюстрації. Керуючись ним, автор повсякчас на­голошує саме на класовому, ідейному відображенні як обов’язковій якості літературної творчості, і в цьому була ще одна суголосність дослідника з соцреалістичними дог­мами. «Під знаком соціалістичного реалізму, — пише

 

214


Історія українського літературознавства


він, — ми працювали весь час, але ще ніколи основні його положення не входили у плоть і кров нашої творчості, як те­пер, у дні війни» (192). Що правда, то правда… От тільки навряд чи можна говорити про «весь час», тобто — про всі двадцять п’ять років «під знаком соціалістичного реалізму».

Про 20-ті роки автор справедливо говорить як про час художніх шукань. Але ці шукання виводили одних пись­менників «на широкий і ясний шлях, а інших поведуть непевними манівцями до ідейно-творчої загибелі. Таким, зокрема, був майбутній шлях Хвильового, письменника значного, але темного і злого хисту, якогось чужоземно­го для нас і наскрізь ворожого радянській культурі авто­ра. Молодій нашій прозі він завдав немалої шкоди, при­нісши до неї декадентську розхристаність і безкостість» (165). Це була дуже суттєва «поправка» тих оцінок, які давали свого часу прозі М. Хвильового С. Єфремов чи

О.   Білецький. Якби ця «поправка» стосувалася тільки творчості одного письменника, то з нею можна було б хо­ча б полемізувати. Але від неї дослідник вийшов на пе­реосмислення шляху всієї пореволюційної прози і не за­лишив для своїх опонентів навіть надії на полеміку: це була концепція, що стала офіційним літературознавством на більш як чотири десятиліття.

За цією концепцією, «хвильовизм, як і споріднені з ним течії, був виплодом психології українського бур­жуазного націоналізму. Відщепенець в основі і лакей у висновку… він плазував перед найгіршим послідом Захі­дної Європи, де були його «психологічні» і всякі інші хазяї» (167—168). Крім того, він, Хвильовий, утверджу­вав «глибоко реакційну романтику», запереченням якій були нібито «по-справжньому романтичні твори А. Го­ловка, П. Панча, О. Копиленка» (165). Політичні, отже, звинувачення переплелися із фахово хибними висновка­ми: якщо О. Білецький переконливо показав, що ранні твори згаданих авторів (крім творів А. Головка) були епі­гонськими щодо романтичної манери М. Хвильового, то тут уже вони кваліфікуються як його заперечення. І — без будь-яких наукових доводів. Без будь-яких доводів не потрапляли на пропоновану карту прози 20-х років цілі архіпелаги репресованих чи відлучених від літератури письменників — В. Винниченко, М. Ірчан, Г. Косинка,

В.  Підмогильний, О. Слісаренко, І. Дніпровський та ін.

Проза 30-х років поставала в статті Л. Новиченка не менш деформованою й хибно оціненою. Виявляється, на­приклад, що схематизм у таких творах, як «Народжу­ється місто» О. Копиленка, «Мехзавод» Л. Смілянського,

 

Літературознавство 40—50-х років


215


«Зерна» К. Гордієнка, «Металісти» І. Сенченка, «Магіст­раль» А. Шияна та ін., був наслідком бурхливого зрос­тання людей, через що «у письменників вистачало часу і вміння на створення тільки зовнішнього каркасу нового героя» (173). Говорячи про те, що названі твори були все ж таки «надбанням», дослідник твердить далі, що на їх­ньому тлі дуже виділявся («підносився») один справді «великий роман» — «Роман міжгір’я» Івана Ле. Можна було б додати: великим він уявлявся хіба своєю кон’юнк­турною величчю.

Виробничі романи й повісті О. Копиленка, Л. Смілян­ського, А. Шияна, Івана Ле й інших трактувалися в стат­ті «Проза чверті віку» як переддень української літера­тури соціалістичного реалізму. Торжество цього творчого методу, на думку автора, виявилося уже в творах другої половини 30-х років — романах П. Панча «Облога ночі», Ю. Яновського «Вершники», А. Шияна «Гроза», Н. Ри­бака «Дніпро», О. Десняка «Десну перейшли батальйо­ни», С. Скляренка «Шлях на Київ» та ін. Різновартісні (навіть з позицій соцреалізму) твори потрапляли в одну обойму, бо в них, мовляв, спільними були такі риси, як «зростання значимості героя», «показ нової соціалістич­ної особистості», розширення «кола життєвого матеріа­лу» тощо. «Все це означало міцне утвердження нашої прози на шляху соціалістичного реалізму, — робить висновок дослідник. — Міра і якість реалізму в ній все більше зростали» (181). Додавши до цього, що передвоєн­на проза зробила значний поступ і на ниві жанрового ба­гатства та урізноманітнення «творчих манер і стильових нахилів», дослідник, отже, грішив проти істини і на змістовому, і на формотворчому рівнях оцінки літератур­них явищ. Бо коли чого й бракувало творам соцреалізму, то найбільшою мірою саме реалізму. Правда в них за са­мою суттю завжди була імітованою, оскільки ретельно «підганялася» під наперед визначену «правду». Так само ілюзорним було і багатство творчих манер і стилів. Соц- реалізм якраз найбільше прислужився тому, щоб голоси письменників звучали найбільш уніфіковано, однаково безлико, знеособлено. До рубежу ЗО—40-х років не до­жив уже практично жоден із прозаїків, хто мав саме свій голос у літературі (Г. Косинка, В. Підмогильний, М. Хвильовий та ін.), а ті, хто залишався живим, або бу­ли в еміграції (В. Винниченко), або під пресом несамови­то кон’юнктурної критики змушені були все далі й далі відходити від своєї стильової самобутності (А. Головко, Ю. Яновський, П. Панч і деякі менш талановиті автори).

 

216


Історія українського літературознавства


Непоступливим у стильовому розумінні чи не найдов­ше залишався О. Довженко, прирікши своє творче жит­тя на нестерпні муки і страждання. Адже цінувався най­більшою мірою той, у кого голос був якнайпокірніший за змістом, а за формою — «прост, как мьічание». Вислов­люючи сподівання на те, що невдовзі в українській літе­ратурі з’явиться по-справжньому великий твір про ново­го Прометея, який звільнить людство від фашистського мороку. Л. Новиченко у «Прозі чверті віку» наголошу­вав, зокрема, що для створення цього Прометея «не тре­ба буде… ні символіки, ні поетичних умовностей, ні кос­мічного плану… Це й буде торжество соціалістичного ре­алізму» (192). Справді, твори з героями прометеївської сили наприкінці війни вже писалися, і тут не можна не віддати належне прозірливості критика. Але в усьому ін­шому його прогноз не справдився: в тих творах були і символіка, і поетичні умовності, і космічні плани, і не стали вони «торжеством соціалістичного реалізму», бо творилися всупереч нормативній естетиці цього методу. Йдеться про кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» і «Повість полум’яних літ», яким через оте «всупереч», через спробу митця виявити саме своє (не соцреалістич- не, а романтичне) обличчя і дати саме свою художню ін­терпретацію великих мук і великого героїзму народу, втягнутого у війну з фашизмом, судилося протягом дов­гих років бути надбанням тільки авторської шухляди, а самому О. Довженку через них до кінця життя ходити з ярликом одіозності та неблагонадійності.

«Україна в огні» вперше стала предметом «критич­ного розбору» 31 січня 1944 р. на засіданні… політбюро ЦК ВКП(б). Активно ж бо діяла система (навіть незважа­ючи на воєнний час), у якій питання культури (як гово­рив у цитованому вже виступі С. Косіор, «Сталін взяв особисто на себе (бурхливі оплески)». Тому й цього разу Сталін виголосив на засіданні головну доповідь про руко­пис «України в огні», яка мала дуже промовисту назву: «Про антиленінські помилки й націоналістичні перекру­чення в кіноповісті…». Зміст обговорення цієї доповіді, вперше опублікованої в журналі «Искусство кино» тіль­ки в 1990 р., поки що не відомий, але про нього можна здогадуватися з щоденникового запису О. Довженка від 31 січня 1945 р. «Сьогодні, — писав митець, — рокови­ни моєї смерті. Тридцять першого січня 1944 року мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття і скривавлені частини моєї душі було розкидано

 

Літературознавство 40—50-х років


217


на ганьбу й поталу на всіх зборищах. Все, що було зло­го, недоброго, мстивого, все топтало й поганило мене»9. Від України на те засідання до Кремля були запрошені М. Бажан, О. Корнійчук і М. Рильський. Рильський, зо­крема, вперше озвучив деякі критичні положення з допо­віді Сталіна у своєму виступі на пленумі СРПУ в червні 1944 р., будучи вже головою Спілки Радянських пись­менників України. Але він тут не обмежився тільки «Україною в огні»; на його думку, до цього «прикрого» твору О. Довженко йшов через «захворювання» і в рані- ших творах. «Ніхто не буде заперечувати талановитості, сміливості й розмаху Олександра Довженка, — говорив М. Рильський, — але саме на Довженкові найкраще вид­но, до чого призводить брак самокритики, залюбленість у власному голосі, нерозуміння історичної перспективи, милування з власних «концепцій», що кінець-кінцем збіглися з «концепціями» ворожого табору. Симптоми цих захворювань Довженка можна бачити і в перших йо­го, як письменника, виступах, різко окреслились вони в оповіданні «Перемога» («Победа») й остаточно виявили­ся в кіноповісті «Україна в огні», розглядом котрої дав нам товариш Сталін недосяжний взірець більшовицької критики. І в оповіданнях своїх, і в кіноповісті Довженко підкреслює, що наша боротьба з гітлеризмом і з німець­кою навалою — це виключно боротьба за Україну, при­чому вже з самих прізвищ героїв — Кравчин, Гетьманів, Затуливітрів тощо — виходить, ніби за Україну борють­ся виключно українці. Яка нестерпна образа нашим бра­там росіянам, білорусам, грузинам… усім дітям народів Радянського Союзу, що поруч із нашими дітьми пролива­ли святу кров за Харків, Дніпро, Київ…»10. У згадуваній доповіді Сталіна про це ж саме говорилося такими слова­ми: «Якщо судити про війну за кіноповістю О. Довжен­ка, то у вітчизняній війні не беруть участі представники всіх народів СРСР, у ній беруть участь тільки українці. Отже, і тут Довженко знову не в ладах із правдою. Його кіноповість є антирадянською, яскравим виявом націона­лізму, вузької національної обмеженості»11. Говорив Ста­лін і про те, що кіноповість Довженка — це «платформа вузького, обмеженого українського націоналізму, воро­жого ленінізмові, ворожого політиці нашої партії та ін­тересам українського і всього радянського народу». Ці та інші критичні (фактично — політичні) звинувачення Сталіна на адресу «України в огні» у виступі М. Рильсь­кого викладені стисліше, але не двозначно: «Надзвичай­но далеко було від товариша Довженка і розуміння суті

 

218


Історія українського літературознавства


класової боротьби». Сталін цю думку висловлював так: «Довженко дозволяє собі глумитися над такими священ­ними для кожного комуніста і справжньої радянської людини поняттями, як класова боротьба проти експлуа­таторів і чистота лінії партії та роль комуністичної пар­тії в добу визвольної війни, а також більшість основних питань нашої дійсності».

Це був справді (за висловом М. Рильського) «недосяж­ний взірець більшовицької критики», яка і в гадці не ма­ла добачати в «Україні в огні» зболений роздум художни­ка про трагедію народу, зате з сатанинською послідовніс­тю домагалася від автора і мистецтва загалом ілюстрацій «чистоти» своєї ідеології та оберігала народ від будь-яких сумнівів у цій «чистоті». «Варто було б тільки опубліку­вати кіноповість Довженка і дати прочитати народові, — завершував свою доповідь Сталін, — щоб усі радянські люди відвернулися від нього, пробрали б Довженка так, що від нього залишилося б саме мокре місце». Відверто говорилося, отже, про те, що довоєнний спосіб підняття духу генералів за допомогою смертного вироку одному з них ще не вичерпав своїх можливостей, і тому настав час нагадати про нього. У критичній розправі над «Україною в огні» до смертного вироку її автору цього разу, на ща­стя, не дійшло. Але над його творчістю тінь смерті таки замаячила: до друку й екранізації не була допущена ні «Україна в огні», ні створена через рік «Повість полум’я­них літ». І це навіть незважаючи на те, що трагедійні мо­тиви в цій і останній повісті були трохи приглушеними, за що автор дуже картав себе в щоденниковому записі від 22 вересня 1945 р.: «Хіба таку треба писати повість про смертельну рану народу? Трагедію треба писати, новий Апокаліпсис, нове Дантове пекло. І не чорнилом у Моск­ві, а кров’ю й сльозами, мандруючи по Україні, в убогих хатах, під вікнами сиріт, у пустках і на пожарищах Ма- тері-Вдовиці. Та що ж поробиш, коли… «нужна возвьі- шенная правда»12.

Цитований виступ М. Рильського на пленумі СРПУ був пройнятий вимогою «возвьішенной правдьі» не тіль­ки стосовно О. Довженка. Багатьох інших письменників М. Рильський критикував за настирливе застосування в творчості тільки чорних і білих барв, за архаїчну гегемо­нію в літературі «отих доконче мудрих дідів, носителів народної правди, які ніби перекочували до нас із пожовк­лих сторінок Златовратського і Кониського», за неглибо­ке осмислення історичної тематики тощо. Щоправда, ця критика була в основному безособовою і тому ніби нічого

 

Літературознавство 40—50-х років


219


злого не віщувала. Коли ж доходило до письменницьких імен, то на повну силу починала працювати по-справж- ньому зловісна тенденція. О. Корнійчук, наприклад, уславлювався за те, що створив образ Сталіна («Я думаю, ніхто не буде заперечувати, що центральна постать п’єси Корнійчука «Фронт» і є сама постать Й. Сталіна, хоч об­раз його протягом дії п’єси не з’являється ні разу на сце­ні»), а Ю. Яновського, А. Головка, О. Кундзіча було по­ганьблено за те, що, плідно працюючи на початку війни, в часи відступу, тепер відмовчуються («мовчальництво їхнє пояснюється, на мою гадку, головним чином, ві­дірваністю від живого життя»). «Правда, — зауважував М. Рильський, — окремі письменники… мають право на творчі паузи, але коли ті паузи надто затягуються або на­бирають характеру масовості, то… це вже загрозливо» (цитований виступ, с. 96, 102). Не що інше, як цілкови­те потьмарення свідомості проглядало з таких критичних міркувань: на п’єдестал підносився письменник за те, чо­го не створив, а іншому вказувався шлях на ешафот за те, що в творчій задумі на якусь мить зупинився. Само­му М. Рильському шлях до того ешафоту буде вказано десь років через два, а поки що в ролі вказівника висту­пав він сам. А справжньому художнику місця в такій ат­мосфері не знаходилось зовсім. «Я ходжу самотній, як у темному лісі серед привидів і вовкулаків… Суспільство лжі і нікчемства», — записав у щоденнику О. Довженко, коли остаточно переконався, що його «Україна в огні» й «Повість полум’яних літ» «приречені на ідеологічне зни­щення»13.

Майже одночасно з літературними перипетіями, окре­сленими у виступі М. Рильського, та з насильницьким відторгненням від мистецтва нових творів О. Довженка, відбувалося в Україні і підведення певних підсумків у га­лузі академічного літературознавства. ЗО вересня 1944 р. газета «Література і мистецтво» опублікувала доповідь

О.  Білецького «25 років українського радянського літера­турознавства» на урочистій академічній сесії з нагоди двадцятип’ятиліття Академії наук України. Те, що цю академію засновано за часів Гетьманату (в листопаді 1918 р.), на тому засіданні старанно замовчувалось, але не менш старанно всі підсумки підводились як підсумки досягнень саме радянської науки. У доповіді О. Білець­кого звучали водночас і підсумки, і перспективи, голов­ною нотою в яких було поступове переборення українсь­ким літературознавством «еклектизму і безперспективно­го емпіризму» старої науки про літературу («Досить роз­

 

220


Історія українського літературознавства


горнути вступні розділи… «Історії української літерату­ри» М. Грушевського», — наголошував доповідач про «стару» науку) й утвердження його на нових позиціях, ознаменованих марксистсько-ленінським методом. Ска­завши, що поширеною є думка про «неточність» літера­турознавства як науки, О. Білецький наголосив: «В ін­ших країнах це може бути і так, але в нас, хто володіє справжнім науковим методом — марксистсько-ленінсь­ким методом, суспільні науки взагалі, а літературознав­ство зокрема, мають усі можливості стати науками точ­ними — науками, які не тільки констатують, описують, реєструють факти, але й визначають закони: науками номотетичними». До такої якості, на думку О. Білецько­го, українське літературознавство йшло крізь боротьбу з вульгарним соціологізмом і формалізмом, а «поворотним пунктом» став 1932 р. — рік прийняття постанови ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організа­цій». Про цілковите винищення літературознавчих шкіл у 20—30-х роках і про розправу над шукачами нових по­глядів на літературу й науку про неї М. Хвильовим, М. Зеровим, С. Єфремовим, П. Филиповичем та іншими доповідач не говорив нічого, зате відзначив найголовні­шу віху («подію великого значення») в літературному житті — перший письменницький з’їзд у 1934 р. і допо­відь на ньому М. Горького. «Ця доповідь, а потім розмо­ва товариша Сталіна з письменниками в жовтні того ж року мали дуже важливе значення для подальшої літера­турної практики і літературної історії. Завершенням цьо­го великого повороту був вихід в світ 1938 р. «Короткого курсу історії ВКП(б)» — цієї енциклопедії марксизму-ле- нінізму, що залишається і досі не тільки методологічним підручником, але й зразком методичного викладу для всіх робітників у галузі суспільних наук». Методологія літера­турознавства визначалася, отже, історією більшовицької партії (точніше — коротким курсом її), а практичні питан­ня літератури цілком пов’язувалися в подальших розду­мах О. Білецького з головним літературним методом радянської літератури — соціалістичним реалізмом. «Формула соціалістичного реалізму, дана товаришем Ста­ліним, розкрита в ряді статей і висловлювань М. Горько­го, — говорив доповідач, — вказала необхідність просте­жити в літературному процесі лінію наближення до жит­тєвої правди, лінію реалізму, який незмінно виправляє звивистий і суперечливий шлях літературного розвитку».

Нав’язлива ідея про те, що реалізм «виправляє» літе­ратурний шлях, ставала відтак своєрідним катехізисом,

 

Літературознавство 40—50-х років


221


яким змушені були керуватися дослідники і сучасної, і давньої, і найдавнішої літератури. Ті наукові студії, які стали трохи частіше з’являтися на завершальному етапі війни, пройняті саме цим відшукуванням реалізму (інак­ше кажучи — соцреалізму й «Короткого курсу історії ВКП(б)») в кожного письменника і викриття в них ви­явів «нереалізму». Водночас було взято курс на з’ясуван­ня дуже принципового питання про справжню своєрід­ність української літератури, але його з’ясування тут же суворо регламентувалося ідеологічною кон’юнктурою, рушієм у якій виступає, як правило, не аргумент, а біль­шовицька фраза. «Якщо буржуазія, — говорив у згадува­ній доповіді О. Білецький, — визначаючи цю своєрід­ність, утворювала з неї стіну між українським народом та його найближчими сусідами, то радянське літературо­знавство, навпаки, шукає у його відтінках і варіаціях за­гальнолюдські почуття». О. Білецький чомусь, на жаль, не подумав, що «буржуазія» (чия? де? коли?) і «ра­дянське літературознавство» — поняття не з одного ло­гічного ряду, а крім того, якщо й пробував хтось з укра­їнців зводити якусь стіну, то робив це, як правило, з метою відмежування не від «найближчих сусідів», а від загарбників, колонізаторів.

Найактивніше своєрідність української літератури і «виправлення» її реалізмом простежувались у період вій­ни в роботах про творчість чотирьох письменницьких постатей — Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка і М. Ко­цюбинського. Шевченківській темі, зокрема, була при­свячена монографія Д. Тамарченка «Творчість Тараса Шевченка і російська революційно-демократична літера­тура» (1944). Про І. Франка і П. Куліша опублікував чималі за обсягом статті Є. Кирилюк («Реалізм Івана Франка», 1943; «П.О. Куліш і його значення в історії української культури», 1944), а М. Коцюбинському були присвячені три збірники матеріалів, пов’язаних із твор­чою співпрацею письменника із західноукраїнськими вченими і літераторами — В. Гнатюком, О. Кобилянсь- кою, О. Маковеєм та іншими (1942—1943).

Д. Тамарченко зробив (на його думку) «першу спробу цілісного вивчення творчості Т. Шевченка… і російської літератури «мужицьких демократів» (О. Герцена, М. Не- красова, М. Чернишевського, М. Добролюбова. — М.Н.) як прояву загальних закономірностей єдиного стилю ре­волюційно-демократичного реалізму»14. До такого реаліз­му дослідник підтягував будь-які літературні явища, в яких хоча б ескізно з’являвся мотив «критичного» став­

 

222


Історія українського літературознавства


лення героїв чи авторів до існуючого суспільного ладу. Багато місця в роботі відведено з’ясуванню суперечнос­тей у «революційно-демократичному реалізмі». На думку дослідника, ті суперечності виникали на межі зв’язків світогляду «мужицьких демократів» із світоглядом «старих» утопістів і просвітителів. Посилаючись на тво­ри Г. Плеханова, Д. Тамарченко говорить, що їм («мужицьким демократам») не вдавалося точно означити рушійні сили історії (вони, мовляв, орієнтувалися на се­лянство і водночас не могли позбутися переконання, що «думка править світом») і суть самої людини як «природного» та «соціального» продукту. Тому «мужиць­кі демократи» були революціонерами, соціалістами і ра­зом з тим — просвітителями й утопістами. «Це становить основну суперечність в ідеології і в творчості прозаїків і поетів селянської демократії» (98). Щодо власне творчос­ті, то її суперечність автор вбачав у наявності різних типів реалізму як художнього методу «мужицьких демо­кратів». Один із них — реалізм критичний, головна заслуга якого «в об’єктивному викритті всіх основ класо­вого суспільства. Велич критичних реалістів полягає в тому, що вони свідомо нехтували своїми класовими і по­літичними симпатіями в ім’я художньої правди» (103). «Другий тип реалізму — так званий об’єктивний, безсто­ронній. Цей реалізм, — підкреслює Д. Тамарченко, — не дає повної картини дійсності, бо в ній відсутній класовий погляд автора. Третій тип реалізму — революційно-демо­кратичний, який відрізняється від критичного реалізму не тільки внутрішньою єдністю об’єктивного змісту і суб’єктивного ставлення письменника до зображуваної дійсності, але й становить нову художню систему» (114). Основоположником революційно-демократичного реаліз­му Д. Тамарченко називає Т. Шевченка. «Він перший не тільки в українській, але й у російській літературі зосе­редив свою увагу на викритті обставин і відносин, якими породжувалися і підтримувалися пороки кріпосницької Росії» (116). Цим останнім міркуванням дослідник «підводив» творчість Т. Шевченка під вислів Ф. Енгель­са, що реалізм передбачає, крім правдивості деталей і типовості характерів, також типовість обставин. Цей ви­слів, наголошував Д. Тамарченко, ввібрав у себе характе­ристику не просто реалізму, а художнього принципу за­галом, «який вперше послідовно здійснюється в мистецт­ві соціалістичного реалізму» (118). Досягнуто, отже, в теоретичній роботі того, що й потрібне було класово-іде­ологічному псевдолітературознавству: в історичному ас­

 

Літературознавство 40—50-х років


223


пекті витрактувано феномен творчості під кутом зору класової ідеології, виявлено у тій ідеології відсутність розходжень з теоретичними настановами її основополож­ників і показано рух творчості в дусі тих настанов аж до «найвищої форми художнього розвитку» (тобто — до со­ціалістичного реалізму), де, на відміну від інших реаліз- мів-попередників, немає вже ніяких суперечностей і вра­зливих місць. Об’єктивність і загальноприйнятність цих своїх висновків Д. Тамарченко не знайшов, звичайно, чим аргументувати, окрім одного: він зіслався на те, що «використав поради і вказівки О. Білецького, С. Масло­ва, М. Петровського, П. Тичини і І. Ямпольського».

Є. Кирилюк свої судження про творче обличчя

І.   Франка і П. Куліша міг би вважати суто авторськими, але його методологічний принцип залишався таким же «груповим», як і в Д. Тамарченка. Еволюцію автора «Каменярів», наприклад, дослідник трактував як рух від ідеалістичного до матеріалістичного уявлення про мис­тецтво, що само собою «виправляло» його твори в бік ре­алізму як «вірності життю». Вершинним при цьому ви­знається, звичайно, повість «Борислав сміється», бо в ній показано «зародки робітничого руху, його успіхи і невда­чі»15. На шляху до розуміння реалізму І. Франко, на дум­ку Є. Кирилюка, долав неабиякі труднощі й суперечнос­ті. Не приймаючи, скажімо, міркувань про реалізм авто­ра «Миколи Джері» І. Нечуя-Левицького, І. Франко вод­ночас не розумів художньої сили «Гайдамаків» Т. Шев­ченка, був дуже своєрідним у розумінні методу творчості Е. Золя («Франко помилявся, вважаючи, що реалізм да­лі вже не може йти») та ін. Але все це не зашкодило йо­му (Франкові) вийти в кінцевому підсумку на шлях «революційно-демократичної естетики», що практично продемонстровано поетом у гімні «Вічний революціо­нер». Такий фінал франківської еволюції цілком укла­дався в рамки класово-ідеологічного літературознавства,

бо  він (як і в трактуванні Д. Тамарченка «фінал» Т. Шев­ченка) «логічно» вписувався в переддень очікуваного со­ціалістичного реалізму. Те, що власне естетика при вирі­шенні цієї проблеми залишалася поза будь-якою увагою, нікого, звичайно, не турбувало.

Складніше було з постаттю П. Куліша, оскільки в нього ніяк не можна було спостерегти такої «прямої» еволюційності. Причина, виявляється, полягала в класо­вій приналежності автора «Чорної ради». «Соціальною пуповиною, — пише Є. Кирилюк, — письменник був зв’язаний зі своїм класом і ніколи цих зв’язків, по суті,

 

224


Історія українського літературознавства


не розкривав. Клас цей — козацькі пани (? — М.Н.), що поступово перетворювались на сільську буржуазію»16. До такого «камертону» дослідник прислухався далі в проце­сі аналізу всього життєвого і творчого шляху письменни­ка. І тоді виходило: в політиці П. Куліш завжди залиша­вся на позиціях «буржуазного лібералізму», в світогляді він — романтичний натурфілософ, що єднався з христи­янським євангелізмом; у художній прозі — патріот Укра­їни, який, проте, виявив «певне критичне ставлення до «малороссийской черни», зокрема — до запорожців; у поезії — постійний опонент «примітивного наслідування народно-поетичних форм» і прихильник традицій росій­ської і світової поезії. Ці риси почасти видозмінювались протягом різних етапів Кулішевого творчого шляху (пер­ший — до арешту 1847 р., другий — до реформи 1861 р., третій — після реформи і до кінця життя, тобто до 1897 р.), але на них завжди лежала печать висхідної політичної по­зиції письменника — «буржуазний лібералізм». І все ж, наголошував Є. Кирилюк, «чимала частка» діяльності П. Куліша (патріотичні поривання, спроби орієнтуватися в творчості на російську і світову літературу тощо) заслуго­вує, кажучи словами М. Коцюбинського, «на нашу велику повагу і вдячність» (166).

Незважаючи на те, що все це було щільно обставлено у статті чужорідним для мистецтва класовим частоко­лом, такий висновок доводиться сприймати як явище для того часу позитивне і навіть прогресивне. Не мине й двох літ, як будь-яка прихильна згадка про П. Куліша вже трактуватиметься офіційним літературознавством як крамола. Бо набирав уже сили новий етап літературно- наукового процесу — час розкидання каміння. Бо ж із нашестям зовнішніх ворогів нібито покінчено і з’явилася можливість знову починати боротьбу з ворогами внут­рішніми. Така вже логіка існування всіх тоталітарних режимів і наук, що їх обслуговують.

Перші симптоми нового шукання внутрішніх ворогів спостерігалися у виступі М. Рильського на письменниць­кому пленумі в 1944 р. Там уже було визначено кілька можливих об’єктів для не дуже доброзичливої критики (О. Довженко, Ю. Яновський, А. Головко, І. Сенченко та ін.), а Є. Кирилюк додав до них у статті про творчість са­мого Рильського ще один «об’єкт» — В. Сосюру. У стат­ті «Поет великого народу» Є. Кирилюк показав, як М. Рильський поступово відходив від своїх ранніх по­етичних інвектив на зразок: «Поете! Будь собі суддею! — стаючи (після створення книжки «Знак терезів», 1932)

 

Літературознавство 40—50-х років


225


справжнім «поетом-громадянином, поетом комунізму», тоді як деякі інші поети «знизили ідейно-поетичний рі­вень своєї творчості. Це слід сказати навіть про такого великого поета, як Володимир Сосюра»17. Підносячи од­ного, треба, отже, обов’язково кинути якусь темну тінь на когось іншого. Ним виявився цього разу В. Сосюра. А на самого Є. Кирилюка така тінь впаде лише через два роки як на одного з авторів «Нарису історії української літератури» (1945).

Майбутня критика згаданого «Нарису…» (про що йтиметься далі), а також критичний пафос аналізованих раніше статей і виступів воєнної пори (П. Тичини, О. Бі­лецького, Л. Новиченка та ін.) обов’язково супроводжу­вались лютими згадками про якесь викривлення літера­турознавчої думки «націоналістами», що перебували за межами материкової України. Інколи при цьому назива­лися прізвища відомих і в 20—30-х роках «одіозів» Д. Донцова, І. Огієнка, В. Винниченка чи Є. Маланюка, але в підтексті прочитувалась діяльність і менш відомих літераторів, які за межами України нібито кривотлума- чили літературний процес, а насправді — розвивали об’єктивну наукову думку про українську літературу і час від часу «діставали» радянських псевдовчених за їх­нє прислужницьке літературознавство й участь під пат­ронажем більшовицького режиму у розгромі літератури як художнього феномена. Крім автора «Літературної критики підсовєтської України» Я. Гординського, серед цих «менш відомих» на особливу згадку заслуговують представники «празької школи» Ю. Дараган, О. Ляту- ринська, О. Стефанович, О. Теліга, О. Ольжич та ін. Во­ни в 20—30-х роках були відчутною літературною силою, яка за межами України живилася тільки її ідеєю і свою творчість наснажувала тільки нею. Свої літературно-кри­тичні погляди «пражани» висловлювали здебільшого не в статтях, а в поетичних візіях, з яких будувалась мрія про незалежну Україну і її високе художнє слово. У пев­ному розумінні — це був теж заангажований (як у радян­ських літераторів) погляд, але його зміст виростав не на псевдонаукових і лицемірних цінностях, як у псевдомис­тецтві соцреалізму, а на цінностях природного прагнення людини до особистої і загальнолюдської свободи. З цими цінностями на початку війни (1941—1942) молодші «пражани» (О. Ольжич, О. Теліга, І. Ірлявський та ін.) кинулись у саме пекло боротьби за Україну і на окупова­ній фашистами території спробували були заснувати вільне літературне життя. Спроби ці виявилися марни- 8і-пб

 

226

 

Історія українського літературознавства

 

ми, бо окупант є окупантом незалежно від свого етнічно­го чи географічного статусу: вигнавши з України східно­го росіянина-більшовика, західний німець-фашист був таким же немилосердним щодо України, як і його попе­редник. «Пражани» стали жертвою фашистських роз­прав і збагатили своїм подвигом сферу українського на­ціонального героїзму, але в свідомості більшовицьких ідеологів (зокрема й літературознавців) залишились у ря­дах «ворогів» — українських націоналістів.

Іншого типу «вороги», що намагалися в умовах фа­шистської окупації відродити вільну українську думку, гуртувалися в 1941—1943 рр. навколо газети «Нова Україна» і журналу «Український засів», що виходили в Харкові. У статтях і рецензіях цих видань (іронія долі редактором «Українського засіву» тримала радянського «розвідника» В. Петрова, він же — Домонтович)18 були спроби показати читачеві окремі сторінки нищення укра­їнської літератури в 20—30-х роках, але до аналітичного розгляду цієї літератури ні в газеті, ні в журналі не до­ходило. Вони припинили своє існування разом із насту­пом радянських військ, а за їхніми авторами, що емігру­вали за кордон, надовго закріпився ярлик українських націоналістів, які прислужувалися фашистам, їхні імена протягом 40—80-х років у радянському літературознав­стві згадувалися лише в обоймі фальсифікаторів україн­ського літературного процесу, зрадників народу тощо. Серед таких «зрадників» були прозаїк з колишнього ВАПЛІТЕ Арк. Любченко, лінгвіст і літературознавець Ю. Шевельов (Шерех) та ін. Щодо редактора «Україн­ського засіву» В. Петрова (Домонтовича) з конспіратив­них міркувань органів безпеки зберігалось цілковите мовчання аж до 60-х років, коли він з’явився в Україні в цілком новій для себе ролі — етнолога, археолога, фольклориста. Як «розвіднику» йому вручають навіть орден, а за рік до смерті, в 1968 р., присвоюють вчений ступінь доктора філологічних наук. Серед наукових пуб­лікацій при цьому не згадувалась ні його журналістська діяльність періоду «Українського засіву», ні літературно- критична праця періоду еміграції.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.