Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістичне використання омонімів

Різні за лексичним значенням слова найчастіше не­однакові й фонетично, своїм звуковим складом. Водно­час у мові є немало й однозвучних слів, семантика яких позбавлена схожості, однаковості. Це омоніми.

Омоніми (грец. homos — однаковий і опута — ім’я) — слова, які

мають різне лексичне значення, але однакове написання і зву­чання.

Пор.: 1. Очі в неї були великі, дві чорні коси, переки­нуті наперед, обрамляли лице (І. Сенченко). 2. Косарі косять, а вітер повіває, шовкова трава на коси лягає (М. Кропивницький). 3. На піщаній косі, що кинджа­лом врізалась у море, стояв маяк (А. Шиян). У першому реченні іменник коса означає довге заплетене волосся, у другому — сільськогосподарське знаряддя для косіння, в третьому — сполучену з берегом вузьку смугу суходо­лу в морі. В кожному з цих речень наявні зовсім несхо­жі за семантикою однозвучні слова. Спільне для кож­ного з трьох слів — їх фонетичний склад і морфологіч­на будова. Всі вони також здатні виконувати ту ж саму синтаксичну функцію, мають наголос на другому складі. Оскільки найважливішою ознакою окремого слова завжди є його семантика, то це свідчить про те, що в цьому випадку наявні три різні слова, а не одне полісемічне слово, якому властиве одне, як правило, пряме лексичне значення і два чи більше переносних. Отже, кожне із значень слова коса у словниках витлу­мачується окремо, становить окрему словникову стат­тю й окремо нумерується. Якщо кожне непряме (пере­носне, вторинне) значення багатозначного слова пов’язане з його прямим значенням, то омоніми такого спільного значення не мають, вони виявляють поміж собою лише зовнішній (звуковий) збіг кількох слів: дід1 — батьків або материн батько; дід2 — будяк; дід3 — сніп соломи або очерету, що його ставлять на почесному місці в хаті; дід4 — їжа з пшона та борошна; дід5 — наз­ва танцю: Дай хліба — поскачу діда (Номис). Водночас слово дід уживається й переносно: убога, безпритульна особа похилого віку, старець, жебрак: Хто би його не знав, то би йому кусник хліба дав, як дідові (І. Франко); Захотів у діда випросить хліба (Номис); тільки в мно­жині і як найменування осіб минулих поколінь, предків: Щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам! (Я. Щого- лів) або означає те саме, що тінь: Кавун… не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий тем­ний вечірній дід (І. Нечуй-Левицький); у сполученні слів Дід Мороз — казкова істота, уособлення морозу у вигляді рожевощокого старого чоловіка з бородою, в шубі, шапці, з палицею.

Омоніми найчастіше утворюються внаслідок семан­тичного розвитку багатозначності слів, через що не зав­жди вдається встановити чітку межу між омонімами і багатозначними словами.

 

Найтиповішими є повні омоніми, всі форми яких однакові, збігаються (деркач1 — птах і деркач2 — віник; листопад — назва передостаннього в році місяця і листопад — опадання листя восени; лютий1 — хи­жий, ненажерливий, злий (про звіра, тварину) і лю­тий2 — другий календарний місяць року; насаджува­ти1 — проводити посадку чого-небудь (про рослини) і насаджувати2 — накладати наконечник на спис. Виок­ремлюють і неповні омоніми , в яких немає повно­го звукового збігу. До них належать:

—   іменники, які різняться лише закінченням родо­вого відмінка однини: мул, мулу (на дні рік, озер, морів) і мул, мула (свійська тварина), образ, образу (в літерату­рі, мистецтві) і образ, образа (те саме, що ікона), роман, роману (художній твір) та Роман, Романа (ім’я);

—  слова, які належать до різних частин мови, але в певних формах збігаються: мати, поле (іменники) і мати, поле (дієслова), три (числівник) і три (дієслово у формі наказового способу від терти), носи (Н. в. множ, від іменника ніс) і носи (дієслово), долі (імен­ник) і долі (прислівник); справа (тобто діло, іменник) і справа (прислівник), стало (сер. р. дієслова мин. часу від стати) і стало (тобто постійно, прислівник), бра­тові (іменник у Д. в.) і братові (присвійний прикмет­ник, чиї?), військовий (прикметник та іменник), слі­дом, ранком, вечором (іменники в О. в. одн. або прислів­ники).

Особливі різновиди неповних омонімів становлять омофони (грец. omophones — однозвучний, від homos — однаковий і phone — звук) й омографи. Омофони — слова, які утворені з однакових фонем, але відрізня­ються семантично і написанням: Допомогли своєчасно вжиті заходи (дієприкметник, одне слово) і В житі перепілка звила гніздо (два слова: прийменник та іменник); вогонь погас (дієслово, одне слово) і пішов по гас (прийменник та іменник); Я уздрів, побачив сонце! І здалося мені — сон це! (П. Усенко). Отже, омофони — це такі омоніми, які пишуться по-різно- му: як окреме слово або як поєднання двох слів. Омографи (грец. homos — однаковий і grapho — пи­шу) — це слова з різною семантикою, які розрізняють­ся лише наголосом: приклад (зразок; те, що варто на­слідувати) і приклад (у гвинтівці), обід і обід (зовніш­ня частина колеса, звичайно обведена шиною).

До власне омонімів не належать так звані омонім- ні (омонімічні) форми слів, лексичне значен­ня яких однакове: фабрики, машини (Р. в. одн. і Н. і Зн. в. множ.). Деякі з форм таких слів мають різний наголос: озера, водй (Р. в. одн.) і озёра, води (Н. і Зн. в. множ.).

Більшість омонімів становлять іменники, зрідка — дієслова, ще рідше — прикметники. Омоніми досить ак­тивно використовують у мовленні. Проте серед них трапляються й менш уживані в літературній мові. Це передусім застарілі слова й діалектизми: Око — орган зору і око — одиниця ваги, яка приблизно дорівнює 1,2 кг.; міра хмільних напоїв в 1—1,5 л (обидва значен­ня застарілі); чайка — птах і чайка — човен; без — прийменник і без — бузок (діалектне); гостинець — якась річ або ласощі (подарунок) і гостинець — вели­кий битий шлях (діалектне).

Лексичне значення омонімів можна точно встанови­ти тільки в контексті. Іноді для цього замало навіть од­ного речення. Тоді вдаються до ширшого контексту: з речення Недалеко стояла баба неможливо зрозуміти лексичне значення слова баба. Але Пустила баба вну­ка, то він побіг, тільки дверима стукав (А. Свидниць- кий); Важко грюкнула… сталева баба (важка підвісна довбня для забивання паль).

Омоніми часто вживаються в художніх творах, висту­пають одним із засобів мовленнєвої образності: Думи мої, думи мої, квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас, — Де ж мені вас діти? (Т. Шевченко); Погана та мати, що не хоче дитя мати (Нар. творчість). їх використовують і для створення каламбурів — гри слів, дотепів, метою яких є вираження іронії, сміху, гумористично прихиль­ного чи осудливого ставлення до когось, чогось: Він воло­діє дорогоцінним даром: нікому не робив нічого даром; Мало б змогу те чорнило, То б усіх підряд чорнило (3 га­зети); Жук пішов у сад за дачу і розв’язує задачу. А комар години цілі лиш тиняється без цілі. То з нудьги, без вся­ких діл, полетів з гори у діл. Повернув за тин до льоху, розбудив за сажем льоху, у смолі липкій зав’яз, заче­пивсь крилом за в’яз, з бузини упав незграба і радіє, що не з граба (В. Плахотников).

Використовуючи омоніми, треба дбати про те, щоб контекст точно окреслював властиве їм лексичне зна­чення. Невдале вживання омонімів може породжувати двозначність думки: Горобець маленький, але й він сер­це має (Номис), тобто або вразливий, або сердиться; Це глина — чи цеглина; У селі Суха Ліщина баба є Капіто- ліна. Звуть її тут просто Капа. Самогон у баби капа (М. Карпов).

У багатьох випадках немає (і не може бути) чіткої розрізнювальної ознаки між омонімією і полісемією. Наприклад, слово батьківщина (з наголосом на перед­останньому складі) фіксується в словнику як омонімне, це дві лексеми: 1) батьківщйна — країна, держава для тих, хто народився в ній, є її громадянином: То велике щастя наше — мати, батьківщйна — правда і любов (А. Малишко); те саме, що й вітчизна: І колишеться м’ята, І тремтить далина, І доріг тих багато, А віт­чизна — одна (А. Малишко); батьківщйна — це також місце народження кого-небудь: Звенигородський край — пишний куточок України, край садків, Шевченкова батьківщина (І. Нечуй-Левицький); 2) батьківщина — це спадщина від батьків; спадковий маєток: Батьківщи­ни ми з нею не розтратили (Г. Квітка-Основ’яненко); Він одружився, взяв половину батьківщини (М. Коцю­бинський); або у фразеологічному сполученні слів нам батьківщини не ділити (у значенні нам нема за що сва­ритись).

Омоніми, як і багатозначні слова (також і синоніми), належать до стилістично «природних» лексем: майже в будь-якому контексті їх значення функціонально акти­візоване, використовується з певним стилістичним від­тінком.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.