Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник

9. Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 • Пошуки літературознавчих методологій тривають
 • • Уроки минулого і сучасні «канонізації»
 • • Літературознавство наукове і навчальне
 • • Фрагменти літературознавчого «хобі» Ю. Шереха
  • Літературна освіта як вияв «нормативного літературо­знавства»
  • «Історія української літературної критики» Р. Гром’яка, «Критики і критерії» М. Ільницького
  • Спроби постмодерного погляду на літературу у досліджен­нях Г. Грабовича і М. Павлишина
  • Нові «наближення» до етапів і явищ літератури радянського періоду («розстріляне відродження», «шістдесятництво» та ін.)
  • Феміністичні студії: що від науки, а що від лукавого (О. За- бужко, Н. Зборовська, В. Агеєва)
  • • Дискурсія українського модернізму в роботах Т. Гундоро- вої і С. Павличко
 • • Міфологічна методологія і вияви її в працях про Т. Шевченка.
  • «Неоміфологізм» у художньому та науковому мисленні (А. Нямцу, В. Нарівська, В. Пахаренко)
  • Акцент на розвитку прозового жанру (Г. Штонь) і пробле­ми «духовного стилю»
  • Компаративістичні дослідження Д. Наливайка, 3. Геник- Березовськоїта ін.
  • Перевидання класичної спадщини літературознавства як складова сучасної науки про літературу
 • Перспективи без підсумків


На рубежі 80—90-х років гарматний гул на фронтах останньої в радянській імперії війни з україністикою по­чав ніби стихати. І ще очевиднішими стали її наслідки:

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


319


гори трупів, гори поламаних душ і ледве жевріючий по­піл її національної духовності. Дослідники літератури в тому попелі активно почали шукати найтепліші жарин­ки, щоб розкласти справжнє багаття наукового літерату­рознавства. Перші кроки зроблено: з’явилася низка істо- рико-літературних і теоретичних праць, у яких є спроби цілковитого переосмислення українського літпроцесу, повного виведення його з гурту придатків до ідеології і введення в систему естетичних дисциплін. Маємо на ува­зі, зокрема, «Історію української літератури XX століт­тя» (за редакцією В. Дончика), три томи «Історії україн­ської літератури» (за редакцією М. Яценка), чотири томи хрестоматії «Українське слово» (упорядники В. Яремен­ко та Є. Федоренко), колективні монографії «Поетика» і «Самототожність письменника» (відповідальний редак­тор Г. Сивокінь), друга книга монографії Л. Новиченка про творчість М. Рильського, нові книги і статті І. Дзю- би, Р. Гром’яка, В. Дончика, М. Жулинського, Д. Затон- ського, Г. Вервеса, Г. Клочека, М. Ільницького, Г. Ко­вальчука, В. Качкана, І. Денисюка, Ф. Погребенника,

Н.   Шляхової, Г. Штоня, О. Мишанича та ін., докумен­ти з архівів КДБ, опубліковані І. Ільєнком, В. Пристай- ком і Ю. Шаповалом, дослідження молодих докторів фі­лології В. Агеєвої, Л. Грицик, Т. Гундорової, Л. Дунаєв- ської, Ю. Коваліва, М. Кодака, Л. Мороз, В. Мельника, О. Мушкудіані, В. Моренця, В. Нарівської, С. Павличко,

С.  Пригодія, Г. Сиваченко, О. Пахльовської, П. Рудяко- ва, В. Соболь, М. Сулими, Н. Заверталюк, О. Турган,

О.   Таланчук, Р. Чілачави, Т. Салиги, Б. Мельничука, В. Панченка, А. Нямцу та ін., активна пошукова робота зарубіжних україністів Г. Грабовича, Р. Гебнера, І. Ко­шелівця, М. Павлишина, С. Козака, В. Мокрого, М. Неврли, Л. Онишкевич, Л. Рудницького та ін. Визна­чальним у них є науково-обґрунтований погляд на сам феномен літературної творчості та уявлення про літера­туру як суверенну галузь духовної діяльності людини. Завдяки цьому не множаться міфи про «класове чуття письменника» чи «партійну його відданість», а розвива­ється естетична самодостатність літератури, її здатність через душу й серце людини пробитись до самої себе, до головних істин буття земного.

Цей процес розвивається неоднозначно, з певними конфліктами й надсадами, але загальна картина уклада­ється в рамки усталених уже закономірностей. Виявляє­ться, що схожі ситуації в суспільному і літературному розвитку мають здатність повторюватись якщо не через

 

320


Історія українського літературознавства


півстоліття, то через століття — обов’язково. Хто не по­годиться, наприклад, що поетичні шукання 90-х (неза­лежних!) років повторюють подібні шукання «молодому­зівців» та «хатян» на початку XX ст.? Різниця хіба що в тому, що в тодішньому фіналі шукань у поета Тичини та­ки вистачило мужності сказати: «І майже жодної поезії, яка б нас вдарила! — Нема…»1, а поети 90-х років майже в один голос твердять, що дають справжні літературні тексти. Що це означає — покаже майбутнє, але, можли­во, те, що один критик схарактеризував не як «час пое­зії», а як «Час Єзуїтів».2

Характеризуючи політичну й літературну ситуацію в Україні рубежу XIX—XX ст., І. Франко зазначав: «Ніколи досі на ниві нашого слова не було такого оживлення, та­кої маси конфліктів, суперечливих течій, полеміки різно­рідних думок і змагань, тихих, але глибоких переворо­тів»3. Наслідком цього стало народження «молодому­зівців» і «хатян», але найбільшою мірою — кількох син­тетичних літературознавчих праць, одна з яких — «Історія українського письменства» С. Єфремова — впер­ше запропонувала канон українських письменників. Піз­ніше він багато разів і по-різному уточнювався (за слова­ми М. Зерова), але наукова думка не перестає звертатися до нього й нині.

У 90-х роках з’ява різних рухів, угруповань і літгур- тів нагадує, отже, ситуацію кінця XIX — початку XX ст., але чи народить вона канон українського пись­менства хоча б XX ст. — питання дуже проблематичне. У науці про літературу це питання належить до найго­ловніших, бо від того, яких авторів буде поставлено в ко­горти першого і наступних ешелонів, залежатиме не ли­ше спроможність літературознавства як науки, а й визна­чення обличчя національної літератури в контексті літе­ратури світової.

Спроби творення такого канону в 90-х роках мали міс­це і в окремих публікаціях, і на кількох «круглих сто­лах», проведених під час конгресів МАУ з ініціативи переважно Г. Грабовича, але до загальноприйнятності ви­словлюваних при цьому думок і поглядів ще далеко. При­чиною є чи не головна цінність людської особистості — свобода. Після тривалої несвободи в мисленні сучасні лі­тературознавці з одержанням свободи керуються нею ін­коли так, ніби ошелешені. Є. Сверстюк до своєї студії «Собор у риштуванні» взяв епіграф зі слів Сент-Екзюпері про те, що цивілізація вчить людину «крізь каміння ба­чити Собор»4. Це велика наука — побачити за сотнями

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


321


імен письменників Собор літератури і її чолових пред­ставників. Тим часом складається враження, що літерату­рознавці у погляді на літературу XX ст. досягають поки­що тільки рівня відомої «Історії літератури руської»

О.  Огоновського та «Нарису українсько-руської літерату­ри до 1890 року» І. Франка. У них автори лише «стягнули до купи» все, створене українськими письмен­никами, а поставити їх у певний «хроматичний ряд» — судилося згодом тільки С. Єфремову.

У сучасних історіях літератури і хрестоматіях «хроматичний ряд» виглядає інколи досить таки неспо­дівано. Більш-менш одностайно визначається, щоправда, номенклатура письменників кінця XIX — початку XX ст.: Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинсь­кий, «покутська трійця», М. Вороний, О. Олесь, В. Вин­ниченко, Г. Чупринка, С. Васильченко, а «молодомузів- ці» і «хатяни» подаються, як правило, гуртом. Так, при­наймні, пропонується розглядати письменників у дописа­них до «Історії української літератури» Д. Чижевського розділах Ю. Луцького (англійською мовою, 1997) і в «Українській літературній цивілізації» О. Пахльовської (італійською, 1998). З «гуртом» модерністів, очевидно, так буде ще довго, оскільки й справді нелегко визначити більш і менш талановитих між Карманським, Яцковим, Пачовським, Лепким та ін. Упорядники діаспорної «Хрестоматії української літератури XX століття» Є. Фе- доренко та П. Маляр (1997), щоправда, кожному з цих авторів відводять уже окреме портретне місце, таке, як В. Винниченкові чи Г. Хоткевичу.

Значно складнішим видається питання канону пись­менників, що утвердилися в пореволюційну пору. Акаде­мічна «Історія української літератури XX століття» (пе­ревидана 1998 р. в 2-х книгах) пропонує цей канон із 70 імен (приблизно). У хрестоматії «Українське слово» (упорядники В. Яременко і Є. Федоренко) їх понад 100. Хрестоматія Є. Федоренка і П. Маляра дає 50 імен (теж приблизно). Натомість Ю. Луцький обмежується при­близно сорока авторами, а О. Пахльовська — шістдесять­ма. Спостерігається тенденція «відстані»: щодалі знахо­дяться дослідники від України, то менша кількість імен потрапляє в поле їхнього горизонту.

Кількісні показники в літературознавстві, як відомо, ніколи не були продуктивними і викликали до себе, що­найменше, іронічне ставлення. Свого часу І. Світличний іронізував з приводу дослідження І. Білодіда, в якому

 

322


Історія українського літературознавства


зміст творчості Т. Шевченка пов’язувався з кількістю вжитих ним «революційно-демократичних» займенників та інших частин мови. До такої практики вдаються і деякі сучасні дослідники, зокрема ті, які пробують свої сили в психоаналітичному літературознавстві. Р. Коро- годський, наприклад, у двох числах журналу «Сучас­ність» за 1999 р. опублікував невідомі раніше 18 листів

 1. 0.     Довженка до артистки Олени Чернової, в яку О. Дов­женко був закоханим. Листи ще раз підтверджують гені­альність автора «Зачарованої Десни», але коли Р. Коро- годський, коментуючи їх, починає акцентувати, що, скажімо, в шістнадцятому листі О. Довженко вживає слово «важко» — 4 рази, «горе», — 3, «життя» — 5, «боягуз» — 6, а займенники «я», «мені» відповідно — 29 і 34 рази, і саме за цим, вважає, можна визначити психіч­но загальмований стан режисера й письменника як лю­дини, то мимоволі збиваєшся на іронію і втрачаєш дові­ру до такої методики досліджень5.

А втім, тут треба вже говорити не про методику, а про методологію. В останні роки це слово стало навіть модним, оскільки в науці з’явився ґрунт не просто для плюраліз­му, а для справжнього розгулу методологій. Провідною вважається думка, що історично-ідеологічні методології відійшли остаточно в минуле разом із вульгарним соцреа- лізмом. Натомість панівні позиції повинні займати і займають усі наймодерніші та постмодерні методології — від «невинного» екзистенціалізму та «елітарного» психо- аналітизму до претензійного фемінізму. Про структура­лізм уже й говорити нічого, оскільки елементи його наяв­ні фактично в усіх модерних «ізмах».

Характерним видається такий факт: в усіх згадува­них історіях чи хрестоматіях української літератури і XIX, і XX ст. майже всі наймодерніші методології вияви­лися незатребуваними: немає там спроб доводити, що в літературі зниклими можна вважати і автора, і його тво­ри (як наголошував «структуральний» Р. Варт та послі­довники), немає спроб шукати в І. Нечуя-Левицького за­лежності від «едіпового комплексу», а в Лесі Українки і Ліни Костенко — від комплексів лесбіянства чи фемінізму тощо. Очевидно, ці речі більше підходять для літературознавства в періодиці та суто авторських дослі­джень. Опублікувала, наприклад, С. Павличко в журна­лі «Критика» (1998, №9) статтю «100 років без Фройда» з цікавими оглядами студій, що мали зв’язок з українсь­ким психоаналітизмом 20-х років та пізнішого часу.

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


323


Знайдемо там, зокрема, розгляд статті А. Халецького «Психоанализ личности и творчества Шевченко», 1926; та статті В. Підмогильного «Іван Левицький-Нечуй. Спроба психоаналізу творчості», 1927. Авторка говорить, що Шевченко викликав і буде викликати інтерес психо- аналітиків хоча б тому, що ненасиченість його почуттів до України схожа до тих, «які викликає мати-покритка і та дівчина, що її в своєму житті Шевченко так і не знайшов»; а в Нечуя-Левицького, мовляв, кохання до своєї матері стало наслідком його аналеротизму, любові до квіток та пристрасті до «балачки з бабами»6. Але чи має все це зв’язок з історичним і естетичним місцем цих письменників у духовній свідомості людини і людства — на ці питання згадана публікація не відповідає. Не ви­падково тому подібні спостереження власне істориків лі­тератури майже не цікавлять. О. Пахльовська, наприк­лад, розглядаючи весь корпус української літератури від давнини до кінця XX ст. послідовно вдається до принци­пів історико-ідеологічної методології; Ю. Луцький, про­довжуючи філологічно-стильову методологію Д. Чижев­ського, застосовує її і до аналізу літературних явищ останнього століття; автори академічної «Історії україн­ської літератури XX століття» акцентують, що для них головне — естетична вартість аналізованих творів та ін. На цьому варто наголосити тому, що кожна з цих праць значною мірою призначена для навчання, для філологіч­ної освіти не лише в самій Україні. «Наймодерніші» кри­тики, якщо їх так можна назвати, не приймають ні цих «історій», ні такої філологічної освіти. Наведемо думку критика Бондаря-Терещенка з цього приводу; «Сучасна філологія як наука перетворюється під нинішню пору на літературне краєзнавство, а в літературних дослідженнях панує дух провінційного педвузівського еклектизму, при­крашений, як правило, номенклатурним жовто-блакит­ним пір’ям, що стирчить часом із найнесподіваніших місць… У цій еклектиці глухнули і глухнуть літературо­знавчі голоси колишніх і теперішніх «відступників»: Костецького і Шевельова, Качуровського і Домонтовича, не кажучи вже про Грабовича і Забужко»7. Почасти цей автор має рацію: провінційний еклектизм інколи знахо­дить місце не лише в провінційних, але й столичних уні­верситетах. Однак, думати, що панацеєю стане Костець- кий, Шевельов чи Забужко, — дуже вже провінційне це уявлення про суть справи. Праці названих дослідників літератури нині доступні кожному філологу. Але чи тво­

 

324


Історія українського літературознавства


рять вони історико-літературні праці для освіти? Щонай­більше вони дають «на гора» довші чи коротші статті, в яких лише ставляться певні (часом провокативні) питан­ня, але не даються на них узагальнено-теоретичні відпо­віді. Тритомник Ю. Шевельова «Пороги і Запоріжжя», що вийшов 1998 р., міг би стати тут винятком, і значна частина його тез і гіпотез потроху входять у сферу філо­логічної освіти; але змінити в ній погоду він не зможе че­рез свою печать «хобі» на ньому та й недостатньо квалі­фіковане видання його. Треба було б, аби йому передува­ла хоча б ґрунтовна передмова спеціаліста, який би ак­центував на принципових філологічних відкриттях Ю. Шевельова, котрими б радо скористався кожен філо­лог університету чи навіть школи. Коротке вступне сло­во упорядника Р. Корогодського до тритомника такої функції виконати не може, оскільки за змістом воно роз­раховане хіба-що на екскурсовода. Останньому, тим ча­сом, цікаво було б знати, що «історію літератури» Ю. Шерех уявляє як «прекрасну повторність «неповтор­ного» і навпаки; що Франків пролог до поеми «Мойсей» є другим (після Шевченкового) заповітом в українській літературі; що в Ю. Шереха виробився суто свій погляд на українських «неокласиків» («Ми хочемо довести, що неокласицизму як літературно-мистецької школи в 20-ті роки на Україні не було»); що рідними братами Д. Дон­цова він вважав (у полемічному запалі) «російський біль­шовизм і німецький гітлеризм» («Донцов ховає Донцо­ва»), а згодом переконався, що «мусимо визнати також його (Донцова) заслуги» («Пороги і Запоріжжя»); що йо­му до вподоби есеїстична (з фабулою анекдоту) проза, в якій автор «уміє бути логічним, нібито порушуючи логі­ку» («Доктор Серафікус» В. Домонтовича); що памфлети М. Хвильового — «твори не тільки політичної думки, а й художні»; що література постмодерного Ю. Андрухови- ча та «бу-ба-бістів» явила і традиційну, і нову само­достатність, але потребує теоретичного лідера, та ін. Усе це — іскри справді великого науково-літературного ба­гаття, яке фрагментарно могло б бути включене і до під- ручникового матеріалу, але в багатьох випадках — тіль­ки як предмет для дискусії.

Спроба творити матеріал, який би ставав підручнико- вим, стає в 90-ті роки майже модною. Принаймні для не­щасного абітурієнта такої продукції не тільки не бракує, а перетворюється вона навіть на своєрідний предмет біз­несу. Не дуже освічені видавці і швидкої руки автори

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


325


вважають, що абітурієнт проковтне будь-яку пігулку, а виготовити її, мовляв, не становить особливих трудно­щів. Майже щороку публікуються книжечки на допомо­гу вступникам до вишів, але наукова вартість їх дуже низька. Певним винятком можна вважати підручник для

11    класу «Українська література» (Р. Мовчан, Ю. Кова­лів, В. Погребенник, В. Панченко), що вийшов за науко­вою редакцією П. Хропка в 1998 р. Не на користь йому тільки багатослів’я, відсутність лаконічних характерис­тик художніх явищ, довільний підбір «номенклатури» письменників (не виправдана відсутність у підручнику постатей А. Малишка, Д. Павличка чи Р. Іваничука) і надто вже жорстка прив’язаність суджень про окремих авторів до ідеологічних чинників буття (О. Гончар,

І.  Драч та ін.). Не прикрашають книжку й не приховані місцями компіляції. У підручникових виданнях вони, як правило, неуникні, але посилання на використані джере­ла мають бути сміливішими й відкритішими. Цього не скажеш про розділи підручника «Григорій Косинка», «Олесь Гончар», «Василь Симоненко».

З підручниками для філологів вищої школи справи ще складніші: на створення їх лише зяб ореться, а в Україні кількість їх обмежується лише тими поодинокими спро­бами, про які вже йшлося: академічна в двох книгах про літературу XX, у трьох — про літературу XIX ст., недав­но видана — Оксани Пахльовської, перевидана — Чижев- ського-Луцького, раніше перевидані українською мовою «Історії…» С. Єфремова і того ж Д. Чижевського, колек­тивний підручник з української літератури кінця XIX ст. та й, здається, все. Підручниковий характер мають «конспект» Вал. Шевчука «Муза роксоланська: українсь­ка література ХНІ—XVIII століть» (1993), кілька «сучасних прочитань» творчості Т. Шевченка, Ліни Кос­тенко та ін. (Г. Клочек).

Варто зауважити, що багатотомні підручники для ко­ристування в освітній справі дуже непрактичні. У вищій школі потрібен підручник (посібник) мобільний, стислий і водночас написаний за канонами майже юридичних ко­дексів. Треба пам’ятати, що нормативні курси у вищій школі — це курси базові: в них канонізовано має йтися про все, але насамперед про найголовніше. І без приблиз­них різночитань, суб’єктивістських розмірковувань та ін. У цьому сенсі продуктивною видається праця Р. Гром’я- ка «Історія української літературної критики (від почат- ків до кінця XIX століття)», рекомендована як посібник

 

326


Історія українського літературознавства


для студентів гуманітарних факультетів. За жанром вона близька до дисертаційного дослідження, але водночас містить матеріал, що має суто навчальну мету. Головні питання, на яких зосереджено увагу автора, пов’язані із визначенням специфіки літературно-критичного мислен­ня та характеристикою основних етапів її розвитку в Україні. Специфіку критики Р. Гром’як визначає досить широко — то як вид творчої діяльності, то як складову науки про літературу. А крім того, на думку автора, «в основі літературно-художньої критики лежить естетичне сприймання творів мистецтва», в якому присутній водно­час «прояв аксіологічної (оцінної) діяльності»8. Таку «амплітуду» в розумінні специфіки критики поєднує, проте, єдина риса: в усіх випадках критичне судження — це судження про художньо-естетичну своєрідність та су­спільне значення «нових творів мистецтва слова» (7). «Старі» твори, отже, цілком залишені історикам літера­тури, хоч, як відомо, окремі критичні судження можли­ві і про твори далеко не нові. Щодо періодизації розвит­ку літературної критики, то, на думку Р. Гром’яка, «вона в принципі така ж, як періодизація українського літературного процесу, лишень з певними поправками» (27). Виклад матеріалу за цією періодизацією автор здій­снює в рамках послідовного розмежування суджень про власне критику (аналіз, осмислення літературних явищ) про історію критики як «результати діяльності літера­турних критиків» (22). У такому аспекті розглянуто й епізодичні вияви найдавніших зразків критичної діяль­ності в Україні (X—XVIII ст.) і професійні виступи у цьо­му виді творчості та науки видатних літераторів XIX — початку XX ст. Для навчальної орієнтації автор «завів» їх усіх у «Структурологічну схему» (211), яка дає змогу по­бачити українську критику (від І. Котляревського до В. Щурата) у контексті літератуно-мистецьких напрямів і філософських систем.

Своєрідним продовженням цієї праці Р. Гром’яка можна вважати дослідження М. Ільницького «Критики і критерії» (Львів, 1998, посилання в тексті), в якому осмислено літературно-критичну думку в Західній Укра­їні першої третини XX ст. Особливістю його є лише те, що автор уклав у поняття «критична думка» дещо шир­ший зміст — крім власне критичного матеріалу, він осмислив також матеріал історії й теорії літератури озна­ченого періоду. Відтак у поле зору його потрапили такі літературознавці, як Л. Білецький, М. Рудницький,

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


327


Д. Донцов, М. Гнатишак і майже незнаний у науці автор «ненаписаної» історії літератури Євген-Юлій Пеленсь- кий. У нарисах про цих учених, яким передує ґрунтов­ний огляд літературно-критичного життя в Галичині пер­ших двох десятиліть XX ст., М. Ільницький означив головні домінанти в їхніх наукових методах, які значно розширюють уявлення про літератуно-критичну атмосфе­ру України довоєнної пори в її «західному» варіанті: Л. Білецького, наприклад, показано прихильником ана­лізу художнього твору з позицій різних наукових шкіл (культурно-історичної, філологічної, порівняльної і пси­хологічної); М. Рудницький постає як інтерпретатор ху­дожніх текстів, що завжди несуть у собі неповторну індивідуальність митця, «яка ніколи не є цілком вичер­паною, ні цілком незбагненною» (63); «невгнутий» ха­рактер Д. Донцова поданий як синтез історичного волюн­таризму та вольового трагізму, котрих цей критик і по­літик шукав у кожного письменника, шануючи лише «лицарів без страху і докору» та виховуючи в літературі своєрідних «лицарів абсурду», як писала О. Теліга (104); а щодо М. Гнатишака та Є.-Ю. Пеленського, то М. Ільни­цький з жалем розповів про них як про палких поборни­ків стильового (і психологічного) прочитання історії української літератури, котрим не вдалося розкрити себе вповні, але які передують майже одинокому «стильово­му» в цій галузі Д. Чижевському і в певному розумінні його істотно доповнюють.

На відміну від посібника Р. Гром’яка, праця М. Іль- ницького не оснащена методичним апаратом, не рекомен­дована міністерством, але змістом своїм відчутно збага­чує та й канонізує лектуру і навчальної сфери філологів, і всіх небайдужих до літературознавства загалом.

Посутнім прагненням говорити «канонізовано» про видатні явища українського письменства позначені кни­ги Грабовича «До історії української літератури», 1997; і М. Павлишина «Канон та іконостас», 1997. Вони містять матеріал майже з усіх періодів історії та теорії українсь­кої літератури, та ще й освітлений дуже індивідуально. Матеріал має вибірковий характер, трактується він інко­ли за принципом «навпаки», але окремі координати йо­го ніби перехрещуються і мимоволі наштовхують на по­требу третьої думки про них.

Стимулюючу роль при цьому зіграв іще один суто зов­нішній фактор: під час презентації книжки М. Павлиши­на головуючий Вал. Шевчук сказав (ніби між іншим), що

 

328


Історія українського літературознавства


існує в нас нині і «криве літературознавство», але для на­уки головне значення має протилежне йому, що репре­зентоване в автора «Канону та іконостасу». Обізнані фа­хівці одразу здогадалися: натяк на «кривизну» безпосе­редньо стосується Г. Грабовича, а опосередковано — Соломії Павличко. Дехто (спроквола, правда) проказав тоді, що не варто протиставляти, і те протиставлення так і не набуло розвитку, але було очевидним, що «третя думка» тут справді потрібна, тим більше, що відбулася вже й презентація книжки Г. Грабовича «До історії…» і ні про яку там «кривизну» тоді не йшлося.

У книжці Г. Грабовича «До історії…» «кривим» є хі­ба що незвичний у нас бунт автора проти деяких устале­них у материковому українському літературознавстві стереотипів. Таке бунтарство, до речі, присутнє і в книзі М. Павлишина, тільки об’єкти для цього обрано інші й форма осмислення їх позначена дещо іншою, ні у Г. Грабовича, колористикою. М. Павлишин, здається, менш категоричний у висловах, але хто доведе, що для літератури в широкому розумінні перше є більш прийнятним, ніж друге. Д. Дідро, наприклад, на пропо­зицію редакторів скорочувати свої «задовгі» драми відпо­відав приблизно так: нехай скорочують ті, хто витісує свої твори з дерева, а я свої відливаю з бронзи і тому во­ни не піддаються скороченню. Тим часом І. Франко на пропозицію видавця «дописати» в поемі «Мойсей» бодай кілька сторінок без особливого протесту відгукнувся відо­мим вступом до поеми — «Народе мій…». Або ще: свого часу С. Єфремов категорично не сприйняв методології Б. Лепкого з його «постулатом краси»; а через півстоліття Д. Чижевський це саме зробив з ідеологічною (народниць­кою) методологією С. Єфремова, але в усіх випадках — міркувально.

Порівняння, як відомо, завжди кульгають. Кульгати­муть, звичайно, і зіставні міркування про книжки двох дуже не схожих між собою дослідників. Щоб цього уник­нути, обмежимося міркуваннями про явища, в яких М. Павлишин і Г. Грабович «збігаються» бодай тематич­но, бо теоретичні засади в обох дослідників подібні лише найзагальнішими рисами. Схожість їх можна за­примітити, можливо, тільки в належності до епохи пост­модернізму. Але цей умовний термін говорить, можливо, лише про те, на що вказав І. Дзюба в передмові до кни­ги М. Павлишина: «…зразок постмодерної свіжості, нена- в’язливості, гнучкості в розмові про міжлітературне яви­

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


329


ще»9. Усе це простежується і в Г. Грабовича, але тільки з поправкою на згадуваний ступінь категоричності су­джень. Ця категоричність (чи некатегоричність) цікава для нас особливо тому, що є поглядом на українську лі­тературу «із західної перспективи». Обидва автори мають «західну» філологічну освіту, обидва прийшли до україн­ської літератури після освоєння принципів, характерних для «західних» методологій та літературознавчих шкіл, обидва спеціалізуються на українському літературному матеріалі як на явищі, що є органічним у світовому літе­ратурному контексті. Чи завжди той «контекст» і та «західна перспектива» є продуктивними чи навіть дореч­ними? Інколи, мабуть, ні, як, наприклад, у випадку, ко­ли Г. Грабович (на що звернув увагу й М. Павлишин) пробував зміцнити свою позицію щодо погляду на укра­їнське бароко, антиісторично і несподівано «користую­чись аналогічним прикладом з іншого періоду та іншої культури». Але це швидше виняток, ніж закономірність. За всіх інших випадків і «контекст», і «перспектива» працюють в обох авторів дуже продуктивно, і на сучасно­му відродженському етапі українського буття дають змо­гу ще раз переконатися, що українська література явище винятково самобутнє; вона не «окраїнна», а рівно­правна частина літератури як явища загальнолюдського.

Обидві книжки, про які йдеться, не є монографічни­ми дослідженнями історії українського літературного процесу. Зважитись на таку монографічну роботу сьогод­ні, здається, ніхто з українських дослідників не пробує. Надто тяжка й відповідальна вона хоча б тому, що нею треба чи заперечити, чи вагомо розвинути подібні роботи багатьох попередників — від О. Огоновського й І. Фран­ка до Б. Лепкого, С. Єфремова, М. Возняка, М. Грушев­ського, Д. Чижевського, не кажучи вже про авторів, які створили якщо не «Історії», то стислі конспекти чи фраг­менти їх — М. Зеров, А. Шамрай, О. Дорошкевич,

В.   Коряк, М. Гнатишак, О. Білецький, Л. Новиченко та ін. Різними є праці цих авторів за методологією, за обся­гом осмисленого матеріалу, але зважати на них обов’яз­ково треба, як і треба осмислити той найновіший літера­турний набуток, який лише частково відчував до себе критичне наближення. Дати йому раду в системному, синтетичному осмисленні — завдання фахівців майбутньо­го, а поки що слід усіляко вітати появу таких праць, як книги Г. Грабовича та М. Павлишина. їхній матеріал — то добротний матеріал для закладання фундаменту недале- И 1116

 

330


Історія українського літературознавства


них уже, сподіваємось, авторських історико-літературних праць як систем. Створення їх, на думку Г. Грабовича, передбачає розв’язання бодай двох кардинальних питань: як їй (українській літературі) бути вільною і як їй бути модерною?

Г. Грабович лише зрідка робить екскурси в літерату­ру найновішого періоду, точніше — в літературу Украї­ни XX ст. Коло його найбільших зацікавлень — літера­тура класична — від початків її та «Слова про Ігорів по­хід» до явищ літератури нової, переважно першої поло­вини XIX ст. Водночас він постійно звертається до фактів наукового осмислення сучасного літературного процесу і теоретичної думки про нього, що виказує в дослідникові послідовні аналітичні здібності і широку лі­тературознавчу ерудованість. Належності своєї до якоїсь літературознавчої школи дослідник відверто не декларує, але з його теоретичних міркувань можна дійти висновку, що він не прихильник «давніх» — і хронологічного, й ідеологічного, і стильового — прочитань літпроцесу, натомість продуктивною вважає теорію рецепції, обґрун­товану Гансом-Робертом Яуссом. Ця теорія гарантує істо­ричність літератури саме в її сприйнятті, котре є не яко­юсь колективною психологією, а системою об’єктивізо- ваних сподівань, обрієм сподівань. Найбільша вартість теорії рецепції полягає, мабуть, у тому, що вона посту­лює системність історичних змін літератури10.

М. Павлишин своє теоретичне бачення літпроцесу пов’язує з принципами риторики, яка передбачає і ре­цепцію (публіку), і ритора (письменника), і виховний, сказати б, наслідок їхньої «співпраці». Це ніби інший і ширший підхід до явищ творчості, ніж підтримувана Г. Грабовичем «теорія рецепції», але фактично маємо справу лише з «розшифруванням» її. М. Павлишин за­стосовує принципи риторики для осмислення переважно найновішої літературної історії України, але розуміння їх викладає під час аналізу кількох явищ літератури дав­нішої, класичної, зокрема — «Енеїди» І. Котляревського. Тут Г.-Р. Яусса названо тільки в іншому написанні («Ганс-Роберт Явс»), але його теорію витлумачено так, як і в Г. Грабовича. Глибше розкрито хіба що значення Яус- сового «обрію сподівань». «Літературний твір, — пише М. Павлишин — промовляє до публіки певними аргумен­тами, завданням яких є або підтвердити, або змінити її обрій сподівань. «Аргумент» у цьому контексті — це, зви­чайно, не зашифроване абстрактне речення, а естетична

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


331


стратегія, що змінює способи бачення та почування. Заці­кавлення аргументаційним виміром літературного твору, отже, це зацікавлення питанням про те, як твір бере участь у процесі історичної зміни».

Точку відліку, отже, знайдено: рецептивна теорія. Але чи виключає вона давніші методології? Швидше всього — поєднує їх у собі (і в цьому, мабуть, головна особливість постмодерного літературознавства), бо ж пе­редбачає і «естетичну стратегію» (художньо-стильовий аспект), і соціально-культурне «виховання публіки» (під­твердження чи зміна її «обрію сподівань») і, зрештою, фіксування історичних змін у літературі, яке ніяк не­можливе без феномена хронології. Проблематичним при цьому залишається інше: як застосувати цю синтетичну методологію для осмислення всього літературного проце­су хоча б одного регіону, в нашому випадку — українсь­кого? А осмислення це ж буде неповним, якщо не пода­ти його ще й у контексті міжрегіональному. Крім того, не можна ігнорувати деякі особливості власне модер­ністського літературознавства (3. Фрейд, Р. Варт, Ж. Де- рріда й ін.), без чого навряд чи вдасться остаточно визна­читись бодай із каноном літературним, щоб він не нага­дував іконостас, вузьку якусь тенденцію тощо. Г. Грабо- вич і М. Павлишин ставлять і пробують розв’язати ці пи­тання у зв’язку з різними літературними явищами, не згадавши хіба що спроб модерністського українського ка­нону (М. Євшан та ін.) і в деяких випадках не зійшов­шись, наприклад, у поглядах на літературну методологію Д. Чижевського. Ці проблеми виникли, як здається, з метою стимулювання появи ще точнішої відповіді на те саме запитання: куди йде українська література і за якою ж методологією її слід найточніше осмислювати?

У зв’язку з цим видається цікавим зіставлення стат- ті-монографії Г. Грабовича, яка й дала назву рецензова­ній його книжці, і реакції на неї М. Павлишина, що безпретензійно названа як «Рецензія-стаття на книгу «До історії української літератури» Г. Грабовича (у книзі Г. Грабовича — с. 432—543; у книзі М. Павлишина — с. 308—315).

Створення статті-монографії Г. Грабовича в українсь­кому літературознавстві позначене певною традицією. Свого часу М. Дашкевич опублікував подібну за жанром працю, що була відгуком на «Очерки из истории украин­ской литературьі XIX столетия» М. Петрова, 1884. Від­гук цей «влаштував» тоді і «лівих», і «правих»: імперсь-

 

332


Історія українського літературознавства


ка академія відзначила його престижною премією імені графа Уварова, а національне українське літературознав­ство зарахувало його до свого активу, як магістральну наукову віху.

З відгуком Г. Грабовича на «Історію української літе­ратури» Д. Чижевського ситуація складається інакше: з ним почали полемізувати ще більш активно, як із самим Д. Чижевським, і, незважаючи на те, що тій полеміці минає два десятки літ, продовження її триватиме, оче­видно, і в майбутньому. М. Павлишин, наприклад, пого­джується з Г. Грабовичем, що в розмежуванні Д. Чижев­ським літературної історії за художніми стилями і в ак­центі на чергуванні в ній «складних» і «простіших» фаз є елемент схематизму й спрощення, але вказує на неспра­ведливість його ставлення до «Історії» «як твору, що сприяв оновленому сприйманню української літератури читачем — і не тільки в другій половині 1950-х років. Пе­дагогічний досвід підказує, що книга Чижевського може й сьогодні мати подібно благотворний вплив». Інше пи­тання, що побачене Г. Грабовичем у несправедливому сві­тлі, стосується докорів Д. Чижевському, ніби він розгля­дав літературу поза історичним процесом (культурним, соціальним та ін.). М. Павлишин наголошує: таке ж за­уваження Д. Чижевському (але зліва й вульгарно) ро­бив О. Білецький, але найцікавіше, що той зв’язок із со­ціальною сферою в автора «Історії» таки є, тільки він «не трактується як самоціль і не підноситься до статусу пер­шопричини». Саме соціокультурний аспект, вважає М. Павлишин, став підставовим у Д. Чижевського для його міркувань про «неповноту» української нації й української літератури, яка дебатується ще й сьогодні і яку, на думку М. Павлишина, слід сприймати не бук­вально (як це бачимо в Г. Грабовича), а як метафору, яка є не оцінкою, а уточненням стану справ, подібним до ме­тафори готовності, яку запропонував свого часу П. Фили­пович. «Українська література певного періоду, — пише М. Павлишин, — була «неповна» в тому сенсі, що укра­їнська культура й суспільство не були «готові» сприйма­ти у народній мові явища літератури, які існували в ін­ших місцях чи в інших мовах».

Загалом же тут не зайвим було б згадати і «фізичну неповноту» української літератури, яка виявлялася хоча б у тому, що ми свого часу «недоодержали» своїх Гоголя, Короленка й багатьох інших, які привласнені собі в різ­ний спосіб іншими літературами. Г. Грабович про це не

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


333


говорить, і з ним можна звичайно, сперечатися, як мож­на й сперечатися про те, що він відмовляє українській лі­тературі в історичній тяглості чи висловлює сумнів щодо оригінальності «Слова про Ігорів похід». Більш перекон­ливим є Г. Грабович, коли виявляє слабкості стильового прочитання літератури на рівні характеристики творчих індивідуальностей чи й національної специфіки літерату­ри. Але тут варто б наголосити, що «винен» у цьому не стільки сам Д. Чижевський з його «стильовим прочитан­ням», скільки недостатня теоретична розробленість цих питань. Такою, до речі, вона залишається й сьогодні, і це слід спокійно обговорювати та приходити хоч до якогось консенсусу.

У дискусії М. Павлишина і Г. Грабовича цей консен­сус загалом проглядається, за винятком, можливо, одно­го моменту: М. Павлишин у кінці своєї статті-рецензії го­ворить, що праця Г. Грабовича, з одного боку, є блиску­че написана книжка, а з іншого — однобічна, деколи жовчна полеміка. Але кінцівка цієї думки звучить так: «Живемо надією, що коли Грабович, так енергійно ки­нувши перший камінь, напише свою історію української літератури, вона виявиться без гріха». «Гай-гай», — ска­зав би, мабуть, наш земляк, якому не бракує гумору, а ла­тинянин, очевидно, продовжив би його в такий спосіб: — «Езі гпосіиз іп геЬиз»…

Книжки Г. Грабовича і М. Павлишина — явища не­абиякі в нашому сучасному літературознавстві. Про них насамкінець можна сказати так, як казав у передмові

І.   Дзюба до книжки М. Павлишина: вона «не лише дає гострооригінальне насвітлення важливих віх історії української літератури, поглиблює наше розуміння її, стимулює наукову думку, а й знайомить нас із непересіч­ною інтелектуальною величиною, «новою зіркою» сучас­ної україністики, людиною, від якої ми маємо підстави ще багато чого сподіватися».

Щодо згадуваного вище «кривого» літературознавст­ва, то від нього, здається, немає чого сподіватися ні сьо­годні, ні завтра. І не тільки тому, що всякі розмови про «криві збочення» серед класиків мораллю не дуже обтя- жені. Нікому, здається, вже не хочеться опинятися в компанії наукових «байстрюків Герострата», про яких у «Вістях з України» писала О. Пахльовська і яка, до ре­чі, дуже слушно нагадала, що й українським, і західним літературознавцям «цілком байдуже, хто в нашій літера­турі з ким спить (або спав). Оскільки вони ще не знають,

 

334


Історія українського літературознавства


чи наша література є». Гадаю, коли на книжковому рин­ку дедалі частіше з’являтимуться такі книжки, як книж­ки Г. Грабовича чи М. Павлишина, то дізнаються швид­ше. Особливо цінність їх видається у студентській та ас­пірантській аудиторії.

Перехідним між школою-абітурієнтом і філологічним вищим навчальним закладом обіцяє бути підручник з лі­тератури, уривок з якого опублікувала в журналі «Слово і час» Н. Зборовська11. Перехідним у тому значенні, що для школи-абітурієнта цей уривок заскладний (до того ж написаний за зужитою методикою — спочатку зміст, мо­тиви, а потім — форма, що названа «естетичними наслід­ками»), а для філологічних закладів — дуже неточний. Щодо точності, то маємо на увазі насамперед ті вимоги, які колись ставила філософія (устами Бекона) до науки про літературу загалом: виклад історика літератури по­винен бути не полемічним, а об’єктивно проясненим і позбавленим елементів випадковості й невизначеності. Суто підручникового матеріалу ця вимога стосується ар- хіособливо, оскільки йдеться про реципієнта, у якого на інше сприйняття просто бракує психофізичної підготов­ки: йому треба давати неполемічне, прояснене, макси­мально об’єктивне і не випадкове знання.

У згаданій публікації «Шістдесятники» несподіваним і не проясненим подано, зокрема, «список» авторів-шіст- десятників. Загалом треба сказати, що з каноном шістде­сятництва не все гаразд і в деяких інших авторів підруч­никового матеріалу. В академічній «Історії…» він дуже розширений «супутніми» іменами, в Ю. Луцького він не зовсім схожий на канон в О. Пахльовської, ще інший — у хрестоматії Є. Федоренка та ін. Ю. Луцький, наприк­лад, витоки шістдесятництва веде від «Зачарованої Дес­ни» О. Довженка, «Людини і зброї» О. Гончара і далі — до В. Симоненка, І. Драча, В. Коротича, Ліни Костенко, М.Вінграновського, Є. Гуцала, Г. Тютюнника, І. Калин- ця, В. Стуса, М. Осадчого, роману «Собор» О. Гончара та ін. У Пахльовської цей канон відкриває Ліна Костен­ко, за нею йде Стус, Драч, Вінграновський, Симоненко, Павличко (поезія), Тютюнник, Вал. Шевчук, Гуцало, Дрозд, Загребельний, Земляк, Гончар (проза). Н. Зборов­ська доповнює цей ряд ще А. Дімаровим, Р. Андріяши- ком, Р. Іваничуком, а «символом цього часу» називає по­езію Л. Кисельова. Ради істини в цих випадках можна було б сперечатися з приводу багатьох імен. Наприклад, з шістдесятництвом тільки хронологічно і частково по­в’язані, наприклад, А. Дімаров і В. Земляк, а символом

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках


335


(будь-яким!) ніколи не був Л. Кисельов. Просто — тала­новитий поет, який рано помер. А необхідно говорити про речі принциповіші й визначальні.

У визначенні самого явища шістдесятництва слід ви­ходити принаймні з двох понять: шістдесятництво у вуж­чому й ширшому значенні. Вужче значення першим за­фіксував чи не М. Рильський, коли опублікував статтю про І. Драча, М. Вінграновського, В. Коротича «Батьки і діти», 1962. До цих імен згодом прилучалися в поезії старші Ліна Костенко й Д. Павличко, в прозі — Р. Іва- ничук, а з ровесників — В. Симоненко, Б. Олійник (пое­зія), Є. Гуцало, Гр. Тютюнник, В. Дрозд, Вал. Шевчук (проза), трохи молодші П. Мовчан, В. Яворівський. От­же, десяток імен. У ширшому значенні — серед витоків до явищ шістдесятництва відносили й основоположні міркування О. Довженка з його вимогою «розширювати межі соцреалізму», і М. Рильського з міркуваннями про «потребу краси» в творчості та «Трояндами й виногра­дом», а на завершення — О. Гончара з «Собором». Щодо

В.   Стуса й І. Калинця — то це вже не шістдесятництво, а постмодерна реакція на розгром шістдесятництва в по­езії; а В. Земляк із своєю «Лебединою зграєю» був реак­цією на розгром шістдесятництва в прозі. Одне слово — історія літератури як наука потребує точності. Особливо тоді, коли ще хтось щось пам’ятає про певні її явища.

Друге, винятково суттєве питання в погляді на шіст­десятництво: визначення його головної домінанти. Біль­шість названих досліджень акцентують насамперед на ідеологічній домінанті. Мовляв, почалася десталінізація тоталітаризму і тому з’явилася можливість повернення творчості до відродження національної ідеї, гуманістич­ного пафосу, людяного потягу до краси й інтелекту, а на основі цього виріс факт «приватизації», «індивідуаліза­ції» творчості, як пише в згадуваній публікації Н. Збо- ровська. Далі в цій публікації вказано на світоглядну дволикість шістдесятництва — офіційне, пов’язане з соц- реалізмом, і неофіційне, що від нього відійшло й опини­лося за ґратами. Зовні це може здатися правдою. Але це така правда, як можливі мої уявлення й розповіді про зворотний бік Місяця: є там кратери, якісь западини, срібний пил тощо, але істинної картини про Місяць і структуру його поверхні такі розповіді не дадуть; треба там побувати й описати все з позицій космосу.

Домінанту шістдесятництва можна визначити лише в контексті космосу світової літератури. І домінанта ця має бути насамперед естетичною, а не ідеологічною, хоча й

 

336


Історія українського літературознавства


зв’язку з ідеологією не втрачала. Так ось: із завершенням Другої світової війни, з початком розпаду світових імперій уся література стала пройматися ліричним теплом і про- стецькою людською одухотвореністю. Початкові форми всього цього демонстрували італійські неореалісти й нео­романтики в кіно, німецькі письменники Борхерт, Ремарк і Бйоль, американець Хемінгуей та ін. Згодом (чи й пара­лельно) могутня хвиля ліризму пройняла всю світову пое­зію, дотичною до якої була й відома наша Нью-Йоркська група поетів (середина 50-х років), і помітні явища в ін­ших літературах. Фактично це був новий етап модернізму

і,  незалежно від того, чи знали б про них, чи не знали май­бутні шістдесятники, вони прийшли б у нашу літературу на хвилі саме ліризму, бо однакові для цього в них були умови: поступове розхитування тоталітаризму і пробу­дження національної (як гуманістичної) свідомості. Шіст­десятники повертали душу літературі, захаращеної до то­го казенщиною соцреалізму. Відбувалося це здебільшого у формах того ж соцреалізму, але ті форми являли собою су­то зовнішні вияви, як свого часу ренесансне мистецтво поставало у формах середньовічного теологізму, лицарства і міжродових інтриг. Чи поменшали від усього того мадон­ни Леонардо й Рафаеля, лицар печального образу Серван- теса й датський принц та Монтеккі й Капулетті? Звичай­но, ні, як не поменшали від соцреалістичних наліпок «Ніж у Сонці» І. Драча, «диваки» Г. Тютюнника чи з охо­ронною дошкою тоталітарної держави «Собор» О. Гончара.

Н.   Зборовська у згаданій публікації поділила шістдесят­ництво, як було сказано, на «офіційне» й «неофіційне»; «офіційне», мовляв, це те, що створене в дусі соцреалізму, а «неофіційне» — те, що опинилося в тюрмах. Переплута­но тут, як кажуть, грішне з праведним, бо виявлено ана­хронічний погляд на явища мистецтва. «Неофіційне» шістдесятництво, тобто поезія В. Стуса чи І. Калинця, що опинилися у в’язницях, насправді не є шістдесятни­цтвом; це — заґратна поезія з зовсім іншою, постмодер- ною домінантою. Шістдесятництво справжнє закінчилося в 1965—1966 рр., коли — «забіліли сніги — замело», як сказав у відомому вірші Б. Олійник, і коли з «соборів людських душ» О. Гончара зірвана була охоронна таблич­ка. «Собор» О. Гончара, до речі, тільки опублікований був у січні 1968 р., а писався саме тоді — в 1965—1966 рр.; 1967 рік пішов на підготовку до друку — і в журналі, і окремим виданням, стотисячний тираж якого влада пус­тила під ніж.

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

337

 

У цій публікації Н. Зборовської «Собор» О. Гончара, як і «Ніж у сонці» І. Драча, названо соцреалістичними творами «офіційного» шістдесятництва. Виявляється, що за кілька років можна насмерть забути, що ж таке соц- реалізм. Та ж він мав чітко визначених чотири ідеологіч­них характеристики, а не тільки дві (позитивне й нега­тивне), про які пише Н. Зборовська. (І, до речі, не ті дві, що входять до складу відомих чотирьох — партійно-кла­сова зумовленість творчості, реалістичність, романтична піднесеність і спрямованість у комуністичне майбутнє). Одне слово, можна виявляти скільки завгодно критично­го волюнтаризму, якщо забути, що ти маєш займатися не черговою кон’юнктурою, а науковим дослідженням мис­тецтва. У цьому, виявляється, нам слід би було вчитися навіть не в Європи, а в китайців, чи в не менш східних від китайців — московських театралів. Китайці, як відо­мо, екранізують нині соцреалістичний роман М. Островсь- кого «Як гартувалася сталь». Комуністична ідея в ньому для них — це оболонка, а беруть вони ідею випробування людини будь-якою ідеєю, на чому, за їх переконаннями, тримається все мистецтво. Так само театрали Москви став­лять «Лихо з розуму» О. Грибоєдова не тому, що це твір нормативного класицизму, а тому, що там є випробування героя в задушливому світі, з якого він виривається, щоб крикнути: «Карету мне, карету». Сонце в І. Драча — це не дух «Москви», «Леніна» і «комуністів», як пише авторка, а «сонце нашої правди», саме через яку автор передмови до першої книжки «Соняшник» Леонід Новиченко і вилу­чив поему «Ніж у сонці» з цієї книжки. В подібній ситу­ації пущено під ніж і «Собор» О. Гончара. Визначальним там є не «позитивний» Баглай і «негативний» Лобода, а те, що цей «позитив — негатив» поставлено на зовсім ін­ші місця, ніж того вимагав соцреалізм. У «Соборі» голов­не — ідея, випробування людини на спробах похитнути ідею батькопродавського комунізму, яка замахнулася на «собори людських душ». Це, до речі, добре розумів багато­літній в’язень Є. Сверстюк, пишучи ще до перебування у в’язниці статтю «Собор у риштуванні». Однодумцями його постали в оцінці «Собору» пізніше також Ю. Луцький і

О.  Пахльовська у згаданих книгах, а діаспорний літератор

А.   Калиновський ще у 1968 р. вигукнув у листі до Д. Нит- ченка: «Молодець, Гончар! Вперше за 50-ліття диявольсь­кої влади насмілились так добре дати їй по морді»12. За «буржуазно-націоналістичний» язик його, як відомо, тоді ніхто не тягнув.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.