Дудик П. С. Стилістика української мови

Основні структурні компоненти і стилістичні можливості мови

Нині в світі приблизно 6 тисяч різних мов. Кожна з них репрезентує певну соціальну спільність людей, особливе надбання етносу (народу).

Немає мови взагалі ( всемови ) , тобто мови для всіх. Це лише абстрактно-уявлюване наукове по­няття. Кожна людина завжди спілкується з іншими конкретною мовою (народною, національною) або по­слуговується діалектним мовленням — певним різновидом загальнонародної мови, який не має літера­турної нормативності.

Кожна мова має те, що зближує її з іншими мовами і відрізняє від інших мов, становить її неповторну само­бутність. Водночас мови мають тотожну побудову, бо кожна утворена з однакових структурних компонентів (елементів, частин). Основними з них є:

—  фонетична (звукова), фонетико-фонологічна систе­ма. До неї належать такі мовні одиниці, як фонеми, зву­ки, найрізноманітніші поєднання їх, усі фонетичні про­цеси в словах, склади слів, наголошування слів, особли­вості їх вимови;

—  лексичний (словниковий) склад, або лексика. Це всі наявні в мові повнозначні і неповнозначні (службові) слова, а також вигуки;

—   фразеологічний склад. Він містить стійкі сполу­чення слів (фразеологізми) типу байдики бити, замилю­вати очі; Що посієш, те й пожнеш і под.;

—  граматична будова. Вона охоплює всю сукупність форм слів, морфем (коренів, префіксів, суфіксів, закін­чень), усі способи творення і змінювання слів, поєднан­ня їх у словосполученнях і реченнях, усю сукупність ти­пів словосполучень і речень.

Граматична будова мови членується і внутрішньо. Її частинами є:

—  морфемна будова. До неї входять морфеми (корені слів і афікси);

—  словотвірна будова. Вона містить способи й засо­би творення слів за допомогою афіксів, словоскладан­ня та ін.;

—   морфологічна будова. Її елементами є слова всіх частин мови і властиві їм морфологічні (граматичні) ка­тегорії і значення;

—   синтаксична будова. Вона охоплює всі члени ре­чення, словосполучення, речення, еквіваленти (своєрідні комунікативні замінники) речень (Так; Ні!; Хіба? та ін.).

Тільки сукупно всі основні структурні компоненти мови утворюють мову — особливу специфічну систему знаків, з допомогою яких люди спілкуються, обмінюю­чись з іншими своїми думками й почуваннями.

Для стилістики найважливішими є ті основні струк­турні компоненти мови, яким властива певна семан­тика (лексичне значення). Це слова й утворені з них

 

фразеологізми, члени речення і сформовані з них речен­ня. Всі одиниці мови мають звукову природу — склада­ються з фонем, через що звуковим оформленням мов­них одиниць суттєво визначається стилістика мови, певна функція кожного слова, словосполучення, речен­ня і тексту.

Оволодіння стилістикою української мови передба­чає вивчення її функціональних можливостей, її спіл- кувального потенціалу. Це вимагає ґрунтовного знання того, як саме внутрішньо членується наша мова, з яких основних структурних компонентів вона сформувалась, які мовні одиниці становлять специфічний і формую­чий матеріал кожного з чотирьох основних структур­них компонентів мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.