Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

IV. СХЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

IV. СХЕМА АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ
I. Визначити тип речення за метою висловлювання (розповідне / питальне /
спонукальне).
II. За емоційно-експресивним забарвленням (окличне / неокличне).
III. За характером відношення до дійсності (стверджувальне / заперечне /
стверджувально-заперечне).
IV. Встановити тип речення за наявністю / відсутністю сполучникових засобів
(сполучникове / безсполучникове).
V. Якщо сполучникове, то сурядне чи підрядне.
VI. Послідовність аналізу речень із сурядним типом зв’язку:
1. Кількість частин (виокремити кожну з них і назвати).
2. Семантико-синтаксичні відношення між частинами.
3. За формальним виявом: формально елементарне / формально неелементарне.
4. За семантичним виявом: семантично елементарне / семантично
неелементарне.
5. Засоби виражання змістових і синтаксичних зв’язків між частинами
(сполучники, видо-часові, способові форми дієслів-присудків чи головних членів,
лексичні засоби тощо).
6. Порядок частин (вільний / фіксований).
7. Аналіз кожної предикативної частини за схемою простого речення.
8. Пунктуація.
VII. Послідовність аналізу речень із підрядним типом зв’язку.
1. За кількістю частин (двокомпонентне / багатокомпонентне (вказати різновид:
супідрядність (однорідна / неоднорідна) чи послідовна підрядність)).
2. Тип синтаксичного зв’язку між головною та підрядною частинами
(прислівний, детермінантний).
3. Позиція підрядної частини щодо головної (чого стосується підрядна частина:
одного члена речення, словосполучення чи всього змісту головної і визначення на
основі цього типу структурної взаємодії- членованої / нечленованої структури).
3. За формальним виявом: формально елементарне / формально неелементарне.
18
Розділ II. Схеми аналізу
4. За семантичним виявом: семантично елементарне / семантично
неелементарне.
5. На яке питання відповідає підрядна частина.
7. Вид підрядної частини за чотирма принципами.
8. Засоби поєднання підрядної та головної частини.
9. Місце підрядної частини в складнопідрядному реченні.
10. Аналіз кожної частини (головної та підрядної) за схемою простого речення.
11. Пунктуація.
VIII. Послідовність аналізу речень із безсполучниковим типом зв’язку:
1. Кількість частин (виокремити кожну з них і назвати).
2. Кваліфікація зв’язку між частинами та їх змістових відношень (однотипні /
різнотипні).
3. За формальним виявом: формально елементарне / формально неелементарне.
4. За семантичним виявом: семантично елементарне / семантично
неелементарне.
5. Засоби вираження змістових і синтаксичних зв’язків між частинами
безсполучникового речення.
6. Аналіз кожної частини за схемою простого речення.
7. Пунктуація.
IX. Послідовність аналізу речень із різними типами зв’язку:
1. Кількість частин / компонентів / блоків (виокремити їх, охарактеризувати тип
зв’язку на зовнішньому рівні членування).
2. Кількість частин (виокремити кожну з них і назвати).
3. Частини речення із сурядним типом взаємовідношень, засоби їхнього
поєднання.
4. Змістові відношення між сурядними частинами.
5. Частини речення із безсполучниковим типом взаємовідношень, засоби їхнього
поєднання.
6. Кваліфікація зв’язку між частинами та їхніх змістових відношень (однотипні /
різнотипні).
7. Кваліфікація підрядних частин і встановлення їхнього зв’язку з головною.
8. Місце підрядної частини в складнопідрядному реченні.
9. Аналіз кожної частини за схемою простого речення.
10. Пунктуація. .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.