Микола Хвильовий Твори в п'ятьох томах ТОМ 4

РІЗНЕ 1921 — 1932. КОМЕНТАР РЕДАКТОРА

До розділу «Різне» подаємо, з одного боку, ті принагідні пи­
сання М. Хвильового, які не вкладаються в його полемічні до­
бірки, а з другого — деякі такі матеріяли, які безпосередньо по­
в’язані з його діяльністю і творчістю. Маємо на увазі такі до­
кументи як «Наш Універсал» (1921), «До Читача», (вступне сло­
во до першого числа «Пролітфронту», 1930), «Резолюція загаль­
них зборів ПРОЛІТФРОНТу … від 19 січня 1931 р.». Ми не ма­
ємо точних даних, що ці матеріяли написав повністю сам Хви­
льовий, але він був ініціятором їх написання, він їх редагував,
формулював, давав їм свою унапрямлюючу думку і підписував.
Тому нам видається, що для зрозуміння становлення та еволю­
ції поглядів М. Хвильового вони мають своє джерельне значен­
ня.
Цим розділом вичерпуємо майже всю критичну, публіцистич­
ну і полемічну спадщину М. Хвильового. Пишемо обережно,
«майже всю», бо все ж таки дві відомі нам речі, а саме, рецен­
зія на поезії В. Поліщука («Вісті», 1922, ч.287) і більшої статті
«А хто ще сидить на лаві підсудних»? (1930), нам так і не поща-
•стило дістати. Можливо і ще знайдеться одна-дві рецензії чи
статті, яких ми не знаємо. Розшуки ми продовжуємо далі. Якщо
вдасться знайти, то ті речі підуть до п’ятого тому, який в проце­
сі готування до друку. На закінчення з приємністю стверджуємо,
що всі основні публіцистичні й полемічні писання М. Хвильово­
го ми таки зібрали і вперше за 60 років від їх написання повні­
стю подаємо читачеві.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.