Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилетвірні й нестилетвірні ознаки як лінгвальні основи стилю

Кожен мовний стиль формується із стилетвірних і нестилетвірних явищ, особливостей. Саме с ти ле­те ір ними м о в ними одиницями один стиль мо­ви відрізняється від усіх інших стилів. Такі засоби зосе­реджують у собі неповторну стильову своєрідність, сконцентровано виявляються в одному стилі, а в інших простежуються лише частково. Наприклад, слова і спо­лучення слів плюс, мінус, трикутник, косинус, вища математика належать до стилетвірних мовних засобів саме математики як галузі знань, це типові лексичні оз­наки (терміни) наукового стилю. До цього ж стилю на­лежать і такі лексеми, Як фонема, дієслово, член речен­ня (лінгвістичні терміни). З певної сукупності своєрід­них стилетвірних засобів мови і формується мовна й мовленнєва специфіка стилю, ці засоби індивідуалізу­ють кожен стиль.

С тиле твірними мовними ознаками мова розмежовується на стилі з властивими кожному з них специфічними ознаками, не порушуючи при цьому і внаслідок цього системної єдності літературної мови як окремої комунікативної структури.

_Кожен стиль мови має стилетвірні ознаки: лексичні, фразеологічні (як доповнення до лексичних ознак — у більшості стилів мови) і граматичні (морфемні, морфо­логічні й синтаксичні).

Нестилетвірні мовні ( з аг ально мо в ні ) одинй ці однаково чи майже однаково властиві всім стилям і не формують специфічної самобутності жодно­го з них. Наприклад, у мовленні будь-якого стилю вжи­ваються слова батько, мати, син, сестра, родичі, вода, земля, небо, ліс, життя, вечір, спочинок, робота, понеді­лок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя, тиждень, місяць, рік, століття, великий, малий, зелений, чорний, мирний, весняний, літній, осінній, зимо­вий, він, вона, посіяти, посадити, виходити, вирости­ти, зібрати, ви, ми, весело, сумно, жаль, пора, ох, ах, бо, невже, геть, над, і, до, під та ін. Ці й подібні слова утворю­ють найголовніший (основний) шар’ загальновживаної лексики. Це знаки й виразники життєво необхідних по­нять, реалій, відношень, без яких неможливе спілкуван­ня. Уміле використання їх слугує основою мовного спіл­кування незалежно від його стильового і стилістичного оформлення (розмовно-побутового, наукового, худож­ньо-літературного та ін .).Нестилетвірні ознаки стилю належать до всемовних ознак. Ними всі стилі й жанри мови об’єднуються в одне мовне ціле, формують своїм матеріалом певну мову, її структурну й комуніка­тивну систему. Отже, нестилетвірні мовні засоби, яви­ща використовуються мовцями переважно з нульовим емоційним забарвленням, а стилетвірні засоби мови од­наково чи майже однаково диференційовані стилістич­но, суттєво своєрідні, у кожному зі стилів такі засоби лексично й граматично особливі, індивідуальні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.