Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

II. 2. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ ІІ.2.1. ПІДМЕТ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

План
1. Підмет як один з головних членів речення.
2. Структурні вияви підмета.
3. Особливості реалізації підмета
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник.- К.:
Либідь, 1993.-368 с.
2. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія.
– Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.
3. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної
української мови. Проблемні питання: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. –
670 с.
б) для самостійного конспектування
1. Вихованець І.Р. Називний, орудний і знахідний відмінки у функції присудка //
Українська мова і література в школі. – 1973. – № 8. – С. 23-33.
2. Вихованець І.Р. Прийменниковий давальний у структурі словосполучення і
речення // Синтаксис словосполучення і простого речення. Синтаксичні категорії і
зв’язки. – К.: Наук, думка, 1975. – С. 85 – 108.
3. Іваницька Н.Л. Взаємна зумовленість форм головних членів двоскладного
речення // Українська мова і література в школі. – 1979. – № 10. – С. 28 – 34.
4. Іваницька Н.Л. Складений присудок як синтаксична структура // Синтаксис
словосполучення і простого речення. Синтаксичні категорії і зв’язки. – К.: Наук,
думка, 1975.-С. 59-85.
5. Іваницька Н.Л. Трьохелементний присудок в українській мові // Українська мова
і література в школі. – 1973. -№ 1.-С. 16-24.
6. Москаленко Н.А. Підмети, виражені словосполученням // Українська мова і
література в школі. – 1970. – № 9. – С. 23-33.
в) додаткова
1. Белошапкова В.А. Современньїй руский язьік: Синтаксис. – М.: Вьісш. шк, 1977.
-С. 99-116.
2. Грамматика современного русекого литературного язьїка. – М.: Наука, 1970. – С.
541-559.
3. Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К.: Вища шк.,
1985.-С. 29-62.
Завдання І.
У наведених реченнях підкреслити підмети, вказати їхнє морфологічне
вираження.
Залишу довірливій доні Слова, що од віку правдиві, Любов у сльозині солоній,
Сльозу у любові щасливій (Г. Чубач). Так хутко згасло сяйво слави, Так коротко
27
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
тривала мста (Є. Маланюк). І багато ще всяких мудрих і святих слів (Г. Хоткевич). Це
– так, Як Вашингтонові французи Допомагали (В. Сосюра). Застугоніли армії галопи,
І їх натхненники, вчуваючи кінець, Серця перекопали на окопи І захищаються з
покопаних сердець!.. (М. Вінграновський). … бо зрада – це лише початок вірша, і
обереги котяться, мов крила, біліє живота стареча ніша, що для меча героїку
розкрила (І. Андрусяк).
Завдання II.
У наведених реченнях підкреслити підмети, визначити їхні структурний тип.
Тисячі очей дивилися, і тисячі сердець билися, чекаючи великих божих слів,
великих божих діл (Г. Хоткевич). Великий єсть Господь Бог Ізраїля! (Г. Хоткевич). А
в синім небі Чумацький Шлях показує дорогу (О. Довженко). І сльози добрі, перла
многоцінні, Живущою, зцілющою водою Лились, природи дар святий, безцінний, І
обіймалася сестра з сестрою…(П. Куліш). Незнаний нам початок і кінець, Не
розуміємо таємну віру, Коли життя сплітає у вінець В незнаній черзі віру і зневіру
(О. Теліга). В горах, де ближче сонця, перший раз приглянувся небу, тоді щось дивне
й незнане пробудилося у мені, і піднеслася голова, й слова прийшли до уст зелені
(Богдан-Ігор Антонич).
Завдання III.
У наведених реченнях підкреслити підмети, виписати речення з простим
інфінітивним підметом, обґрунтувати свою відповідь.
Перше слово – крик любови, Сміх і радість немовляти – Неповторне слово
“Мати” – Про життя найперше слово…(І. Багряний). Яке то щастя – свій народ у
світлі бачити! (Д. Павличко). Як мало кожен з нас життю оддати встиг!
(П. Карманський). Поезія не може жити на смітнику (М. Коцюбинський). Бити по
кишені – це завдавати кому-небудь певних матеріальних уірат, шкоди; їй страшно
навіть вимовити (В. Барка). Керувати – це передбачати; Ах, яке це щастя і яка це все-
таки розкіш – карцер! (І. Багряний).
Завдання IV.
У наведених реченнях охарактеризуйте семантичні вияви складених підметів.
Став у церкві батько з сином. Церкву вже кінчали: Засклепили, побілили, Олтар
прибивали (П. Глазовий). Здається, він з нами йде У гуркоті, у диму, Ракети сяйво
бліде Стелять до ніг йому (О. Гончар). Але ми з тобою … ми не вічні, ми з тобою
просто – ти і я (В. Симоненко). Єффай розбив їх і захопив переправу через Йордан, і
коли хтось із уцілілих єфремлян просив пропустити його додому через переправу,
воїни Єффая запитували, чи не єфремлянин він (Г. Сковорода). Блискає за вибалком
місяця підкова (А. Малишко). Дві хмароньки пливли кудись В убранні золотім І
мовчки зупинилися Над краєм чарівним (Олександр Олесь). Іван Франко цікавився
не тільки французькими класиками і романтиками, але й символістами
(М. Рильський). Мало прожити життя – треба життя зрозуміти (Є. Плужник). Мотря
та Софія місили тісто, порались коло печі (М. Коцюбинський). Ти гарантуєш, що
хтось із них не видасть мене поліції? (В. Винниченко). Раптом рівна піднятість юрби
сколихується. Щось нове влітає в крики (В. Винниченко).
Запитання для самоперевірки
1. Визначити диференційні ознаки підмета.
28
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
2. Проаналізувати морфологічні вияви простого підмета в сучасній українській
мові.
3. Обгрунтувати типи та підтипи складного / складеного підмета, навести
приклади кожної із моделей.
4. З’ясувати критерії щодо встановлення межі підмета у структурі речення.
5. Сформулювати погляди щодо статусу підмета у структурі речення. .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.