Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник

8. «Потепління» в 60-х роках і спроба чергового відродження науки про літературу наприкінці 80-х років – 3

Найсуттєвішу роль відігравала поступова зміна уяв­лень про сам феномен художньої творчості, що наміти­лась після 1985 р. Для цілковитого відходу від ідеологіч­них догм, якими регламентувалося літературознавче ми­слення, час іще, звичайно, не настав, але певне значення (в оцінках переважно явищ класичної літератури) мала

 

306


Історія українського літературознавства


зміна пріоритетів: класові цінності щодалі поступалися місцем загальнолюдським. Ця контамінація (хоч і здійс­нювалася певний час у межах офіційної ідеології маркси­зму-ленінізму) дала змогу дослідникам демократичніше поглянути на проблему цілісності українського творчого процесу, зокрема вписати в нього, хай поки що обереж­но, кілька літературних явищ, які донедавна існували тільки із застрашливими характеристиками (М. Хвильо­вий, В. Підмогильний та ін.). Втім усе ще залишалися для дослідників у стані неприйнятних «для нас» буржу- азно-націоналістичних істориків і літературознавців М. Грушевський та С. Єфремов, а такі, як О. Бургардт чи Т. Осьмачка і надалі несли на собі тавро представників «ворожого табору» чи «внутрішніх емігрантів». Відтак і залишалася тенденційно створювана фізична неповнота національної літератури. Знемагала література і від ду­ховної неповноти, особливо в радянські роки, коли з неї були витіснені всі нереалістичні стилі й низка жанрових різновидів творчості (трагікомедія, наприклад), коли те­му національно-визвольної боротьби 1917—1919 рр. дозво­лялось розробляти лише в шаржовано-карикатурному ви­гляді (як у дилогії Ю. Смолича «Рік народження 1917-й»), а теми, пов’язані з голодоморами 1922, 1933, 1947 ро­ків, узагалі були «закритими» для письменників — про все це у двотомній «Історії української літератури» пи­салося.

Минав 1988 р., а в науковому літературознавстві «мирно» співіснували нове й застаріле. Одна зі статей про повернення в материкову літературу творчості

В.   Винниченка мала дуже промовисту назву: «Оцінюємо з класових позицій». А в іншій публікації автора цієї статті В. Винниченко був названий «уламком революції» і водночас — «талановитим письменником». Аберація мислення, в якому, крім усього, домінувало публіцистич­не, а не аналітичне начало, залишалася, відтак, невигой­ною раною наукової критики до кінця 80-х років. Коли вона (аберація) виявлялася в якихось суто авторських публікаціях (Є. Гречанюк у збірнику статей «На тлі

XX     століття», виданому 1990 р., кілька разів повторює думку про «помилки» М. Хвильового, на які йому «вказала республіканська партійна організація» і які визнавав «сам Хвильовий», с. 122), то її можна й не помітити, але коли таке з’являється в академічних пра­цях… У дев’ятитомній «Истории всемирной литературьі» поняття «Україна» й «українська література» вперше

 

«Потепління» в 60-х роках..,


307


згадані лише в третьому томі (М.: Наука. — 1985), де мо­виться про художнє життя східних слов’ян у XIV ст.; до раніших літературним явищ, зокрема й до явищ періоду Київської Русі, Україна, виявляється, ніякого стосунку не мала, позаяк усі вони віднесені до «древнерусской ли- тературьі». У тому числі й «Київський літопис» чи «Галицько-волинський літопис», у яких зустрічаються елементи розмовної української мови і які творені на українській території не в XIV, а в XII—XIII ст. Абера­ція, виявляється, річ багатогранна: бувають у ній грані суто ідеологічні (як у випадку з характеристикою В. Вин­ниченка та М. Хвильового), а бувають і відверто загарбни­цькі, московсько-шовіністичні (як у факті академічного позбавлення прав України на літературу Київської Русі).

Автори п’ятитомної «Української літератури в за­гальнослов’янському і світовому літературному контекс­ті» не змогли уникнути в основному ідеологічних «граней». У вступній частині до видання зазначено, що потреба в такого типу дослідженнях викликана, «по- перше, намаганням оцінити внесок кожної з національ­них літератур у світову літературу; по-друге, вивченням сучасних слов’янських письменників у спільній ідейно- художній системі літератур соціалістичної співдружнос­ті; по-третє, визначенням найкоротшого шляху, який веде до одного з найбільш важливих завдань сучасного слов’янознавства — створення порівняльної історії сло­в’янських літератур»44. Заявлений тут мотив «соціаліс­тичної співдружності» у наступних розділах праці діста­вав розвиток переважно під час порівняльного дослі­дження слов’янських літератур (у зв’язках з українсь­кою) повоєнного періоду, а щодо інших періодів, то там ідеологія виступала лише як концептуальна передумова: літературна творчість має класовий характер та ін. Знач­ний відхід від неї намітився лише в двох останніх томах, які містять бібліографічний матеріал, що стосується до­сліджуваної проблеми.

Написанню цієї праці передувала значна підготовча робота, виконана протягом останніх десятиліть дослідни­ками зарубіжних і національної літератур в академічно­му Інституті літератури. Певний внесок зробило також вузівське літературознавство і літературознавство, що розвивалось завдяки україністам зарубіжжя (3. Геник- Березовська, М. Ласло-Куцюк, М. Мольнар, Ф. Неуваж­ний, М. Неврли, С. Козак, М. Якубець, П. Кірхнер, Т. Мураї, Р. Гебнер та ін.). Частина з них стала співавто­

 

308


Історія українського літературознавства


рами п’ятитомника, внісши в нього певний і методологіч­ний, і стильовий колорит, не схожий з колоритом радян­ського літературознавства.

У найзагальніших рисах тема п’ятитомника зводиться до осмислення двох реценцій: української літератури за рубежем і зарубіжних літератур в Україні. Ґрунтовність і глибина тут перебувають у прямій залежності від того, наскільки глибоко було розроблене певне питання в рані- ших дослідженнях. Наявність, скажімо, створених у 60— 80-х роках робіт Г. Вервеса «Максим Рильський у колі слов’янських поетів», 1972; «Ярослав Івашкевич», 1978; Л. Коваленка «Павло Тичина і поезія слов’ян» (у його книзі «Мовами світу»,1984), Д. Затонського «Шлях через XX століття», 1978; «Минуле, сучасне, майбутнє», 1982; «Австрийская литература в XX столетии», 1985; Т. Денисової «Екзистенціалізм і сучасний американський роман», 1985; В. Вєдіної, Ю. Булаховської, В. Климчука, Г. Сиваченко і Вас. Шевчука про польську, болгарську, словацьку і чеську літератури, О. Чичеріна — про епічні форми в західних літературах, І. Мегели, К. Шахової про деякі питання розвитку угорської літератури, О. Гайніче- ру і Т. Носенко — румунської, Д. Наливайка — про рух художніх форм у зарубіжних літературах Середньовіччя та новіших часів, В. Харитонова і Ю. Покальчука — про особливості літературного процесу в латиноамерикансь­ких країнах — все це певним чином позначилось і на якості та повноті відповідних розділів у п’ятитомнику. Мала значення, звичайно, глибина осмислення в роботах цих авторів суто українського літературного матеріалу (на рівні не лише контактних зв’язків, а насамперед — ши­роких типологічних зіставлень), який протягом останніх десятиліть пробивався в дослідженнях українських «зару- біжників» не завжди з однаковою інтенсивністю, особли­во, коли йдеться про дослідження літератур Заходу. Не­достатня розробленість у п’ятитомнику проблеми зв’язків української літератури з літературами Заходу викликала чи не найбільше нарікань у спеціалістів.

Суттєвою рисою п’ятитомника слід вважати теоретич­ну постановку проблеми дослідження української літера­тури в системі світових літератур. Спроба ця, звичайно, не є новою. Г. Вервес, як автор передмови до видання і го­лова редколегії, назвав фактично всі етапи підходу до неї (М. Дашкевич, О. Потебня, І. Франко, В. Перетц та ін.), але зупинив ці етапи на О. Білецькому, котрий, мовляв, досяг вершин, бо обрав марксизм як «запоруку справді

 

«Потепління» в 60-х роках…


309


наукової академічної історії літературного процесу» (1, 24). Але треба йти далі за досягнуте О. Білецьким, на­голошує автор передмови. О. Білецький (зокрема, у згаду­ваній уже статті «Українська література серед інших сло­в’янських літератур») порівнював українську літературу з літературами світовими «на рівні тематики, проблемати­ки, загальної характеристики героїв, але без урахування стилю письменників, образної системи» (1, 25). Саме це (стиль і образна система) та ще наслідки контактів, типо­логії, генетичних зв’язків української літератури з інши­ми літературами дасть змогу, на думку Г. Вервеса, «збагнути цей феномен — національну художню систему як історично сформований тип художньої свідомості, в якій у діалектичній єдності перебувають національне і за­гальнолюдське, спільне й особливе» (1, 26). Поставлена в такий спосіб досліджувана проблема намічала нову перс­пективу руху, нові можливості з’ясування неповторності української літератури як частини літератури світової, чим, по суті, чи не найбільше були занепокоєні українсь­кі літературознавці особливо другої половини 80-х років. Звідси, до речі, незнана досі активізація об’єднавчих зусиль українських дослідників літератури, яка спостері­галася в цей час і на материковій Україні, і в діаспорі. Досвід дослідників із української діаспори при цьому ви­явився особливо повчальним, оскільки в ньому відсутнє було (як у материковому літературознавстві) запобігання перед ідеологічними догмами, але наявне постійне праг­нення тримати в полі зору всю повноту українського літе­ратурного процесу, бачити його в контексті світових ху­дожніх систем і в зв’язках саме з національною психоло­гією мистецької творчості. Йшлося, по суті, про дальший розвиток того нового мислення в українському літерату­рознавстві, яке утвердило себе на новому етапі в «Історії української літератури» Д. Чижевського уже в середині 50-х років.

Розвиток цього мислення, проте, в 70—80-х роках ішов переважно фрагментарними шляхами: освітлюва­лись нерідко лиш «виїмки» з літературного процесу, а загальний погляд на нього ніби відкладався «на потім». Таке враження, принаймні, складається від статей і оглядів, що містилися в цей період у журналі «Сучас­ність», від збірників і монографічних студій Ю. Шереха, Б. Кравціва, С. Козака, І. Фізера, О. Горбача, Ю. Бойка- Блохіна, Г. Грабовича та інших авторів з українського зарубіжжя. Були серед їхніх публікацій (деякі з’являли­

 

310


Історія українського літературознавства


ся спочатку англійською, польською чи німецькою мова­ми) по-справжньому добротні студії окремого якогось пи­тання (як, скажімо, в збірнику «Українська романтика і неоромантика на тлі європейських літератур», 1985; у книжці С. Козака «Українські письменники і мислителі з Кирило-Мефодіївського братства», 1990 чи в монографії Г. Грабовича «Шевченко як міфотворець», котра в 1991 р. перекладена Соломією Павличко з англійської мови і ви­дана в київському видавництві «Радянський письмен­ник»). Однак на концептуальне прочитання всієї літера­турної історії України ніхто з авторів не зважувався. Не зважувався на це також Ю. Шерех у трьох збірниках ста­тей «Не для дітей», 1964; «Друга черга», 1978 і «Третя сторожа», 1991. Принагідно він зауважував, що літерату­рну критику вважає для себе побічним (поряд із мово­знавством) заняттям, але така позиція не зашкодила йому дати власне розуміння багатьох явищ української літературної історії. Це виявилося, зокрема, в уже згаду­ваній рецензії автора на «Історію…» Д. Чижевського, де зроблено припущення, ще ця праця була б ще вагомішою, якби була не «історією імен», а «історією творів». Інакше кажучи, Ю. Шерех підводив ґрунт під думку, що не слід «замикати» письменників у рамки одного якогось стилю, бо вони в більшості випадків є поліфонічними, належать різним літературним стилям і напрямам. Такими, в уся­кому разі, були І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’янен­ко, Т. Шевченко і, зрештою, кожен справжній художник. Міркування Ю. Шереха про творчість Т. Шевченка, яка в «Історії…» Д. Чижевського віднесена до романтичного стилю, з цього погляду дуже показове. «Зв’язки Шевчен­ка з романтизмом незаперечні, — пише Ю. Шерех. — Але не менш незаперечне й те, що замкнути його в межі «ки­ївської школи» чи «пізньої романтики» — все одно, що на клітці тигра написати «кішка». Петров у своїй статті «Естетична доктрина Шевченка» показав, як усупереч за­конам часу в творчості Шевченка пробивалися елементи геть пізнішого сюрреалізму. Євген Пеленський у своїй книжці «Шевченко-класик» помилявся, охрещуючи піз­нього Шевченка класицистом. Але він мав рацію, що еле­менти класицистичного стилю з’являлися тоді у поета. Інакше кажучи, марно вкладати Шевченка в будь-який «ізм». Бо такою ж мірою, як він був зв’язаний із своєю добою, такою ж мірою він не вкладався в неї»45.

Ідею написати «історію творів» української літерату­ри Ю. Шерех продуктивно зреалізував у студіях про пое­

 

«Потепління» в 60-х роках…


311


му І. Франка «Мойсей» («Другий «Заповіт» української літератури»), про памфлети М. Хвильового («Літ Ікара»), про деякі твори М. Куліша, В. Барки, В. Підмогильного та ін. Крім того, послідовним у дослідника є прагнення бачити українську літературу (і материкову, і діаспорну) як єдиний організм і водночас — у контексті літератури світової. Неординарними є багато інших думок, вислов­лених у його студіях, зокрема про суть новаторства в мистецтві як появу нових стилів, як ускладнення форми художнього мислення та прагнення письменників до ре­алізму; про «позалітературність» літератури соціалістич­ного реалізму, котра, наприклад, жанрове розмаїття літератури звела до двох жанрів (ода режимові і донос); про складні шляхи розуміння понять «європеїзація» і «велика література» (пройдені в середовищі літераторів з МУРу); про «галілеївський» тип покаянь М. Хвильового, з якими він виступав після «партійного розносу», а по­тім знову повторював, що вона (українська література) все-таки «крутиться» не в партійний бік.

Всі ці та низка інших питань, порушених Ю. Шере­хом, потребують не просто уваги, а ґрунтовного опрацю­вання й розвитку в усьому українському літературознав­стві. У другій половині 80-х років в материковій Україні в цьому напрямку певні зрушення спостерігалися. Але відбувалися вони з неабиякими потугами і з повсякчас­ними «огляданнями назад», у соцреалістичне уявлення про творчість і історико-літературну науку. У 1985 р., скажімо, журнал «Радянське літературознавство» ще міг з усією серйозністю засвідчувати і свою, і «класиків української радянської літератури» відданість «сургу­чевій лінії» (як сказав би М. Куліш) партійно-ленінської естетики. Тоді було відведено журнальну площу для ви­словлювань двадцяти трьох українських письменників (М. Бажан, А. Головко, О. Довженко, О. Корнійчук, Іван Ле, А. Малишко, П. Панч, М. Рильський, Ю. Смолич,

В.    Сосюра, М. Стельмах, П. Тичина, Ю. Яновський,

О.  Гончар, І. Драч, П. Загребельний, М. Зарудний, В. Ка- нівець, В. Козаченко, В. Коротич, Ю. Мушкстик, Б. Олійник, Д. Павличко) про можливість справжніх лі­тературних здобутків лише «на позиціях глибоко усві­домленої партійності»46, а також для міркувань про те, як стаття Леніна «Партійна організація і партійна літе­ратура» ставала «керівною ідеєю, формуючим чинником літератури соціалістичного реалізму», котра, мовляв, тим і важлива, що робила завжди «партійну справу»47. В

 

312


Історія українського літературознавства


цьому ж дусі творилися опубліковані того ж 1985 р. мо­нографії на зразок «Ленінська концепція партійності лі­тератури», «Партійність, народність і художнє новатор­ство літератури» та інші, авторство яких уже практично не мало значення, оскільки це була вже навіть не псев­довченість, а цілком очевидна передсмертна агонія хиб­ної методологічної доктрини.

У свідомості багатьох письменників і літературознав­ців тоді вже бродило уявлення не про партійно-ідеологіч­не, а естетичне значення літератури, про пріоритет у ми­стецькому мисленні не класових, а загальнолюдських цінностей. Відтак у різних виданнях стали з’являтися публікації про злочинну хибність марксистсько-ленінсь­кого погляду на суть творчості як повну підпорядкова­ність її ідеологічним міфам; про абсолютну некомпетент­ність Леніна та інших більшовицьких вождів у питаннях мистецтва та ін. Водночас не рідкістю в 80-х роках були каяття окремих письменників і літературознавців, які кон’юнктурно трактували колись окремі твори Ю. Яновського48 чи Гр. Тютюнника49, М. Рильського50 чи П. Тичини51. Але все це ніби ще не віщувало, що такі часткові «спотикання» є симптомом падіння чогось біль­шого, по суті — найголовнішого в уявленні про літерату­рну творчість та науку про неї.

На рубежі 80—90-х років таки сталося падіння ідео­логічно-кон’юнктурного соцреалізму, який понад півсто­ліття дамокловим мечем звисав над головами письменни­ків і літературознавців на одній шостій частині земної кулі. З казематів і спецсховищ стали повертатися «за­арештовані» в часи панування соцреалізму твори й дослі­дження багатьох письменників і літературознавців — М. Грушевського, С. Єфремова, Б. Лепкого, М. Возняка, Л. Білецького, М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хма- ри, Я. Гординського, М. Гнатишака, Д. Чижевського та ін. Освоєння їх давало змогу спростувати понад півсто­ліття утверджувану думку про безсистемність і ненауко­вість українського літературознавства дореволюційної пори та першого пореволюційного десятиліття, про ущербність його з точки зору методології та гуманізму. Водночас на тлі цих праць постала цілковита безплід­ність радянського літературознавства, розкрилася вся об­лудність міфів про марксистсько-ленінську естетику як вершинне досягнення світової науки про художню твор­чість. Стало очевидним, що саме ця естетика спрямувала теоретичну й історико-літературну думку на шлях вуль-

 

•Потепління» в 60-х роках…


313


гаризацій і спекуляцій, перекрила кисень усім школам і напрямам у науковому літературознавстві, зруйнувала саме уявлення про специфіку художньої творчості, про принципи аналізу і синтезу як способів дослідницької ро­боти тощо. Аби йти далі, потрібне було звільнення від усіх цих руйнацій і деформацій, про що йшлося в «реабілі­таційних» публікаціях М. Жулинського, В. Мельника, Ю. Коваліва, Л. Череватенка, А. Погрібного, В. Панченка, Вал. Шевчука, М. Ільницького та ін.

Перші кроки такого звільнення показали неоднознач­ність і несподівану суперечність його. Повернуті з казе­матів художні твори в багатьох випадках залишалися незрозумілими ні для «масового читача», ні для профе­сійної критики. Принаймні на початку 90-х років літера­турознавство ще не мало ґрунтовних робіт про художню своєрідність і повноцінність творів П. Куліша, В. Винни­ченка, М. Куліша, М. Хвильового, Є. Плужника, В. Під- могильного. Натомість з’являються публікації з суто ідеологічним зрізом осмислюваних ними подій, а інсцені­зації та екранізації їхніх творів відбуваються лише на рівні довільного і вкрай поверхового (аж до примітивно­го оглуплення) «переказу» тих подій.

Щодо реабілітованої історико-літературної і теоретич­ної спадщини, то на початку 90-х років вона сприймаєть­ся почасти (після ейфорійного захоплення) як музейний експонат, а почасти як така, що вже, мовляв, відпалах­котіла, має значення суто історичне, не вдовольняє су­часних модерних вимог тощо. Наймолодші науковці різ­ко й майже нігілістично відгукуються про весь досвід іс­торичної школи, особливо ж на її народницькому етапі розвитку, натомість панацею вбачають у модерних шко­лах XX ст., які в основі своїй базуються нібито на філо­логічних (естетичних) засадах, але із залученням психо- аналітики, знакової семіотики і навіть не завжди ясного за змістом фемінізму. Адже він все-таки ближче стоїть до історичної (ідеологічної), ніж філологічної, методології й мимоволі, відтак, перетворює супротивників ідеологізму на його прихильників. Маємо справу, отже, з очевидни­ми виявами історико-філологічного синкретизму в літе­ратурознавчому мисленні, без якого, мабуть, не обійтися в будь-які епохи. Принаймні таке враження справляють дослідницькі роботи середини 90-х років про дискурс українського модернізму, про постмодерне прочитання окремих явищ новітньої української літератури, про мі­фологічні чи імпресіоністичні барви в ній, про її націо­

 

314


Історія українського літературознавства


нальну специфіку, побачену крізь призму компаратив­них методів, тощо. Звичайно, тільки час зможе показа­ти, наскільки тривкими виявляться такі методологічні підходи до літературного матеріалу і їхні наслідки, але позитивним уже слід вважати сам факт їх появи, оскіль­ки демонструють вони насамперед таке потрібне в науці прагнення постійних шукань нового. Г. Грабович, на­приклад, пише, що нині не може влаштувати науку ні безликий хронологічний розгляд літпроцесу (як було в радянському літературознавстві), ні ототожнення об’єкта літератури з історією ідей (як було в літературних історі­ях, написаних з позицій ідеологічно-народницьких мето­дологій), ні апофеозне захоплення стильовим прочитан­ням літератури (як було у Д. Чижевського)52. Йдеться, отже, про потребу ще новіших підходів до літературних явищ та їхньої історії, що цілком зрозуміло з точки зору прогресу, але, як здається, не в усьому виправданої з по­зицій конкретного, пострадянського літературознавства. В цих умовах потрібне освоєння і засвоєння всіх історико- літературних традицій. Без цього неможливий буде повно­цінний рух уперед, прогрес у будь-якому напрямі — чи в підтримуваному Г. Грабовичем напрямі рецептивного («спілкування з літературним твором») прочитання історії літератури, чи, можливо, лише в тому, який пропонував Ю. Шерех: історія літератури — це історія творів, а не імен.

Література

“Милош Чеслав. Речь в Шведской королевской академии // Иностранная литература. — 1991. — № 5. — С. 207.

2Білецький 0. Завдання та перспективи розвитку українського лі­тературознавства // Радянське літературознавство. —1957. — № 1. — С. 8—9.

3Див.: Євніна 0. Дожовтнева та радянська українська література за рубежами СРСР. — К., 1956. — С. 10.

“Камю А. Диалог с глухими? // Слово. — 1991. — С. 85.

5Коваленко Л. На світанку української радянської критики// Ра­дянське літературознавство. — 1962. — № 4. — С. 45—65.

6Історія української радянської літератури. — К., 1964. — С. З, 7. (Далі — в тексті).

‘Кошелівець І. Сучасна література в УРСР. — Нью-Йорк. —1964. — С. 272.

“історія української літератури. Кінець XIX — початок XX століття. — К„ 1967. — С. 474.

 

•Потепління» в 60-х роках…


315


9Довженко О. Твори: В 5-ти т. — К., 1965. — Т. 4. — С. 106, 263.

“Рильський М. Статті про літературу. — К., 1980. — С. 43.

“Новиченко Я. Іван Драч — новобранець поезії // Драч І. Соня­шник. — К., 1961. — С.7. (Далі — в тексті).

“Крижанівський С. Радість першовідкриття // Симоненко В. Ти­ша і грім. — К., 1962. — С. 153. (Далі — в тексті).

“Літературна Україна. — 1962. — 10 серпня.

“Літературна Україна. — 1962. — 12 січня.

“Літературна Україна. — 1963. — 8 січня.

“Вітчизна. — 1963. — № 4. — С. 117.

17Див.: Воробйов В. Ленінські критерії художності // Вітчизна. — 1964. — № 11; Лисенко В. Наш курс — ленінський // Вітчизна. — 1964. — № 2; Шамота М. За велінням історії. — К., 1965; Дзеверін І. Естетика ленінізму і питання літератури. — К., 1967 та ін.

“Малиновська М. Можливості холодного кипіння //Вітчизна. — 1966. — №6. — С. 166.

“Гончар О. Доповідь на V з’їзді письменників України. — К., 1967. — С. 55.

“Цитовано за викладом О. Солженіцина в його книзі «Бодался те- ленок с дубом» // Новий мир. —-1991. — № 7. — С. 144—146.

21Малиновська М. Можливості холодного кипіння // Вітчизна. — 1966. — № 6. — С. 162.

22Шамота М. Реалізм і почуття історії // Радянська Україна. — 1968. — 16 травня.

“Літературна Україна. — 1968. — 7 травня.

24Література і сучасність. — К., 1969. — С. 42.

25Глобенко М. Історико-літературні статті. — Нью-Йорк — Париж, 1958; 3 літературної спадщини. — Париж, 1961.

26Кравців Б. На багряному коні революції. — Нью-Йорк, 1960; Роз­гром українського літературознавства // Записки НТІ1І. —1962. — Т. 173.

27Маланюк Є. Книга спостережень. — Торонто, 1962,1966.

28Кошелівець І. Сучасна література в УРСР. — Нью-Йорк, 1964. — С. 263—264. (Далі — в тексті).

29Див.: Білецький О. Зібрання праць: У 5-ти т. — Т. 5. — С. 178.

30Филипович П. Література. — Нью-Йорк — Мельбурн, 1871. — С. 320.

31Кирилюк Є. Наукові принципи «Історії української літератури» в во­сьми томах // Радянське літературознавство. —1967. — № 9. — С. 17.

32Білецький О., Кисельов О. Іван Франко. Життя і творчість. — К., 1956. — С. 4.

331вакін Ю. Сатира Шевченка. — К., 1959. — С. 334.

мЖук Н. Й., Сіренко П. М., Шолом Ф. Я. Від давнини до сучасності // Літературна Україна. — 1970. — 12 грудня.

 

316


Історія українського літературознавства


35Крижанівський С. Про висвітлення літературного процесу 20— 30-х років // Радянське літературознавство. — 1974. — № 1. — С. 4

36Шамота М. Актуальні питання…// Радянське літературознав­ство. — 1974. — № 3 — С. 54—55

37Колесник П. Літературознавчі аберації // Радянське літературо­знавство. — 1974. — № 5. — С. 57—58

“Вітчизна. — 1973. — № 12. — С. 6.

39Шамота М. За конкретно-історичне відображення життя в літе­ратурі // Комуніст України. — 1973. — № 5.

“Радянське літературознавство. — 1979. — № 2. — С. 18.

41Семенчук І. Мистецтво композиції і характер. — К., 1974. — С. 113.

“Зозуля М. Шевченковская знциклопедия: тип издания, его возмож- ности и перспективьі // Вопросьі литературьі. —1977. — № 9. — С. 246

“Новиченко Л. Образ, ідея, емоція // Фролова К. Розвиток об­разної свідомості в українській радянській ліриці. — Дніпропет­ровськ, 1970. — С. 7.

““Українська література в загальнослов’янському і світовому літера­турному контексті: В 5-ти т. — К., 1987. — Т. 1. — С. 9. (Далі — в тексті).

5Шерех Ю. Друга черга. — Нью-Йорк. — 1978. — С. 34.

“Радянське літературознавство. — 1985. — № 11. — С. 3—15.

“Шпильова О. Ленінський принцип партійності в русі часу // Ра­дянське літературознавство. — 1985. — № 11 — С. 16—24

48Бажан М. Думи і спогади. — К., 1982. — С. 59

9Мельник В. Мужність доброти — К., 1982. — С. 240—241.

“Крижанівський С. Ми пізнавали неповторний час. — К., 1986. — С. 119

51Новиченко Л. П.Тичина і його час: не зайві доповнення // Ра­дянське літературознавство. — 1989. — № 3. — С. 3—15; — № 4. —

С. 9—22.

52Див.: Грабович Г. Питання кризи й перелому в самоусвідомлен­ні української літератури //Слово і час. — 1992. — № 1. — С. 40.


Запитання. Завдання

  1. Означте основні риси «зникнення» літературного процесу та науки про нього в Україні 50—60-х років.
  2. Проаналізуйте спроби вибіркових реабілітацій репресованих письменників у другому виданні «Історії української літератури XX сто­ліття» (1964) та переосмислень творчості класиків XIX ст. у виданнях підручникового типу для вищих навчальних закладів.
  3. Назвіть основні критичні виступи учасників руху «шістдесятницт­ва» в літературній критиці та проблематику їх публікацій.

 

«Потепління» в 60-х роках…

 

317

 

  1. Схарактеризуйте основні літературознавчі праці авторів з української діаспори 60—70-х років (І. Кошелівця, Т. Кравціва).
  2. Що нового в осмисленні літературного процесу пропонувала академічна «Історія української літератури. У восьми томах»?
  3. Чому останні академічні видання радянської епохи залишалися ще одним паліативом антинаукового осмислення історії української літератури («Історія української літератури. В двох томах», «Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті. В п’яти то­мах» та ін.)?
  4. Якими були кроки до зближення «материкового» і «діаспорного» українського літературознавства в часи «перебудови»?

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.