Сергій Прудіус Міфи та легенди Приазов’я

СЕРСЕНОВЕ КОЛО / SERSENIAN CIRCLE

Спілка козацьких організацій України, інститут “Донбас- цивільпроект”, “Громада любителів старовини”, обласний палац дитячої та юнацької творчості продовжують археологічні експедиції по річці Кальміус та її притоках, де знайдено величезне Серсенове коло. Вчені, історики, любителі старо­вини висловлюють думку, що це і є одна із старо­давніх культових споруд амазонок.Ця думка пов’язана з дуже поширеним культом войовничого племені жінок, які проживали на цій території. Більше сотні курганів мають жіночі поховання зі зброєю та слідами жорстокої битви. Серед войовничих атрибутів багато дорогих прикрас із золота та срібла, у тому числі дзеркала, кільця, серги, діадеми та ін.

 

Cossacks organi­zations Union of Ukraine, Institute “Donbas- civilproject”, “Com­munity of Antiquity Amateurs”, Regional Palace of Child and Youth Arts are continuing an archeological expeditions near Kalmius River and it’s influxes, where amazing Sersenian circle was founded. Scientists, historians, antiquity amateurs considered, that the circle is one of the ancient worship construc­tions of Amazons.Such supposition concerns with wide worship of warlike tribe of women, who lived here. More than hundred of barrows have women burials with weapons and hard battles evidences. Among the war attributs there are a lot of rich jewellry from the gold and silver, in particular, mirrors, rings, ear-rings,

 

5

 

Як свідчать міфи, улітку кожного року загін амазонок прямував у супроводі цариці, 217 жриць і 150-тисячного оточення до Серсеного кола. Цариця подоро­жувала у яскраво прибраному фаетоні, її оточували двісті одинад­цять красунь на білих кобилицях. Триста шіст­десят амазонок у кош­товній збруї йшли за фаетоном з духовими та струнними музичними інструментами. З вели­чезного схилу передовий загін бачив зелену долину, за якою у блакиті виблискувала своїми хвилями затока. Праворуч і ліворуч на величезних

 

diadems etc.According to the myths, every summer Amazon detachment went to the Sercenian circle with the queen, 217 priestesses and 150 thousands of escort. The queen traveled on brightly designed chariot, in encirclement of 211 beauties on white horses. 360 Amazons went behind the queen chariot with wind and stringed musical instrument. From the mountain the vanguard saw the green valley, blue waves of gulf. On the both sides the sacrificial fires burned near stone statues of Scitians warriors. All slope behind the Sercenian circle was covered by the most

 

 

пагорбках горіли жертовні вогнища, поруч з якими стояли кам’яні зобра­ження скіфських воїнів. Увесь схил за Серсеновим колом був укритий найхоробрішими воїнами. Кінська збруя і одяг прибулих були оздоблені золотими й срібними прикрасами та знаками відваги і честі.Воїни знатного роду сиділи на білих жеребцях в оточенні охоронців.

Наблизившись до берега, загін амазонок робив зупинку. Одинадцять жриць супроводжували величезного білого бика, вбраного у яскраві вервечки. Роги бика були прикрашені червоними квітами, і величезним вінком з польових квітів. Ще мить, і жертовний бик мертвим падав на алтар. Його гаряче серце чотири жриці клали в середину вінка і у супроводі цариці спускали на воду затоки. Величезні чорно-сірі соми, повільно втягуючи воду, ковтали жертовне

 

brave warriors. Horse ammunition and clothes of people were designed by gold and silver decorations and by honour symbols.The distinguished warriors set on the white stallions in circle of bodyguards.

Amazon detachment stopped near gulf bank. Eleven priestesses escorted the huge white bull, which was dressed in bright ribbons. Bull horns were designed by red flowers and big garland from the wild flowers. One moment and sacrificial bull is falling on altar. His warm heart was put on the center of the garland by the four priestesses and put in the gulf water. The queen participated in the ceremony. Large black- and-gray catfishes, gradually drawing in water, swallowed the heart. It was the good sign. It was possible to across the gulf for the 50-thousand detachment of Amazons.

Five thousands of

 

j.

 

серце. Це був добрий знак, який давав право 50- тисячному передовому загону амазонок перепра­витися через затоку.П’ять тисяч різно­манітних духових музич­них інструментів вітали переправу цариці і її супровід.

Перший                день

закінчувався багатими дарунками. Це були не тільки мечі, луки, списи, акінаки, гарні коні, але й дорогоцінні прикраси у вигляді діадем, срібних дзеркал, золотих браслетів та низок з яскравого каміння.

Новий день почи­нався у змаганнях з верхової їзди, та стрільби

 

various wind musical instruments welcomed the gulf crossing of queen and her escort.The first day finished by rich gifts. It were not only swords, bows, spears, akinaks, good horses, but also the precious decorations: diadems, silver mirrors, gold bracelets and beads from the bright stones.

New day opened from the ride competition and bow shooting. After the twenty first day the ritual was finished by sacrifices of 100 bulls and 5 thousand of shi pees. For the festival treating served 50 three-metre white sturgeons (baked in red

 

8

 

із луків. Після 21 дня ритуал завершувався жертвоприношенням 100биків і 5 тисяч овець. На святковий килим подавали 50 трьохметрових білуг, запечених у червоній глині, і 1000 метрових осетрів. На завершення свята вибирали нову царицю, яка повільно проходила                 вздовж

Серсенового кола, спуска­лась сходинками до довгого човна, прикраше­ного білими водяними квітами. Повільно човен з оточенням цариці плив до другого берега. Тепле червоне сонце сідало за зеленим морем безкрайого степу. Після літньої спеки степ оживав тисячами цикад. Повільно піднімався красень-місяць. Безліч зірок тихо над головами щось шепотіли засинаючій цариці.

 

clay) and 1000 sturgeons. Finally people elected the new queen, who slowly went around the Sersenian circle, went down to the long boat designed by white river flowers. The boat slowly floated to the other bank. Warm red sun set behind the green step sea. After summer intense heat thousands of grasshoppers revived. The moon gradually raised. Multitude of stars whispered something for the asleeping queen.

 

* мегалітичний комплекс, розташований на річці Мокра Волновага, притоці річки Кальміус

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.