Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістика службових слів

Кількісно невелику групу слів (їх у мові всього кіль­ка сотень) становлять слова, які прийнято називати н е – повнозначними, службовими . Цим означенням аж ніяк не применшується їх важливість у мовній сис­темі, у мовленні будь-кого. Якщо з речення, а ще біль­ше — із кількареченнєвого відрізка мовлення вилучити службові слова, то його значення суттєво зміниться, зневиразниться або й повністю зруйнується.

Службові слова (прийменники, сполучники, частки) виконують важливу комунікативно-стилістичну функ­цію. Вони беруть участь у формуванні більшості неод- нослівних речень, надають їм усталеної нормативності, певної значеннєвості і стилістичного забарвлення.

Кожне службове (неповнозначне) слово своєрідно до­повнює те, що виражається в реченнях повнозначними, словами, слугує засобом вираження різних семантико- синтаксичних відношень між повнозначними словами в реченні і між реченнями. Службові слова суттєво впли­вають на стилістичне спрямування кожної мовленнєвої конструкції. Без них, як правило, не утворюється жод­не розгорнуте висловлювання. Службове слово завжди або об’єднує повнозначні слова в реченні у певну змісто­ву й синтаксичну цілісність, уточнює передаваний ре­ченням зміст, або підсилює чи обмежує значення пев­них елементів речення.

Статистичний аналіз різностильових текстів засвід­чує численне використання в них службових слів, які належать до найуживаніших у мові; ними вагомо допов­нюється те, що виражається семантикою, граматичними ознаками і стилістичною функцією повнозначних слів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.