Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник

Література

Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. (За редакцією М. Зубрицької). — Львів, 1996.

Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики: спроба літературно-наукової методології. — Т. 1. — Прага, 1925. (Перевидання за редакцією М. Ільницького. — К.,

1998).

Білецький О. 25 років українського радянського літерату­рознавства // Література і мистецтво. — 1944, ЗО верес.

Білецький О. Шляхи розвитку дожовтневого українського літературознавства // Зібрання праць: У 5 т. — К„ 1965. — Т. 2.

Білецький О. Літературознавство і критика за 40 років ра­дянської України // Зібрання праць: У 5 т. — К.,1966. — Т. З

Білецький О. Завдання та перспективи розвитку україн­ського літературознавства // Зібрання праць: У 5 т. — К., 1966. — Т. 3.

Гординський Я. Літературна критика підсовєтської Украї­ни. — Львів—Київ, 1939. (Фотопередрук 0. Горбача. — Мюн­хен, 1985).

Історія української літературної критики XIX ст. — К., 1988.

История русского литературоведения. — М., 1980.

 

Література

 

359

 

Ковалівський А. З історії української літературної крити­ки. — Харків, 1926. (Фотопередрук 0. Горбача у кн.: Нариси іс­торії української літературної критики. — Мюнхен, 1994.)

Копержинський К. Українське наукове літературознавст­во за останнє десятиліття — 1917—1927 // Студії з історії України. — К„ 1928. — Т. 2.

Кравців Б. Розгром українського літературознавства 1917—1937 рр. // Записки НТШ. — Т. 173. — Чікаго, 1962 (Фотопередрук О. Горбача у кн.: Шамрай А. Українська літера­тура. — Мюнхен, 1989).

Літературознавчий словник-довідник. — К., 1997.

Петров В. Проблеми літературознавства за останнє 25- ліття — 1920—1945 // Українське слово. — К., 1994. — Т. 1.

Современное зарубежное литературоведение. Концеп- ции, школьї, терминьї. — М., 1999.

Федченко П. Літературна критика на Україні першої поло­вини XIX ст. —К., 1982.

Филипович П. Українське літературознавство за 10 років революції // Література. — К., 1928 (Передрук у кн.: Филипо­вич П. Літературно-критичні статті. — К., 1991).

Перетц В. Из лекций по методологии истории русской лите- ратурьі,— К., 1914.

Історія української літературної критики та літературознав­ства. У двох книгах. Хрестоматія // У поряд. П. Федченко, М. Павлюк, Т. Бовсунівська. — К., 1996,1998.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.