Дудик П. С. Стилістика української мови

Запитання. Завдання

 1. Якими мовними явищами, ознаками вмотивовується поділ сти­лістики на фонетичну (фонематичну, орфоепічну й акцентологічну), лексичну, фразеологічну і граматичну (морфемно-словотвірну, морфо­логічну і синтаксичну)?
 2. Які засоби стилістики належать до засобів фонетичних, фоне­матичних, орфоепічних і акцентологічних?
 3. Якою є частотність використання голосних і приголосних фонем у різних стилях мови? Відповідь проілюструйте результатами власних дос­ліджень кількох різностильових текстів з однаковою кількістю фонем.
 4. Яку стилістичну функцію виконують повтори різних фонем (реф­рен, асонанс, алітерація, рима, ритміка, звукоповторення) у текстах?
 5. З’ясуйте значення терміна «орфоепічно-акцентні мовні одиниці».
 6. Що являє собою наголос (динамічний, постійний і логічний) у словах? Як впливає зміна наголосу в окремих словах і в словах у складі речення на семантику і стилістичну функцію мовних одиниць? Наведіть приклади.
 7. Назвіть складові інтонації мовлення і поясніть їх сутність. Чи властива інтонація окремо вимовлюваному слову?
 8. У чому полягає і як виявляється комунікативна, отже й стиліс­тична, функція інтонації? Наведіть приклади речень і слів-речень, про­коментуйте їх в інтонаційно-стилістичному плані.
 9. Які особливості має інтонація в писемній формі мовлення?
 10. Що є об’єктом і предметом лексичної стилістики? Чи всі ша­ри лексики вивчаються в ній? Назвіть найуживаніші з-поміж них. Яким (у загальних вимірах) є кількісний вияв різних стилістичних груп лексики?
 11. Які слова і сполучення слів належать до загальновживаної лексики? У чому полягають їх мовно-стилістичні функції?
 12. Назвіть і охарактеризуйте групи стилістично (функціонально) обмеженої лексики.
 13. Як внутрішньо поділяється іншомовна лексика? Розкажіть про стилістичне використання іншомовних слів.
 14. Назвіть і охарактеризуйте лексико-семантичні групи слів.
 15. Сформулюйте визначення фразеологізмів.
 16. Які фразеологізми прийнято називати ідіомами, а які — фра­зеологічними ‘одиницями?
 17. Що являють собою фразеологізовані мовні одиниці?
 18. Чому фразеологізми називають вторинними номінаціями?
 19. Як сприймаються фразеологізми в різних мовленнєвих ситу­аціях?
 20. Визначте основні групи фразеологічних одиниць. Які стиліс­тичні функції їм властиві?
 21. У яких стилях, жанрах мови і з якою метою мовці найчастіше вдаються до фразеологізмів?
 22. Обгрунтуйте поділ граматичної стилістики на морфемно-сло- вотвірну стилістику, морфологічну стилістику і синтаксичну стилістику.
 23. Визначте найважливіші стилістичні функції словотвірних засо­бів мови: префіксів, суфіксів, флексій, основоскладання і абревіатур.
 24. Які мовні одиниці належать до морфологічних засобів сти­лістики?
 25. Підготуйтесь до розповіді про статистичний вияв усіх повно­значних і службових слів, вигуків.
 26. Охарактеризуйте нормативно-стилістичне використання імен­ників у категоріях роду, числа, відмінка.
 27. Яка семантика, морфологічні ознаки і стилістичні функції влас­тиві конкретним, абстрактним і матеріально-речовинним іменникам?
 28. Наведіть приклади загальних і власних іменників і прокомен­туйте їх стилістичне використання.
 29. Які форми прикметників стилістично найвиразніші?
 30. Який стилістичний ефект досягається дієсловами різних се­мантичних і морфологічних груп?
 31. Розкажіть про стилістичні функції числівників. Чому числівни­ки обмежено використовуються в художніх текстах?
 32. За якими формами займенників закріпились такі стилістичні функції, які тільки або переважно характерні для одного стилю мов­лення?
 33. Чому стилістичні функції прислівників вважаються доповню- вальними?
 34. Що, на ваш погляд, стилістично найважливіше і своєрідне для службових слів (прийменників, сполучників, часток)?
 35. Розкажіть про стилістику вигуків.
 36. Визначте зміст синтаксичних термінів «синтаксис» і «стилістич­ний синтаксис».
 37. Підготуйтесь до розповіді про стилістичні функції словоспо­лучень і сполучних слів.
 38. За якою комунікативною ознакою розпізнають розповідні, питальні й спонукальні, а також окличні речення? В чому своєрідність їх стилістики?
 39. Які стилістичні функції закріпились за різними типами чле­нів речення? Наведіть приклади стилістичного використання кожно­го з них.
 40. Чим структурно й стилістично відрізняються двоскладні речен­ня від речень односкладних?
 41. Розкажіть про найважливіші стилістичні ознаки усіх типів од­носкладних речень. Наведіть приклади односкладних речень і охарак­теризуйте їх за стилістичною функцією.
 42. Які особливості структури й стилістики ускладнених простих речень з однорідними членами речення і з відокремленим членом (членами) речення?
 43. Яким є стилістичний ефект від використання неповних ре­чень? Чому їх найчастіше використовують у розмовно-побутовому мовленні і майже повністю уникають у мовленні офіційно-діловому?
 44. Що найбільшою мірою характеризує стилістично:

— речення із вставною чи вставленою одиницею;

— речення із звертанням;

— синтаксичні конструкції, які прийнято називати звертаннями- реченнями?

 1. Підготуйте повну розповідь про стилістику складних речень, про синоніміку багатьох із них з простими реченнями, які ускладнені діє­прикметниковим, прикметниковим або дієприслівниковим зворотом (зворотами).
 2. У чому полягає своєрідність стилістики періодів?
 3. Підготуйтесь до розгорнутої розповіді про стилістичне вико­ристання абзаців і тексту.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.