Дудик П. С. Стилістика української мови

Сучасна українська літературна мова як основа стилістики

Сучасна українська літературна мова утвопип різнотипних структурних одиниць, які фотзмлГв °Я 3 упродовж багатьох століть (на думку вчених7 ался VI ст. н. е.). Українці послуговуються нею системі реважно із всенародною однозначністю У країн ПЄ” ва для них є однією з суттєвих духовно-внуТп?п*М°- зовнішніх національних сутностей.                         ь^шніх і

Зміст терміна «сучасна українська літератлт»» ва» містить кілька означень: «літературна» «с М°” «українська».                                                         ’ <<сУЧасна»,

Реалія «сучасна українська літературна мовя ча, ніж «сучасна українська мова», до якої належ* ВУЖ‘ й українські діалекти (територіальні, місцеві) и Ще ві їм мовні одиниці — діалектизми, а також ппоо ^ТИ~ слова, жаргонізми, сленгізми й арготизми СТоРічні Літературна мова – це мова, яка унормована родною практикою мовленнєвого спілкування сена~ кована, опрацьована письменниками, вченими ВПоряд‘ ськими діячами, іншими верствами інтелігент’/??Мад‘ формах (писемній та усній), в усіх стилях і жанпя °б°Х го вияву вона єдина для кожної окремої нації « СВ°” для всіх, хто має в ній потребу і щоденно нею посп Р°ДУ’ ється. Літературну мову характеризує її наддія °Ву‘ використання — найтиповіше, соціально наЙпот^ТНЄ ше і найумотивованіше. Вона має стабільні Р10ні* норми у вимові, лексиці, фразеології, граматииП^ЛЄНІ лістиці. Літературна мова будь-якого народу ПпТИ‘ ється з письма, з писемної фіксації усного мовленн На~

Дуже важливою є суспільна консолідуюча (лат. соп- воіісіаіііо — зміцнення, об’єднання) роль літературної мови. Вона суттєво об’єднує всі верстви народу в одне національне співжиття незалежно від їх місця прожи­вання і соціального стану. На основі літературної мови сформувався український народ як окрема нація.

Унаслідок наукового вивчення української літера­турної мови впродовж багатьох поколінь поступово створювалась наука про неї — українське мово­знавство. Вона представлена розгалуженою систе­мою мовних правил — фонетичних, фонологічних, орфо­епічних, акцентних, лексичних (семантичних, терміноло­гічних, ономастичних, етимологічних), фразеологічних, граматичних (морфемних, словотвірних, морфологічних, синтаксичних), стилістичних і графічних (правопис­них): орфографічних і пунктуаційних — кожне з яких є елементом мовознавчої теорії.

Мовні правила прийнято вважати достовірними, от­же й науковими, якщо вони:

а) відображають справжню сутність української (як і інших) мови;

б) містять наукові відомості, зокрема, про те:

—  які фонеми є в сучасній українській літературній мові і як їх треба вимовляти;

—  які літери, сполучення літер використовуються в українській графіці, як їх називати, писати, користува­тися ними;

—  як треба наголошувати слова;

—  з яким лексичним значенням уживати слова;

—   які різновиди слів, словосполучень і речень ха­рактерні для української мови;

—  як утворюються і змінюються слова;

—  які розділові знаки використовуються і як ними послуговуватись у писемному мовленні;

—  як із слів формувати речення (саме у формі речень люди виражають свої думки, почування, сприймання всього навколишнього і того, що наявне в них самих).

Зміст поняття «літературна мова» історично зміню­вався, витлумачувався неоднозначно. Наприклад, в епоху середньовіччя (приблизно V—XV ст.) літератур­ною мовою для більшості народів Західної Європи була не розмовна й рідна для них французька, італійська, іс­панська чи якась інша західноєвропейська мова, а вже «мертва» на той час державна мова колишньої Римської

імперії — латинська мова, яка функціонувала у держав­ному житті, науці, літературі, навчанні й богослужінні. У східних слов’ян, як зазначає сучасний український лінгвіст Віталій Русанівський, роль такої культурно- писемної мови переважно виконувала церковносло­в’янська мова, якою створювалась і поширювалась на­самперед релігійна література.

Сучасна українська літературна мова сформувалась на українській народній основі. Вона бере свій початок від появи перших трьох частин «Енеїди» (1798) україн­ського письменника Івана Котляревського (1769— 1838). Означення «сучасна» має кілька значень. У най- і   ширшому значенні сучасна українська літературна мо­

ва — це літературна мова нашого народу, яка викорис­товується уже понад два століття. У вужчому значенні цим означенням охоплюється час існування української літературної мови впродовж трьох поколінь (починаю­чи з останніх 60—70 років). Поняття сучасності україн­ської літературної мови можна обмежити і останньою чвертю XX ст. або виділити (особливо в лексиці і фразе­ології) лише останні тринадцять років в історії сучасної української літературної мови — час використання її в незалежній українській державі.

Українська мова в її літературній формі належить до найрозвиненіших мов світу. У ній існує безліч слів і лексичних сполучень слів (Балтійське море, асиміляція звуків, неозначена форма дієслова та ін.). Усіх слів і їх сполучень у нашій мові не злічити, бо вона є творінням усього народу і постійно змінюється. Найбільше змін у лексиці мови: з’являються нові слова, змінюється зна­чення наявних слів, а деякі з них використовуються все менше і поступово виходять з ужитку.

Ніхто не в змозі засвоїти сучасну українську літературну мову в її повному обсязі. Це стає особ­ливо зрозумілим, якщо зважити хоча б на такі реалії:

—                 слів у сучасній українській літературній мові біль­ше мільйона, і переважна частина їх має не одне лексич­не значення, а два, кілька чи й багато (полісемічні слова);

—                 більшість слів — змінні, вони існують не в одній граматичній формі, а в кількох: стаття, статті, статтю, статтею, (в) статті; статті, статей, статтям, статтями та ін.

На сьогодні вже існує понад 22 тисячі різних наук, роз­ділів наук, професій, спеціальностей, які мають розгалу-

 

жені термінологічні підсистеми, окремі з яких налічують тисячі, сотні тисяч або й мільйони лексичних одиниць.

Навіть найосвіченіша людина може активно володі­ти лише 5—7 тисячами слів; пасивно вона послугову­ється кількома десятками тисяч слів.

Мовцям зрозумілі тисячі слів у словниках чи в мов­ленні інших осіб, проте у власному мовленні вони вико­ристовують їх рідко або й зовсім не використовують. Однак найсуттєвіше з того, що є в мові (найуживаніші слова і їх форми, фразеологізми), а також слова і сло­восполучення, терміни, які становлять зміст основної для носія мови професії, спеціальності, необхідно опа­нувати. Отже, слід знати основний матеріал сучасної української літературної мови, найважливіші струк­турні елементи, з яких вона сформувалася. Цій меті не­мало слугує й така навчальна дисципліна, як стилісти­ка мови (і мовлення). Оволодіння стилістикою сучасної української літературної мови — це оволодіння її куль­турою в усній і писемній формах, в усіх її стильових і жанрових різновидах, без чого неможливим є викорис­тання всього потенціалу (лат. роїепііа — сила) україн­ського слова як запоруки й засобу формування і вияву українського менталітету, патріотизму.

На часткове оволодіння теорією стилістики і прак­тикою стилістичного мовлення зорієнтований шкіль­ний курс української літературної мови. Це суттєво сприяє формуванню в учнів стилістично диференційо­ваного мовлення, навчанню мовленнєвої майстернос­ті, розвиткові мислення, емоційної сфери, естетичних мовленнєвих смаків, що вкрай важливо для формуван­ня не тільки мовленнєвої, а й загальної культури грома­дян української держави.

.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.