Дудик П. С. Стилістика української мови

Статистичні основи морфологічної стилістики

Теорія і практика стилістики як окремого лінгвіс­тичного вчення про слова всіх частин мови (змінюваних

і  незмінюваних) передбачає і їх стилістичну характе­ристику, а в її межах і кількісний вияв різних форм сло­ва (слів), бо це відображає неоднакову функціональну спрямованість, спроможність і мовленнєву актуаль­ність кожної мовної форми.

Кількісний вияв слів усіх частин мови, їх форм в ок­ремих художніх текстах можна простежити в таблиці:

 

Частини мови

Назва твору, автор

Іменники

Прикметники

Числівники

Займенники

Дієслова

Дієприкметники

Дієприслівники

Прислівники

Прийменники

Сполучники

Частки

Р

Вигуки

Усього слів

«Заповіт»

                         

Т. Шев­

220

112

 

7

118

1

 

2

113

9

2

 

584

ченка

                         

«Fata

                         

morgana»

                         

(уривок

«Ідуть

226

113

 

11

119

33

 

66

66

99

11

 

744

дощі…») М. Коцю­бинського

                         

«Ще назва

                         

е…»

31

8

1

4

13

1

 

5

5

10

1

 

79

JI. Костенко

                         

Усього слів

517

233

1

22

250

35

 

73

124

128

14

 

1407

Поезія як особлива художня творчість значно мен­ше, ніж проза й драматургія, визначається суто кіль­кісними мовними показниками, та, як видно з таблиці, навіть у поетичному мовленні до найуживаніших слів належать іменники (їх об’єктивно найбільше в кожній мові), дієслів у проаналізованих текстах — 250, менше прикметників — 233. Після них за спадною частотніс­тю розміщуються: сполучники — 128, прийменники — 124, прислівники — 73, займенники — 22 та слова ін­ших частин мови. Якнайменше використання числів­ників у поетичних текстах пояснюється тим, що це сло­ва з абстрактно-кількісним значенням, які, відтворю­ючи лише кількісно-числові відношення між об’єктами дійсності, не надають їм категоріально-якісної оцінки, лише зрідка забарвлюють кількісну характеристику ко­гось або чогось певною почуттєвістю. Числівники — між- стильові лексеми, майже однаково вживані в усіх стилях мови, однак типовіші для книжних (офіційно-ділового, наукового й публіцистичного) стилів. Це пояснюється їх семантичною сутністю — точно визначати кількість предметів, явищ, ознак чи порядок їх при лічбі. Однак за певних ситуацій кількісні показники вияву певних реа­лій можуть вражати мовців. Здебільшого це трапляється в інформативно-публіцистичних текстах і зрідка — в ху­дожньому мовленні, напр.: І не відає [філоксера. — пре- маленька комаха], що над нею стоїть істота, котра сильною рукою відбере життя мільярдам ворогів ви­нограду (М. Коцюбинський).

Менш характерні для поетичного мовлення дієпри­слівники (загалом і дієприкметники). Вони мають сво­єрідне значення енергії, дії, але позначені еталоном, ознакою книжності, яка обмежено властива розмов­но-побутовому мовленню і тільки із спеціальною сти­лістичною метою стає атрибутом мовлення художньо­го. Дієприкметниковий і дієприслівниковий звороти здебільшого є елементами мовлення наукового, офі­ційно-ділового, загалом книжного. Вони також мо­жуть римуватися. У поетичному мовленні ці засоби не­рідко переобтяжують виклад, знижують художню бар­вистість, легкість, емоційність творів.

У поезії обмежено вживаються вигуки, що дає змогу уникати штучної пафосності, об’єктивно оцінювати явища життя.

Значна кількість сполучників (їх 128) в розглянутих поетичних текстах (див. табл.) засвідчує цільність, влуч­ність, розмаїтість і, водночас, окресленість семантико- синтаксичних зв’язків між їх сегментами (частинами, елементами).

Кількісний вияв дієслів у художньому мовленні ве­ликий. Тому художній стиль (як і розмовно-побутовий) вважають значною мірою дієслівним.

Частотність уживання слів різних частин мови зав­жди є своєрідним показником стильової належності вис­ловленого, має незаперечне пізнавальне значення. Під­рахунки мовних одиниць сприяють розумінню функ­ціонування мови, її виражальних можливостей.

Отже, до семантично й стилістично найпотужніших слів належать іменники та дієслова: їх лексичне значення предметності (для іменників) і дії, стану (для дієслів) є центром, навколо якого групуються в реченні всі інші слова зі своїм особливим частиномовним значенням. Цим доповнюється те, що виражене іменником або дієсловом.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.