Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістика і її підрозділи

Стилістика як особлива галузь і система знань про мову має такі основні підрозділи:

—  загальна теорія і практика функціонування мови;

—  вчення про стилі, жанри і форми мови;

—  вчення про функції всіх одиниць мови — фонем (звуків), морфем, слів у складі речень, речень будь-якої структури, еквівалентів речення і тексту в його найріз­номанітніших формах; вчення про емоційно-експресив- ні засоби мови, їх стилістичні функції; вчення про такі комунікативно-стилістичні якості мовлення, як його нормативність, точність, логічність, образність і т. ін.

Певною мірою поширилась думка, ніби окремим розділом стилістики є також вчення про мовну й мовленнєву синонімію, синоніміку , яка на­чебто становить центральну проблему стилістики. Таке розуміння внутрішнього поділу стилістики, виокрем­лення в ній ще одного розділу небезпідставне, але, ма­буть, недоцільне, бо йдеться не про щось зовсім інше в стилістиці, а лише про функції окремого різновиду мов­них одиниць (щоправда, дуже поширених) — про синоні­мію, синоніми як про одне з найбільших багатств мови.

Користування мовною синонімією суттєво залежить від спроможності мовця дібрати в конкретній ситуації мовлення найдоцільніший з усіх поглядів синонім. Це, крім іншого, дає змогу висловлюватись варіантно, тобто синонімічно, отже, і найдоцільніше, найдоречніше з погляду стилістичного. Наприклад, в одних випадках про текучу воду скажуть, що вона тече, в інших — пли­ве, плине, упливає, біжить, котиться, протікає, мчить, мчиться, лине, ллє, струмить, струмує, стру­меніє, дзюрчить, дзюркотить, дзюрить, гуркає, гурко­тить і т. ін.

Умотивованим видається вбачати в мовній синонімії не центральну проблему стилістики, а тільки одну з та­ких проблем, одну з основ стилістичної культури мов­лення.

Матеріал мови різнобічний: звуки, фонеми, морфе­ми, слова (їх лексичні значення і граматичні форми), словосполучення, члени речення, речення та ін. Сут­ність цих мовних одиниць неоднакова. Тому неодна­кова і їх стилістика. Цілком виправдано вести мову про стилістеми-фонеми, про стилістеми-морфеми, стилістеми-слова, стилістеми-речення і т. ін. Відпо­відно розрізняють і типи стилістики: фонетична стилістика ( ф оно с тиліс тик а) , морфем­но-словотвірна стилістика, морфологіч­на і т. ін.

Назви стилістик різних типів цілком умотивовані, бо їм відповідають певні конкретні мовні реалії, одиниці. З усіх різновидів стилістики і витворилася стилістика як окрема галузь лінгвістики, навчальна дисципліна, об’єктом якої є комплекс функцій усіх мовних одиниць.

Терміном «стилістика» можна позначати й інший поділ мови на її різновиди, кожному з яких властивий окремий об’єкт вивчення. Наприклад, російський мо­вознавець Віктор Виноградов (1895—1969) розрізняє «три різні кола досліджень» у стилістиці:

 

1)    стилістику мови як «систему сис­тем» , або структурну стилістику. Вона вивчає функціональні стилі мови (розмовний, науково- діловий та ін.);

2)  стилістику мовлення.У ній досліджують семантичні, експресивно-стилістичні особливості мов­лення в його усній і писемній формах (виступи-диспути, виступи на конференціях, нарадах, лекції, консульта­ції, доповіді, бесіди і т. ін.; передові статті, наукові ре­цензії, вітальні адреси тощо);

3)    стилістику художньої літератури. Вона, зокрема, вивчає:

—  специфічні особливості стилю певного літературно­го напряму (класицизму, романтизму, реалізму та ін.);

—  індивідуальний стиль письменника чи навіть ок­ремого художнього твору.

Один із лінгвістів-стилістів світового рангу фран­цузький учений Шарль Баллі (1865—1947) розрізняв:

—  загальну стилістику, яка займається сти­лістичними проблемами мовної діяльності взагалі, міс­тить рекомендації, котрі однаково застосовні до всіх мов;

—   часткову стилістику, тобто стилістику окремої мови;

—   індивідуальну стилістику , якою перед­бачається аналіз мовлення окремої особи за його (мов­лення) найбільш визначальними рисами і за найрізно­манітніших життєвих ситуацій.

Теорія і практика найумотивованішого, найдоціль­нішого користування мовою за найрізноманітніших життєвих ситуацій становить об’єкт і предмет лінвіс- тичної стилістики.

Особливим різновидом стилістики є літерату­рознавча стилістика. У ній коментуються ті мовні особливості художніх творів, якими формується їх своєрідність і без яких немає художнього тексту як особ­ливого витвору думки й почуттєвості. В центрі уваги лі­тературознавчої стилістики перебувають такі явища: тропеїчне вживання слів, синоніміка, ритміка художньо­го вислову, мовленнєва індивідуальність персонажів, ін­ші визначальні стилістичні ознаки художнього твору.

Лінгвістична і літературознавча стилістики презен­тують собою філологічну стилістику.

Виокремлюють також історичну стилісти­ку, синхронну, стилістику наукової мови та ін. Кожній із них властиві окремі й особливі стиліс­тичні норми мови, дотримання яких передбачає вико­ристання кожної мовної одиниці з тією стилістичною функцією, яка їй насправді властива і яка витворилась колективною мовленнєвою практикою.

Стилістику однієї мови завжди можна порівняти із стилістикою іншої. Тому існують порівняльна і зіставна стилістики, які важливі для вивчення іноземних мов, для теорії і практики перекладів з одні­єї мови на іншу.

Кожен із мовців у різному обсязі і з неоднаковою своєрідністю демонструє індивідуальну мовленнєву стилістику, чим теж вирізняється з-поміж усіх інших носіїв певної конкретної мови, бо мовлення є однією з найсуттєвіших особливостей і виявом Я особистості.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.