Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник

9. Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках – 2

Збої, яких припускається сучасне «модерне» літера­турознавство в оцінках явищ української літератури, знову змушують наголосити на головному для науковця: методології. Науковою вона (методологія) є лише тоді, коли не захаращена ніякими кон’юнктурами. Згадаймо ще раз Ф. Бекона: свідомість мислителя повинна бути очищена від будь-яких затьмарень — теологічних, ідео­логічних, корисливих та ін. Це сказано на всі часи, і як­що з’являються такі, як згадувані, ревізії загальновідо­мих явищ літератури (зокрема, й шістдесятництва), то мимоволі починаєш думати про якесь затьмарення дум­ки дослідників. Стало модним, наприклад, привносити в літературознавство тенденційно забарвлені теологічні мо­тиви. Мова не про вивчення, скажімо, зв’язків професій­ної літератури з біблійними сюжетами (на зразок книжок

 1. 0.      Гнатюк «Українська духовна барокова пісня», 1994;
 2. B.      Сулими «Біблія і українська література», 1998 чи
 3. 1.    Бетко «Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії

XIX      — початку XX століть», 1999). Подібні праці є в кожному письменстві. Йдеться про спроби забарвити на­уковий метод відвертим теологічним інструментарієм. Наприклад, Т. Бовсунівська заповзялася (хоч і не катего­рично) християнізувати романтизм як тип творчості («Феномен українського романтизму», 1997). Треба все- таки пам’ятати, що сакральність (священність) — це ри­са художньої творчості загалом; талантів без «божого да­ру», як відомо, не буває. Але це — метафора, а у випад­ку з романтизмом на повному серйозі (і без метафориза­ції) доводиться, що він — феномен християнський. Та ж дух романтизму присутній був у творчих змаганнях ще то­ді (навіть у фольклорі), коли християнства і в заводі не бу­ло. Добре хоча б те, що свою концепцію Т. Бовсунівська нав’язує не настирливо, а з науковим, сказати б, тактом.

Дещо інше спостерігається в царині феміністичних тенденцій. Деякі жінки-дослідниці їх ніби свідомо уни­кають (Г. Ільєва. «Таємниці кохання. До проблем любов­ної поезії української еміграції», 1996), а в окремих це стало ледве чи не головним родом занять. Зміст їх, про­те, викликає нестримне бажання полемізувати. Можли­во, згодом нас і переконають, що фемінізм — це не тіль­ки соціальний рух, а літературознавча методологія, але дивним видається акцент, ніби ця методологія є суперме- тодологією і саме вона дасть змогу значно глибше, ніж інші методології, розкрити суть літературних явищ.

 1. C.     Павличко, наприклад, ще в 1991 р. проголосила, а

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

339

 

протягом усіх 90-х років її цитують усі феміністи як іс­тину в останній інстанції: «…Завдання феміністичної критики полягало й полягає не просто в протиставленні себе «фалічній критиці», а у відтворенні об’єктивної кар­тини, об’єктивного сенсу літературного твору. Тобто, фе­міністична критика значно ширша, ніж просто критика чоловічого шовінізму і сексизму певних літературних творів»13. Ось так: і ширша, і об’єктивна, і панацея від усіх бід, яких завдає літературі «чоловіча» критика. То, може, й цитована авторка (Н. Зборовська) виходила саме з позицій феміністичної методології в тлумаченні шістде­сятництва, що так хвацько зуміла поставити в ньому все з ніг на голову? Мабуть, ні, бо, скажімо, там, де вона (в іншій публікації) признається відверто «в любові» до фе­мінізму, її думка стає раптом не просто переконливою, а справді об’єктивною. У міркуванні про повість О. Забуж­ко «Мілена» вона добре поміркувала, щоб прийти до та­кої підсумкової думки: «Героїні повісті — «зарадненькі» або «незарадненькі» самочки, істерички-невропатки, ма- зохістки із жорстокими еротичними фантазіями, одне слово, імпульсивно-неврівноважена, заздрісна, фанатич­на, сексуально розбещена, нещасна «бабота». Надмірно плотській прозі Забужко бракує благородства воістину модерного феміністичного духу…»14. Спостереження це дуже точне, професійно виважене і стилістично вправне, але до чого тут фемінізм? Так може написати будь-який літературний критик, у кого є до цього хист і наукове сумління.Якщо глянути на все те, що іменує себе літературною критикою в дусі феміністичної методології (включно з го­ловними настановами її найавторитетніших стовпів — Сімони де Бовуар та Кейт Мілет), то впадає в око насам­перед безперспективність і цілковитий плагіат її теоре­тичної бази. Адже в структурі цієї бази незмінною про­глядає всього-на-всього одна проблема: як жінкам позбу­тися чоловічого шовінізму, насилля, експлуататорства, котрі найбільше виявляються в інтимній сфері. Іншими словами, хто має більше рації: Білл Клінтон чи Моніка Левінські разом з Хіларі Клінтон. Крайні пропозиції в розв’язанні цієї проблеми зводяться до жесту, відомого ще з часів Лісістрати: залишимо чоловіків напризволяще і будемо реалізуватись як статеві особистості самотужки. Пікантність цієї ситуації в нерозумінні органічної єднос­ті чоловіка й жінки. Крім того, модель названої фемініс­тичної проблеми (про прагнення жінки визволитися з-під

 

340

 

Історія українського літературознавства

 

влади експлуататора-чоловіка) як дві краплі води схожа на модель марксистської псевдотеорії про залежність гнобленого пролетаріату від гнобителя-буржуа. Достат­ньо, мовляв, пролетаріату перемогти свого експлуататора і світле майбутнє комунізму буде в кожного в кишені. Перенесена в царину художньої творчості, ця модель, як відомо, дала соцреалізм. То що ж, фемінізм як методоло­гія пропонує нам ще один різновид соцреалізму? Адже навіть у скромному естетичному обличчі фемінізму про­глядається чи не найбільш вульгарна позиція, коли пер- сонажа-героя кожного твору цілком ототожнюють із йо­го автором. В устах згаданої Кейт Мілет це передається навіть графічно: героя й автора вона пише через риску як одну особу. Скажімо, «Беркіна-Лоуренса», де Беркін — герой, а Лоуренс — автор роману «Жінки в коханні»15.С.    Павличко у незавершеній монографії «Націоналізм, сексуальність, орієнталізм», 2000, яка є по-справжньому глибоким дослідженням наукової спадщини А. Кримсько­го, але дуже приблизним — художньої, у збірці віршів «Пальмове гілля» знаходить майже все — біографічним, а героя роману А. Кримського «Андрій Лаговський» тра­ктує тільки як «віддзеркалення» автора. Поєднує вона їх, щоправда, не рискою, а єднальним сполучником: «Кримський і Лаговський» (с. 141). Чим закінчувалось таке ототожнення в епоху соцреалізму, коли правила ба­лом компартійна диктатура, відомо: авторів за дії й поми­сли їхніх героїв елементарно репресовували. Чи будуть репресовувати «експлуататорів-чоловіків» сучасні феміні­сти, якщо переможуть у критиці, гадати не будемо. Тим більше, що в них з’являються «спокійніші» праці в дусі цієї ж методології, але з більш глибоким розумінням її специфіки.

Окремі з них являють собою переважно культуроло­гічну есеїстику (О. Забужко. Хроніки від Фортінбраса. — К., 1999), котра має вигляд швидше лекційно-популяри- заторського, ніж наукового матеріалу, а інші за жанром тяжіють до публіцистичної критики, яка загалом ні до чого нікого не зобов’язує (Н. Зборовська. Феміністичні роздуми. — Львів, 1999). Єднає їх, проте, підкреслене прагнення упевнитись у думці, яку найвиразніше загост­рила їхня давня вже патронеса Сімона де Бовуар: світ і література зокрема потребують пояснень з позиції жінки як феномена. Відповісти при цьому слід бодай на питан­ня про «рівноправність» жіночої й чоловічої літератури та наукових суджень про неї. Внутрішньо міркування з

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

341

 

цього приводу пройняті, як правило, задавненим болем щодо «другосортності» жінки та її творчості й намаган­ням пояснити, що «другосортність» нав’язали культурі ті ж чоловіки, а виправдати ситуацію можна лише шля­хом заглиблення в рівноправні тонкощі сексуальної сфе­ри буття. З цим можна було б і погоджуватись, але почи­нати, мабуть, треба з розвінчання біблійного міфа про первісність Адама і похідність Єви, із заглиблення в рі­шення одного з недавніх церковних Соборів (перевага в один голос!), що Єва — теж людина і т. ін.Названі праці О. Забужко і Н. Зборовської містять епатажні міркування про історичне прагнення України «вписатися у світ» і супровідну органічну «нездатність до цього» (Н. Зборовська) чи про те, що феномен українсь­кої поезії є, а от української прози — немає (О. Забуж­ко). Пояснити такі епатажі не можна лише незнанням того, що думав, наприклад, про вписану в світ Україну німець Й. Гердер і француз Ф. Вольтер, чи того, що фе­номен прози В. Стефаника, В. Винниченка, Ю. Яновсько- го чи О. Довженка таки є. Проблема виявляється значно глибшою і пов’язана вона з формованою століттями в певної частини українців національною безстатевістю. Іншими словами, українському фемінізмові бракує на­ціональної гідності і тому він послідовно, як колись біль­шовики, керується космополітичними поглядами на фе­номен України та її літератури. Робиться це інколи без прихованої тенденційності і навіть усупереч очевидному. В монографії В. Агеєвої «Поетеса зламу століть» (1999), яка створена загалом професійно і натхненно, Лесю Українку одягнуто в такі шати борців з українофільст­вом, «культом Шевченка», що інколи страх бере за ав­торку: чи не пропустила вона, бува, базової освіти з істо­рії української літератури? Так, ця література тривалий час була українофільською; так, вона витворила культ Шевченка, але ж усе це історично зумовлене і завдання літературознавства зводиться лише до пояснення цього явища, а не тенденційного фиркання в його бік. Спроба ж загнати творчість авторки «Лісової пісні» в рамки тільки намисленого фемінізму виглядає якщо не цілко­витою аберацією, то дуже очевидною тенденцією, проти яких (тенденцій) сама ж дослідниця виступає послідовно, а почасти й справедливо. Леся Українка, як відомо, ви­словлювалась про фемінізм спокійно і навіть скептично: надто вузькою є ця тенденція, щоб умістити в ній усе ба­гатство творчості як феномена.

 

342

 

Історія українського літературознавства

 

Переконливішими видаються міркування В. Агеєвої, коли «жіноча точка зору» їй справді допомагає розкрити деякі таємниці «Касандри» чи «Камінного господаря», а психоаналітичний підхід сприяє розкриттю справді зна­чущого змісту «Блакитної троянди», котра узвичаєно вважалася невдачею авторки.Ще одним вразливим місцем сучасних феміністичних студій є прагнення з допомогою літератури довести са­модостатність жінки. При цьому ніби забувається, що жінка існує остільки, оскільки існує чоловік, і навпаки. А те, що внутрішні почуття і психологія у жінки таки мають свою специфіку, то хто ж цього не знає. Як знає й те, що бувають фемінні чоловіки і мужикуваті жінки, лиш не треба підпорядковувати цим фактам-виняткам усі закономірності багатозначного розвитку літератури та науки про неї. Вони в усіх випадках вимагають всебічно­го підходу і методологічного плюралізму в судженнях. Це відчула, мабуть, Н. Зборовська, коли нове есеїстичне дослідження16 виконала саме в дусі плюралістичних під­ходів до літературного явища (в цьому випадку — до творчості Лесі Українки). Надзавдання в неї, звичайно, феміністичне («на рівні моєї жіночої інтуїції», с. 14), але вдається вона до інструментарію і біографічного методу, і міфологічної критики, і психоаналітизму, і навіть «сутого» ідеологічного («національного») літературознав­ства. Як наслідок, Лесю Українку «розміщено» трохи ближче до читача, ніж вона досі перебувала навіть у «найбільш» феміністичних студіях. Н. Зборовська, на­приклад, не цілком сприйняла дослідження В. Агеєвої «Поетеса зламу століть». «…Найбільшим недоліком цьо­го модерного дослідження про Лесю Українку, — пише вона, — є тенденційне ігнорування національного в Ле- синій творчості. Тенденція космополітизувати творчість Лесі відчутна також в ігноруванні В. Агеєвою Лесиної драми «Бояриня» (173).

Розглянуті феміністичні праці наводять на думку, що навіть у такому варіанті українське літературознавство, запозичивши окремі поняття західної науки, залишаєть­ся нині в принципі позитивістським і, на жаль, активно перероджується на есеїстику. Інша «мода» літературо­знавства — захоплення дискурсивним аналізом, у якому майже не проглядається квінтесенція самого дискурсу, зокрема — механізм складання дискурсивних практик та дискурсивних формацій з особливим значенням у них мови, ідеології, риторики тощо. Водночас очевидною є

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

343

 

явна переоцінка власне модернізму в сучасній критиці. Беззаперечно, українська література в XX ст. таки мала модерністський досвід, але зовсім недоречним видається прагнення перетворювати опозицію модернізму — народ­ництва на перманентне й украй антогоністичне протисто­яння. Зрештою, це постійно підкреслюване і розігруване роздвоєння між Європою і Просвітою, між модернізмом і народництвом породжує не що інше, як якусь українсь­ку шизофренію. Постмодерний підхід, розгорнений у до­слідженні Т. Гундорової «Проявлення слова» (Львів,1997)       , мав на меті саме «заспокоєння» чи своєрідну тера­пію щодо цього.

Як певна «терапія» планувалася авторкою і її раніша монографія «Франко не каменяр» (Мельборн, 1995), але звуження теми і навіть фактичні неточності в матеріалі (коли Стальського, наприклад, називають Стебельським, с. 123) породили протилежність: антитерапію. Якби ав­торка назвала свою книжку хоча б трохи спокійніше (на­приклад, «Франко не тільки каменяр»), терапевтичні функції її були б явно відчутнішими.

Монографія «Проявлення слова» справляє цілком протилежне враження. Про що вона? Чужомовне і незро­зуміле слово «дискурсія» (книга має підзаголовок «Дискурсія раннього українського модернізму») цілком закономірно мало нагадувати і водночас відрізнити ос­новну тему дослідження від модного сьогодні слова «дис­курс», що, за Шевельовим і Костецьким, могло б означа­ти щось таке, як «балак». Ця книга не про «готовий» модерністський дискурс, як скажімо, у Соломії Павлич- ко (див. нижче), а про те, як такий дискурс формується. Метою дослідження було не демонструвати подібність чи неподібність раннього українського модернізму до євро­пейських ідейно-образних структур, а окреслити і про­аналізувати глобальний перелом у стосунках мови, мис­лення і буття, який відбувся в українській літературі на межі XIX—XX ст. Термін «дискурсія», запозичений у Мішеля Фуко, привабив авторку передусім тим, що з йо­го допомогою французький філософ окреслював перехід від класичної до модерної картини світу. Під «дискур- сією» слід розуміти передусім тип зв’язку між мовою, ре­альністю і суб’єктом, тобто носієм свідомості. Класична (немодерна) структура повідомлення трималася на послі­довній відповідності слова і предмета (слово = образ ре­чі); така відповідність забезпечувалася тим, що сама ре­альність була «вже помисленою», опосередкованою через уявлення. Така структура недвозначно асоціюється з ре­

 

344

 

Історія українського літературознавства

 

алізмом і раціоналізмом, коли т. зв. реальність виступа­ла лише підтвердженням певної, наперед сформульованої картини світу. Одне слово, класична дискурсія стягува­лася навколо імені (називання, іменування). В модерніз­мі вона стає аналітикою минущого людського буття, змі­нюється на екзистенційно-онтологічну парадигму. Мо­дерна дискурсія прикметна тим, що між словом та іме­нем вклинюється сам носій мови, його бажання, його тіло, а також мова як така, історія, культура. Мова пе­ретворюється у самодостатній об’єкт — вона говорить са­ма про себе, а не про реальність. Мова так само перестає бути «розумною правдою», яку можна раціонально-пози- тивістськи зміряти законами раціо або буденного життя. Буття мови стає буттям суб’єкта, оскільки позначає його минущість, його екзистенціювання як істоти тілесної, ба­жаючої, історичної і смертної.Такий перелом щодо статусу і природи слова, а саме — його ПроЯвлення (себто проявлення словесної форми й одночасне явлення його смислу) — означало руйнування авторитетного і законного імені, тотожного з місцем Бать­ка у культурі. Мовомислення вбирало в себе екстатично- естетичну ніцшеанську «вищу культуру», як у методоло­гії М. Євшана, з’єднувалося з бажанням, як у творчості

В.   Винниченка, відновлювало гностичну потугу слово- і світотворення, поєднуючись з індивідуалізмом, як у

І.   Франка, та міфологізмом слова-тіла, як у Лесі Україн­ки. Такі іпостасі модерної дискурсії, яка водночас стає онтологією і риторикою, досліджуються в книзі Т. Гундо- рової на основі текстів українських творів і української критики. У монографії розроблено також типологію есте- тико-культурологічних концепцій раннього українського модернізму (спіритуальний та культурний різновиди), а також простежено зміну ідеологій «загальнонародної» та «вищої» культури.

Новим у дискурсивній теорії було те, що Т. Гундорова запропонувала аналіз внутрішніх типів (підвидів) дискур­сивних практик, які, наприклад, формують модерністсь­кий дискурс у поезії молодомузівців, і аналіз зрілих дис­курсивних практик у творчості В. Винниченка, що розгор­тається в явище інтертекстуальності, оскільки побудоване на переплетінні різних форм дискурсу. (При цьому аналі­зуються перспективи дискурсивних перетворень, а не абс- трактно-узагальнений модерністський дискурс.)

Звичайно, такі утворення неповні, бо майже кожен з авторів-модерністів пропонує власні різновиди дискур­сивних форм. Однак авторка прагнула не побудови систе­

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

345

 

ми, а відкриття принципу модерністських формотворень, дискурсії, що розгортається в проміжку від прагматики до нового міфологізму.Аналіз дискурсійних перетворень у ранній період фор­мування модернізму дав змогу авторці відмовитися від надмірної переоцінки так званого «високого» модернізму, який став основою модерністського канону в західному лі­тературознавстві. Відсутнє в неї також прагнення знайти «наймодерніше з модерністського» в українській літерату­рі, швидше — показати перетікання і колекцію різних мо­дерністських практик. Сповідуючи принципи феноменоло­гічної критики, Т. Гундорова свідомо підкреслила у назві книжки, що це має бути постмодерна інтерпретація. В та­кий спосіб протиставлено метод авторки об’єктивному іс­торизму, оскільки наука, як і всяка інтерпретація, є лише різновидом нарації, створеної в певний час і певною люди­ною. Такий підхід виявляє закамуфльований у кожному дослідженні суб’єктивізм і вибірковість. Так само було важливим підкреслити, що постмодернізм — це не лише художній процес, але й тип критики, а також присутність нинішньої ситуації кінця віку. Аналізуючи процеси столі­тнього минулого, авторка шукала відповіді на питання су­часності, і передусім щодо «проклятих» питань модерніза­ції української літератури.

У дослідженні С. Павличко «Дискурс модернізму в українській літературі» (1997, друге видання — 1999) по­дібні (чи дотичні до них) питання розглянуті у виразніше підкресленому історико-літературному плані. Авторка проаналізувала майже всі етапи становлення та розвитку українського модернізму, який, на ‘її думку, так і не від­бувся «в повному обсязі». Вона розглядає тільки вияви його в різний час чи «уламки» в творчості того чи того автора. Висхідним принципом для неї є переконання, що терміном «модернізм» в українській літературній історії позначені явища різних періодів і часто — діаметрально протилежного змісту. Адже модернізм рубежу XIX— XX ст. (неоромантизм) мав інші форми й завдання, ніж модернізм десятих років («молодомузівці» й «хатяни»); модернізм 20-х (неокласики, подекуди — М. Хвильовий) узагалі був «прихованим», а модернізм сорокових (пись­менники української еміграції) щодо попередніх модер- нізмів був настроєним критично в принципі. Модерністи 50—60-х років («Нью-Йоркська група») оголошували себе відірваними від будь-яких традицій не лише модерністсь­кого характеру, а й будь-яких літературних «ізмів». Щоб

 

346

 

Історія українського літературознавства

 

знайти всьому цьому хоч якийсь «спільний знаменник», ; Павличко змушена була підійти до українського модер- Нізму «не як д0 набору стильових, формальних або жанро- Ві1х принципів, а як до певної мистецької філософії, пев- н°ї моделі літературного розвитку в нашому столітті»17.

Характерна риса дослідження С. Павличко — широ­кий європейський контекст, зв’язок його з теоретич­ними засадами, виробленими у працях 3. Фрейда,

 • Ніцше, Т. Адорно, Й. Габермаса, М. Фуко та ін. Але європейський модернізм як система художніх явищ, Ні теорія європейського модернізму не є моделлю, на яку Укладається український модернізм чи оцінюється за Неіо. Йдеться про широкий інтелектуальний, філософсь- к«й, естетичний контекст певних явищ, а не про механіс­тичне накладання однієї моделі на іншу.

Естетичний контекст має в роботі неоднозначний ви- Яа– Складається враження, що в уявленні С. Павличко естетичним модернізмом» слід вважати лише таку твор­чість, котра протистоїть «народництву» або в якій є щось В1А фемінізму чи психоаналітики. Причому народництво авторка картає як надзвичайну біду нашої літератури, а Пошуках фемінізму і психоаналітичних своїх розмис- Ла* постійно збивається з художніх творів на особу пись­менника. Відтак — «великий Кобзар» чи «великий Каме- НяР» іронічно беруться в лапки як головні стовпи ^Народництва» (33), а якщо «полум’яний народник»

 • Єфремов торкається теми сексу, то — «з пафосом хан- (81); дуже важливим для розуміння М. Костомарова, На Думку С. Павличко, є з’ясування причин його фобій і адаНіяцтва (264); секретів художності І. Нечуя-Левицько- Г° — природи його аналеротизму (210); О. Кобилянської ^єсі Українки — лесбіянства (83 та ін.), М. Хвильово- Го — психопатства (248 та ін.). З характеристикою В. Пе- тРова і в. Підмогильного дослідниця повелася значно еРежніше, бо вважала, що це — найбільш європейські мрДерністи в українській літературі і з ними слід бути еРєжним, коли йдеться про вживання «неврастеніч- ни*» епітетів. Якщо, наприклад, роман В. Петрова «Док- тоР Серафікус» справляє враження «незавершеного», то Г<ттгСНа ^йтися щонайбільше цитатою з Віттенштайна ^<<А1ро те, про що не можна сказати, треба мовчати», С! ^27), а не шукати істинних причин тієї недовершенос- ‘ Як бачимо, за всіх добрих прагнень авторки знайти Українській літературі належне місце в європейському МоДернізмі надто велику роль відвела вона суб’єктивно-

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

347

 

му, часом спрощеному елементові в трактуванні цієї про­блеми. Завдання ж бо науковця (ще раз нагадуємо) не суб’єктивно гудити чи підносити якесь явище, а всього лиш дати йому безстороннє історичне й теоретичне пояс­нення. І тоді стане зрозумілим, що, наприклад, те ж на­родництво, огуджене С. Павличко на користь «європей­ському модернізмові», має теж європейське походження (див. статтю М. Яценка «Гердеризм і українська літера­турно-теоретична думка доби романтизму» в дослідженні «Українська література в системі літератур Європи і Америки», К., 1997), а «космополітизм» модерністських шукань насправді не такий уже й космополітичний. У кожній літературі він мав суто своє, національне, облич­чя і через те й цікавий для кожної іншої нації як непов­торний феномен. Модерні драми й поезії Лесі Українки, мабуть, тому й приваблювали якогось зарубіжного чита­ча, що вони насамперед національно-українські, а не то­му, що створені за античними сюжетами чи тому, що в поетеси були (чи не були) якісь «нестатутні» взаємини з О. Кобилянською. Фантазії і міфи обивателів щодо ін­тимного життя митців справжню науку про їхню твор­чість не цікавили ні за їхнього життя, ні після. Нікому, наприклад, і в голову не приходило пов’язувати худож­ню геніальність Рафаеля з обставинами його смерті. Це абсолютно різні виміри екзистенційності.Якщо феміністичні студії протягом 90-х років перева­жали всі інші підходи до літератури кількісно, то в де­яких інших намітилося відчутне якісне зрушення. Най­очевидніше це постало на ниві міфологічної та компара- тивістичної методологій. Маючи за плечима майже двіс­ті літ, вони, проте, тільки нині активізувалися і виявили свою неабияку продуктивність. Об’єктом дослідження стають, як правило, найбільш значущі літературні яви­ща, першість серед яких належить, звичайно, Т. Шев­ченкові. Окремі праці про нього з ужитим словом «міф» викликали спочатку більше відомих «квасів та сердитос- тей», ніж схвальних відгуків («Шевченко як міфотво­рець» Г. Грабовича, 1991; «Шевченків міф України»

О.  Забужко, 1997), оскільки для багатьох здавалося, що в такий спосіб Шевченка буде позбавлено «реалістич­ності», а на її місці приживеться «міф» як синонім «легенди». Так, у своїй монографії про Т. Шевченка, уривки з якої опубліковано в часописі «Українська мо­ва і література» (№ 13, 18, 23, 40 за 2000 рік) Вал. Шевчук пише: «Чи можна назвати Т. Шевченка мі­

 

348

 

Історія українського літературознавства

 

фотворцем, як це подають сучасні дослідники Г. Грабо­вич та О. Забужко? На нашу думку, аж ніяк. Міфотвор­чість зумовлює вигадку, своєрідну модуляцію на догоду певним передзавзяттям. Г. Грабович вважає, що Т. Шев­ченко придумав український народ, тобто створив про нього міф, і тим одурив свій народ, власне, населення своєї землі. Здається, при цьому міфотворцем треба вва­жати не Т. Шевченка, а таки Г. Грабовича та його одно­думців. Т. Шевченко й справді давав численні візії бачен­ня минулого, сучасного і майбутнього, але минуле він ба­чив, хоч і в поетичних шатах, однак таким, яким воно й справді було. Так само бачив і сучасність, хоч, може, і жорстоко, а в майбутньому провістив по-пророчому не одну реальність, отже, ніяким вигадником і спотворюва­чем правди не був; більше того, «правда» — один із не- зрушних постулатів його світогляду, і він не раз це по­вторює». Привід для таких міркувань давали й самі ав­тори (Г. Грабович і О.Забужко), не знайшовши перекон­ливого пояснення того, що в їхніх працях ідеться зовсім про інше, що на спадщину Т. Шевченка вони хочуть гля­нути всього лише з позицій класично міфологічних. Що це дало? Це лише підтвердило, що міф — це справді — ядро, центр поезії, і Шевченко, отже, справжній поет. Психоаналітичні міркування Г. Грабовича про «прихова­ний сенс, і позачасову (міфічну) силу його (Шевченково- го) глибинного коду», як і спроби О. Забужко довести, що художній образ України в Шевченка структурно співпадає з «міфом України», залишаються «міркуваннями» і «спробами», які хоч і освіжили наші уявлення про приро­ду Шевченкового генія, але навряд чи перетворили всю правду про нього на істину. Натомість актуальною, як і донині, залишилася проблема, яку Г. Грабович висловив майже «міфічними» словами: «Чим більше назбирується біографічних матеріалів і документів про поета, чим де­тальніше аналізуються найдрібніші нюанси його творів, тим дальше він від нас відсувається, тим неспівмірнішою здається його роль у порівнянні з оцінками критиків»18. Це майже «міфічна» думка, бо в новому виданні праці (але вже з первісною назвою, як в англійській версії, 1982: «Поет як міфотворець») автор повторив її без жодної зміни (с. 11), як повторив і думку, що мав на меті запропонува­ти не цілком нове прочитання Шевченка, а — «як корек­тиву» до існуючого «канону шевченкознавства» (с. 188).Тим часом рецензенти наголошували, що своїм засто­суванням структурної антропології до семантики симво­

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

349

 

лів поезії Г. Грабович «нищить традиційні підходи до поета» (Ю. Луцький), що «це перелом, який може ожи­вити сучасне шевченкознавство» (Л. Рудницький), що «такого Шевченка наш загал не знає і, напевно, ніколи не захоче знати» (Я. Боберський) та ін. (с. 203—206). Ка- тегоризм останнього висловлювання стоїть, звичайно, по­за наукою і його можна було б і не брати до уваги, але в ньому відображена одна з майже нерозв’язних проблем рецептивної сфери щодо Шевченка: яким його справді треба знати, а яким — ні? В радянські часи, наприклад, вважалося обов’язковим «не знати» релігійного Шевчен­ка. Аби трохи пом’якшити той максималізм, О. Білець­кий пробував показати, що ця «справа розв’язується не так просто… ставлення Шевченка до релігії не можна ви­рішити однією фразою, не беручи до уваги протиріч, з якими зустрічаємось, вивчаючи шевченківські тексти »19. Тим часом у книжці В. Пахаренка «Незбагнений апос­тол» (1999) натрапляємо на спробу вирішити це непрос­те питання саме «однією фразою»: «Шевченко — пись­менник релігійний, і хоч як би дослідник ставився до Бога, мусить обов’язково брати цю обставину за вихід­ну»20. Прикрість цієї «фрази» тим більше очевидна, що в самому дослідженні автор значно об’єктивніший у трак­туванні Шевченкових текстів, ніж того вимагала б назва­на ним «вихідна обставина» щодо релігійності поета. Тієї об’ємності досягнуто, як здається, значною мірою внаслі­док звернення до міфологічної методології, зокрема до аналізу текстів у зв’язках із міфами Нового Завіту та ін.Міфологічні підходи до постаті Т. Шевченка відлуни- ли і в дослідженні М. Шах-Майстренко «Шевченко і ан­тична культура» (К., 1999). Хоч за характером вони швидше прикладні, ніж теоретичні, але в них дуже де­тально, майже скрупульозно, простежено зв’язки шев­ченківських поетичних символів з античними міфами, а найцікавіше розкрито смисл типологічних сходжень, які характерні для художнього світу поета («Слово-образ», «Час і простір», «Метаморфоза»), і міфологічного мис­лення давніх греків та римлян. Подібні спроби але іншо­го характеру (у зв’язку не з однією літературною постат­тю, а всією літературою) спостерігаються у дослідженнях

А.   Нямцу. Його увага зосереджена на теоретичних аспе­ктах функціонування традиційних сюжетів саме міфоло­гічного (інколи — церковного і власне літературного) походження. Маємо відтак майже не практикований ра­ніше в українському літературознавстві аналіз інтеграль­

 

350

 

Історія українського літературознавства

 

ної і диференційної специфіки сюжетно-образного мате­ріалу, теоретичне осмислення неоміфологічної поетики, своєрідний погляд на процеси деміфологізації в українсь­кій літературі давнього і нового періодів тощо («Загальнокультурна традиція в світовій літературі», 1997; «Идеи и образьі Нового Завета в мировой литерату- ре», 1999 та ін.). Широкому висвітленню аналогічних проблем присвячує чимало публікацій періодичний збір­ник наукових статей «Біблія і культура», ініційований філологами Чернівецького університету (протягом 1999—2000 рр. вийшли вже два випуски збірника).Нові ідеї в літературознавстві, як відомо, народ­жуються внаслідок нових ідей у самому художньому ми­сленні письменників. Коли йдеться про згаданий вище «неоміфологізм», то факт його з’яви в другій половині XX ст. стимулювався найбільшою мірою феноменом так званої латиноамериканської прози. Міфологічний «присмак» у ній був цілком очевидним, як очевидним бу­ло й те, що схожі явища (але з національною особливіс­тю) стали з’являтися тоді і в інших літературах. Україн­ська «химерна» проза — один із численних варіантів то­го, що спричинило справжній «бум» у літературознавчих дослідженнях цього феномену. Інакше кажучи, синтез міфологічної свідомості став продукуючим не лише для літератури, а й для науки про неї, для укладання моди­фікацій нового напряму в українській міфологічній мето­дології. Суть цієї новизни, зокрема, у прагненні осмисли­ти ідейний та естетичний зв’язок специфічної сутності художнього міфологізму української прози і створеного нею образу родової людини як типу національного харак­теру через «народно-міфологічний пласт», тобто — перві­сний міф, архаїчний ритуал, системи міфологем і архети- пів (В. Нарівська. «Національний характер в українській прозі 50—70-х років XX століття», 1994). У цій праці ху­дожній міфологізм осмислюється як фактор, що дійово сприяє посиленню філософсько-узагальнюючого начала в літературі, а відтак — допомагає глибше збагнути сут­ність національного характеру як людської цілісності на певній стадії її культурно-історичного розвитку. «Лебе­дина зграя» В. Земляка чи «Зачарована Десна»

О.  Довженка (доводить В. Нарівська) — це типові струк­тури творів саме міфологічного характеру про буття українського роду-народу у XX ст., це своєрідний екзис- тенційний зріз життя, орієнтований на гармонію людини з природою і суспільними чинниками, котрі або сприя­ють тій гармонії, або порушують її. Порушення гармонії

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

351

 

суспільними чинниками стало предметом ґрунтовного до­слідження В. Пахаренка «Поєдинок з Левіафаном» (1999). Підзаголовком цієї праці означено часові рамки матеріалу («Міф і псевдоміф в українській літературі 20-х років»), але літературознавчі висновки автора сяга­ють значно далі і мають значно ширші узагальнення. Ав­тор показав, що нова (модерністська) література початку XX ст. і 20-х років цілком укладається в структуру міфа в його класичному розумінні, а те, що народжувалось на- противагу йому (література соціалістичного реалізму), було псевдоміфом, котрий залишиться в людських поко­ліннях не менш живучим, ніж власне міф. «Шляхом де­моралізації, дегуманізації, деестетизації мистецтво пере­творено на антимистецтво, — пише дослідник. — …За найактивнішого залучення літератури виховано поколін­ня Павликів Морозових, новий тип людини з послідовно псевдоміфічною настановою — гомо совєтікус, тип, який ще кілька десятиліть перешкоджатиме встановленню су­спільної гармонії» (189).Якими можуть бути шляхи «вивільнення» і такої лі­тератури, і такої людини з полону псевдоміфів, спробував показати на прикладі розвитку одного — прозового — жанру Г. Штонь («Духовний простір української ліро-епі­чної прози», 1998). У коло його обсервацій потрапили, проте, методологічні кліше не лише соцреалістичного, а й давнішого, так званого революційно-демократичного, по­части «народницького» періодів, котрі (за деякими уяв­леннями) були своєрідними попередниками періоду соц­реалістичного.

«Витвір мистецтва — не суто відчуттєве, а дух, що проявляє себе у відчуттєвому». Цю думку Гегеля можна було б поставити епіграфом до монографії Г. Штоня, яка, по-перше, продемонструвала органічну приналежність суто «народницької», як дехто вважає, прози України XIX—XX ст. до явищ природно-філософських, націє- знавчих і націєтворчих, а, по-друге, унезалежнило цю прозу від розмаїтих посполитих рушень, революцій, во­єн, які в ній, безперечно, відображалися, але тільки в якості її матеріалу, а не змісту. Цей зміст дослідником виведено за межі всіляких історико-літературних схем, поставлено у контекст не підрадянської чи підросійської, а генетично української культури, що само по собі вже є науковим здобутком як у царині вітчизняної культуроло­гії, так і в царині іманентно українського прозописьма і прозомислення.

 

352

 

Історія українського літературознавства

 

Цікаво, хоч і з деяким максималізмом, опрацьована в монографії думка про «межі» української прози, про її, сказати б, тяглість у літературно-філософському процесі. Справедливо вважаючи початком розкорінення прози в художній семантиці ужитково-народної мови, Г. Штонь доводить, що професійно художні «матриці» проза здобу­ла тільки в мові Шевченка. Мова Котляревського і Квіт­ки-Основ’яненка була для них ще затісною, бо не в усьо­му автохтонною й органічно виявленою. Після Шевченка почався безперервний процес її саморозвитку, в якому домінантними виступали ліро-епічне начало і проблеми порушеної гармонії зв’язків народу з власною духовною історією. З цього погляду, наполягає дослідник, україн­ський прозоепос не можна поділяти на дореволюційний чи післяреволюційний; це неподільно живий естетичний організм, у якому повісті І. Нечуя-Левицького чи рома­ни Панаса Мирного і Гр. Тютюнника є явищем однокоре- невим, одночасовим і одностильовим.Відома річ, «одностильовість» у цьому випадку не слід сприймати як «стильову однаковість»; українська проза (як і література загалом) завжди мала яскраво ви­ражене багатостильове обличчя (сентиментальна, роман­тична, реалістична й ін.), але йдеться, очевидно, про стиль як духовну категорію, як формотворче об’єднуюче начало. Свого часу Є. Маланюк наголошував, що, мабуть, у жодного народу так гостро і болюче не стоїть проблема стилю, проблема духу, формотворчого духу, що змушує матеріал прийняти певну, адекватну їй і єдину для неї форму.21 Навівши цю думку Є. Маланюка, Т. Салига у книзі «Імператив» (1997) зробив вдалу спробу дослідити різні масиви української поезії в стильовому аспекті, ро­зуміючи його як індивідуальну практику письменника, котра, будучи романтичною чи сюрреалістичною, постає завжди у єдиній, національно означеній «формі духу»22. Саме в такому плані, але стосовно прози, говорив про «одностильовість» і Г. Штонь. Натомість Ю. Ковалів у дослідженні «Українська поезія першої половини XX століття» (2000) запропонував аналітичний матеріал у власне стильовому ракурсі, тобто — поезія модерністів, неокласиків, футуристів, символістів, соцреалістів та ін.

Чи не є згадана «одностильовість» шляхом до ізольова­ності, замкненості української літератури? Думається, що ні. В 90-х роках з’явилося немало публікацій, які свід­чать, що Україна з її літературою на різних історичних етапах була неодмінною складовою частиною світового

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

353

 

контексту, обов’язковим предметом для сприйняття як са­модостатнього феномену. Давніший період цієї проблеми ґрунтовно досліджений Д. Наливайком у праці «Очима За­ходу. Рецепція України в Західній Європі XI—XVIII сто­літь» (1998), а новіший — у колективній роботі за редак­цією того ж автора «Українська література в системі лі­тератур Європи і Америки XIX—XX ст.» (1997). Якщо перша праця належить більше до імагології (галузі істо­ричної компаративістики), ніж «чистого» літературознав­ства, то друга являє собою суто літературознавчу студію про означений у її назві аспект дослідження. На велико­му фактичному матеріалі автори роботи розкрили глибо­ку включеність українського письменства у літературний процес двох континентів і його активну співпрацю в цьо­му процесі. Контактно-генетичним зв’язкам, проте, від­ведено в дослідженні щонайменше місця, зате перевага надана порівняльно-типологічним студіям, суб’єктом яких виступають стильові течії і жанрові структури. Са­ме за ними тільки й можна характеризувати рівень тієї якості, яку українська література привносить у світову і навпаки — сприймає із світової в лоно власної художнос­ті. Діапазон осмислень при цьому виявився надто широ­ким і в тематичному, і в методологічному аспектах. Біб­лійні мотиви, наприклад, стали предметом розгляду що­до творчості Т. Шевченка і Лесі Українки (М. Павлюк,І.   Бетко); Д. Наливайко простежив типологію українсь­кого реалізму на європейському тлі; Г. Сиваченко і

В.     Агеєва глянули на творчість В. Винниченка та М. Хвильового в контексті європейських антиутопій та стильових шукань початку XX ст. тощо. Органічним у розгляді цих проблем могло б бути, до речі, і досліджен­ня В. Панченка «Будинок з химерами. Творчість В. Вин­ниченка 1900—1920 рр. у європейському літературному контексті», але воно вийшло 1998 р. окремим виданням. Так само окремими виданнями вийшли вагомі моногра­фії з питань української компаративістики Л. Грицик («Орієнталістика А. Кримського в українському літера­турному процесі XIX — початку XX століття», 1994), Л. Задорожної («Вірменська література і Україна», 1995), О. Мушкудіані («Грузинсько-українські літератур­но-мистецькі взаємини 20—30-х років XX століття», 1991), Р. Чілачави («Сходження на Зедазані», 1995), М. Моклиці («Модернізм у творчості письменників

XX    століття», 1999), І. Папуші «Модиз огіепіаііз. Індій­ська література в рецепції І. Франка (2000), збірник сту­

 

354

 

Історія українського літературознавства

 

дій 3. Геник-Березовської «Грані культур» (2000) та ін. Більша частина останньої праці присвячена взаєминам української літератури з європейськими (переважно — слов’янськими) літературами. Ракурс аналізу тут обрано, як правило, стильовий. Він дав змогу цій неординарній в українській діаспорі дослідниці осмислити (хай і фраг­ментарно) дуже суттєві віхи літературно-художнього роз­витку від епох бароко й романтизму до модерністських та постмодерністських явищ у літературі XX ст. Говорячи про особливості дослідницької праці 3. Геник-Березовсь­кої, М. Коцюбинська зауважує: «Аналіз конкретний, без «барабанного» офіціозу, із зважуванням справжніх на- бутків і скороминущої кон’юнктури, з тверезим усвідом­ленням того, що кількісні показники, досить-таки знач­ні, тут таки переважають, на жаль, якісні відкриття… Що культурних явищ, на жаль, обмаль. Що справжні цінності й неповторне обличчя української культури за тією подекуди камуфляжною хвилею побачити нелег­ко»23. Йдеться тут про чесько-українські культурні взає­мини, але подібне можна повторити і про всі інші аспек­ти досліджень 3. Геник-Березовської, і, на жаль, багато про що з сучасного літературознавчого процесу. Справж­ні цінності в ньому інколи побачити нелегко. «Вируча­ють» почасти або підсумково-проблемні видання (на зра­зок вибраного Є. Сверстюка «На святі надій», 1999), мо­нографій «Суворий аналітик доби» В. Мельника (1995), «Випробування істиною» Б. Мельничука (1996), або пере­видання класичної спадщини літературознавства (Л. Бі­лецький. «Основи української літературно-наукової кри­тики», 1998 — упорядник М. Ільницький; І. Нечуй-Ле- вицький. «Українство на літературних позвах з Москов­щиною», 1998 — упорядник М. Чорнопиский; М. Євшан. «Критика. Літературознавство. Естетика», 1998 — упо­рядник Н. Шумило; С. Петлюра. «Статті», 1993 — упо­рядник О. Климчук; Ю. Луцький. «Літературна політи­ка в радянській Україні 1917—1934», 2000), або моно­графічні дослідження про наукову спадщину таких постатей в українській духовності, як М. Сумцов (І. ТТТи- шов. «Українознавець», 2000; Д. Донцов (С. Квіт. «Дмитро Донцов», 2000), ціла китиця імен у збірникахВ.  Качкана «Хай святиться ім’я твоє» та ін. На цьому тлі інколи важко збагнути, чому з’являється в деяких авто­рів бажання обов’язково видати окремою «книжкою» всі­лякі нотатки чи, в кращому разі, медитації, яким місце не далі, ніж у миттєвій периферійній періодиці (Ю. Анд-

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

355

 

рухович. «Дезорієнтація на місцевості», 1999; І. Лучук. «Триєдине поезієзнавство», 1998; К. Москалець. «Люди­на на крижині», 1999 тощо). «Таке легковажне літерату­рознавство з’являється тоді, — сказала у приватній роз­мові Т. Гундорова, — коли автори (наприклад, К. Моска­лець) пишуть не про літературу, а про себе». Інша назва «просебеписання» — літературщина. Вона, виявляється, може відлунити не лише в художніх спробах («Дзеньки- бреньки» В. Даниленка, 1997; «Уліссея» І. Лучука, 1999 та ін.), а й у літературній критиці, що інколи ховається за есеїзмом. «Хоч якеньке, та своє», — пише І. Лучук (с. 3). «Автор застерігає за собою право різноманітного написання… як йому, авторові, захочеться», — пише Ю. Андрухович (с. 84). «Часом хочеться бути не — со­бою», — пише К. Москалець (с. 20) і це йому інколи вда­ється: коли справді професійно аналізує, наприклад, книжку про модернізм С. Павличко (с. 161 —181) чи в «Страстях по вітчизні» шукає розіпнутого на хресті полі­тики й поезії В. Стуса (с. 209—254).Есеїзм, до речі, дуже «болюча точка» сучасного літе­ратурознавства. Без нього, звичайно, не обходилася жод­на літературна епоха, але на сучасному етапі він набуває часом просто-таки потворних форм. Чи не найбільше ним зловживає «жовта» преса, першість серед якої посіла чи не газета «Киевские ведомости». Дійшло до того, що Спілка письменників завела на неї судову справу, а одно­го з її авторів-есеїстів роздратований натовп «покритику­вав» шляхом рукоприкладства. Вчинок у принципі хулі­ганський, але, на жаль, непоодинокий. Інша форма його виявилася в тому, що частину тиражу книжки Н. Збо- ровської «Пришестя вічності» «зацікавлена сторона» скупила і знищила. Мимоволі згадується фінальна фраза однієї з новел Г. Косинки: «Що жде нас далі? А-ах!..»24.

Є підстави сподіватись, що жде нас у літературознав­стві райдужна перспектива. Бо такої розмаїтої, як у 90-х роках, активності дослідників літератури не знало жодне попереднє десятиліття. А що випливає інколи на поверх­ню піна, то це ще одна ознака того, що в глибинах десь нуртують змістовні й обнадійливі процеси.

Література

Чичина П. Зібрання творів: У 12-ти т. — К., 1983. — Т. 1. —

С.  121.

2Баран Є. Літературна ситуація 1999-го: Час Єзуїтів // Слово і Час. — 1999. — № 3. — С. 58; Кур’єр Кривбасу. — 1999. — № 3. — С. 3.

 

356

 

Історія українського літературознавства

 

3Літературно-науковий вісник (ЛНВ). — 1901. — Т. 15. — С. 1.4Сверсткж Є. На святі надій. — К., 1999. — С. 35.

5Див.: Корогодський Р. Велика цитата, або Любовні листи полоне­ного // Сучасність. — 1999. — №1 — №2. — С. 129—149; 108—122.

«Павличко С. Сто років без Фройда // Критика. —1998. — № 9. — С. 14.

Бондар-Терещенко І. В очікуванні Вашінгтона. Т. Шевченко як заруч­ник шевченкознавства //Література — Плюс. —1999. — № 5—6. — С. 11.

8Гром’як Р. Історія української літературної критики. — Тернопіль. — 1999. — С. 4, 9. (Далі — в тексті).

9Дзюба І. Марко Павлишин: крізь «постмодерністські окуляри» і без них // Павлишин М. Канон та іконостас. — К., 1997. — С. 5—26.

10Див.: Грабович Г. До історії української літератури. — К., 1997. —

С. 46—136.

“Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. — 1999. — № 1. —

С. 74—80.

12Нитченко Д. Листи письменників. — Мельборн, 1992. — С. 105.

13Цит. за: Таран Л. Привид повсталого жіночого духу // Критика. — 1999. — № 1—2. — С. 19.

“Зборовська Н. Перемога плоті // Критика. —1998. — № 10. — С. 29.

15Мілет К. Сексуальна політика. — К., 1998. — С. 427 та ін.

16Зборовська Н. Пришестя вічності. — К., 2000. (Далі — в тексті).

“Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — К., 1999. — С. 12 (Далі — в тексті).

“Грабович Г. Шевченко як міфотворець. — К., 1991. — С. 4.

19Білецький О. Зібрання праць: У 5-ти т. — Т. 2. — К, 1965. — С. 310—

311.

г°Пахаренко В. Незбагнений апостол. — Черкаси, 1999. —

С. 293. (Далі — в тексті).

21 Див.: Маланюк Є. Книга спостережень. — Торонто, 1962. — С. 166.

22Салига Т. Імператив. — Львів, 1997. — С. 15 та ін.

“Коцюбинська М. Зіна Геник-Березовська — знайома й незна­йома // 3. Геник-Березовська. Грані культур. Бароко. Романтизм. Мо­дернізм. — К., 2000. — С. 15.

24Косинка Г. Гармонія. — К., 1988. — С. 119.

 

Запитання. Завдання

 1. Розвиток літературознавства в умовах незалежності: чому го­ловною проблемою в ньому є проблема канону письменників?
 2. Як можна визначити продуктивність традиційних та модерних методологій літературознавства у науковому мисленні?
 3. Чи може стати «любительське» літературознавство матеріалом для вивчення в школах і вузах?

 

Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках

 

357

 

 1. У чому полягає важливість, концептуальність праць Р. Гром’яка «Історія української літературної критики» та М. Ільницького «Критики і критерії»?
 2. Що таке «постмодерне» літературознавство? Які вияви його очевидні в дослідженнях Г. Грабовича і М. Павлишина?
 3. Феномен шістдесятництва: яким постає він у сучасному літера­турознавстві? Що пов’язувало його з модерним і постмодерним мис­тецтвом?
 4. Феміністичні студії: наукова методологія чи ідеологічна тенденція?
 5. Прокоментуйте особливості застосування понять «дискурс» і «дискурсія» щодо українського модернізму в дослідженнях Т. Гундоро- вої та С. Павличко.
 6. У чому суть міфологічної методології сучасного літературознавства?
 7. Як ви розумієте поняття «багатостильового»та «одностильово- го» розмаїття української літератури?
 8. Охарактеризуйте компаративістичні дослідження і «накладні витрати» ессеїстичного літературознавства в традиційному та нетра­диційному прочитанні сучасних і класичних художніх текстів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.